Det Bästas Bokval – katalog och böckernas utseende över tiden

Feb 6th, 2020 | By | Category: 2020-02 feb, Artikel

Av ANDERS N NILSSON

Det Bästas Bokval, dvs. den svenska varianten av amerikanska Reader’s Digest Condensed Books (från och med 1997 omdöpt till Reader’s Digest Select Editions), utkom i 278 volymer mellan åren 1956 och 2011, motsvarande cirka nio hyllmeter. Förlagets tidskrift Det Bästa, började utges i Sverige redan 1943 och utkommer fortfarande. År 2009 antog den dock samma namn som i USA, Reader’s Digest, samtidigt som bokserien i Sverige bytte namn till Reader’s Digest Bokval. Redaktionen betonade mot slutet dock sista ordet i titeln, dvs. kort och gott Bokvalet, vilket är det namn jag här applicerar på hela bokserien. Efter en beskrivning av hur böckernas utseende förändrades under de 56 åren följer här en förteckning över deras innehåll, volym för volym.

Artikeln i pdf, bäst för utskrift: Bokvalet

Bild 1

Samtliga 278 volymer av Bokvalet i min samling placerade i nummerordning. De skyddsomslag jag har sitter på böckerna. Linjal till vänster en meter. Notera block av böcker med ryggar av identisk utformning.

Bokvalets utgivningstakt var ca fyra till fem inbundna och illustrerade böcker per år, vilket mot slutet ökade till sex. Varje bok eller volym innehöll tre till fem skönlitterära texter i mer eller mindre förkortad form. Vanligen utgick man från romaner, vilka sammanfattades i sin helhet, men det hände även att enstaka kapitel eller noveller ur böcker återgavs i mer ursprunglig omfattning. Den svenska utgåvan var bara en av många olika i Västeuropa, och i våra grannländer fanns den danska Det Bedstes Bøger, den norska Det Bestes Bøker, och den finska Valittujen Palojen Kirjavalio (Wikipedia Finland 2020). Framförallt den amerikanska, men i viss mån även de andra europeiska redaktionerna, försåg den svenska redaktionen med färdiga sammandrag, vilka således endast behövde översättas före tryckning. Redaktionen gjorde även egna sammandrag av inhemska romaner eller böcker redan utgivna i svensk översättning. Bland Bokvalets texter återfinns både sådana som föreligger i fullständiga utgåvor på andra svenska förlag, liksom sådana som representerar unika svenska översättningar. Det totala antalet texter i Bokvalet är 1112. USA-utgåvan började ges ut redan 1950, utges fortfarande och närmar sig snart 1600 titlar (Wikipedia engelsk 2020).

Genom sin långa kontinuitet i utgivningen utgör Bokvalet någonting högst unikt på svensk bokmarknad. Trots namnbytet och ansenliga förändringar av utformningen har serien bevarat sin huvudsakliga inriktning och numrering. Böckerna spreds endast genom direktförsäljning och det är väl en definitionsfråga om det var en bokklubb eller inte. Böckerna saknar förtryckta priser men av vad jag kunnat utläsa av lösa blad inlagda i de böcker jag har och i reklam i tidskriften Det Bästa var priset per bok inkl frakt och porto fram till 1959 kr 11:50. År 1966 var de uppe i 16:90 och 1973 24:90. Den senaste prisuppgift jag sett är från 1978 då en bok kostade 46:95. Min gissning är att prisutvecklingen mot slutet av utgivningen stegrades. Bokvalet har ett dåligt rykte på begagnatmarknaden där de betraktas som svårsålda. Många loppisar säger sig inte ta emot dem, och att över elvahundra poster av dem finns till salu på Bokbörsen (2019-01-20) antyder att utbudet är mycket större än efterfrågan.

Det är förvånande att någon sammanställning av Bokvalets innehåll tidigare inte funnits tillgänglig. Biblioteken kan enligt LIBRIS inte uppvisa mer än en fragmentarisk och ofullständig bild av seriens innehåll. Troligen är det Bokvalets image som innehållande endast sammandrag av (amerikanska) bestsellers som mest bidragit till ointresset. Jag kan dock endast instämma med Ann Steiner när hon skriver: ”En förenklad koppling mellan å ena sidan estetiska värden och kvalitet, och å andra sidan distributionssystem och höga försäljningssiffror, förmår inte ge uttryck för de komplexa samband som finns mellan bokmarknadens struktur och litteraturens värde.” (Steiner 2006:247). Som bör framgå av föreliggande katalog har Bokvalet under en lång tid introducerat en god mängd utländska författare på svenska. För många verk är översättningarna i serien fortfarande de enda tillgängliga på det svenska språket. De genrer som dominerat utgivningen är deckare, thrillers, romantik och historiska romaner. Även påfallande många bidrag handlar om djur, vilda eller tama.

Romaner i förkortad form förknippas vanligen med speciella ungdomsutgåvor eller följetonger och förekom frekvent inom kiosklitteraturen där texter av varierande längd skulle anpassas till ett fixerat sidantal, ofta som en del av översättningsarbetet. Att texter föreligger i en rad olika versioner, av vilka någon eller några fixeras i tryck är kutym, liksom interagerandet mellan författare och förlagsredaktörer. Jag ser inte sammandrag av romantexter som något i sig negativt, och utfallet beror förstås mycket på hur arbetet utförs. Att döma av de många av Bokvalets bidrag jag läst förefaller redigeringen ha utförts mycket professionellt, och helt säkert haft det goda med sig att verken nått ut till nya skaror av läsare. Några direkta jämförelser av Bokvalets sammandrag med de oavkortade versionerna av romanerna har mig veterligt aldrig gjorts.

Bild 2Pärmar och skyddsomslag

Bokryggar utan skyddsomslag representerande de huvudsakliga varianterna av Bokvalet: volym 15, ljus klot (1-47); 57, konstläder med svarta rutor (48-155); 159, dito med röda rutor (156-161); 183, dito med tvärlinjer (162-188); 191, dito med tvärställd serietitel utan pegas (189-207); 208, dito utan tvärlinjer och i 4 olika färgvarianter (208-235); 236, dito modell större (236-241); 260, dito med horisontell serietitel (242-260); 261, dito med serietitel Reader’s Digest Bokval (261-263); och 264, pappersband med tryck (264-278; min sifferetikett).

Seriens förlagsband bytte skepnad några olika gånger. De 47 första volymerna var ljusa klotryggband med titlarna i block eller rutor på ryggen i varierande färg. Systemet med rutor på ryggen åtskilda av ornament kan först ses på volym 16 och 20 innehållande fem texter, för att permanentas från och med volym 33. Dessa ryggar i ljust konstskinn har en tendens att med stigande ålder spricka i kanterna och lossna från pärmen. Varje volyms pärmsidor hade ett unikt färgmönster. Böckerna var ända från början försedda med skyddsomslag tryckta i fyrfärg. Storleken var 135 x 192 mm.

Bild 3

Bokryggar med skyddsomslag representerande de huvudsakliga varianterna påträffade på Bokvalets böcker (alla sifferetiketter mina): volym 32, titlar i block, omönstrad; 75 dito med fotobakgrund; 195, med vertikalt ställd serietitel utan pegas (189-207); 213, dito med pegas och i 4 olika färgvarianter (208-235); 236, dito modell större (236-241); 242, med horisontellt ställd serietitel och svagt mönstrad bakgrund (242-258); 260, dito med bild upptill och vit bakgrund (259-260); och 261, dito med serietitel Reader’s Digest Bokval (261-263).

Helklotband i brunt konstläder användes på volymerna 48-207. Ryggarna hade guldornament och fram till och med volym 155 var titlarna placerade i svarta rutor. Jag har volym 115 i en avvikande rödbrun variant med avsaknad av svarta rutor på ryggen, men har även sett volymen i normal utformning avbildad på Bokbörsen. Ryggens titelrutor är röda på volym 156-161, och på volym 162-188 har hela ryggen pärmens färg med titlarna åtskilda av gyllene tvärlinjer. Böckerna har nu krympt till 130 x 190 mm. Ryggarna på volym 189-207 har på övre halvan serietiteln ställd i ryggens längdriktning, medan på nedre halvan författarnamn och texternas titlar åtskiljs av enkla guldlinjer. Förlagets logo, en pegas, saknas nertill på denna ryggvariant. Inga skyddsomslag har observerats på volym 80-182, varför det är möjligt att sådana aldrig funnits.

Från och med volym 208 införs ett rotationssystem i pärmarnas och skyddsomslagens färg med sekvensen brun-blå-grön-grå samtidigt som guldstrecken mellan författarnamnen/titlarna försvinner. Böckerna blir även större med volym 208-235, 137 x 200 mm, och från volym 236 och framåt hela 150 x 216 mm.

Från och med volym 242 återgår serienamnet på ryggen till att vara horisontellt ställt varigenom mer utrymme kan tilldelas titlarna/författarnamnen. Serienamnet ändras från och med volym 261 till Reader’s Digest Bokval. Skyddsomslaget utgår från och med volym 264 som istället försetts med en lackad papperspärm med fyrfärgstryck liknande det tidigare skyddsomslagets.

Inlagan
Böckernas volymsnummer var till en början synnerligen diskret placerade och återfanns som regel i form av mycket små siffror på sista trycksidan längst ner till höger. De kunde även ses med samma placering på skyddsomslagets främre invikta flik. I vissa böcker kan de endast utläsas från arksignaturer nära mitten av boken. Det dröjde ända till volym 160 innan numret fanns med på titelsidan. Från och med volym 236 fanns numret även på sista sidan och då med prefixet SCB, vilket troligen ska uttydas som Swedish Condensed Books. ISBN-nummer infördes i volym 83 och utökades i volym 258 till 13-siffrigt.

De bruna konstlädersböckerna fick från och med volym 114 en ny och kompaktare layout på sidorna 1-5 varvid även den tidigare blå texten blev svart.

Informationen om översättarnas och illustratörernas namn omplacerades flera gånger efter att från början kunnat ses på det illustrerade uppslag som markerade varje ny texts början. Från och med volym 155 fanns namnen med i innehållsförteckningen i bokens början.. De två sista sidorna med uppgifter om copyright och fullständiga utgåvor av texterna slogs i volym 146 samman till en, men i två separata textblock. Det senare blocket utgick i volym 167, samtidigt som även illustratörernas namn inkorporerades under ”Copyrights”. Denna rubrik utgick dock i volym 236, samtidigt som informationen delades upp i två separata block, varav det senare fick rubriken ”Bilder”, senare ändrad till ”Foto och illustration”. Översättarnas namn flyttades från innehållsförteckningen till sista sidan från och med volym 173, men flyttades senare tillbaka till den tidigare platsen från och med volym 238.

Bild 4

Ett uppslag med illustrerade sammanfattningar av de ingående texterna i början av boken infördes 1989 i volym 155 av Bokvalet.

Ett helt uppslag med illustrerade presentationer av de ingående texterna infördes i volym 155 på sidorna 2-3. Uppslaget flyttades i volym 173 fram till direkt efter innehållsförteckningen. Från och med volym 189 flyttades sammanfattningarna ut på skyddsomslaget. Själva innehållsförteckningen illustrerades med bilder av romanerna från och med volym 242.

En helsida med brev från chefredaktören till läsarna introducerades i volym 229 och var då placerat på första sidan. Tidigare hade troligen en liknande text distribuerats separat tillsammans med böckerna. Från och med volym 242 flyttades brevet till sidan 5, på samma uppslag som innehållsförteckningen. Tre volymer senare försågs brevet med chefredaktörens epostadress och i volym 250 finns även förlagets hemsideadress med på sista sidan. Därmed hade den långlivade serien tagit steget in i den digitala tidsåldern, som kanske även bidrog till att få den på fall.

Analyser av Bokvalets innehåll över tiden i ett nationellt perspektiv låter sig nu göras i och med att en katalog upprättats. Det vore intressant att kvantifiera mängden nya författare och verk som inom ramen för seriens utgivning introducerats för en svensk läsekrets, liksom antalet unika svenska översättningar. Författarnas geografiska hemvist och könsmässiga fördelning, liksom översättarnas, kan nu studeras närmare. Även texternas genremässiga fördelning vore intressant att analysera. På sikt skulle den svenska utgåvan kunna jämföras med de från andra språkområden och länder, men än så länge tycks endast detaljerade uppgifter om den svenska och den amerikanska utgåvan vara tillgängliga.

Tack Åke Nilsson, Karlskoga, för värdefull hjälp med att införskaffa böckerna. Tack även till Yvonne Grenholm, Nordmaling, som skänkte mig sina böcker. Helen Hed, Umeå, var vänlig nog att uppmärksamma mig på Bokvalet.

Källor

Katalogen

Alla uppgifter är baserade på böcker i egen samling. En volyms sidantal baseras på den sista textens sista sida. Varje texts startsida anges som i den aktuella bokens innehållsförteckning, medan slutsidan anges som påföljande texts startsida minus ett, alternativt den sista textens sista sida. Hänsyn har alltså inte tagits till inledande illustrerade sidor eller avslutande sida med författarpresentation. ISBN-nummer började användas i volym 83 och anges därefter för varje volym. Oavkortad utgåva på svenska anges i slutet av varje post om den kunnat beläggas i LIBRIS, och som regel har den äldsta svenska utgåvan valts. Översättares namn avser texten i Bokvalet, men sammanfaller frekvent med den som översatt den citerade oavkortade svenska utgåvan.

1956

Volym 1, 516 s

 • Daphne du Maurier, Kusin Rachel, s 117-314 (My cousin Rachel, 1951, öv. Gerd Lilliehöök, Geber 1952)
 • David Dodge, Ta fast tjuven, s 403-516 (To catch a thief, 1952, öv. Einar Thermaenius, Bonnier 1953)
 • Marie Killilea, Karen, s 315-402 (Karen, 1952, öv. Cilla Johnson, Wahlström & Widstrand 1954)
 • Robb White, Vår lyckliga ö, s 6-116 (Our virgin island, 1953, öv. Eric Zedig, B. Wahlström 1954)

Volym 2, 518 s

 • Alan Paton, På lösan sand, s 153-334 (Cry, the beloved country, 1948, öv. Birgit & Åke Leander, Ljus 1949)
 • James A. Michener, Broarna vid Toko-Ri, s 6-90 (The bridges at Toko-Ri, 1953, öv. Lily Vallquist, Wahlström & Widstrand 1954)
 • James Howard Williams, Elefant-Bill, s 335-392 (Elephant Bill, 1950, öv. Bengt Nirje, Bonnier 1951)
 • Mildred Walker, Vinden sveper nedåt Ryder Hill, s 91-152 (The south west corner, 1951, öv. Irmgard Pingel, Natur & Kultur 1952)
 • Patrick Quentin, Spindeln, s 393-518 (Black widow, 1952, öv. Alvar Zacke, Skoglund 1953)

1957

Volym 3, 508 s

 • Frank G. Slaughter, Icke för ärans skull, s 7-164 (East side general, 1952, öv. Esse Törnell, Ljus 1953)
 • Georges Blond, Paschan på Gudinneön, s 165-194 (L’ile de la déesse [äv. The plunderers], 1951, öv. Olle Moberg)
 • J.M. Scott, Stormfågeln, s 349-508 (Heather Mary, 1953, öv. Alvar Zacke)
 • Pearl S. Buck, Den dolda blomman, s 195-348 (The hidden flower, 1952, öv. Lisbeth & Louise Renner, Bonnier 1953)

Volym 4, 526 s

 • Bentz Plagemann, Vår unge Guggel, s 7-78 (This is Goggle, or the education of a father, 1955, öv. Marianne Höök)
 • Charlotte Armstrong, Vad händer på rum 807?, s 409-526 (Mischief, 1951, öv. Torsten Blomkvist, ICA-förlaget 1951)
 • Jerrard Tickell, Möte med Venus, s 79-212 (Island rescue: An appointment with Venus, 1951, öv. Torsten Scheutz, Skoglund 1953)
 • Morton Thompson, Men livet segrade, s 213-408 (The cry and the covenant, 1949, öv. Ingrid Ekman Nordgaard, Natur & Kultur 1951)

Volym 5, 526 s

 • Ernest K. Gann, Mellan himmel och hav, s 7-146 (The high and the mighty, 1953, öv. Torsten Scheutz, Bergh 1954)
 • John Steinbeck, Öster om Eden, s 167-414 (East of Eden, 1952, öv. Nils Holmberg, Bonnier 1953)
 • Stuart Cloete, Elfenben och kärlek, s 415-526 (The curve and the tusk, 1953, öv. Louis Langlet, Bonnier 1954)
 • William Faulkner, Två soldater, s 147-166 (Two soldiers, novell ur samlingen Collected stories, 1942, öv. Thomas Warburton)

Volym 6, 526 s

 • Jim Corbett, Människoätare!, s 387-428 (The temple tiger and more man-eaters of Kumaon, 1944, öv. Louis Langlet, Bonnier 1946)
 • L.C. Moyzisch, Operation Cicero, s 429-526 (Operation Cicero, 1950, öv. Alvar Zacke, Bonnier 1953)
 • Max Ehrlich, Första tåget till Babylon, s 7-96 (First train to Babylon, 1955, öv. Olle Moberg, AWE/Geber 1956)
 • Morton Thompson, Ej såsom en främling, s 97-386 (Not as a stranger, 1954, öv. Lars Hansson, Bonnier 1955)

