Om röda realappar och marknaden för svensk westernpocket

Feb 16th, 2018 | By | Category: 2018-02 feb, Artikel

Av ANDERS N. NILSSON

Efter den svenska avregleringen av bokpriserna 1970 började kioskboksförlagen sälja ut sina returnerade osålda böcker till reapris i varuhus och på stormarknader som B&W, EPA, Konsum och Tempo. Wennerbergs införde 1974 stora röda rektangulära lappar på sina reaböcker, vilka såldes via samma kanaler som förlagets nya böcker. Wahlströms motsvarande runda lappar kom inte förrän 1978 och användes fram till 1981 endast för försäljning via Åhléns Tempo-varuhus. De stora realapparnas pris motsvarade halva nypriset det år de användes, även om de klistrades på böcker av blandad ålder, som regel tryckta ett till fem år tidigare. Wennerbergs realappar förseddes 1989 med streckkod och senare även med distributörens namn. Andelen böcker sålda till reapris ur något visst års samlade upplagor var som högst i början och i slutet av 80-talet. Efter 1992 tycks bruket av realappar ha upphört. Av de studerade 3.300 böckerna utgivna efter 1968 är var fjärde försedd med en extraprislapp av något slag.

Artikeln i pdf, bättre för utskrift: Om röda realappar

En tidigare studie av prisutvecklingen på svensk westernpocket pekade även på de olika typer av i efterhand påklistrade prislappar som förekom på böckerna vid sidan av de förtryckta av förlaget bestämda priserna (Nilsson & Myrman 2014). Dessa lappar var huvudsakligen av tre typer: (1) extra- eller reapris, (2) höjda priser i nivå med senare nypris, eller (3) begagnatpris. Jag ämnar här titta närmare på den första kategorin som representerar den vanligaste formen av nydistribution av osålda böcker. Även om kioskböcker som regel inte förekom på de svenska bokförlagens normala februaribokreor så visar reaprislapparna på att de ändå på olika vägar såldes ut till cirka halva nypriset. Troligen påbörjades denna praxis först efter den svenska bokmarknadens avreglering 1970 (Rasmusson 1983) (Bild 1).

Bild 1

Bild 1. Tre av Wahlströms westernpocket med karakteristisk rund extraprislapp: (vä) Morgan Kane nr 51 från 1977, (mitt) Mack & Joe nr 40 från 1976, och (hö) Morgan Kane nr 68 från 1979.

Mina studier av reaprislappar på westernpocket motiveras främst av att andelen böcker märkta på detta sätt kan förväntas uppvisa mönster som återspeglar marknadens utveckling. Då de böcker som reaprismärktes var de som returnerades från försäljningsställena, tyder en ökande andel sådana böcker på en minskande försäljning av böcker till fullpris och därmed en vikande marknad.

Andelen böcker med realappar kan direkt relateras till böckernas tryckår och säger då något om hur stora andelar av en viss årsutgivning av böcker som reades respektive såldes till fullpris. Returnerade böcker kunde även säljas via postorder till oförändrat pris mha annonsering i de egna böckerna, eller skänkas bort i reklamsyfte till potentiella läsare som via annons kunde beställa provexemplar. En annan variant var att sälja böckerna på nytt till halva priset efter att ha limmat ihop dem till samlingsvolymer och försett dem med nya gemensamma pärmar (Nilsson 2017).

Det stora problemet med reaprislapparna är deras datering. Det är lätt att se dem som jämnåriga med böckerna de sitter på, men de måste vara yngre än så, och frågan är hur mycket yngre? Jag föreslår här en metod att datera dem utifrån åldersspannet på de böcker som hade en viss typ av lapp i kombination med vid vilken tidpunkt det aktuella reapriset var lika med halva nypriset. Dateringen kan besvara frågan om hur många år efter utgivningen böckerna såldes till reducerat pris. Den ger även en möjlighet till jämförelse med min tidigare datering av samlingsvolymernas utgivning (Nilsson 2017).

En internetsökning på böckers reaprislappar ger nästan bara träffar på olika metoder att avlägsna dem utan att skada böckerna. Det går som regel att se om en bok haft en reaprislapp eller inte, men det aktuella reapriset går inte att avläsa. Boksamlare tycks föredra böcker utan prislappar, och förekomsten av prislapp noteras som regel av säljaren på sajter som Bokbörsen och Tradera. Patrik Myrman som driver hemsidan Serielagret brukar byta ut sina omslagsbilder mot sådana utan prislapp när tillfälle ges (Myrman pers. komm.; att så skett anges även i ändringsloggen ovanför deckarlistan på hemsidan). De böcker han avbildar ger därmed en felaktig bild av prislapparnas verkliga frekvens.

