Till kunskapen om de översättare som tog sig an svensk westernpocket

Oct 11th, 2021 | By | Category: 2021-10 okt, Artikel

Av ANDERS N NILSSON

Svaren från 16 översättare av westernpocket från engelska till svenska, som medverkat i en enkät gjord 2013, redovisas. Flertalet informanter var verksamma i Stockholmsregionen med närliggande städer och översättningen utgjorde för de flesta ett extraknäck vid sidan av heltidsarbete. Vid sidan av västernromanerna översatte nästan alla även andra genrer av kioskböcker och hälften även kvalitetslitteratur. Många av översättarna var självlärda och saknade kontakt med andra översättare. TV och film var den viktigaste källan till kunskap om vilda västern. Deadline för en roman låg som regel kring en månad och i arbetet ingick för det mesta även förkortning av texten.

Artikeln i pdf, bäst för utskrift: Översättare

Chadwick

Joseph Chadwicks roman A Town to Tame utkom 1958 i amerikanskt original som nr 722 i Fawcetts pocketserie Gold Medal med omslagsbild av Harry Schaare. I svensk översättning av Ragnar Ahlstedt som Pyramid-bok nr 79 från Wennerbergs hette den 1959 Sheriffen tar hem spelet. Första kapitlets första sida återges både som originaltext och i svensk översättning.

Nilsson & Myrman (2014) listade namn på 234 olika personer som översatt svensk westernpocket, och uppgav att de lyckats upprätta kontakt med 23 av dessa personer. Till dessa skickade jag 2013 ut en enkät kring deras verksamhet som översättare, vilken besvarades av 16 personer, varav fyra kvinnor. Informanternas födelseår håller sig mellan 1929 och 1952. Deras översättningsvolym spänner från en till femtio titlar, och året de började med detta jobb från 1957 till 1982.

Tyvärr har materialet av olika orsaker blivit liggande obearbetat i hela åtta år. Trots att dröjsmålet medfört en viss distans till materialet, liksom förlust av en del information kommunicerad via telefon och epost, känns det ändå angeläget att redovisa de inkomna enkätsvaren då trots allt så ytterst lite finns redovisat kring villkoren för kioskböckernas översättare. Enkätens frågor behandlas här i samma ordning som på det utskickade formuläret. Jag har dock strukit en fråga som ogillades av flera informanter och istället expanderat en fråga som bestod av två olika delar. Svar innefattande fler alternativ än ett har räknats för samtliga ikryssade alternativ. Det låga svarsantalet gör tyvärr att materialet inte på något meningsfullt sätt kan brytas ner i kategorier. Stort tack till alla informanter!

Översättningen var ekonomiskt: tillfälligt extraknäck (9), mer långvarigt dito (6), huvudsaklig försörjning (2). Som kan förväntas av att så många personer var inblandade i verksamheten i kombination med de låga arvodena var översättning för de flesta något som utfördes under en kortare period i kombination med annan förvärvsverksamhet.

Översättningen kombinerades med: inget annat (2), studier (4), annat deltidsarbete (4), annat heltidsarbete (10). Svaren bekräftar slutsatserna från den första frågan. För de flesta var det något man gjorde vid sidan av det ordinarie jobbet. Två bra exempel på översättning av det aktuella slaget kombinerad med heltidsarbete var Gösta Gillberg och Sven Rune Mantling, som dock båda tyvärr redan avlidit vid tiden för enkätens genomförande (Nilsson 2021a & b).

Som översättare bosatt i: Stockholmstrakten (7), Malmö (1), Göteborg (2), mindre stad (6), glesbygd (0). Geografiskt var flertalet översättare bosatta i Mellansverige med fokus på huvudstadsregionen.

Yrkesverksamhet efter översättningen: översättare (8), författare (4), journalist (5), redaktör (5), annat yrke (2). Tydligt är att flertalet informanter fortsatt med att skriva eller bearbeta texter. Risken finns att den höga andel som fortsatt med översättning kan förklaras av att dessa personer var lätta att identifiera bland alla de som översatt västernböcker.