1958

Volym 7, 524 s

 • Henry Morton Robinson, Kardinalen, s 67-256 (The Cardinal, 1950, öv. Vera & Stig Dahlstedt, Forum 1951)
 • Hiram Percy Maxim, Åh, en sån pappa!, s 319-354 (A genius in the family, 1936, öv. Marianne Höök, Hökerberg 1937)
 • James H. Street, Hunden som skrattade, s 7-66 (Good-bye, my Lady, 1954, öv. Clas Brunius)
 • Paul Brickhill, Vi flyger i natt, s 257-318 (The dam busters, 1951, öv. Claes Collenberg, Natur & Kultur 1952)
 • Thomas H. Raddall, Nymfen och lampan, s 355-524 (The nymph and the lamp, 1950, öv. Torsten Scheutz)

Volym 8, 542 s

 • Alan Le May, Bortrövad, s 427-542 (The searchers, 1954, öv. Louis Langlet)
 • Alexander Klein, Farliga affärer, s 209-288 (The counterfeit traitor, 1958, öv. Alvar Zacke, Tiden 1958 som Maskerad agent)
 • Daphne du Maurier, Syndabocken, s 45-208 (The scapegoat, 1957, öv. Margareta Nylander, AWE/Geber 1957)
 • David Walker, Digby, s 289-426 (Digby, 1953, öv. Birgit Hård af Segerstad, Vido 1956)
 • Jaques-Yves Cousteau & Frédéric Dumas, Den tysta världen, s 7-44 (Le monde du silence, 1953, öv. Pelle Fritz-Crone, Forum 1954)

Volym 9, 526 s

 • A.J. Cronin, Den blinda gudinnan, s 73-220 (Beyond this place, 1950, öv. Nils Holmberg, Tiden 1953)
 • John A. Hunter, Storvilt, s 7-72 (Hunter, 1952, öv. Lars Hansson, Bonnier 1953)
 • Joseph Hayes, Skräckens timmar, s 419-526 (The desperate hours, 1954, öv. Sven Bergström, Bonnier 1955)
 • Nicholas Monsarrat, Det grymma havet, s 221-290 (The cruel sea, 1951, öv. Lisbeth Renner, Forum 1952)
 • Rumer Godden, En ros för min trädgård, s 291-418 (An episode of sparrows, 1956, öv. Margareta Ångström, Ljus 1957)

Volym 10, 526 s

 • Corbett H. Thigpen & Hervey M. Cleckley, Evas tre ansikten, s 133-230 (The three faces of Eve, 1957, öv. Kylikki Palmquist & Lily Vallquist, Geber 1959)
 • Pearl S. Buck, Mina skilda världar, s 231-374 (My several worlds, 1954, öv. Lars Hansson, Bonnier 1956)
 • Richard Powell, Arvtagaren, s 375-526 (The Philadelphian, 1956, öv. Axel Uddling, Lindqvist 1958)
 • Winston Graham, Ingen tid att älska, s 7-132 (The sleeping partner, 1956, öv. Holger Norelius, B. Wahlström 1958)

1959

Volym 11, 541 s

 • A.B. Guthrie Jr., Vägen västerut, s 237-414 (The way west, 1949, öv. Torsten Blomkvist, Forum 1950)
 • Howard Swiggett, Makten och kvinnan, s 73-236 (The power and the prize, 1954, öv. Sven Bergström, Skoglund 1955)
 • Jack McLaren, Ensam med många, s 7-72 (My crowded solitude, 1926, öv. Gustaf Rudebeck, Hökerberg 1948)
 • John Appleby, Venus armar, s 415-541 (The arms of Venus [äv. Aphrodite means death], 1952, öv. M. Gustafson)

Volym 12, 494 s

 • Davis Grubb, Nattens onda ögon, s 371-494 (The night of the hunter, 1953, öv. Torsten Blomkvist, Bonnier 1955)
 • Edward L. Beach, Ubåt anfaller, s 75-214 (Run silent, run deep, 1955, öv. Alvar Zacke, Bergh 1965 som Ubåt till attack)
 • Frances Gray Patton, God morgon, miss Dove, s 7-74 (Good morning, miss Dove, 1954, öv. Birgitta Hammar, Bonnier 1956)
 • Jürgen Thorwald, Kirurgins århundrade, s 215-370 (Das Jahrhundert der Chirurgen, 1956, öv. Einar Dellgren, Reader’s digest 1969)

Volym 13, 526 s

 • Alvin Moscow, Katastrofkurs, s 7-122 (Collision course, 1959, öv. Lisbeth Renner, Bergh 1959)
 • John P. Marquand, Mellanlandning – Tokyo, s 405-526 (Stopover: Toyo, 1957, öv. Göran Heden, Bergh 1958)
 • Marcia Davenport, Skall jag taga vara på min broder?, s 123-312 (My brother’s keeper, 1954, öv. Lisbeth Renner, Bonnier 1957)
 • Winston S. Churchill, Min ungdom, s 313-404 (My early life, 1930, öv. Beatrice Cronstedt, Stockholm 1931)

Volym 14, 542 s

 • Fred Gipson, Gamle Yeller, s 7-72 (Old Yeller, 1956, öv. Thomas Uddling, Lindqvist 1957)
 • Gerald Green, Vredens man, s 73-316 (The last angry man, 1956, öv. Sven Hallén, Forum 1956)
 • Hank Searls, Det stora X:et, s 419-542 (The big X, 1959, öv. Torsten Scheutz)
 • W.H. Hudson, Grönskande boningar, s 317-418 (Green mansions, 1904, öv. Lily Vallquist, Wahlström & Widstrand 1923)

1960

Volym 15, 526 s

 • Borden Deal, Fädernegården, s 213-410 (Dunbar’s Cove, 1957, öv. Sven Bergström)
 • Dorothy Baker, Ung man med trumpet, s 105-212 (Young man with a horn, 1938, öv. Bo Holmqvist)
 • Helen Fowler, Objuden gäst, s 411-526 (The intruder [äv. The shades will not vanish], 1952, öv. Lily Vallquist)
 • Maurice Herzog, Annapurna, s 7-104 (Annapurna. Premier 8.000, 1951, öv. Lennart Lagerwall, Norstedt 1952 som Annapurna, 8000 meter)

Volym 16, 542 s

 • Harry Grattidge & Richard Collier, Kapten på atlantjättar, s 7-94 (Captain of the queens, 1956, öv. Lars Hansson)
 • James Gould Cozzens, Besatt av kärlek, s 95-356 (By love possessed, 1957, öv. Torsten Blomkvist, Bonnier 1958)
 • Jon Cleary, Den gröna störthjälmen, s 389-502 (The green helmet, 1957, öv. Torsten Scheutz, Bra Böcker 1967 som Den gröna hjälmen)
 • MacKinlay Kantor, Lobo, s 357-388 (Lobo, 1958, öv. Birgitta Hammar)
 • Reginald Arkell, Gamle Blomster, s 503-542 (Old Herbaceous, 1950, öv. Lars Hansson)

Volym 17, 510 s

 • Catherine Arley, Lockfågeln, s 415-510 (La femme de paille, 1956, öv. Anne-Marie Edéus, Wahlström & Widstrand 1958)
 • Nevil Shute, Regnbågen och rosen, s 255-414 (The rainbow and the rose, 1958, öv. Sten Söderberg, Geber 1959)
 • Taylor Caldwell, Lukas läkaren, s 37-254 (Dear and glorious physician, 1958, öv. Lars Hansson, Wahlström & Widstrand 1961 som Lucanus läkaren)
 • William J. Lederer & Eugene Burdick, Den fule amerikanen, s 7-36 (The ugly American, 1958, öv. Bengt-Olof Heldt)

Volym 18, 526 s

 • Charlton Ogburn Jr., Lunkentus, s 489-526 (Big Caesar, 1958, öv. Ingeborg Normann)
 • Denys Arthur Rayner, Fienden i djupet, s 77-152 (The enemy below, 1956, öv. Roland Engdahl, Hörsta 1958)
 • Hamilton Basso, Lätta infanteriets bal, s 153-356 (The light infantry ball, 1959, öv. Lily Vallquist)
 • Kathryn Hulme, Nunnan, s 357-488 (The Nun’s Story, 1956, öv. Lily Vallquist, Forum 1957)
 • Paul Gallico, Mrs ‘Arris far till Paris, s 7-76 (Mrs. ‘Arris goes to Paris, 1958, öv. K.G. Rignell, Bra Böcker 1965)

1961

Volym 19, 510 s

 • Edwin Lanham, Mord på vår gata, s 413-510 (Murder on my street, 1957, öv. Sven Hallén)
 • Irving Stone, Odödlig kärlek, s 103-376 (Love is eternal, 1954, öv. Lily Vallquist, Natur & Kultur 1956)
 • Jan de Hartog, Uppdrag i djungeln, s 7-102 (Gods geuzen, kap. ur boken The spiral road, 1957, öv. Sven Bergström, Forum 1958 som Den slingrande vägen)
 • Konrad Lorenz, I samspråk med djuren, s 377-412 (King Solomon’s ring, 1952, öv. Gemma Snellman, Bonnier 1953)

Volym 20, 494 s

 • Alec Waugh, En ö i solen, s 71-298 (Island in the sun, 1955, öv. Lisbeth Renner, Bonnier 1957)
 • Charlotte Paul, Vi fyra, s 7-70 (Minding our own business, 1955, öv. Åke Holmberg)
 • Elliott Arnold, Stormfåglar, s 299-424 (Flight from Ashiya [äv. Rescue], 1956, öv. Mårten Edlund, Geber 1960)
 • Jan de Hartog, Duell med en häxdoktor, s 425-494 (Duel with a witch doctor, kap. ur boken The spiral road, 1957, öv. Sven Bergström, Forum 1958 som Den slingrande vägen)

Volym 21, 508 s

 • Alan Paton, Järnhård är lagen, s 361-508 (Too late the phalarope, 1953, öv. Aida Törnell, Ljus 1954)
 • Dick Grace, Mitt liv som kraschflygare, s 113-140 (Visibility unlimited, 1950, öv. Lennart Lagerwall)
 • Nevil Shute, Förmyndaren, s 141-280 (Trustee from the toolroom, 1960, öv. Sten Söderberg, Geber 1960)
 • Pearl S. Buck, Brevet från Peking, s 7-112 (Letter from Peking, 1957, öv. Lisbeth Renner, Bonnier 1957)
 • Richard Powell, Pionjärerna, s 281-360 (Pioneer, go home!, 1959, öv. Astrid Borger, Lindqvist 1960)

Volym 22, 524 s

 • Grace Nies Fletcher, Prästbarn är värst, s 7-70 (Preacher’s kids, 1958, öv. Alvar Zacke)
 • Guiseppe Tomasi di Lampedusa, Leoparden, s 175-312 (Il gattopardo, 1958, öv. Eva Alexandersson, Bonnier 1960)
 • Harper Lee, Dödssynden, s 393-524 (To kill a mockingbird, 1960, öv. Jadwiga P. Westrup, Bergh 1960)
 • James A. Michener, Med Västanvinden till Hawaii, s 313-392 (West wind to Hawaii, kap. ur boken Hawaii, 1959, öv. Lily Vallquist, Rabén & Sjögren 1963 som Hawaii)
 • James F. Calvert, Atomubåt vid Nordpolen, s 71-174 (Surface at the Pole, 1960, öv. Carl Henrik Falkman)

Volym 23, 510 s

 • Arthur Hailey, Den sista diagnosen, s 81-232 (The final diagnosis, 1959, öv. Lars Hansson, Bonnier 1964)
 • James A. Michener, Tempelbyggarna på Hawaii, s 233-382 (From the farm of bitterness, kap. ur boken Hawaii, 1959, öv. Lily Vallquist, Rabén & Sjögren 1963 som Hawaii)
 • Paul Gallico, Mrs ‘Arris far till New York, s 7-80 (Mrs Harris goes to New York, 1960, öv. Yasuko Tham Goulding, Bra Böcker 1965)
 • Victor Canning, Drakblodsträdet, s 383-510 (The dragon tree, 1958, öv. Astrid Borger)

Volym 24, 506 s

 • Harris Greene, Intermezzo i Salzburg, s 133-284 (The Mozart leaves at nine, 1961, öv. Sven Hallén)
 • Keith Wheeler, Svart granne, s 393-506 (Peaceable lane, 1960, öv. Lisbeth Renner)
 • Marcel Pagnol, Den ljuva tiden, s 285-392 (La gloire de mon père & Le château de ma mère, 1957, öv. Lars Hansson)
 • Teppo Turen & Elizabeth Maddox McCabe, Tuntsa, s 7-132 (The Tuntsa, 1961, öv. Lennart Lagerwall)

1962

Volym 25, 527 s

 • John Steinbeck, Missnöjets vinter, s 221-386 (The winter of our discontent, 1961, öv. Pelle Fritz-Crone, Schildt 1961)
 • Jürgen Thorwald, Kirurgins triumf, s 115-220 (Das Weltreich der Chirurgen, 1958, öv. Lisbeth Renner)
 • Victoria Holt, Guvernanten på Mellyn, s 387-527 (Mistress of Mellyn, 1960, öv. Ingrid Lindberg, Wahlström & Widstrand 1961)
 • Whit Masterson, Vaggsång för en mördare, s 7-114 (Evil come, evil go, 1961, öv. Sven Hallén)

Volym 26, 527 s

 • Charles Dickens, En julsaga, s 7-68 (A christmas carol, 1843, öv. Hugo Gyllander, Stockholm 1844 som Jul-aftonen)
 • Joseph Kessel, Patricia och lejonet, s 303-420 (Le lion [äv. The lion], 1958, öv. Birger Kvist, Bonnier 1960)
 • Kenneth Roberts, Krigsstig, s 239-302 (Warpath, kap. ur romanen Northwest Passage, 1937, öv. Louis Renner, Stockholm 1938 som Nordvästpassagen)
 • Morris L. West, Djävulens advokat, s 69-238 (The devil’s advocate, 1959, öv. Ingeborg Essén, Bonnier 1961)
 • Paul Stanton, Stjärnor utan nåd, s 421-527 (Village of stars, 1960, öv. Aida Törnell, Bergh 1961)

1963

Volym 27, 524 s

 • Alba De Céspedes, Förbjuden dagbok, s 61-206 (Quaderno proibito, 1952, öv. Karin de Laval, Hökerberg 1954)
 • Gavin Maxwell, Mina uttrar, s 7-60 (Ring of bright water, 1960, öv. Erik Frykman, Norstedt 1962)
 • Hamilton Maule, Farfars pojke, s 305-386 (Jeremy Todd, 1959, öv. Y.E.K. Tham)
 • Jim Bishop, Presidenten är skjuten!, s 387-524 (The day Lincoln was shot, 1955, öv. Aida Törnell, Norstedt 1957)
 • Wolfgang Ott, Hajar och småfisk, s 207-304 (Haie und kleine Fische, 1957, öv. Alvar Zacke, Bonnier 1960)

Volym 28, 510 s

 • Betty MacDonald, Livets krydda, s 7-82 (Onions in the stew, 1955, öv. Elsie & Håkan Tollet, Ljus 1956)
 • Ernest K. Gann, Ödets vingar, s 83-194 (Fate is the hunter, 1961, öv. Roland Adlerberth, Bergh 1961)
 • Irving Stone, Han som skapade en värld, s 195-428 (The agony and the ecstasy, 1961, öv. Gunilla Berglund, Forum 1962)
 • Oliver Statler, Kejserligt besök, s 429-450 (A lodging for the Emperor, kap. ur boken Japanese inn, 1961, öv. Gunilla Berglund)
 • Paul de Kruif, Mikrobjägare, s 451-510 (Microbe hunters, 1926, öv. Thorsten W. Törngren, Geber 1926)

Volym 29, 510 s

 • Alistair MacLean, Det gyllene mötet, s 291-420 (The golden rendezvous, 1962, öv. Sven Hallén, Forum 1962)
 • Elizabeth Spencer, Ljuset över piazzan, s 7-62 (The light in the piazza, 1960, öv. Lisbeth Renner, Bonnier 1962)
 • Leo Rosten, J. Newman, psykiater, s 421-510 (Captain Newman, M.D., 1956, öv. Astrid Borger)
 • Sloan Wilson, Djupare värden, s 63-290 (A sense of values, 1961, öv. Tore Eriksson, Geber 1962)

Volym 30, 506 s

 • Donald Gordon, Stjärnklart mitt på dagen, s 361-478 (Star-raker, 1962, öv. Lisbeth Renner, Bonnier 1962)
 • Ève Curie, Min mor-Marie Sklodowska Curie, s 245-360 (Madame Curie, 1937, öv. Gabrielle Ringertz, Medén 1938)
 • Harriette Arnow, Kvinnan med kniven, s 479-506 (The dollmaker, 1954, öv. Gunnar Isaksson, Trevi 1987 som Dockmakerskan)
 • Lucille Fletcher, …och förmodligen död, s 131-244 (…and presumed dead, 1963, öv. Y.E.K. Tham)
 • Romain Gary, Löfte i gryningen, s 7-130 (La promesse de l’aube, 1960, öv. Gun & Nils A. Bengtsson, Bonnier 1962)