Även om förlagets namn aldrig förekommer på reaprislapparna är det inte ovanligt att butikskedjans eller distributörens namn gör det. En viktig skillnad mellan de båda dominerande kioskboksförlagens röda realappar var att de stora rektangulära på Wennerberg/Winthers böcker som regel saknade försäljarens namn, medan de stora runda på Wahlströms böcker i stort sett var ensamma om att bära Åhléns namn. Att Wahlströms lappar saknade ”cirka” i anslutning till priset kan indikera att de trycktes upp av försäljaren snarare än förlaget (Bild 2).

Bild 2

Bild 2. Tre av Wahlströms westernpocket med extraprislapp: (vä) rund lapp märkt Åhléns/Tempo, Kaliber 45 nr 71 från 1980, (mitt) rund lapp utan försäljarens namn, Morgan Kane nr 70 från 1980, och (hö) rektangulär lapp, Bästa Västern nr 89 från 1982.

Material och metod
Studien är baserad på ca fem tusen böcker i min egen ägo, inklusive alla dubletter. Då endast enstaka reaprislappar setts på böcker äldre än 1969 kan de äldre böckerna räknas bort varefter ca 3.300 böcker återstår. Av dessa har ca 850 eller 26 procent extraprislapp eller spår av att en sådan avlägsnats från boken. Det kan ibland vara svårt att skilja mellan reapris- och begagnatprislappar och jag har använt mig av en kombination av pris, utseende och placering. Ett annat problem utgörs av den särskilda rabatt man ibland gav vid introduktionen av nya bokserier i form av ”Prova på pris” eller ”Nyhetspris”. Jag har räknat detta som reapris endast när det visas genom en klisterlapp, och inte när det står tryckt på bokomslaget (Bild 3).

Bild 3

Bild 3. Sex av Wennerbergs westernpocket med extraprislapp, som fanns både i en högställd och en tvärställd variant: (öv/vä) Big Jim nr 41 från 1969, (öv/mitt) Big Jim nr 57 från 1971, (öv/hö) Nyckel-serien nr 7 från 1975, (ne/vä) Pyramid nr 379 från 1977, (ne/mitt) Pyramid nr 389 från 1978, och (ne/hö) Walt Slade nr 249 från 1980.

Dateringen av Wahlströms och Wennerbergs stora standardiserade reaprislappar bygger på följande antaganden. Lappar med samma pris klistrades på böckerna vid ett och samma tillfälle varför alla lappar med samma reapris på respektive förlags böcker är av samma ålder. Ett troligt undantag är Wennerbergs lapp med priset 1,95, som finns i två varianter: en äldre utan och en yngre med tillägget ”cirkapris”. Att lappar med högre pris är yngre än de med lägre framgår av det fåtal böcker som har två lappar klistrade på varandra, i samtliga fall med den med det högre priset överst. Det är inte heller ovanligt att olika exemplar av samma utgåva bär realappar med olika pris. Tryckåren på böcker med identisk reaprislapp bildar ett tidsintervall som lappen måste vara yngre än. Lappens reapris är inte direkt relaterat till det pris som kan ses tryckt på de reade böckerna, utan motsvarar snarare halva den prisnivå som nya böcker uppnått vid samma tillfälle. Respektive förlags olika bokserier följdes relativt väl åt när det gäller nyprisets höjning med tiden (Tabell 1).

Tabell 1

Tabell 1. Årligt prisintervall från och med 1970 för alla serier av westernpocket utgivna av Wennerberg/Winthers respektive B. Wahlströms förlag. De tjockare och dyrare böckerna i serierna Punktvästern och Sacketts ej medräknade.

Undantaget är främst Wennerberg/Winthers två serier med tjockare böcker, Punktvästern och Sacketts, vilka båda var lite dyrare än förlagets övriga böcker. En viss reaprislapps datering bygger alltså på att den är yngre än de böcker som bär den, och att det pris som anges på den faller inom det aktuella årets nyprisintervall halverat. Reaprissättningen kan på detta sätt medföra paradoxen att det på boken tryckta nypriset är lägre än den påklistrade lappens reapris. Ett exempel på detta är en Big Jim nr 42 tryckt 1969 med nypris 2,50 och reapriset 3,95. En annan effekt av prissättningen var att de lite dyrare böckernas reapris hamnade en bit under halva priset, och till exempel en Punktvästern från 1977 med nypris 7,50 reades för endast 2,95 (Bild 4).

