Stadgar för Föreningen Dast

Stadgar upprättade av interimsstyrelse 2007-12-20 och antagna av årsmöte 28 januari 2008

  1. Föreningens ändamål är att utge DAST Magazine.
  2. Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare och kassör samt två suppleanter.
  3. Årsmöte hålls under januari eller februari månad.
  4. Föreningens intäkter skall användas, i nämnd ordning, till täckande av kostnader för att publicera DAST Magazine, för att arvodera bidragsgivare och för föreningens medlemmar.