1964

Volym 31, 526 s

 • Anya Seton, Djävulsvattnet, s 61-342 (Devil water, 1961, öv. Roland Adlerberth, Bonnier 1963)
 • Barbara Jefferis, Hon är min, s 469-526 (Half angel, 1959, öv. Lily Vallquist)
 • Peter De Vries, Carol, s 7-60 (Carol [äv. The blood of the lamb], 1961, öv. Y.E.K. Tham)
 • Richard Collier, Staden som inte ville dö, s 343-468 (The city that would not die, 1959, öv. Tore Eriksson)

Volym 32, 538 s

 • Herman Wouk, Youngblood Hawke, s 57-410 (Youngblood Hawke, 1962, öv. Sven Hallén, Forum 1963)
 • James Hilton, Adjö mr Chips, s 411-456 (Goodby, Mr. Chips, 1934, öv. B. Hebbe & L. Hansson, Bonnier 1935)
 • James Vance Marshall, Storm över Eden, s 7-56 (A river ran out of Eden, 1962, öv. Pelle Fritz-Crone)
 • René Havard, Attacken mot Tobruk, s 457-538 (Un taxi pour Tobrouk, 1961, öv. Alvar Zacke)

Volym 33, 522 s

 • A.J. Cronin, Äventyr i två världar, s 431-522 (Adventures in two worlds, 1952, öv. Nils Holmberg, Tiden 1952)
 • Anthony Trew, Två timmar före mörkret, s 7-154 (Two hours to darkness, 1963, öv. Magnus K:son Lindberg, Norstedt 1963)
 • E.R. Braithwaite, Till magistern med tack, s 155-224 (To Sir, with love, 1959, öv. Karin & Gunnar Gårdhammar)
 • Richard Powell, Landet vi vann, s 225-430 (I take this land, 1963, öv. Astrid Borger, Lindqvist 1963)

Volym 34, 522 s

 • Elia Kazan, Amerika Amerika, s 7-88 (America America, 1962, öv. Roland Adlerberth)
 • Fletcher Knebel & Charles W. Bailey Jr, Sju dagar i maj, s 119-302 (Seven days in May, 1962, öv. Olof Starkenberg, Wahlström & Widstrand 1963)
 • Jan de Hartog, Konstnären, s 303-378 (The artist, 1963, öv. Lily Vallquist)
 • Jean Rivolier, Kejsarna av Antarktis, s 89-118 (Des manchots et des hommes: Avec les empereurs de l’Antarctique, 1963, öv. Astrid Borger)
 • Victoria Holt, Skuggor över Kirkland, s 379-522 (Kirkland revels, 1962, öv. Ingrid Lindberg, Wahlström & Widstrand 1963)

1965

Volym 35, 540 s

 • Elick Moll, Seidman & Son, s 7-104 (Seidman and Son, 1958, öv. Karl Otto Zamore, Tiden 1959)
 • Jetta Carleton, Månblommorna, s 235-410 (The moonflower wine, 1962, öv. Nils Jacobsson, Geber 1963)
 • Robert Loh & Humphrey Evans, Jag flydde från Röda Kina, s 411-540 (Escape from Red China, 1962, öv. Sven Hallén)
 • W.C. Heinz, Kirurgen, s 105-234 (The surgeon, 1963, öv. Astrid Borger)

Volym 36, 510 s

 • A.J. Cronin, Korsfararens grav, s 111-282 (Crusader’s tomb [äv. A thing of beauty], 1956, öv. Nils Jacobsson, Tiden 1956)
 • Booker T. Washington, Upp från slaveriet, s 339-398 (Up from slavery, 1901, öv. Magnus K:son Lindberg, Geber 1904)
 • Hal Borland, När sägnerna dör, s 7-110 (When the legends die, 1963, öv. Astrid Borger)
 • Margery Allingham, Spärrad utgång, s 399-510 (Hide my eyes [äv. Tether’s end], 1958, öv. Roland Adlerberth, Saxon & Lindström 1961)
 • Robert Murphy, Pilgrimsfalken, s 283-338 (The peregrine falcon, 1963, öv. Magnus K:son Lindberg)

Volym 37, 522 s

 • Agatha Christie, Tre blinda möss, s 355-414 (Three blind mice, novell ur samlingen Three blind mice and other stories, 1948, öv. Lennart Lagerwall)
 • Anya Seton, En okuvlig kvinna, s 87-354 (The Winthrop woman, 1958, öv. Margareta Ångström, Bonnier 1959)
 • Eric Hodgins, Slaget, s 7-86 (Episode, 1964, öv. Nils Jacobsson)
 • George Barr, Till minnet av en fiende, s 415-522 (Epitaph for an enemy, 1949, öv. Pelle Fritz-Crone)

Volym 38, 542 s

 • David Weiss, Naken kom jag, s 95-304 (Naked came I, 1963, öv. Astrid Borger)
 • Ernest K. Gann, Om gott och ont, s 401-542 (Of good and evil, 1963, öv. Elsa & Mons Mossner, Bonnier 1964)
 • Ruth Moore, Havsrosen, s 305-400 (The sea flower, 1964, öv. Britt Edwall)
 • Wilbur A. Smith, Guldfeber, s 7-94 (When the lion feeds [äv. Gold fever], 1964, öv. Lennart Lagerwall)

1966

Volym 39, 524 s

 • Barnaby Conrad, Matador, s 7-134 (Matador, 1952, öv. Mårten Edlund, Bonnier 1953)
 • Earl Hammer Jr, Huset på berget, s 135-230 (Spencer’s Mountain, 1961, öv. Anders E. Ramsay)
 • Paul Gallico, Mary Constables hand, s 415-524 (The hand of Mary Constable, 1964, öv. Birger Kvist, Geber 1965)
 • Taylor Caldwell, Prolog till kärleken, s 231-414 (A prologue to love, 1961, öv. Astrid Borger)

Volym 40, 538 s

 • Catherine Gaskin, Ginny, arvtagerskan, s 7-162 (The Tilsit inheritance, 1963, öv. Astrid Borger, Lindqvist 1964)
 • Irving Wallace, Mannen i Vita Huset, s 163-350 (The man, 1964, öv. Louis Chrysander, Tiden 1965)
 • Richard E. Byrd, Ensam i Sydpolens is, s 483-538 (Alone, 1938, öv. Alvar Zacke, Natur & Kultur 1939)
 • Rumer Godden, Striden i Villa Fiorita, s 351-482 (The battle of the Villa Fiorita, 1963, öv. Lisbeth Renner, Bonnier 1965)

Volym 41, 542 s

 • A.J. Cronin, Judasträdet, s 119-264 (The Judas tree, 1961, öv. Kjell Ekström, Tiden 1962)
 • Andrew Garve, Mysteriet dr Raczinski, s 461-542 (The ashes of Loda, 1964, öv. Britt Edwall)
 • Elleston Trevor, Fenix flykt, s 7-118 (The flight of the Phoenix, 1964, öv. Claës Gripenberg, Bonnier 1965)
 • John Ehle, De bröt nytt land, s 265-380 (The land breakers, 1964, öv. Anders E. Ramsay)
 • William M. Hardy, Vargflocken, s 381-460 (Wolfpack, 1960, öv. Alvar Zacke)

Volym 42, 490 s

 • Betty Smith, Morgongåvan, s 7-126 (Joy in the morning, 1963, öv. Roland Adlerberth)
 • Cecil Woodham-Smith, Florence Nightingale, s 127-218 (Florence Nightingale, 1950, öv. Margit Engström, Forum 1952)
 • Dick Francis, Mannen som hatade jockeyer, s 391-490 (Nerve, 1964, öv. Gun Hägglund)
 • Morris L. West, Fiskarens skor, s 219-390 (The shoes of the fisherman, 1963, öv. Lily Vallquist, Bonnier 1963)

1967

Volym 43, 476 s

 • C.S. Forester, Kryssaren, s 127-226 (The ship, 1943, öv. Louis Renner, Bonnier 1943)
 • Irving Stone, Presidentens hustru, s 227-378 (The president’s lady, 1951, öv. Lily Vallquist, Natur & Kultur 1953)
 • Joseph Hayes, Den tredje dagen, s 379-476 (The third day, 1965, öv. Magnus K:son Lindberg, Bonnier 1966)
 • Margaret Culkin Banning, Att vara önskad, s 7-126 (The vine and the olive, 1964, öv. Margareta Nilsson)

Volym 44, 494 s

 • Marjorie Kinnan Rawlings, Hjortkalven, s 251-388 (The yearling, 1938, öv. Johannes Bäck, Bonnier 1940)
 • Mary Stewart, Figurer i högre skolan, s 389-494 (Airs above the ground, 1965, öv. Saga Gripenberg, Bonnier 1966)
 • Robert Russell, Att fånga änglar, s 177-250 (To catch an angel, 1962, öv. Roland Adlerberth, Hökerberg 1964)
 • Taylor Caldwell, Cicero romaren, s 7-176 (A pillar of iron, 1965, öv. Pelle Fritz-Crone)

Volym 45, 524 s

 • Alan E. Nourse, Kandidaten, s 407-524 (Intern, 1965, öv. Kjell Ekström, Tiden 1966)
 • Anya Seton, Avalon, s 211-356 (Avalon, 1965, öv. Astrid Borger, Bonnier 1966)
 • Arthur Hailey, Hotellet, s 7-166 (Hotel St. Gregory, 1965, öv. Yasuko Tham Goulding, Tiden 1966)
 • Daniel P. Mannix, Örnen, s 357-406 (The last eagle, 1966, öv. Anders E. Ramsay)
 • Noël Calef, Den första stenen, s 167-210 (Innocents et coupables: La première Pierre, 1961, öv. Margareta Nilsson)

Volym 46, 472 s

 • Gunnar Mattsson, Prinsessan, s 311-362 (Prinsessan, 1966, Forum 1966)
 • Norah Lofts, Vägen till Betlehem, s 363-472 (How far to Betlehem?, 1965, öv. Roland Adlerberth)
 • Stefan Zweig, Marie-Antoinette, s 7-164 (Marie Antoinette, 1932, öv. Erland Rådberg, Bonnier 1933)
 • William Brinkley, De nio och nittio, s 165-310 (The ninety and nine, 1966, öv. Gunnar Barklund, Forum 1967)

1968

Volym 47, 524 s

 • Agatha Young, Doktor Moore och hans stad, s 7-126 (The town and Dr. Moore, 1966, öv. Astrid Borger, Kometförlaget 1970 som Vår käre doktor)
 • Elsie E. Vignec, Hoppets barn, s 319-380 (Children of hope, 1964, öv. Gun Hägglund)
 • Jean-Pierre Hallet & Alex Pelle, Kongo Kitabu, s 127-218 (Congo Kitabu, 1964, öv. Roland Adlerberth)
 • John Le Carré, Spionen som kom in från kylan, s 381-524 (The spy who came in from the cold, 1963, öv. Kaa Eneberg, Schildt 1964)
 • John Masefield, För fulla segel, s 219-318 (The Bird of Dawning, 1933, öv. Kjell Ekström)

Volym 48, 474 s

 • A.J. Cronin, Norrskenet, s 197-332 (The northern light, 1958, öv. Kjell Ekström, Tiden 1958 som Ljuset från norr)
 • Jan de Hartog, Kaptenen, s 333-474 (The captain, 1966, öv. Roland Engdahl, Forum 1967)
 • Sansan & Bette Lord, Åttonde månen, s 123-196 (Eighth moon, 1964, öv. Alvar Zacke)
 • Victoria Holt, Menfreyas klocka, s 7-122 (Menfreya in the morning, 1966, öv. Lisbeth Sandborgh, Wahlström & Widstrand 1966)

Volym 49, 524 s

 • Helen Hoover, Livet i skogen, s 451-524 (The gift of the deer, 1959, öv. Anne-Marie Edéus)
 • Jean Renoir, Renoir – min far, s 7-142 (Renoir par Jean Renoir, 1962, öv. Margareta Ångström, Bonnier 1964)
 • Melissa Mather, En sommar på landet, s 341-450 (One summer in between, 1967, öv. Birger Kvist)
 • R.F. Scott & Frank Debenham, Scotts sista expedition, s 229-340 (In the Antarctic: Stories of Scott’s Last Expedition, 1968, öv. Gunnar Barklund)
 • Virginia M. Axline, Dibs, s 143-228 (Dibs – in search of self, 1964, öv. Majken Johansson, Rabén & Sjögren 1968)

Volym 50, 540 s

 • Armand Denis, På safari, s 7-104 (On safari. The story of my life, 1963, öv. Roland Adlerberth, Forum 1963)
 • Irving Stone, Livet tillhör dem som älskar, s 105-300 (Those who love, 1965, öv. Gunilla Berglund, Forum 1967)
 • Sacha Carnegie, Striden om Monte Colle, s 301-442 (The guardian, 1966, öv. Gunnar Barklund)
 • Weldon Hill, Rafe, s 443-540 (Rafe, 1966, öv. Lennart Allen)

Volym 51, 522 s

 • Daniel P. Mannix, Räven och hunden, s 313-404 (The fox and the hound, 1967, öv. Gunnar Barklund)
 • Eric Williams, Trähästen, s 207-312 (The wooden horse, 1949, öv. Roland Adlerberth, Lindqvist 1950)
 • John Ehle, Järnvägen, s 405-522 (The road, 1967, öv. Roland Adlerberth)
 • Robert K. Massie, Nikolaj och Alexandra, s 7-160 (Nicholas and Alexandra, 1967, öv. Aida Törnell, AW/Geber 1968 som Nikolaus och Alexandra)
 • Rumer Godden, Köksmadonnan, s 161-206 (The kitchen madonna, 1966, öv. Lily Vallquist)

1969

Volym 52, 524 s

 • Alan Scholefield, Den stora elefanten, s 283-406 (Great elephant, 1967, öv. Roland Adlerberth)
 • Catherine Marshall, Christy, s 121-282 (Christy, 1967, öv. Astrid Borger, Norman 1976)
 • Harry Kemelman, Död med frågetecken, s 407-524 (Saturday the rabbi went hungry, 1966, öv. Lily Vallquist, Geber 1967 som På lördag blev han hungrig)
 • Pierre Boulle, Bron över floden Kwai, s 7-120 (Le Pont de la rivière Kwaï, 1952, öv. Cai Törne, Bonnier 1958)

Volym 53, 542 s

 • A.J. Cronin, Ut i livet, s 7-144 (A song of sixpence, 1964, öv. Kjell Ekström, Tiden 1967 som En man är en man)
 • John Rowan Wilson, Läkarstriden, s 259-400 (Hall of mirrors, 1966, öv. Lily Vallquist, Forum 1967)
 • Jürgen Thorwald, Spåren som avslöjar, s 447-542 (Das Jahrhundert der Detektive, 1964, öv. Nils Holmberg, Forum 1967)
 • MacKinlay Kantor, Träskets hemlighet, s 401-446 (The secret of the swamp, kap. ur romanen Andersonville, 1955, öv. Elsa & Mons Mossner)
 • Mary Stewart, Adonisträdgården, s 145-258 (The Gabriel hounds, 1967, öv. Irene Kullberg, Bonnier 1968)

Volym 54, 542 s

 • Arthur Hailey, Flygplatsen, s 7-190 (Airport, 1968, öv. Sven Hallén, Tiden 1968)
 • Donald Braider, Målaren från Kreta, s 191-324 (Color from a light within, 1967, öv. Lily Vallquist)
 • Erich Maria Remarque, På västfronten intet nytt, s 415-542 (Im Westen nichts Neues, 1929, öv. Curt Berg, Bonnier 1929)
 • Pearl S. Buck, Det nya året, s 325-414 (The new year, 1968, öv. Birger Kvist, Bonnier 1968)

Volym 55, 558 s

 • Allan W. Eckert, Vildkatten, s 203-268 (The crossbreed, 1968, öv. Anders E. Ramsay)
 • David G. McCullough, Katastrofen i Johnstown, s 475-558 (The Johnstown flood, 1968, öv. Kjell Ekström)
 • Herman Wouk, Myteriet på Caine, s 7-202 (The Caine mutiny, 1951, öv. Nils Holmberg, Bonnier 1953)
 • James Vance Marshall, Den stora valen, s 415-474 (My boy John that went to sea, 1966, öv. Kaa Eneberg)
 • Winston Graham, Flickan med käppen, s 269-414 (The walking stick, 1967, öv. Birger Kvist, Skoglund 1968)

Volym 56, 542 s

 • Cameron Hawley, Stress, s 111-232 (The hurricane years, 1968, öv. Else Lundgren)
 • David Conover, Vi och vår ö, s 7-110 (Once upon an island, 1967, öv. Astrid Borger)
 • John Terraine, England i vapen 1914-1918, s 233-378 (The men who marched away, 1968, öv. Kjell Ekström)
 • Morris L. West, Babels torn, s 379-542 (The tower of Babel, 1968, öv. Magnus K:son Lindberg, Bonnier 1968)