Bild 4

Bild 4. Sex westernpocket med prislapp av den typ som Wennerberg/Winther använde: (öv/vä) Clay Allison nr 89 från 1981, (öv/mitt) dito nr 94 från 1982, (öv/hö) Morgan Kane utg. 2 nr 20 från 1983, en Wahlström-bok med Wennerberg-lapp, (ne/vä) Clay Allison nr 129 från 1986, (ne/mitt) dito nr 133 från 1987, och (ne/hö) Morgan Kane utg. 2 nr 56 från 1988.

Min datering av prislapparna kontrollerades mot ca 150 reaprismärkta westernpocket vars omslag fanns avbildade på Tradera 2017-01-05. Endast två av dessa prislappar föll utanför mina observerade tidsintervall: (1) 2,50 Wennerberg 1971, och (2) 3,25 Wahlström 1978.

Lappar med kedjornas namn
En realapp från Wessels stormarknad med kedjans namn har endast hittats på en Ben Hogan nr 601, utgiven av Malmborg & Hedström 1976. Då Wessels ombildades till B&W 1977 reades boken högst ett år efter det att den bjöds ut som ny. Av de sex böcker jag sett med B&W:s realappar är en Bullet Western jämngammal med Ben Hogan, och utgiven av samma förlag. Tre av böckerna är från Wahlströms serier och utgivna 1976-1979. B&W köptes 1992 upp av Konsum, varefter namnet upphörde att finnas. Två böcker tryckta 1990 och försedda med realappar från B&W måste alltså ha reats efter max två år. Det gäller en Ryder nr 7 från Winther och en andra utgåva av Ben Hogan nr 5 från Läsförlaget. Det senare förlagets böcker distribuerades av Tidsam, och fyra av de jag sett bär realappar med distributörens namn och streckkod. Kodlappens begrepp ”specialretur” innebär att förlaget önskade returnerade böcker åter istället för att de som normalt var fallet skulle skickas till destruktion. Även Boknöjes serie Fargo från 1993 distribuerades av Tidsam, men saknar efter vad jag sett helt reamärkning.

I kölvattnet efter bokprisernas avreglering 1970 startades den bonnieräga kedjan Bokman med bokhandlar med lågprisprofil. Bokman hade ett ugglehuvud på sina ofta gula små prislappar. Jag har hittat 13 böcker med Bokmans realappar, flertalet av dem från Wahlströms serier och med tryckår mellan 1970 och 1978. Från Wennerbergs såldes tre Pyramid-böcker trycka 1960 och 1966 av Bokman. Då reapriset låg på endast en krona såldes de troligen under tidigt 70-tal (Bild 5).

Bild 5

Bild 5. Sex av Winthers andra utgåva av Morgan Kane med extraprislappar: (öv/vä) nr 59 från 1988, (öv/mitt) nr 63 från 1989, (öv/hö) nr 58 från 1988, (ne/vä) nr 66 från 1990, (ne/mitt) nr 62 från 1989, och (ne/hö) nr 71 från 1990.

Sju av de studerade böckerna utgivna av Wahlströms och Wennerbergs bär små rektangulära reaprislappar med Konsums namn på. Förutom en bok tryckt 1981 är alla från 1972 till 1975. Tre av Wahlströms Kaliber 45 från 1975, nr 31, 33 och 36, är särskilt intressanta då man på lapparna kan läsa ”7/78”, vilket kan tolkas som att de reades 1978, dvs tre år efter att de var nya. Jag tolkar även två lappar märkta ICA som reaprislappar, varav den med ”Passa på pris” sitter på Wahlströms Walter Colt nr 12 från 1982, nedsatt från 10,95 till 7,5 kr. Nämnas kan här även en realapp från OK på Wennerbergs Prärie-bok nr 180 från 1979, nedsatt från 6,75 till 6,50 kr. Denna lapp är intressant då den visar att böckerna även kunde reas ut på bensinstationer.

På EPA-varuhusen reades främst böcker från Wahlströms och det av dem uppköpta Kometförlagets Mustang-böcker, och utöver deras elva har jag endast kunnat belägga två böcker från Trots, en Longhorn och en Topp Wild West, med EPA:s realappar. Böckernas tryckår ligger mellan 1970 och 1974, och då EPA gick upp i Tempo 1978 kan realapparna ej vara yngre än så. EPA:s lappar var typiskt små vita med en röd övre bård delad av namnet.