Översatte även: annan populärlitteratur (15), tecknade serier (5), kvalitetslitteratur (8). Endast en av informanterna översatte endast westernpocket, medan så gott som alla tog sig an andra kioskbokskategorier som deckare och ca hälften även kvalitetslitteratur. Här borde som alternativ även funnits med ungdomslitteratur, speciellt då B. Wahlströms förlag var stora på både den och kiosklitteraturen. Jag har kunnat konstatera att många av de återkommande översättarna av westernpocket även figurerar som översättare i Wahlströms gröna serie med ungdomsböcker.

Översättare anlitad av förlaget även som: redaktör (2), författare (1), andra uppgifter (4). Det stora flertalet översättare innehade inga andra uppgifter från förlaget. Andra uppgifter som nämnts är granskare och bedömare av olika texters potential.

Översättarens levererade manus bearbetades av redaktören: inte alls (4), i begränsad omfattning (10), mer genomgripande (2). De översatta texterna tycks som regel ha använts i böckerna utan någon mer omfattande redaktionell bearbetning. Denna slutsats får stöd i att som framgår nedan även arbetet med att förkorta texterna lades på översättarna.

Översättarens kontakt med andra västernöversättare: obefintlig (9), sparsam (4), tillfällig (3), välutvecklad (1). Flertalet informanter tycks ha gjort sina översättningar i ensamhet, och alltså utan mer frekventa erfarenhetsutbyten med kollegorna. Frågans formulering lämnar dock öppet för utbyte med översättare inom andra genrer än western.

Översättarens språkliga utbildning: självlärd (9), icke-akademisk utbildning (2), akademisk dito (6). Ungefärligen lika stor andel självlärda som utbildade, och då huvudsakligen med akademisk utbildning. Några nämner att de lärt sig språket under vistelse i engelsktalande länder. Tänker här osökt på den självlärde Kjell Genberg, som när han sökte jobb som översättare åt B. Wahlströms skröt över sina kunskaper i engelska, och sen fick med sig en packe med norrmannen Kjell Hallbings böcker om Morgan Kane att översätta från norska (Genberg 2005). Grannspråket var inte så lätt att förstå alla gånger och Genberg erkänner att ”det som jag inte fattade hittade jag på själv.”

Översättarens kännedom om vilda västern främst hämtad från: film och TV (11), serietidningar (2), skönlitteratur (6), faktaböcker (6). Film och TV tycks ha varit viktigast för västernkännedomen, och serietidningar var inget flertalet tog del av.

Översättningen omfattade även förkortning av originaltexten: aldrig (2), sällan (5), oftast (5), alltid (4). Drygt hälften av informanterna fick vanligtvis i uppgift av förlaget att förkorta texten. Hanz F. Lindström (2008) har beskrivit hur det kunde gå till, och hur det försvårade arbetet med översättningen.

Den av förlaget begärda förkortningens maximala omfattning: 0% (3), 10–20% (9), 20–40% (2), mer än 40% (1). Förlagets önskade förkortning tycks sällan ha överskridit 20% av originaltextens teckenmängd. Behovet av förkortning varierade starkt mellan förlag och bokserier, mycket beroende på originaltexternas längd och de egna böckernas grad av standardisering i utförandet. Min uppfattning är till exempel att Bill och Ben nästan aldrig förkortades, medan Pingvinböckerna nästan alltid fått originaltexten komprimerad.

Översättarens deadline från förlaget inföll efter: två veckor (0), tre veckor (5), en månad (12), mer än en månad (0). Informanterna hade som regel en månad på sig att översätta en romantext, och ibland något mindre än så. Det var tur att de aktuella texterna hörde till de kortare för att vara romaner.

Översättarens förhållande till texterna: oproblematiskt (11), problematiskt (2), alltför manligt präglade (1), svåra att relatera till (2). Flertalet informanter hade tydligen ett oproblematiskt förhållande till texterna och även de fyra kvinnornas svar spänner över hela bredden av förhållningssätt.

Översättaren bedömning av de aktuella texternas kvalitet: ointressant (4), inget för mig (2), så där (6), läsvärda (6), mycket läsvärda (2). Informanternas bedömning av de översatta texternas läsvärde spänner över hela fältet, och man kan möjligen se en liten övervikt för ett positivt förhållande.

Källor

Taggar: ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22