1970

Volym 57, 506 s

 • Alan Caillou, Jaguaren, s 253-328 (Bichu the jaguar, 1969, öv. Pelle Fritz-Crone)
 • Andrew Garve, Fällan, s 403-506 (A very quiet place, 1967, öv. Roland Adlerberth)
 • Claude Berri, Vi två, s 329-402 (Le vieil homme et l’enfant [äv. The two of us], 1967, öv. Gunilla Berglund, Bra Böcker 1971 som Den gamle och pojken)
 • Howard Fast, Aprilmorgon, s 7-96 (April morning, 1961, öv. Gunilla Berglund)
 • Pearl S. Buck, Den goda jorden, s 97-252 (The good earth, 1931, öv. Astrid Borger, Hökerberg 1932)

Volym 58, 556 s

 • Franz Werfel, Sången om Bernadette, s 7-128 (Das Lied von Bernadette [äv. The song of Bernadette], 1941, öv. Knut Stubbendorff, Bonnier 1942)
 • Helen MacInnes, Sista paret ut, s 305-420 (Above suspicion, 1941, öv. Tove Bouveng, Ljus 1941)
 • Jack Bennett, Jamie, s 129-216 (Jamie, 1963, öv. Roland Adlerberth)
 • Rodello Hunter, Huset med de många rummen, s 217-304 (A house of many rooms, 1965, öv. Anne-Marie Edéus)
 • William E. Barrett, Ty kärleken är stark, s 421-556 (The wine and the music, 1968, öv. Else Lundgren)

Volym 59, 542 s

 • Coretta Scott King, Mitt liv med Martin Luther King, s 409-542 (My life with Martin Luther King, Jr., 1969, öv. Ingrid Schöier, Gummesson 1969)
 • Helen Hoover, I vildmarkens rike, s 143-232 (A place in the woods, 1969, öv. Birger Kvist)
 • Noah Gordon, Läkarjuryn, s 7-142 (The death committee, 1969, öv. Astrid Borger)
 • Roger Bourgeon, Vägen ur mörkret, s 233-322 (Arthur de la nuit [äv. In darkness], 1968, öv. Hans Langlet)
 • Ronald Johnston, De svarta kamelerna, s 323-408 (The black camels, 1969, öv. Sven Bergström)

Volym 60, 556 s

 • Fletcher Knebel, Försvunnen, s 121-264 (Vanished, 1969, öv. Sven Hallén, Wahlström & Widstrand 1969)
 • Nevil Shute, Fem svarta höns, s 403-556 (A town like Alice, 1950, öv. Sven Bergström, Geber 1951)
 • Norah Lofts, Katarina av Aragonien, s 265-402 (The king’s pleasure, 1969, öv. Kjell Ekström)
 • Pearl S. Buck, Madame Liangs tre döttrar, s 7-120 (The three daughters of Madame Liang, 1969, öv. Yasuko Tham Goulding, Bonnier 1970)

Volym 61, 572 s

 • Andrew Osmond & Douglas Hurd, Högt spel om Hongkong, s 189-320 (The smile on the face of the tiger, 1969, öv. Bruno & Kaa Eneberg)
 • Catherine Gaskin, Det irländska arvet, s 7-130 (Edge of glass, 1967, öv. Gunilla Berglund, Lindqvist 1967 som Stolthet och kärlek)
 • Helen Keller, Mitt livs historia, s 321-420 (The story of my life, 1903, öv. Ann Bucht, Geber 1904)
 • Janet Lewis, Martin Guerres hustru, s 131-188 (The wife of Martin Guerre, 1941, öv. Lily Vallquist)
 • Robert Merle, Ön, s 421-572 (L’île, 1962, öv. Alvar Zacke)

1971

Volym 62, 526 s

 • Annemarie Selinko, Désirée, s 7-215 (Désirée, 1952, öv. Knut Stubbendorff, Bonnier 1952)
 • Hans-Otto Meissner, Duell i snön, s 356-526 (Alatna [äv. Duel in the snow], 1964, öv. Birgitta Kjellström)
 • John Steinbeck, Den röda ponnyn, s 216-247 (The red pony, 1933, öv. Birger Kvist, Aldus/Bonnier 1969)
 • Nigel Balchin, Den falska Mrs Petersen, s 248-355 (In the absence of Mrs. Petersen, 1966, öv. Gösta Dahl)

Volym 63, 538 s

 • Catherine Gaskin, Sally och fallet Devlin, s 137-288 (The file on Devlin, 1965, öv. Gösta Dahl, Lindqvist 1966)
 • Eric Malpass, Tryggare kan ingen vara, s 7-136 (Morning’s at seven, 1965, öv. Anne-Marie Edéus, Skeab 1980 som Huset fullt av människor)
 • John Ball, Miss Tusen Vårblommor, s 289-394 (Miss One Thousand Spring Blossoms, 1968, öv. Astrid Borger)
 • John Winton, H.M.S. Leviathan, s 395-538 (H.M.S. Leviathan, 1967, öv. Stig Wiklund)

Volym 64, 522 s

 • Dorothy Eden, Mysteriet Willa, s 311-402 (Waiting for Willa, 1970, öv. Birgitta Kjellström, B. Wahlström 1977 som I väntan på Willa)
 • Edward Lindall, Flykten mot norr, s 207-310 (Northward the coast, 1966, öv. Gunnar Barklund)
 • Paul & Sheila Mandel, Det svarta skeppet, s 403-522 (The black ship, 1968, öv. Per Axelsson)
 • Taylor Caldwell, Mannen från Tarsus, s 7-206 (Great lion of God, 1970, öv. Kjell Ekström)

Volym 65, 494 s

 • Christiaan Barnard & Curtis Bill Pepper, Christiaan Barnard: ett liv, s 7-152 (Christiaan Barnard: one life, 1970, öv. Else Lundgren)
 • D.R. Sherman, Pojken och delfinen, s 153-226 (Brothers of the sea, 1966, öv. Lena Fries-Gedin, Tiden 1969)
 • Dorothy Eden, Såsom en främling, s 227-386 (The vines of Yarrabee, 1969, öv. Eva M. Lind, B. Wahlström 1970)
 • Dorothy Gilman, Mrs Pollifax – spion, s 387-494 (The unexpected Mrs. Pollifax, 1966, öv. Birgitta Kjellström, Bonnier 1968 som Den otroliga Mrs Pollifax)

Volym 66, 508 s

 • Henri Charrière, Papillon, s 7-198 (Papillon, 1969, öv. Stig Wiklund, Söderström 1970 som Räddningens öar)
 • Nevil Shute, Utan återvändo, s 243-386 (No highway, 1948, öv. Gunnar Bergman, Geber 1950)
 • Rennie Airth, Snipp, snapp, sno!, s 387-508 (Snatch, 1969, öv. Tove Bouveng, Norstedt 1970)
 • Rumer Godden, Operation Sippacik, s 199-242 (Operation Sippacik, 1969, öv. Ingmari Dickens)

Volym 67, 519 s

 • Eric Malpass, Fullmåne, s 211-336 (At the height of the moon, 1967, öv. Birgitta Kjellström)
 • Erich Segal, Love Story – en historia om kärlek, s 9-80 (Love story, 1970, öv. Ingmari Dickens, Bonnier 1971)
 • Jules Roy, Maos död, s 337-366 (La mort de Mao, 1969, öv. Inger Norder)
 • Larry Forrester, Aprilstormen, s 81-210 (Battle of the April storm, 1969, öv. Per Axelsson, Forum 1976 som Slaget i stormen)
 • Paul Horgan, Whitewater, s 367-519 (Whitewater, 1970, öv. Tove Bouveng)

1972

Volym 68, 489 s

 • Antonie de Saint-Exupéry, Nattflygning, s 195-258 (Vol de nuit, 1931, öv. Tania Silfverskiöld-Glachant, Bonnier 1933)
 • Margaret Culkin Banning, Livbåt nummer 2, s 259-390 (Lifeboat number two, 1971, öv. Gunilla Berglund, B. Wahlström 1974)
 • Martin Woodhouse, Operation Lövgrodan, s 7-116 (Tree frog, 1966, öv. Gösta Dahl, Bonnier 1967)
 • Richard Powell, Don Quijote, USA, s 391-489 (Don Quijote, USA, 1966, öv. Stig Wiklund, Lindqvist 1967)
 • Roger A. Caras, Sarang, s 117-194 (Sarang, 1968, öv. Cristina Farm-Larsson)

Volym 69, 506 s

 • Anders Bodelsen, Tänk på ett tal, s 401-506 (Tænk på et tal, 1968, öv. Johs. Vig, Wahlström & Widstrand 1968)
 • Ewan Clarkson, Bara en gråsäl, s 163-214 (Halic, the story of a gray seal, 1970, öv. Else Lundgren)
 • Len Deighton, Anfallet mot Krefeld, s 7-162 (Bomber, 1970, öv. Gösta Dahl)
 • Rachel MacKenzie, Hjärtoperationen, s 351-400 (Risk, 1970, öv. Ingmar Ström)
 • Victoria Holt, Kärlek och diamanter, s 215-350 (The secret woman, 1970, öv. Birgit Holtsmark, Wahlström & Widstrand 1970 som Hemlig kvinna)

Volym 70, 534 s

 • Daphne du Maurier, Rebecca, s 7-156 (Rebecca, 1938, öv. Gunilla Berglund, Geber 1939)
 • David Lavallee, Uppdrag 1000, s 409-534 (Event 1000, 1971, öv. Ingmar Ström, Forum 1973 som Drama på havsbotten)
 • Jack Finney, Danzigers tid, s 263-408 (Time and again, 1970, öv. Hans Langlet)
 • Pierre Schoendoerffer, Farväl till kungen, s 157-262 (L’Adieu au Roi, 1969, öv. Stig Wiklund, Bonnier 1971)

Volym 71, 538 s

 • Catherine Gaskin, Fiona, s 269-410 (Fiona, 1970, öv. Gunilla Berglund, Wahlström & Widstrand 1970)
 • John Hersey, Floden, s 7-124 (A single pebble, 1956, öv. Olov Jonason, Norstedt 1957)
 • Paul Marttin, Hjärtkampen, s 125-268 (Heartsblood, 1970, öv. Else Lundgren, Norstedt 1972)
 • Wilbur Smith, Diamantjägare, s 411-538 (The diamond hunters, 1971, öv. Stig Wiklund, B. Wahlström 1987)

Volym 72, 505 s

 • David Walker, Geordie, s 323-390 (Geordie, 1950, öv. Stig Wiklund, Lindqvist 1951)
 • Dorothy Gilman, Mrs Pollifax slår till igen, s 391-505 (The amazing Mrs. Pollifax, 1970, öv. Berta Kvist, Bonnier 1974 som Mrs Pollifax i farten)
 • E.V. Cunningham, Sally, s 7-86 (Sally, 1967, öv. Gösta Dahl, B. Wahlström 1972 som Du skall dö Sally)
 • Ernest K. Gann, Kampen om Masada, s 87-220 (The antagonists [äv. Masada], 1970, öv. Astrid Borger)
 • James Houston, Den vita gryningen, s 221-322 (The white dawn, 1971, öv. Birgitta Kjellström)

1973

Volym 73, 522 s

 • Francis Ryck, Jagad, s 223-328 (Drôle de pistolet, 1969, öv. Stig Wiklund)
 • Frank W. Chinnock, Kim, s 7-88 (Kim, a gift from Vietnam, 1969, öv. Else Lundgren)
 • Gerald Durrell, Det viskande landet, s 447-522 (The whispering land, 1961, öv. Olle Moberg)
 • Morris L. West, Röde vargen, s 89-222 (Summer of the red wolf, 1971, öv. Sven Bergström, Bonnier 1973 som Sommar med röda vargen)
 • Rusia Lampel, Skor åt Adina, s 329-446 (Schuhe für Adina, 1969, öv. Wilfried Pietsch)

Volym 74, 556 s

 • Francis Clifford, Den blinda fläcken, s 447-556 (The blind side, 1971, öv. Ingmar Ström, Spektra 1980 som Dubbelexponering)
 • Herman Wouk, Krigsvindar, s 95-324 (The winds of war, 1971, öv. Olle Moberg, Wahlström & Widstrand 1973-1974 som Krigets vindar)
 • Thomas Thompson, Hjärtkirurgerna, s 325-446 (Hearts, 1971, öv. Else Lundgren)
 • Victor Canning, Rymlingarna, s 7-94 (The runaways, 1971, öv. Mona Neppenström)

Volym 75, 508 s

 • Catherine Gaskin, En falk för en drottning, s 291-422 (A falcon for a queen, 1972, öv. Berta Kvist, Wahlström & Widstrand 1973)
 • Gerald Green, Huset på Västra Åttiofjärde Gatan, s 85-252 (Blockbuster, 1972, öv. Stig Wiklund)
 • Hans Fantel, Valskungarna, s 423-508 (The waltz kings, 1971, öv. Ingmar Ström)
 • Howard Fast, Trumslagarpojken, s 7-84 (The Hessian, 1972, öv. Mona Neppenström)
 • Leonard Wibberley, Den sista jakten, s 253-290 (Meeting with a great beast, 1971, öv. Olle Moberg)

1974

Volym 76, 508 s

 • Arthur Hailey, Bilstaden, s 99-256 (Wheels, 1971, öv. Olle Moberg, Tiden 1972)
 • Catherine Cookson, Huset på heden, s 357-508 (The dwelling place, 1971, öv. Else Lundgren, Bonnier 1972)
 • Gerald Durrell, Familjen och jag på Korfu, s 257-356 (My family and other animals, 1956, öv. Mona Neppenström, Forum 1958)
 • Hildegard Knef, Given häst, s 7-98 (Der geschenkte Gaul, 1970, öv. Gun & Nils A. Bengtsson, Askild & Kärnekull 1972)

Volym 77, 498 s

 • Douglas Reeman, Rendezvous – Sydatlanten, s 109-276 (Rendezvous – South Atlantic, 1972, öv. Sven Bergström, Askild & Kärnekull 1974 som Klart skepp)
 • Eleanor Craig, P.S. Du hör inte på, s 7-108 (P.S. your not listening, 1972, öv. Else Lundgren)
 • Lillian Beckwith, Den otroliga ön, s 391-498 (Incredible Island, 1968, öv. Lars-Gunnar Larsson)
 • William E. Barrett, Illusionens makt, s 277-390 (The shape of illusion, 1972, öv. Gunilla Berglund)

Volym 78, 484 s

 • Anya Seton, Eld i mörkret, s 117-314 (Green darkness, 1972, öv. Gunilla Berglund)
 • Dorothy Gilman, Mrs Pollifax tar hem spelet, s 387-484 (A palm for Mrs. Pollifax, 1973, öv. Berta Kvist)
 • Michael Crichton, Chock, s 7-116 (The terminal man, 1972, öv. Stig Wiklund, Norstedt 1972)
 • Robert Newton Peck, Den dagen slaktades inga grisar, s 315-386 (A day no pigs would die, 1972, öv. Olle Moberg)

Volym 79, 492 s

 • Arthur Hailey & John Castle, Panik ombord, s 289-384 (Flight into danger, 1956, öv. Gunnar Isaksson, Wahlström & Widstrand 1959)
 • Robert Crichton, Släkten Cameron, s 93-288 (The Camerons, 1972, öv. Olle Moberg, Wahlström & Widstrand 1973)
 • Winston M. Estes, En av oss, s 385-492 (Another part of the house, 1970, öv. Else Lundgren)
 • Vital Alsar & Enrique Hank Lopez, La Balsa, s 7-92 (La Balsa, 1973, öv. Astrid Borger)

Volym 80, 508 s

 • James Vance Marshall, Världsomsegling, s 271-364 (The wind at morning, 1973, öv. Olle Moberg)
 • Madeleine Brent, I drakens tecken, s 365-508 (Moonraker’s bride, 1973, öv. Else Lundgren, Bonnier 1976)
 • Martin Gray, I de minas namn, s 105-270 (Au nom de tous les miens, 1971, öv. Stig Wiklund, Askild & Kärnekull 1972 som I namn av de mina)
 • Russell Braddon, Sista sticket, s 7-104 (The thirteenth trick, 1972, öv. Kaa Eneberg)

1975

Volym 81, 492 s

 • Duncan Pryde, Nunaga, s 277-372 (Nunaga, 1971, öv. Sven Bergström, Tiden 1972)
 • Garson Kanin, Tusen somrar, s 373-492 (A thousand summers, 1973, öv. Gunilla Berglund, B. Wahlström 1974)
 • James Herriot, Den nye djurläkaren, s 131-276 (All creatures great and small, 1972, öv. Mona Neppenström)
 • Richard Martin Stern, Tornet, s 7-130 (The tower, 1973, öv. Sam J. Lundwall, Lindfors 1974)

Volym 82, 488 s

 • Ernest Raymond, Gården bland bergen, s 369-488 (The mountain farm, 1966, öv. Else Lundgren)
 • Helen Hoover, Åren i skogen, s 143-214 (The years of the forest, 1973, öv. Astrid Borger)
 • John Godey, Pelham 123 kapat, s 215-368 (The taking of Pelham one two three, 1973, öv. Stig Wiklund, Bonnier 1974)
 • Paul Brickhill, Han gav sig aldrig, s 7-142 (Reach for the sky, 1954, öv. Olle Moberg, Natur & Kultur 1954)