Wahlströms böcker
De 74 st av Wahlströms reaprismärkta böcker jag studerat har tryckår mellan 1970 och 1980. Böcker tryckta före 1975 har små rektangulära vita eller röda lappar märkta med ÅH och reapriser upp till 2,30 kr. En McAllister nr 22 tryckt 1973 har en ÅH-lapp med siffrorna ”75”, vilket jag tolkar som årtalet, som isåfall visar att boken reades två år efter det att den var ny. På böcker från 1976 och framåt ändras namnet på lapparna till Åhléns/Tempo och de tidigaste av dessa är små och har priset 2,45 kr. Även om enstaka små lappar setts med valörerna 2,75 och 2,95 så är flertalet lappar med priset 2,75 och högre runda och betydligt större och mer iögonfallande. Min datering av dessa stora lappar visar att de var i bruk under åren 1978 till 1981 med pris upp till 3,95 kr (Tabell 2).

Tabell 2

Tabell 2. Datering av stora extraprislappar på Wennerberg/Winthers respektive B. Wahlströms westernpocket mellan 1974 och 1997. Tryckår ges som intervall avseende det antal böcker som studerats från det antal olika bokserier som fanns representerade.

Ett ex av Morgan Kane nr 70 från 1980 har samma typ av rund lapp med pris 3,95, men lappen saknar försäljarnamn. Detta gäller även de stora rektangulära lappar med endast siffror som observerats på 14 st Bästa Västern och en Walter Colt, alla tryckta 1981 och 1982, och daterade till 1982 och 1983.

Wahlströms avslutade alla sina westernpocketserier 1982, utom de tre som övertogs av Wennerbergs: Bästa Västern, Joe Montana och Morgan Kane. I samband med förlagsbytet dyker det upp Wahlströmsböcker tryckta 1983 med lappar med reapriset 7,50 kr av den typ som användes av Wennerbergs. Jag har sett detta på två ex av Bästa Västern nr 96 samt på Morgan Kane nr 18-20 (Bild 4). Fenomenet kan tolkas som att Wennerbergs fick överta delar av Wahlströms restlager avseende de serier som de valde att driva vidare.

Wennerberg/Winthers böcker
Även om enstaka böcker från Wennerbergs tidiga 70-talsutgivning kan ses med små reaprislappar, ibland försedda med någon butikskedjas namn, så är det stora röda och rektangulära lappar som var mest frekventa på förlagets böcker. I sin ursprungliga form hade lapparna texten ”EXTRAPRIS 1,95 inkl. moms.” till vilken först adderades ”cirkapris” och därefter för högre priser det kortare ”cirka”. Lapparna förseddes med streckkod när priset stigit till 8,90 kr, och från och med 13,50 angavs även distributörens namn, först Predab, följt av SMD och slutligen Interpress. Distributör fram till 1992 var Presam, som då gick i konkurs och delades upp i Predab och Tidsam (Ribe 1996). Namnet Predab dyker upp i tryck på böckerna om Bill & Ben 1993, efter det att förlaget bytt namn från Winther till Richter. Även Predab gick snart i konkurs och ersattes av SM Distribution, vars namn redan kan ses på bok nr 437, utgiven senare samma år, först på en klisterlapp över Predabs förtryckta streckkod, och efter några nummer tryckt direkt på pärmen. Namnet SMD ersätts 1997 på böckerna av Interpress, som de då gick upp i (Bild 6).

Bild 6

Bild 6. Tre av Winthers westernpocket från 1990 med extraprislapp: (vä) Mogan Kane utg. 2 nr 68, (mitt) Sacketts nr 4, och (hö) Morgan Kane utg. 2 nr 70.

De nya westernpocketserier som startades av Wennerberg/Winther under 80- och 90-tal kännetecknas alla av höga andelar böcker med reaprislappar. Först ut var Utpost 9 från 1982-1983 och av mina 16 böcker såldes 15 till reapris. Nästan lika illa gick det för serierna Louis L’Amour från 1987-1989 med 23 av 37 böcker reaprismärkta, och Ryder från 1989-1990 med 15 av 20 reade. Serien om Buckskin från 1991 tycks inte heller ha varit någon direkt försäljningssuccé med åtta av mina totalt 17 böcker reade. Det kan inte ha varit nån hit att börja ge ut nya serier med västernböcker under denna genrens nedgångsfas.

De som saknade
I och med att reaprislapparna inte dök upp på allvar förrän i början av 70-talet saknas de i stort sett helt på de lite äldre pocketserierna som Bravo, Coyote, Pingvin, Silver Star och Zebra. På Bonniers Silver Star har jag endast sett en liten Åhléns-lapp med reapriset en krona på nr 58 tryckt 1965. När det gäller Regal/Trots båda serier Longhorn och Topp Wild West har jag endast sett två av varje serie med reaprislapp, antingen anonyma eller från EPA. Av Williams utgivning är det endast en Sundance från 1975 som har en liten röd anonym extraprislapp. Alla mina elva böcker i Boknöjes serie Fargo från 1993 saknar realappar.