Volym 83, 469 s, 91-7030-000-3

 • Borden Deal, Pojken, s 349-469 (The least one, 1967, öv. Else Lundgren)
 • Ira Levin, Fruarna i Stepford, s 7-82 (The Stepford wives, 1972, öv. Mona Neppenström, Wahlström & Widstrand 1973)
 • Joseph Kessel, Ryttarna, s 185-348 (Les cavaliers, 1967, öv. Stig Wiklund, Geber 1970)
 • Nevil Shute, Mannen med sälgpiporna, s 83-184 (Pied piper, 1942, öv. Olle Moberg, Stockholm 1943)

Volym 84, 476 s, 91-7030-004-6

 • Douglas Reeman, Hans majestäts ubåt, s 89-200 (Go in and sink! [äv. His Majesty’s U-boat], 1973, öv. Bengt O. Hult)
 • Mary Carter, Dessa mina minsta, s 357-476 (A member of the family, 1974, öv. Gustaf Johansson)
 • Patrick D. Smith, Evighetens ö, s 7-88 (Forever island, 1973, öv. Astrid Borger)
 • Wilbur Smith, Solfågeln, s 201-356 (The sunbird, 1972, öv. Tove Bouveng, B. Wahlström 1999)

Volym 85, 470 s, 91-7030-006-2

 • D’Arcy Niland, Buster, s 369-470 (The Shiralee, 1955, öv. Olle Moberg, Forum 1956 som Stackars lilla knyte)
 • Frederick Forsyth, Täcknamn Odessa, s 7-158 (The Odessa file, 1972, öv. Claës Gripenberg, Bonnier 1973)
 • James Herriot, Djurläkaren på återbesök, s 159-250 (All things bright and beautiful, 1973, öv. Mona Neppenström)
 • Robert Merle, Malevil, s 251-368 (Malevil, 1972, öv. Stig Wiklund)

1976

Volym 86, 475 s, 91-7030-012-7

 • Francis Clifford, Rävsaxen, s 7-108 (All men are lonely now, 1967, öv. Olle Moberg, Norstedt 1968)
 • Geoffrey Moorhouse, Eldprovet, s 325-416 (The fearful void, 1974, öv. Bengt O. Hult)
 • Joan Martin Hundley, En liten outsider, s 417-475 (The small outsider, 1971, öv. Mona Neppenström)
 • Paul Gallico, Pojken som uppfann bubbelpistolen, s 109-188 (The boy who invented the bubble gun, 1974, öv. Tove Bouveng)
 • Ruth Park, Shannadores hemlighet, s 189-324 (One-a-pecker, two-a-pecker, 1957, öv. Else Lundgren)

Volym 87, 473 s, 91-7030-014-3

 • G.-J. Arnaud, Under biktens insegel, s 7-88 (Le secret de la confession, 1973, öv. Stig Wiklund)
 • Jack M. Bickham, Bakers vråk, s 267-367 (Baker’s hawk, 1974, öv. Else Lundgren)
 • Nicholas Monsarrat, Kappillanen på Malta, s 89-266 (The kappillan of Malta, 1973, öv. Olle Moberg, Forum 1974)
 • Spencer Dunmore, Kollisionen, s 368-473 (Collision, 1974, öv. Leif Östling)

Volym 88, 467 s, 91-7030-020-8

 • Dorothy Scannell, Mamma visste bäst, s 397-467 (Mother knew best, 1974, öv. Barbro Nessén)
 • Peter Benchley, Hajen, s 7-130 (Jaws, 1974, öv. Staffan Andrae & Ingemar Forsström, Bonnier 1974)
 • Victoria Holt, Konungarnas förbannelse, s 131-260 (The curse of the kings, 1973, öv. Tove Bouveng, Wahlström & Widstrand 1973)
 • Wilbur Smith, Örnens väg, s 261-396 (Eagle in the sky, 1974, öv. Leif Östling, Trevi 1975)

Volym 89, 474 s, 91-7030-032-1

 • Catherine Gaskin, En gentlemans egendom, s 119-276 (The property of a gentleman, 1974, öv. Tove Bouveng, Wahlström & Widstrand 1975)
 • Doris Lund, Eric, s 7-118 (Eric, 1974, öv. Leif Östling, AWE/Geber 1975)
 • Jack Higgins, Örnen har landat, s 277-412 (The eagle has landed, 1975, öv. Olle Moberg, Bonnier 1975)
 • Max Alfred Zoll, Mina grannar aporna, s 413-474 (Meine Nachbarn, die Affen, 1971, öv. Barbro Nessén)

1977

Volym 90, 476 s, 91-7030-034-8

 • Arthur Hailey, Banken, s 127-308 (The moneychangers, 1975, öv. Roland Adlerberth, Bra Böcker 1975)
 • Jean Anglade, Kolokvinttjuven, s 383-476 (Le voleur de coloquintes, 1972, öv. Stig Wiklund)
 • Mary Higgins Clark, Var är barnen?, s 309-382 (Where are the children?, 1975, öv. Olle Moberg, B. Wahlström 1976 som Dömd av det förflutna)
 • Victoria Holt, Ön i fjärran, s 7-126 (Lord of the Far Island, 1975, öv. Gustaf Johansson, Wahlström & Widstrand 1975)

Volym 91, 473 s, 91-7030-044-5

 • Alexander Dolgun & Patrick Watson, En amerikan i Gulag, s 239-378 (Alexander Dolgun’s story: An American in the Gulag, 1975, öv. Helen Blomberg, Månadens Bok 1975)
 • Catherine Cookson, Emily, s 111-238 (The tide of life, 1976, öv. Stig Wiklund, Bonnier 1977 som Ödets makt)
 • Iain & Oria Douglas-Hamilton, De vilda elefanterna, s 379-473 (Among the elephants, 1975, öv. Leif Östling, Bonnier 1975)
 • Michael Crichton, Det stora tågrånet, s 7-110 (The great train robbery, 1975, öv. Olle Moberg, Norstedt 1976)

Volym 92, 476 s, 91-7030-042-9

 • Gerald Green, Gisslan, s 7-136 (The hostage heart, 1975, öv. Leif Östling)
 • Hans Blickensdörfer, Baskermössan, s 233-362 (Die Baskenmütze, 1973, öv. Olle Moberg, Bergh 1975)
 • Marjorie Margolies & Ruth Gruber, Mina flickor, s 363-476 (They came to stay, 1976, öv. Barbro Nessén)
 • Patrick Cauvin, Den blinda kärleken, s 137-232 (L’amour aveugle, 1974, öv. Stig Wiklund, Norstedt 1975)

Volym 93, 474 s, 91-7030-046-1

 • Kester Berwick, Orfeus sång, s 387-474 (Head of Orpheus singing, 1973, öv. Hans Larsson)
 • Morris L. West, Salamandern, s 221-386 (The salamander, 1973, öv. Leif Östling, Bonnier 1974)
 • Richard Wright, Black boy, s 95-220 (Black boy, 1945, öv. Gustaf Johansson, Bonnier 1946)
 • Sarah Patterson, En sommar för länge sedan, s 7-94 (The distant summer, 1976, öv. Olle Moberg, Lindblad 1976)

Volym 94, 469 s, 91-7030-054-2

 • Christiaan Barnard & Siegfried Stander, Kirurgen, s 215-354 (The unwanted, 1975, öv. Leif Östling, Askild & Kärnekull 1975)
 • Gerald Seymour, Harrys jakt, s 7-116 (Harry’s game, 1975, öv. Olle Moberg, Norstedt 1976)
 • James Herriot, Djurläkaren i det blå, s 117-214 (Vets might fly, 1976, öv. Mona Neppenström, Hemmets Journal 1980 som Den flygande veterinären)
 • Victoria Holt, Påfågelns stolthet, s 355-469 (The pride of the peacock, 1976, öv. Tove Bouveng, Wahlström & Widstrand 1976)

1978

Volym 95, 476 s, 91-7030-058-5

 • Judith Guest, En familj som andra, s 253-360 (Ordinary people, 1976, öv. Olle Moberg, Wahlström & Widstrand 1977)
 • Mary Stewart, Rör ej katten, s 123-252 (Touch not the cat, 1976, öv. Barbro Nessén, Bonnier 1977 som Katten har vassa klor)
 • Robert P. Davis, Piloten, s 7-122 (The pilot, 1976, öv. Leif Östling, Askild & Kärnekull 1978)
 • Roger Borniche, René med käppen, s 361-476 (René la Canne, 1974, öv. Stig Wiklund, Forum 1975)

Volym 96, 474 s, 91-7030-060-7

 • Dorothy Gilman, Mrs Pollifax på safari, s 127-222 (Mrs. Pollifax on safari, 1976, öv. Tove Bouveng)
 • Irving Wallace, Dokument R, s 223-374 (The R document, 1976, öv. Leif Östling)
 • Jack Higgins, Stormvarning, s 7-126 (Storm warning, 1976, öv. Sam J. Lundwall, Bonnier 1976)
 • Joseph Joffo, Kulpåsen, s 375-474 (Un sac de billes, 1973, öv. Olle Moberg, Trevi 1977)

Volym 97, 478 s, 91-7030-068-2

 • Dick Francis, En tavla för mycket, s 315-430 (In the frame, 1977, öv. Stig Wiklund, Wahlström & Widstrand 1979 som Mot alla odds)
 • Gerald Seymour, I ärans namn, s 7-154 (The glory boys, 1976, öv. Leif Östling, Norstedt 1978 som Hjältarna)
 • Lillian Beckwith, Klipparn, s 431-478 (The spuddy, 1974, öv. Barbro Nessén)
 • Thomas Fleming, Värdshuset Friheten, s 155-314 (Liberty Tavern, 1976, öv. Olle Moberg)

Volym 98, 471 s, 91-7030-072-0

 • Chow Ching Li, Tårarnas bärstol, s 347-471 (Le palanquin des larmes, 1975, öv. Olle Moberg, Prisma 1976)
 • E.V. Thompson, Vinden blåser vart den vill, s 131-282 (Chase the wind, 1977, öv. Else Lundgren, Rabén & Sjögren 1980 som Dit vinden blåser)
 • Ewan Clarkson, Grävlingarna i Summercombe, s 283-346 (The badgers of Summercombe, 1957, öv. Barbro Nessén)
 • Ira Levin, Pojkarna från Brasilien, s 7-130 (The boys from Brazil, 1976, öv. Leif Östling, Wahlström & Widstrand 1977)

Volym 99, 472 s, 91-7030-076-3

 • Catherine Marchant, Genom eld och vatten, s 121-258 (The slow awakening, 1976, öv. Else Lundgren)
 • David Beaty, Hans excellens, s 7-120 (Excellency, 1977, öv. Stig Wiklund)
 • Hank Searls, Överbord, s 259-380 (Overboard, 1977, öv. Leif Östling, AWE/Geber 1979)
 • Patrick Cauvin, Världens bästa pappa, s 381-472 (Monsieur Papa, 1976, öv. Katja Waldén, Norstedt 1977)

1979

Volym 100, 471 s, 91-7030-082-8

 • Catherine Gaskin, En spansk kvinna, s 211-368 (The summer of the Spanish woman, 1977, öv. Berta Kvist, Wahlström & Widstrand 1978)
 • Francis Clifford, Hemlig terror, s 369-471 (Drummer in the dark, 1976, öv. Olle Moberg, Plus 1977)
 • Hank Searls, Hajen 2, s 7-142 (Jaws 2, 1978, öv. Stig Wiklund)
 • Sheila Hocken, Emma och jag, s 143-210 (Emma and I, 1977, öv. Tove Bouveng, Norstedt 1978)

Volym 101, 470 s, 91-7030-090-9

 • David Westheimer, Olmekhuvudet, s 343-470 (The Olmec head, 1974, öv. Stig Wiklund)
 • Desmond Bagley, Lavinen, s 85-194 (The snow tiger, 1975, öv. Sven-Ingmar Pettersson, Wahlström & Widstrand 1975)
 • Henry Denker, Doktor Scofields diagnos, s 195-342 (The Scofield diagnosis, 1977, öv. Leif Östling, B. Wahlström 1987 som För livets skull)
 • Sheila Burnford, Bel Ria, s 7-84 (Bel Ria, 1977, öv. Olle Moberg, Forum 1978)

Volym 102, 472 s, 91-7030-092-5

 • Douglas Reeman, Jakteskort, s 185-330 (Winged escort, 1975, öv. Leif Östling)
 • Evelyn Anthony, Silverfalken, s 331-472 (The silver falcon, 1977, öv. Ullastina Östberg, Bonnier 1978)
 • Jean-Yves Domalain, Farväl till djuren, s 7-72 (L’Adieu aux bêtes, 1975, öv. Olle Moberg, Forum 1976)
 • Robert Specht, Lärarinna i Alaska, s 73-184 (Tisha, 1976, öv. Else Lundgren, Hemmets Journal 1978 som Tisha)

Volym 103, 470 s, 91-7030-094-1

 • Frances Lynch, Lady Otrantas hemlighet, s 337-470 (A dangerous magic, 1978, öv. Line Ahrland)
 • Mary Higgins Clark, Ögon i mörkret, s 7-112 (A stranger is watching, 1977, öv. Tove Bouveng, B. Wahlström 1981 som Nattens onda öga)
 • Mary MacCracken, Lilla hjärtat, s 113-184 (Lovey, a very special child, 1976, öv. Astrid Borger)
 • Wilbur Smith, Utmaningen, s 185-336 (Hungry as the sea, 1978, öv. Olle Moberg, Bonnier 1980 som Katastrofen)

Volym 104, 472 s, 91-7030-015-1

 • Brian Lecomber, Nödlandning, s 7-130 (Talk down, 1978, öv. Ullastina Östberg, Opal 1980)
 • Phyllis A. Whitney, Stentjuren, s 207-350 (The stone bull, 1977, öv. Gustaf Johansson, Opal 1978)
 • Stella Brewer, Åter till friheten, s 131-206 (The forest dwellers, 1978, öv. Line Ahrland)
 • Tim Severin, Brendans resa, s 351-472 (The Brendan voyage, 1978, öv. Leif Östling, Rabén & Sjögren 1978)

1980

Volym 105, 476 s, 91-7030-021-6

 • Alan Marshall, Med livet framför sig, s 157-230 (I can jump puddles, 1955, öv. Olle Moberg)
 • Arthur Hailey, Krisen, s 7-156 (Overload, 1978, öv. Leif Östling, Bonnier 1979)
 • Ben Haas, Christinas hus, s 319-476 (The house of Christina, 1977, öv. Tove Bouveng, Bra Böcker 1982)
 • John Godey, Ormen, s 231-318 (The snake, 1978, öv. Ingmar Ström, Läsabra 1979)

Volym 106, 474 s, 91-7030-023-2

 • Alan E. Nourse, Praktiken, s 295-474 (The practice, 1978, öv. Olle Moberg)
 • Chris McBride, De vita lejonen i Timbavati, s 7-72 (The white lions of Timbavati, 1977, öv. Olle Moberg, Bonnier 1979)
 • Ken Follett, Nålens öga, s 73-210 (Eye of the needle, 1978, öv. Stig Wiklund, Bonnier 1979)
 • William Laird McKinlay, Karluk, s 211-294 (Karluk, 1976, öv. Astrid Borger, Rabén & Sjögren 1979)

Volym 107, 476 s, 91-7030-029-1

 • George Markstein, Tara Kane, s 151-286 (Tara Kane, 1978, öv. Olle Moberg, B. Wahlström 1979)
 • Morris L. West, Harlekin, s 7-150 (Harlequin, 1974, öv. Leif Östling, Bonnier 1975)
 • Ted Allbeury, Kodnamn Lyktan, s 399-476 (The Lantern network, 1978, öv. Astrid Borger)
 • William Brinkley, Genombrott, s 287-398 (Breakpoint, 1978, öv. Ullastina Östberg)

Volym 108, 476 s, 91-7030-031-3

 • Dallas Miller, Vägen västerut, s 209-376 (Passage west, 1979, öv. Olle Moberg)
 • Janine Boissard, Vi i vår familj, s 377-476 (L’esprit de famille, 1977, öv. Stig Wiklund, Forum 1979 som Familjekänslan)
 • Marilyn Sharp, Operation Solros, s 7-130 (Sunflower, 1979, öv. Ole Lindbergh)
 • R.D. Lawrence, Yukon, s 131-208 (The north runner, 1979, öv. Sven-Ingmar Pettersson)

Volym 109, 476 s, 91-7030-057-7

 • Harry Patterson, Kungen i leken, s 9-130 (To catch a king, 1979, öv. Stig Wiklund, Norstedt 1980 som Att fånga en kung)
 • Jessamyn West, Massakern vid Fall Creek, s 347-476 (The massacre at Fall Creek, 1975, öv. Olle Moberg)
 • Mary MacCracken, Mina barn och andra ungar, s 131-214 (A circle of children, 1973, öv. Astrid Borger)
 • Phyllis A. Whitney, Domino, s 215-346 (Domino, 1979, öv. Ullastina Östberg)

1981

Volym 110, 472 s, 91-7030-059-3

 • Dorothy Gilman, På spänd lina, s 7-104 (The tightrope walker, 1979, öv. Ulla Säthersten)
 • Jack M. Bickham, Strejken, s 365-472 (Dinah, blow your horn, 1979, öv. Jan Tillman)
 • Louis Charbonneau, Inkräktare, s 231-364 (Intruder, 1979, öv. Thor-Leif Strindberg)
 • Robert Beylen, Vägen till friheten, s 105-230 (La route au soleil [äv. The way to the sun], 1969, öv. Stig Wiklund)