Det förefaller som om Wennerbergs inte var så pigga på att rea ut sina rena reprisserier. Lappar saknas på alla mina böcker i serierna Arizona, Laredo och Bill och Ben Special, liksom deras samlingsvolymer med något enstaka undantag. Å andra sidan har flera av böckerna i Nyckel-serien lappar, trots att den bara innehöll repriser från Nyckel-böckerna.

Tidsserier
Generellt hade Wahlströms en lägre andel böcker reaprismärkta än vad Wennerbergs hade (Bild 7).

Bild 7

Bild 7. Årlig andel böcker med extraprislapp i det studerade materialet utgivna av Wennerberg/Winther respektive B. Wahlström mellan 1969 och 1992 (tryckår).

Wahlströms andel når sällan över 20 procent och det är endast 1973 den är högre än Wennerbergs. Böcker utgivna av Wennerberg/Winther under början respektive slutet av 80-talet är de som uppvisar största andelen reaprismärkning och under vissa år var tre av fem böcker sålda till halva priset. Även om Bill och Ben gavs ut fram till och med år 2000 är den nyaste reaprislappen jag sett från 1992, och det förefaller alltså som om bruket av realappar upphörde i samband med att Winther bytte namn till Richters förlag.

I grova drag kan den svenska utgivningen av westernpocket indelas i fyra perioder när det gäller hanteringen av extrapriser. Fram till 1970 gör den statliga prisregleringen på böcker att några rabatterade priser ej förekommer. Under 70-talets första halva säljer förlagen sina restupplagor till varuhus och stormarknader som säljer ut dem till reapris som regel motsvarande halva nypriset. Från mitten av 70-talet fram till början av 90-talet sker en uppdelning så att medan Wahlströms säljer ut sina returnerade böcker via Åhléns Tempo-varuhus nyttjar Wennerbergs samma distributionskanaler som för sina nya böcker. Medan Wahlströms lägger ner sin utgivning av westernpocket 1982 fortsätter Wennerberg/Winther sin utgivning fram till millenieskiftet. Reaprislappar används dock inte längre på deras böcker efter 1992.

Tidsskillnaden
Skillnaden mellan en viss extraprislapps uppskattade ålder och de böcker som bär dens tryckår säger något om hur länge det dröjde innan returnerade böcker reades. Även om det tycks ha förekommit extremfall på över tio år så förefaller det mer normala spannet ha legat på mellan ett och fem år (Tabell 2).

Överlag tycks fördröjningen ha varit större hos Wennerbergs än hos Wahlströms, vilket möjligen kan relateras till deras skilda försäljningskanaler. Man kan i Wennerbergs reautbud även se en tendens till att fördröjningen var störst i början och i slutet av systemets tillämpning, med böcker som reades först efter mer än fem år. Man hade vid avregleringen 1970 säkert samlat på sig osålda böcker av varierande ålder, vilket kan förklara det bredare tidsspannet bland de reade böckerna. Men 90-talets åldersökning måste ha någon annan orsak. Kanske kan den relateras till böckernas närmast exponentiella prisökning (Nilsson & Myrman 2014), vilket i kombination med den tillämpade reaprissättningen kunde ge upphov till en värdeökning även på osålda böcker.

Att extraprismärkningen av böckerna upphör efter 1992 berodde troligen på en kombination av problem med distributionen efter Predabs konkurs i kombination med den snabbt krympande marknaden för kioskböcker riktade mot män, vilket bekräftas av Richters dåvarande förlagschef i en intervju i DN 1995: ”Svenska män har nämligen övergått till att titta på kabel-TV och spela dataspel i stället för att läsa böcker, tror Per Bengtsson” (Bojs 1995).

Källor

  • Bojs, Karin, 1995: Färre läser fint. I massmarknadsboken ordnar sig allt till slut. DN 29 december 1995.
  • Nilsson, Anders N. 2017: De tjocka men näst intill osynliga böckerna: Samlingsvolymer bland svensk westernpocket. DAST Magazine 18:e september, 2017.
  • Nilsson, Anders N. & Patrik Myrman, 2014: Vad kostade en Bill och Ben? Om priset på svensk westernpocket över tid, förlag och sidantal. DAST Magazine 15:e april 2014.
  • Rasmusson, Åke, 1983: Bokhandlarna, s. 129-157, i Harry Järv (red.), Den svenska boken 500 år. Stockholm: Liber.
  • Ribe, Göran, 1996: Finns det några serieförlag år 2001? Bild & Bubbla 128:2-3.

 

 

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22