Volym 111, 476 s, 91-7030-037-2

 • Gilbert Cesbron, Yann, s 335-476 (Mais moi je vous aimais, 1977, öv. Olle Moberg)
 • Henry Denker, Sann vänskap, s 117-218 (Horowitz and Mrs. Washington, 1979, öv. Tove Bouveng)
 • Richard Martin Stern, Snöhinder, s 7-116 (Snowbound six, 1977, öv. Line Ahrland)
 • Robin Cook, Pyramidens gåta, s 219-334 (Sphinx, 1979, öv. Stig Wiklund, Norstedt 1981 som Sfinx)

Volym 112, 476 s, 91-7030-041-0

 • Gerald Durrell, Vänner, två- och fyrbenta, s 141-194 (Friends and friendly beasts, 1956, öv. Astrid Borger)
 • Henry Denker, Feldiagnos, s 7-140 (Error of judgment, 1979, öv. Lennart Fredén)
 • Phillip Rock, Själaringning, s 195-354 (The passing bells, 1978, öv. Olle Moberg, Wahlström & Widstrand 1981 som Den långa sommaren)
 • Richard Martin Stern, Flodvågen, s 355-476 (Flood, 1979, öv. Mikael Mörling)

Volym 113, 476 s, 91-7030-049-6

 • Henry Kolarz, Kalahari, s 7-134 (Kalahari, 1977, öv. Stig Wiklund)
 • Mary Higgins Clark, Liv för liv, s 239-358 (The cradle will fall, 1980, öv. Ingrid Warne, B. Wahlström 1982)
 • Richard Peck, Amanda/Miranda, s 359-476 (Amanda/Miranda, 1980, öv. Jadwiga P. Westrup, Bromberg 1981)
 • Victoria Poole, Hjärtbyte, s 135-238 (Thursday’s child, 1980, öv. Bo Rudin)

Volym 114, 476 s, 91-7030-063-1

 • Dorothy Eden, Skuggor ur det förflutna, s 367-476 (The Storrington papers, 1979, öv. Line Ahrland, Bonnier 1980)
 • Jon Cleary, Hans eget krig, s 263-366 (A very private war, 1980, öv. Stig Wiklund)
 • Richard Meryman, Nådatid, s 135-262 (Hope, 1980, öv. Ulla Säthersten)
 • Robert P. Davis, Kollisionsrisk, s 7-134 (Control tower, 1980, öv. Ullastina Östberg, Askild & Kärnekull 1981 som Tornet anropar)

Volym 115, 476 s, 91-7030-067-4

 • Ernest K. Gann, Postflygaren, s 327-414 (The aviator, 1981, öv. Lennart Fredén, Nyblom 1982 som Flygplan saknas)
 • Frederick Forsyth, Djävulens alternativ, s 7-186 (The devil’s alternative, 1979, öv. Stig Wiklund, Bonnier 1980)
 • Jacques Duquesne, En röst i natten, s 415-476 (Une voix, la nuit, 1979, öv. Anna Hillborg)
 • Madeleine Brent, Det stulna arvet, s 187-326 (The capricorn stone, 1979, öv. Thor-Leif Strindberg, Bonnier 1981)

1982

Volym 116, 476 s, 91-7030-071-2

 • Dick Francis, Reflex, s 7-142 (Reflex, 1980, öv. Ullastina Östberg, Wahlström & Widstrand 1982)
 • Erich Maria Remarque, Älska din nästa, s 143-292 (Liebe deinen Nächsten, 1939, öv. Line Ahrland)
 • Forrest Carter, En annorlunda barndom, s 293-378 (The education of Little Tree, 1976, öv. Thor-Leif Strindberg)
 • Joseph Rance & Arei Kato, Bomb ombord, s 379-476 (Bullet train, 1980, öv. Olle Moberg, B. Wahlström 1981)

Volym 117, 476 s, 91-7030-079-8

 • Belva Plain, Dit ödet vill, s 127-290 (Random winds, 1980, öv. Olle Moberg & Ulla Säthersten, Bra Böcker 1982)
 • Beth Gutcheon, Fortfarande saknad, s 7-126 (Still missing, 1981, öv. Thor-Leif Strindberg, Forum 1983 som Inga spår efter Alex)
 • David Taylor, Mera vilt än tamt, s 291-358 (Going wild: Adventures of a zoo vet, 1980, öv. Nils Olof Lindgren)
 • Robert L. Fish, Trojas guld, s 359-476 (The gold of Troy, 1980, öv. Lennart Fredén, Nyblom 1982 som Guldet från Troja)

Volym 118, 472 s, 91-7030-083-6

 • Arthur R.G. Solmssen, En prinsessa i Berlin, s 247-394 (A princess in Berlin, 1980, öv. Lennart Fredén, Bonnier 1981)
 • Avery Corman, Gamla tider, s 395-472 (The old neighborhood, 1980, öv. Stig Wiklund)
 • James Herriot, Djurläkaren med familj, s 151-246 (The Lord God made them all, 1981, öv. Nils Olof Lindgren)
 • Ken Follett, Kod Rebecca, s 7-150 (The key to Rebecca, 1980, öv. Stig Wiklund, Bonnier 1981)

Volym 119, 466 s, 91-7030-087-9

 • Fletcher Knebel, Muren, s 287-410 (Crossing in Berlin, 1981, öv. Stig Wiklund)
 • Ira Levin, Bädda för död, s 7-134 (A kiss before dying, 1953, öv. Ullastina Östberg, Bergh 1954)
 • James Houston, Spökräven, s 135-286 (Ghost fox, 1977, öv. Thor-Leif Strindberg)
 • Konrad Lorenz, Grågåsens år, s 411-466 (Das Jahr der Graugans, 1979, öv. Myrna Olsson & Lillemor Ramstedt, Norstedt 1980)

Volym 120, 476 s, 91-7030-091-7

 • Douglas Reeman, Uppdrag i Svarta Havet, s 143-286 (Torpedo run, 1981, öv. Olle Moberg)
 • G.M. Glaskin, Landkänning, s 343-476 (Flight to landfall, 1963, öv. Ulla Säthersten)
 • Phyllis A. Whitney, Vermilion, s 7-142 (Vermilion, 1981, öv. Gunvor Blomqvist)
 • R.D. Symons, I björnens tecken, s 287-342 (In the sign of the bear, 1973, öv. Stig Wiklund)

1983

Volym 121, 475 s, 91-7030-102-6

 • E.G. Perrault, Tolvmilsgränsen, s 7-122 (The twelfth mile, 1972, öv. Stig Wiklund, Forum 1973 som Dödligt uppdrag)
 • Henri Troyat, Viou, s 173-282 (Viou, 1980, öv. Margareta Järnebrand)
 • Manfred Hausmann, Husräven, s 439-475 (Der Hüttenfuchs, 1978, öv. Monica Rennerfelt)
 • Rosalind Laker, Siden, sammet, s 283-438 (Banners of silk, 1981, öv. C.A. Wendt)
 • Stefan Zweig, Schack, s 123-172 (Schachnovelle, 1942, öv. Hugo Hultenberg, Skoglund 1943)

Volym 122, 476 s, 91-7030-104-2

 • Catherine Gaskin, Sara Dane, s 155-288 (Sara Dane, 1955, öv. Thor-Leif Strindberg, Lindqvist 1955)
 • Dick Francis, Dopad, s 351-476 (For kicks, 1965, öv. Ullastina Östberg, Läsabra 1982)
 • Ken Follett, Mannen från S:t Petersburg, s 7-154 (The man from St. Petersburg, 1982, öv. Stig Wiklund, Bonnier 1982)
 • Wendelgard von Staden, Natt över dalen, s 289-350 (Nacht über dem Tal, 1979, öv. Myrna Olsson & Lillemor Ramstedt)

Volym 123, 476 s, 91-7030-106-9

 • Duncan Kyle, Slutprovet, s 271-394 (Stalking point, 1981, öv. Stig Wiklund, Wahlström & Widstrand 1982)
 • Evelyn Anthony, Malaspiga, s 7-110 (The Malaspiga exit [äv. Mission to Malaspiga], 1974, öv. Gunvor Blomqvist, Bonnier 1975 som Farligt möte i Florens)
 • Frances Sharkey, Avskedsgåvan, s 395-476 (A parting gift, 1982, öv. Monica Rennerfelt)
 • Wilbur Smith, Änglarna gråter, s 111-270 (The angels weep, 1982, öv. Thor-Leif Strindberg, Bra Bok 1985 som När änglar gråter)

Volym 124, 476 s, 91-7030-110-7

 • Henry Denker, Öga för öga, s 107-228 (Outrage, 1982, öv. Lennart Fredén)
 • Ian St. James, Högt spel, s 339-476 (Winner Harris, 1982, öv. Stig Wiklund)
 • Jack M. Bickham, Sommaren med Skipper, s 229-338 (All the days were summer, 1981, öv. Line Ahrland)
 • Rumer Godden, Hästhandeln, s 7-106 (The dark horse, 1981, öv. Olle Moberg)

Volym 125, 476 s, 91-7030-112-3

 • Allen Andrews, Det långa loppet, s 387-476 (The mad motorists, 1964, öv. Stig Wiklund)
 • Catherine Gaskin, Löften, s 91-298 (Promises, 1982, öv. Helena Mörner, Wahlström & Widstrand 1983)
 • Isaac Bashevis Singer, En dag full av glädje, s 299-386 (A day of pleasure, 1963, öv. Mårten Edlund, Brombergs 1983)
 • Sheila Burnford, Den otroliga vandringen, s 7-90 (The incredible journey, 1961, öv. Solveig Nellinge, Forum 1979)

1984

Volym 126, 470 s, 91-7030-116-6

 • Henry Denker, Doktor Warfields dilemma, s 151-278 (The Warfield syndrome, 1982, öv. Ullastina Östberg)
 • Joyce Stranger, Hans vän Flash, s 279-354 (Flash, 1976, öv. Margareta Järnebrand, B. Wahlström 1978 som Peters valp)
 • Mary Higgins Clark, Ett skri i natten, s 7-150 (A cry in the night, 1982, öv. Lennart Fredén, B. Wahlström 1983 som Porträtt av ondskan)
 • Robert Byrne, Dammen, s 355-470 (The dam, 1981, öv. Stig Wiklund, Richter 1986)

Volym 127, 469 s, 91-7030-118-2

 • Bertta Valtonen, I livets tjänst, s 7-86 (Kätilönä Karjalassa ja vähän muuallakin, 1977, öv. Lennart Fredén)
 • Dick Francis, Dubbelhinder, s 215-362 (Twice shy, 1982, öv. Ullastina Östberg, Wahlström & Widstrand 1983)
 • Phillip Finch, Gryning över Texas, s 363-469 (Texas dawn, 1981, öv. Stig Wiklund)
 • Richard Martin Stern, Bron över Tano, s 87-214 (The big bridge, 1982, öv. Stig Wiklund)

Volym 128, 471 s, 91-7030-120-4

 • B Traven, Sierra Madres skatt, s 383-471 (The treasure of the Sierra Madre, 1927, öv. Eugen Albàn, Holmström 1929)
 • Ewan Clarkson, Efter stormen, s 287-382 (The wake of the storm, 1983, öv. Nils Olof Lindgren)
 • Russell Baker, På min mammas gata, s 175-286 (Growing up, 1982, öv. Monica Rennerfelt)
 • Stuart Woods, Farlig medvind, s 7-174 (Run before the wind, 1983, öv. Helena Mörner, Tiden 1985 som Undan vinden)

Volym 129, 476 s, 91-7030-124-7

 • Joseph Hayes, I nöd och lust, s 251-382 (No escape, 1982, öv. Stig Wiklund)
 • Marie Herbert, Den vita sälen, s 383-476 (The winter of the white seal, 1982, öv. Gunnel Sundbom)
 • Märta Tikkanen, Sofias egen bok, s 7-86 (Sofias egen bok, 1982, Trevi 1982)
 • Rosalind Laker, Sköna juveler, s 87-250 (Jewelled path, 1983, öv. Helena Mörner)

Volym 130, 474 s, 91-7030-126-3

 • Christy Brown, Min vänstra fot, s 397-474 (My left foot, 1954, öv. Margareta Järnebrand)
 • Heiner Simon, Sången om Volga, s 291-396 (Das Lied der Wolga, 1982, öv. Monica Rennerfelt)
 • Louis Charbonneau, Terroristätaren, s 143-290 (The Brea file, 1983, öv. Stig Wiklund)
 • Madeleine Brent, Det började i Venedig, s 7-142 (Tregaron’s daughter, 1971, öv. Thor-Leif Strindberg, Bonnier 1973)

1985

Volym 131, 476 s, 91-7030-130-1

 • Anne Hall Whitt, Tre små systrar, s 391-476 (The suitcases, 1982, öv. Thor-Leif Strindberg)
 • David Wise, Lika barn, s 7-146 (The children’s game, 1983, öv. Stig Wiklund)
 • Jon Cleary, Det gyllene svärdet, s 275-390 (The golden sabre, 1981, öv. Stig Wiklund)
 • Robert Kimmel Smith, Janes hus, s 147-274 (Jane’s house, 1982, öv. Helena Mörner, Forum 1986 som I skuggan av Jane)

Volym 132, 470 s, 91-7030-132-8

 • Clare Francis, Natthimmel, s 63-310 (Night sky, 1983, öv. Thor-Leif Strindberg, Norstedt 1984)
 • Gerry Spiess & Marlin Bree, Yankee Girl, s 383-470 (Alone against the Atlantic, 1981, öv. Stig Wiklund)
 • Jadwiga P. Westrup, Omgiven av hundar, s 7-62 (Omgiven av hundar, Sjöstrand 1984)
 • Margaret Craven, När ugglan kallar, s 311-382 (I heard the owl call my name, 1967, öv. Ulla Säthersten, Opal 1978 som Jag hörde ugglan ropa mitt namn)

Volym 133, 474 s, 91-7030-134-4

 • Dick Francis, Säkra papper, s 7-154 (Banker, 1982, öv. Ullastina Östberg, Wahlström & Widstrand 1984)
 • Lillian Beckwith, Regnbågsland, s 403-474 (A shine of rainbows, 1984, öv. Ulla Säthersten)
 • Pierre Boulle, Bragdvalen, s 319-402 (La baleine des Malouines, 1983, öv. Nils Olof Lindgren)
 • Victoria Holt, Främlingen i skogen, s 155-318 (The time of the hunter’s moon, 1983, öv. Kim Jenkins, Wahlström & Widstrand 1984)

Volym 134, 478 s, 91-7030-136-0

 • Donald McCaig, Prövningen, s 359-478 (Nop’s trials, 1984, öv. Love Kellberg, Prisma 1984)
 • Dorothy Gilman, Mrs Pollifax i Kina, s 259-358 (Mrs. Pollifax on the China station, 1983, öv. Stig Wiklund, Viva 1984 som …tur och retur Kina)
 • Eleanor Craig, Att höra gräset växa, s 139-258 (If we could hear the grass grow, 1983, öv. Helena Mörner)
 • Spencer Dunmore, Tecken i skyn, s 7-138 (The sound of wings, 1984, öv. Thor-Leif Strindberg)

Volym 135, 476 s, 91-7030-138-7

 • Elliott Roosevelt, Mrs Roosevelt som detektiv, s 151-266 (Murder and the first lady, 1984, öv. Ulla Säthersten)
 • John Gardner, Med rätt att döda, s 351-476 (License renewed, 1981, öv. Stig Wiklund, Bonnier 1982)
 • Max von der Grün, Den sista kärleken, s 267-350 (Späte Liebe, 1982, öv. Frederik Sjögren, Barrikaden 1983)
 • Robin Cook, Att spela gud, s 7-150 (Godplayer, 1983, öv. Stig Wiklund, Norstedt 1986 som Godplayer)

1986

Volym 136, 476 s, 91-7030-140-9

 • Christine Marion Fraser, En glimt av himlen, s 175-238 (Blue above the chimneys, 1980, öv. Kim Jenkins)
 • Frederick Forsyth, Det fjärde protokollet, s 7-174 (The fourth protocol, 1984, öv. Stig Wiklund, Bonnier 1984)
 • Hugh MacLennan, Vändpunkten, s 239-358 (Barometer rising, 1941, öv. Thor-Leif Strindberg)
 • Mary Bringle, Det öppna hjärtat, s 359-476 (Open heart, 1982, öv. Lillemor Binett)

Volym 137, 476 s, 91-7030-142-5

 • Ferenc Göndör, A-6171, ett judiskt levnadsöde, s 159-266 (A-6171, ett judiskt levnadsöde, Warne 1984)
 • Jack Higgins, Djävulens män, s 335-476 (Touch the devil, 1982, öv. Stig Wiklund, Bonnier 1983)
 • Lloyd Alexander, Mina fem tigrar, s 267-334 (My five tigers, 1956, öv. Sven-Christer Swahn, Sjöstrand 1984)
 • Mary Higgins Clark, Inget val, s 7-158 (Stillwatch, 1984, öv. Lena de Champs, B. Wahlström 1985)

Volym 138, 478 s, 91-7030-144-1

 • Dick Francis, Terror, s 7-134 (The danger, 1983, öv. Stig Wiklund, Wahlström & Widstrand 1985)
 • Dorothy Greenbaum & Deidre S. Laken, För livets skull, s 135-286 (Lovestrong, 1984, öv. Thor-Leif Strindberg)
 • Felice Holman, De vilda barnen, s 403-478 (The wild children, 1983, öv. Ulla Säthersten)
 • John Smith, I isens våld, s 287-402 (Patterson’s volunteers, 1984, öv. Nils Olof Lindgren)

Volym 139, 476 s, 91-7030-146-8

 • Elspeth Huxley, Min afrikanska barndom, s 243-358 (The flame trees of Thika, 1959, öv. Helena Mörner, Wahlström & Widstrand 1960)
 • Robert Byrne, Skyskrapan rasar, s 7-138 (Skyscraper, 1984, öv. Stig Wiklund, Bra Böcker 1987)
 • Wilbur Wright, Det största provet, s 139-242 (Carter’s castle, 1983, öv. Thor-Leif Strindberg)
 • William Katz, Fest i fara, s 359-476 (Surprise party, 1984, öv. Ingrid Warne, Richter 1986 som Partyt)

Volym 140, 478 s, 91-7030-148-4

 • Evelyn Anthony, Röster i vinden, s 7-138 (Voices on the wind, 1985, öv. Stig Wiklund, Bonnier 1986)
 • Madeleine Brent, Stormvind, s 207-350 (Stormswift, 1984, öv. Thor-Leif Strindberg, Viva 1985)
 • Robert Franklin Leslie, Rackarns Ringo, s 139-206 (Ringo, the robber racoon, 1984, öv. Nils Olof Lindgren)
 • Warren Adler, Delad kärlek, s 351-478 (Twilight child, 1985, öv. Margareta Järnebrand)

1987

Volym 141, 476 s, 91-7030-117-4

 • Dorothy Gilman, Mrs Pollifax i Hongkong, s 379-476 (Mrs. Pollifax and the Hong Kong Buddha, 1985, öv. Ingrid Warne, Viva 1986 som Mrs Pollifax och Buddhan i Hong Kong)
 • Hammond Innes, Kampen om Mary Deare, s 259-378 (The wreck of the Mary Deare, 1956, öv. Stig Wiklund, Bonnier 1956)
 • Michael Crichton, Kongo, s 139-258 (Congo, 1980, öv. Thor-Leif Strindberg, Norstedt 1983)
 • Thomas Froncek, Ett barn försvinner, s 7-138 (Take away one, 1985, öv. Bengt Byström)

Volym 142, s 478, 91-7030-119-0

 • Alan Caillou, Geparderna, s 159-238 (The cheetahs, 1970, öv. Nils Olof Lindgren)
 • K.M. Peyton, Segern väntar, s 239-366 (The sound of distant cheering, 1986, öv. Margareta Järnebrand)
 • Ken Follett, Lejonens dal, s 7-158 (Lie down with the lions, 1985, öv. Jan Järnebrand, Bonnier 1986)
 • Robin Cook, Feber, s 367-478 (Fever, 1982, öv. Thor-Leif Strindberg, Norstedt 1985)

Volym 143, 476 s, 91-7030-121-2

 • A.J. Quinnell, Hårt mot hårt, s 295-406 (Siege of silence, 1986, öv. Stig Wiklund, B. Wahlström 1990 som Tyst belägring)
 • Dick Francis, Starka bevis, s 7-158 (Proof, 1984, öv. Lena de Champs, Wahlström & Widstrand 1986)
 • Farley Mowat, Vargsommar, s 407-476 (Never cry wolf, 1963, öv. Jadwiga P. Westrup, Bonnier 1966 som Ropa inte på vargen)
 • Joy Fielding, På djupt vatten, s 159-294 (The deep end, 1986, öv. Christina Westman, Bonnier 1987 som Djupt vatten)

Volym 144, 478 s, 91-7030-123-9

 • Ewan Clarkson, Isvandring, s 283-382 (Ice trek, 1986, öv. Nils Olof Lindgren)
 • Palma Harcourt, Identitet okänd, s 383-478 (A distant stranger, 1984, öv. Stig Wiklund)
 • Phyllis A. Whitney, Silverklinga, s 163-282 (Silversword, 1986, öv. Margareta Järnebrand, Viva 1988 som Silversvärd)
 • Stuart Woods, Djupa lögner, s 7-162 (Deep lie, 1986, öv. Bengt Byström, Tiden 1987)

Volym 145, 474 s, 91-7030-125-5

 • Barbara Noack, Förlovning med förhinder, s 215-298 (Die Zürcher Verlobung, 1955, öv. Alf Olle Andersson)
 • Diane Pearson, Den sista sommaren, s 299-474 (The Summer of the Barshinskeys, 1984, öv. Ingrid Warne, Bonnier 1986)
 • Howard E. Goldfluss, Domslutet, s 7-138 (The judgment, 1986, öv. Thor-Leif Strindberg)
 • Meade Falkner, Moonfleet, s 139-214 (Moonfleet, 1898, öv. Hillevi Östling, Åhlén & Åkerlund 1953)

1988

Volym 146, 478 s, 91-7030-127-1

 • A.J. Cronin, Himmelrikets nycklar, s 7-150 (The keys of the kingdom, 1941, öv. Margareta Järnebrand, Stockholm 1941)
 • Irving Wallace, Den sjunde hemligheten, s 151-282 (The seventh secret, 1986, öv. Stig Wiklund, Richter 1987)
 • Richard Martin Stern, Skogsbrand, s 343-478 (Wildfire, 1985, öv. Jan Järnebrand, Bra Böcker 1988 som Löpeld)
 • Rowena Farre, Sälmorgon, s 283-342 (Seal morning, 1957, öv. Diana Aminoff-Sandström, Rabén & Sjögren 1974)

Volym 147, 478 s, 91-7030-129-8

 • Desmond Bagley, Blindgångare, s 355-478 (Running blind, 1970, öv. Stig Wiklund, Wahlström & Widstrand 1970)
 • Joan Lowell, Havet var min vagga, s 279-354 (The cradle of the deep, 1929, öv. Christina Westman)
 • Mark Olshaker, Naturlig död?, s 7-166 (Unnatural causes, 1986, öv. Thor-Leif Strindberg)
 • Will Bryant, På ärans och hjältarnas tid, s 167-278 (A time for heroes, 1987, öv. Stig Wiklund)

Volym 148, 478 s, 91-7030-133-6

 • Dick Francis, Revansch, s 7-148 (Break in, 1985, öv. Ullastina Östberg, Wahlström & Widstrand 1987)
 • Kerstin Ekman, Hunden, s 149-214 (Hunden, Bonnier 1986)
 • Miep Gies & Alison Leslie Gold, Anne Frank – så minns jag henne, s 215-322 (Anne Frank remembered, 1987, öv. Margareta Järnebrand, Forum 1987)
 • Sloan Wilson, Mellanspel i Stilla Havet, s 323-478 (Pacific interlude, 1982, öv. Thor-Leif Strindberg)

Volym 149, 472 s, 91-7030-135-2

 • David Howarth, Nio liv, s 383-472 (We die alone, 1955, öv. Stig Wiklund, Forum 1955)
 • Henry Denker, Syster Kate, s 7-154 (Kate Kincaid, 1984, öv. Ingrid Warne)
 • Mark Mathabane, Kaffir Boy, s 155-286 (Kaffir Boy, 1986, öv. Margareta Järnebrand, Gedin 1987)
 • Mary E. Pearce, Granngårdarna, s 287-382 (The two farms, 1985, öv. Nils Olof Lindgren)

Volym 150, 478 s, 91-7030-137-9

 • Bob Langley, Högt spel med diamanter, s 351-478 (The Churchill diamonds, 1986, öv. Diana Aminoff-Sandström)
 • Hjalmar Thesen, Nattens jägare, s 151-222 (A deadly presence, 1982, öv. Nils Olof Lindgren)
 • John Goldsmith, En väg mot ljuset, s 7-150 (Exodus genesis, 1981, öv. Christina Westman)
 • Kiriline Lawrence, Än en vinter, än en vår, s 223-350 (Another winter, another spring, 1977, öv. Lennart Fredén)

Volym 151, 474 s, 91-7030-139-5

 • Allan W. Eckert, Präriens skyddsling, s 391-474 (Incident at Hawk’s Hill, 1971, öv. Ingrid Warne)
 • Mark Joseph, Jakt på Potemkin, s 263-390 (To kill the Potemkin, 1986, öv. Stig Wiklund, Forum 1988 som Jakt på ubåten Potemkin)
 • Thomas Brugman, Liten höstsonat, s 187-262 (Lever nooit de liefde in, 1983, öv. Lolo Edholm)
 • Tom Clancy, Patrioter, s 7-186 (Patriot games, 1987, öv. Thor-Leif Strindberg, Wiken 1988)

1989

Volym 152, 472 s, 91-7030-141-7

 • Alan Scholefield, Kungen av den gyllene dalen, s 7-106 (King of the Golden Valley, 1985, öv. Lolo Edholm)
 • Colleen McCullough, Damerna i Missalonghi, s 279-366 (The ladies of Missalonghi, 1987, öv. Christina Westman, Legenda 1987)
 • H.F. Saint, Den osynlige mannen, s 107-278 (Memoirs of an invisible man, 1987, öv. Stig Wiklund, Wahlström & Widstrand 1988)
 • Robert Byrne, Kanaltunneln, s 367-472 (The tunnel, 1977, öv. Thor-Leif Strindberg)

Volym 153, 478 s, 91-7030-143-3

 • Elmer Kelton, Han som red Midnight, s 367-478 (The man who rode Midnight, 1987, öv. Stig Wiklund)
 • Henry Denker, Det allra svåraste, s 147-282 (The choice, 1987, öv. Mona Neppenström)
 • Phillip Finch, Satsningen, s 7-146 (Trespass, 1987, öv. Margareta Järnebrand)
 • Roswitha Köhler, Landkrabbor på drift, s 283-366 (… und Plötzlich war der Anker weg, 1986, öv. Hillevi Östling)

Volym 154, 476 s, 91-7030-147-6

 • Betty Mahmoody & William Hoffer, Inte utan min dotter, s 331-476 (Not without my daughter, 1987, öv. Christina Westman, Bonnier 1988)
 • Elizabeth Webster, Jerker, s 131-234 (Bracken, 1984, öv. Margareta Järnebrand)
 • José Giovanni, Ingenting till skänks, s 235-330 (Le musher, 1978, öv. Stig Wiklund)
 • Richard Martin Stern, Tsunami, s 7-130 (Tsunami!, 1988, öv. Thor-Leif Strindberg)

Volym 155, 476 s, 91-7030-149-2

 • Anne Knowles, Som en ark på floden, s 163-250 (An ark on the flood, 1985, öv. Hillevi Östling)
 • Catherine M. Rae, Bakom fasaden, s 407-476 (Brownstone facade, 1987, öv. Christina Westman)
 • Dominique Lapierre, Glädjens stad, s 7-162 (La cité de la Joie, 1985, öv. Stig Wiklund, Prisma 1986)
 • Patrick Ruell, Kontraktet, s 251-406 (The long kill, 1986, öv. Leif Östling)

Volym 156, 476 s, 91-7030-150-6

 • Eric Clark, För brinnande livet, s 7-146 (Chinese burn, 1984, öv. Nils Olof Lindgren, Winther 1990 som Den långa flykten)
 • Evelyn Anthony, Gömstället, s 231-386 (A place to hide [äv. No enemy but time], 1987, öv. Lena de Champs, Bonnier 1988)
 • Joyce Stranger, Vandring ur mörkret, s 147-230 (A walk in the dark, 1978, öv. Gunvor Blomqvist)
 • Robert Newton Peck, Hallapoosa, s 387-476 (Hallapoosa, 1988, öv. Margareta Järnebrand)

1990

Volym 157, 478 s, 91-7030-152-2

 • Jack Schaefer, Kanjonen, s 411-478 (The canyon, 1953, öv. Anna Helleskog)
 • Nigel Slater, Omstart, s 291-410 (The English eagles, 1987, öv. Margareta Järnebrand)
 • Sidney Sheldon, Marys chans, s 151-290 (Windmills of the gods, 1987, öv. Christina Westman, Bonnier 1987)
 • William P. Kennedy, Leksakskriget, s 7-150 (Toy soldiers, 1988, öv. Thor-Leif Strindberg, Bra Böcker 1990)

Volym 158, 478 s, 91-7030-154-9

 • Janine Boissard, Min son till mötes, s 313-398 (Rendez-vous avec mon fils, 1981, öv. Lena Ekeram)
 • Loup Durand, Daddy, s 7-188 (Daddy, 1987, öv. Thor-Leif Strindberg, Wahlström & Widstrand 1990)
 • Robert Byrne, Döden på räls, s 189-312 (Mannequin, 1988, öv. Stig Wiklund)
 • Stefan Murr, Fem minuters försening, s 399-478 (Fünf Minuten Verspätung, 1987, öv. Kristina Bonde)

Volym 159, 478 s, 91-7030-156-5

 • Bernard Cornwell, Hämndens hav, s 7-174 (Wildtrack, 1987, öv. Stig Wiklund, Wahlström & Widstrand 1990)
 • Elizabeth Webster, Johnnie, kom hem!, s 175-248 (Johnnie Alone, 1982, öv. Ingrid Warne)
 • Jack M. Bickham, Final i frihet, s 351-478 (Tiebreaker, 1989, öv. Stig Wiklund)
 • Monica Kristensen, Mot 90° syd, s 249-350 (Mot 90° syd, 1987, öv. Christina Westman, Trevi 1988)

Volym 160, 478 s, 91-7030-158-1

 • Duncan Kyle, Honungsmyran, s 7-166 (The honey ant, 1988, öv. Thor-Leif Strindberg, Bra Böcker 1989)
 • Hollis Hodges, En bild ur livet, s 365-478 (Norman Rockwell’s greatest painting, 1988, öv. Ingrid Warne)
 • Mary Higgins Clark, Medan min sköna sover, s 167-290 (While my pretty one sleeps, 1989, öv. Christina Westman, Wiken 1990)
 • Werner J. Egli, Där spåren slutar, s 291-364 (Bis ans Ende der Fährte, 1984, öv. Hillevi Östling)

1991

Volym 161, 478 s, 91-7030-164-6

 • Henry Denker, Livets gåva, s 247-382 (A gift of life, 1989, öv. Anna Helleskog)
 • Jascha Golowanjuk, Min gyllene väg från Samarkand, s 383-478 (Min gyllene väg från Samarkand, Wahlström & Widstrand 1937)
 • Robert Franklin Leslie, Mina tre björnar, s 171-246 (The bears and I, 1968, öv. Carla Wiberg, Bra Böcker 1969 som Björnarna och jag)
 • Stuart Woods, Gräsrötter, s 7-170 (Grass roots, 1989, öv. Thor-Leif Strindberg, Tiden 1990)

Volym 162, 478 s, 91-7030-166-2

 • Carol Kruckeberg, En liten hjältinna, s 147-270 (What was good about today, 1984, öv. Margareta Järnebrand)
 • Dorothy Gilman, Mrs Pollifax och den gyllene triangeln, s 271-386 (Mrs. Pollifax and the golden triangle, 1988, öv. Agneta Moe, Viva 1988)
 • Karen Blixen, Den afrikanska farmen, s 387-478 (Den afrikanske farm, 1937, öv. Margareta Järnebrand, Bonnier 1937 som Afrikansk pastoral)
 • Sam Llewellyn, Mellan eld och vatten, s 7-146 (Death roll, 1989, öv. Stig Wiklund)

Volym 163, 478 s, 91-7030-168-9

 • Elaine Long, Jenny och berget, s 213-402 (Jenny’s mountain, 1987, öv. Gunvor Blomqvist)
 • James Oliver Curwood, Björnen, s 403-478 (The bear [äv. The grizzly king], 1916, öv. Natassja Heimbrand, Dahlberg 1920 som Griselbjörnen)
 • Jan de Hartog, Kommendören, s 7-212 (The commodore, 1986, öv. Stig Wiklund)

Volym 164, 478 s, 91-7030-170-0

 • Dan True, Vild och fri, s 307-374 (Flying free, 1984, öv. Hans Lindeberg)
 • Joseph Joffo, Mörka moln över Paris, s 375-478 (Simon et l’enfant, 1985, öv. Margareta Järnebrand)
 • Tom Clancy, Jakten på Röd Oktober, s 7-158 (The hunt for Red October, 1984, öv. Stig Wiklund, Bra Böcker 1986)
 • Victoria Holt, Den indiska solfjädern, s 159-306 (The India fan, 1988, öv. Margareta Järnebrand, Wahlström & Widstrand 1989)

1992

Volym 165, 478 s, 91-7030-180-8

 • Arthur Hailey, Senaste nytt, s 7-180 (The evening news, 1990, öv. Hans Lindeberg, Bonnier 1990)
 • Bernard Clavel, Amarok, s 287-402 (Amarok, 1987, öv. Hans Lindeberg)
 • Mary Stewart, Kärleksdrycken, s 181-286 (Thornyhold, 1988, öv. Ingrid Warne, Viva 1990)
 • Victor Canning, Pojken som mindes för mycket, s 403-478 (The boy on platform one, 1981, öv. Thor-Leif Strindberg)

Volym 166, 478 s, 91-7030-182-4

 • Clifford Irving, I rättvisans namn, s 7-172 (Trial, 1990, öv. Thor-Leif Strindberg, Tiden 1992)
 • Elizabeth Webster, Svanens flykt, s 173-254 (The flight of the swan, 1990, öv. Alf Galfvensjö)
 • Hammond Innes, Den dömda oasen, s 255-378 (The doomed oasis, 1960, öv. Hans Pettersson, Bonnier 1960)
 • Patricia Robinson, Något att dölja, s 379-478 (Something to hide, 1990, öv. Agneta Moe)

Volym 167, 478 s, 91-7030-186-7

 • Bernard Clavel, De oförvägna, s 379-478 (Miséréré, 1985, öv. Hans Lindeberg)
 • Bernard Cornwell, Sjölorden, s 247-378 (Sea Lord, 1989, öv. Stig Wiklund)
 • Douglas Skeggs, Havets stjärna, s 7-158 (The estuary pilgrim, 1989, öv. Christina Westman)
 • Robert Somerlott, Blixt, s 159-246 (Blaze, 1981, öv. Agneta Moe)

Volym 168, 478 s, 91-7030-188-3

 • Cameron Langford, Mårdvinter, s 197-290 (The winter of the fisher, 1971, öv. Nils Olof Lindgren)
 • Frederick Forsyth, Förhandlaren, s 7-196 (The negotiator, 1989, öv. Thor-Leif Strindberg, Bonnier 1989)
 • Gerald Green, Öst och Väst, s 291-478 (East and West, 1986, öv. Christina Westman, Wiken 1992)

Volym 169, 478 s, 91-7030-190-5

 • Dick Francis, Dödligt arv, s 7-150 (Straight, 1989, öv. Hans Pettersson, Wahlström & Widstrand 1991)
 • Joe Simpson, Snudda vid avgrunden, s 151-252 (Touching the void, 1988, öv. Hans Pettersson, Forum 1990)
 • Madeleine Chapsal, Ridån går ner, s 253-364 (Une saison de feuilles, 1988, öv. Hans Lindeberg)
 • Tony Hillerman, Coyote väntar, s 365-478 (Coyote waits, 1990, öv. Hans Lindeberg, Legenda 1991)

Volym 170, 478 s, 91-7030-194-8

 • H.E. Bates, Majs ljuva knoppar, s 391-478 (The darling buds of May, 1958, öv. Agneta Moe, Bonnier 1959)
 • John Grisham, Firman, s 7-172 (The firm, 1991, öv. Stig Wiklund, Wiken 1992)
 • Monica Hughes, Jakt i mörker, s 173-254 (Hunter in the dark, 1982, öv. Margareta Järnebrand, Bonnier 1992 som Jakt i natten)
 • Peter Benchley, Odjuret, s 255-390 (Beast, 1991, öv. Thor-Leif Strindberg, Bra Böcker 1992)

1993

Volym 171, 478 s, 91-7030-196-4

 • Barbara Nickolae, Lika som bär, s 155-270 (Finders, keepers, 1989, öv. Agneta Moe)
 • Henry Denker, En läkares prövning, s 271-420 (Doctor on trial, 1992, öv. Hans Pettersson)
 • Jack Higgins, Örnens flykt, s 7-154 (The eagle has flown, 1990, öv. Stig Wiklund, Bonnier 1992)
 • Veslemøy Kjendsli, Skammens barn, s 421-478 (Skammens barn, 1986, öv. Marianne Brandt, Egmont 2001)

Volym 172, 478 s, 91-7030-153-0

 • Gerald Seymour, Vapen till Bagdad, s 7-158 (Condition black, 1990, öv. Hans Lindeberg, Norstedt 1991)
 • Mary Higgins Clark, Gillar allt som gör livet glatt, s 159-290 (Loves music, loves to dance, 1991, öv. Christina Westman, Wiken 1993 som Älskar musik och dans)
 • Mary Stewart, Stormsvalan, s 291-382 (The stormy petrel, 1991, öv. Agneta Moe)
 • Werner J. Egli, Amazonas guld, s 383-478 (Das Gold des Amazonas, 1988, öv. Anna Helleskog)

Volym 173, 478 s, 91-7030-155-7

 • Dalene Matthee, Skymningsskogen, s 307-478 (Circles in a forest, 1984, öv. Hans Lindeberg, Prisma 1985)
 • Ken Follett, Över mörka vatten, s 7-168 (Night over water, 1991, öv. Hans Lindeberg, Bonnier 1992)
 • Maj Sjöwall & Tomas Ross, Kvinnan som liknade Greta Garbo, s 169-306 (Kvinnan som liknade Greta Garbo, Norstedt 1990)

Volym 174, 478 s, 91-7030-157-3

 • Angela Locke, Spaningshunden Sam, s 381-478 (Search dog, 1987, öv. Lotty Hägglöf)
 • Bernard Cornwell, Snö över Bahamas, s 253-380 (Crackdown, 1990, öv. Hans Pettersson)
 • Elizabeth Webster, På lysande vingar, s 155-252 (Shadow into sunlight, 1991, öv. Niclas Bengtsson)
 • Ridley Pearson, Impact, s 7-154 (Hard fall, 1992, öv. Stig Wiklund, Wiken 1994)

Volym 175, 510 s, 91-7030-161-1

 • Hartmut Gagelmann, Kai ler igen, s 415-510 (Kai lacht wieder, 1983, öv. Anna Helleskog)
 • Janet Dailey, Blod och vin, s 7-158 (Tangled vines, 1992, öv. Ingrid Warne, Richter 1993)
 • R.D. Lawrence, Den vita puman, s 159-270 (The white puma, 1990, öv. Thor-Leif Strindberg)
 • Sam Llewellyn, Döden i vitögat, s 271-414 (Dead eye, 1990, öv. Stig Wiklund)

Volym 176, 510 s, 91-7030-163-8

 • Henry Denker, Mer än vänskap, s 283-418 (Mrs. Washington and Horowitz, too, 1993, öv. Ingrid Warne)
 • James Oliver Curwood, Baree, s 419-510 (Baree, son of Kazan, 1917, öv. Margareta Järnebrand, Stjärnserien 1945)
 • Marjorie Quarton, Av sång är glädje vunnen, s 151-282 (No harp like my own, 1988, öv. Hans Lindeberg)
 • William J. Coughlin, I trängt mål, s 7-150 (Death penalty, 1992, öv. Hans Pettersson)

1994

Volym 177, 510 s, 91-7030-187-5

 • Alexandra Ripley, Scarlett, s 119-400 (Scarlett, 1991, öv. Christina Westman, Bonnier 1992)
 • James Herriot, Mellan himmel och jord, s 7-118 (Every living thing, 1992, öv. Carla Wiberg, Richter 1993)
 • Louis Charbonneau, Förföljd, s 401-510 (Stalk, 1992, öv. Thor-Leif Strindberg)

Volym 178, 510 s, 91-7030-189-1

 • Belva Plain, Skatter, s 7-174 (Treasures, 1992, öv. Christina Westman, B. Wahlström 1993)
 • Michael Allegretto, Hemsökelse, s 403-510 (Night of reunion, 1990, öv. Christine Lindsjö)
 • Nils Lied, Oscar, s 323-402 (Oscar, 1987, öv. Hans Pettersson)
 • Winston Graham, En faders hämnd, s 175-322 (Stephanie, 1992, öv. Hans Lindeberg)

Volym 179, 478 s, 91-7030-191-3

 • Alberto Manzi, Orzowei, s 379-478 (Orzowei, 1955, öv. Monica Rennerfelt)
 • Christina Baker Kline, Ringar på vattnet, s 277-378 (Sweet water, 1993, öv. Margareta Järnebrand)
 • Evelyn Anthony, Dockorna, s 7-146 (The doll’s house, 1992, öv. Stig Wiklund, Bonnier 1992)
 • Robert Wales, Den stora boskapsstölden, s 147-276 (Harry, 1985, öv. Hans Lindeberg)

1995

Volym 180, 510 s, 91-7030-199-9

 • Alexander Ramati, Och fiolerna tystnade, s 303-430 (And the violins stopped playing, 1985, öv. Christina Westman)
 • Jack Higgins, Stormens öga, s 7-148 (Eye of the storm, 1992, öv. Hans Pettersson, Bonnier 1993)
 • Joyce Stranger, Flickan och vildkatten, s 431-510 (The hills are lonely, 1992, öv. Ingemo Bonnier)
 • LaVyrle Spencer, November i mitt hjärta, s 149-302 (November of the heart, 1993, öv. Margareta Järnebrand, Forum 1993)

Volym 181, 510 s, 91-7030-202-2

 • Clifford Irving, Allt har sitt pris, s 7-154 (Final argument, 1993, öv. Stig Wiklund)
 • Louis Charbonneau, På isen, s 155-298 (The ice, 1991, öv. Hans Pettersson)
 • Paula Gosling, Elakt spel, s 375-510 (Death penalties, 1991, öv. Thor-Leif Strindberg)
 • Stefanie Zweig, En munfull jord, s 299-374 (Ein Mundvoll Erde, 1980, öv. Monica Rennerfelt)

Volym 182, 510 s, 91-7030-220-0

 • Alan Burgess, Liten kvinna i Kina, s 387-510 (The small woman, 1957, öv. Margareta Järnebrand, Forum 1958)
 • Jeffrey Archer, Fågelvägen, s 155-386 (As the crow flies, 1991, öv. Hans Lindeberg, Bonnier 1992)
 • Mary Higgins Clark, Lauries fyra ansikten, s 7-154 (All around the town, 1992, öv. Sture Lundquist, Wiken 1993)

Volym 183, 510 s, 91-7030-222-7

 • Dorothy Gilman, Mrs Pollifax och den andra tjuven, s 423-510 (Mrs. Pollifax and the second thief, 1993, öv. Thor-Leif Strindberg, Wahlström & Widstrand 1994)
 • Justin Scott, Hårda bud, s 191-326 (Hardscape, 1994, öv. John-Henri Holmberg)
 • Ken Follett, Pengars onda makt, s 7-190 (A dangerous fortune, 1993, öv. Carla Wiberg, Bonnier 1993)
 • Thomas Eidson, Miraklet i öknen, s 327-422 (St. Agnes’ stand, 1994, öv. Hans Lindeberg)

Volym 184, 510 s, 91-7030-224-3

 • Diane Pearson, Sommarspel, s 163-300 (Voices of summer, 1992, öv. Lotty Hägglöf)
 • Gordon Cotler, Klart för tagning, s 301-430 (Shooting script, 1992, öv. Hans Pettersson)
 • Joy Fielding, Ingen återvändo, s 7-162 (Tell me no secrets, 1993, öv. Max Lorentz, Bonnier 1994)
 • Monica Hughes, Farliga vägar, s 431-510 (Log jam, 1987, öv. Anna Helleskog, B. Wahlström 1989)

1996

Volym 185, 510 s, 91-7030-205-7

 • James Scott & Joanne Robertson, Försvunnen i Himalaya, s 347-510 (Lost in the Himalayas, 1993, öv. Hans Lindeberg)
 • Janet Edmonds, Floder av guld, s 7-156 (Rivers of gold, 1990, öv. Ann Margret Forsström)
 • John J. Nance, Sabotage, s 157-346 (Phoenix rising, 1994, öv. John-Henri Holmberg)

Volym 186, 510 s, 91-7030-211-1

 • A.E. Hotchner, Herre på täppan, s 395-510 (King of the hill, 1972, öv. Carla Wiberg)
 • Hugh Miller, Att möta livet, s 157-268 (Snow on the wind, 1987, öv. Birgitta Arstad)
 • Jack Higgins, Dödligt hot, s 7-156 (Thunder point, 1993, öv. Hans Pettersson, Bonnier 1994)
 • Louis Charbonneau, Det vita guldet, s 269-394 (White harvest, 1994, öv. Carla Wiberg)

Volym 187, 508 s, 91-7030-215-4

 • Mary Higgins Clark, Minnas hus, s 7-144 (Remember me, 1994, öv. Carla Wiberg, Bra böcker 1995 som Remembers hus)
 • Jan de Hartog, Fredens stjärna, s 145-322 (Star of peace, 1982, öv. Margareta Järnebrand)
 • Frederick Forsyth, Guds vrede, s 323-508 (The fist of God, 1994, öv. Lennart Olofsson, Bonnier 1994)

Volym 188, 514 s, 91-7030-217-0

 • Angelika-martina Lebéus, Kärlek vid andra ögonkastet, s 411-514 (Liebe auf den zweiten Blick, 1989, öv. Dorothee Sporrong)
 • Paul Wilson, De utvalda, s 7-150 (The select, 1994, öv. Thor-Leif Strindberg)
 • Mary Lide, Hemkomsten, s 151-252 (The homecoming, 1992, öv. Jan Järnebrand)
 • Stuart Woods, Infiltratören, s 253-410 (Heat, 1994, öv. Göran Ribe, B. Wahlström 1997 som Bränd)

Volym 189, 514 s, 91-7030-229-4

 • Caroline Llewellyn, Maskerad, s 393-514 (Masks of Rome, 1988, öv. Margareta Järnebrand)
 • Max Marlow, Hotad storstad, s 253-392 (Growth, 1993, öv. Thor-Leif Strindberg)
 • Robert Daley, En mur av makt, s 7-156 (Wall of brass, 1994, öv. Hans Lindeberg)
 • Robert James Waller, Broarna i Madison County, s 157-252 (The bridges of Madison County, 1992, öv. Karin Benecke, Norstedt 1993)

Volym 190, 514 s, 91-7030-233-2

 • Dean Koontz, Isfällan, s 191-322 (Icebound, 1995, öv. Hans Pettersson, Bra Böcker 1996)
 • Evelyn Anthony, Avslöjandet, s 323-514 (Exposure, 1993, öv. Hans Lindeberg, Bonnier 1994)
 • Nicholas Evans, Mannen som kunde tala med hästar, s 7-190 (The horse whisperer, 1995, öv. Gunilla Holm, Forum 1995)

1997

Volym 191, 514 s, 91-7030-237-5

 • Dick Francis, Hovslag, s 7-160 (Come to grief, 1995, öv. Göran Ribe)
 • Henry Denker, Hur ska det gå för Kathy?, s 301-426 (A place for Kathy, 1997, öv. Max Lorentz)
 • James Alexander Thom, Hem längs floden, s 161-300 (Follow the river, 1981, öv. Hans Lindeberg)
 • Jurij Rytchëu, En polardröm, s 427-514 (Son w nauale tymana, 1968, öv. Anna Helleskog)

Volym 192, 514 s, 91-7030-256-1

 • Hank Searls, Kraschlandning, s 393-514 (Altitude zero, 1991, öv. Thor-Leif Strindberg)
 • Joseph Finder, Mörkrets furste, s 7-176 (The zero hour, 1996, öv. Göran Ribe, B. Wahlström 1997)
 • Lynn Hall, Tinas seger, s 323-392 (Halsey’s pride, 1990, öv. Carla Wiberg)
 • Peter Yeldham, Vedergällning, s 177-322 (Reprisal, 1994, öv. Max Lorentz)

Volym 193, 513 s, 91-7030-262-6

 • Elaine Clark McCarthy, Mannen med falkarna, s 443-513 (The falconer, 1996, öv. Carla Wiberg, Bra Böcker 1997)
 • John Grisham, Juryn, s 7-174 (A time to kill, 1989, öv. Hans Lindeberg, Bra Böcker 1994)
 • Kent Härstedt, Det som inte kunde ske, s 353-442 (Det som inte kunde ske, Bonnier 1995)
 • Soheir Khashoggi, Harem, s 175-352 (Mirage, 1996, öv. Britt Arenander, Richter 1995)

Volym 194, 513 s, 91-7030-268-5

 • Glenn Meade, Operation Polarvarg, s 7-192 (Snow wolf, 1995, öv. Hans Lindeberg, B. Wahlström 1997 som Operation Snövarg)
 • Mary Higgins Clark, Stilla natt, s 193-258 (Silent night, 1995, öv. Christina Brandt)
 • Phillip Margolin, Elddopet, s 259-400 (The burning man, 1996, öv. Göran Ribe)
 • Ray Sipherd, Fågelskrämmornas dans, s 401-513 (The dance of the scarecrows, 1996, öv. Margareta Järnebrand)

Volym 195, 513 s, 91-7030-282-0

 • Penelope Williamson, Främlingen, s 183-348 (The outsider, 1996, öv. Gunilla Holm)
 • Richard North Patterson, Sanningens minut, s 7-182 (The final judgment, 1995, öv. Hans Lindeberg)
 • Sam Llewellyn, Järnhotellet, s 349-513 (The iron hotel, 1996, öv. John-Henri Holmberg)

1998

Volym 196, 513 s, 91-7030-292-8

 • Gareth Patterson, Tre unga lejon, s 327-410 (Last of the free, 1994, öv. Jan Järnebrand)
 • Ken Follett, En dröm om frihet, s 7-162 (A place called freedom, 1995, öv. Hans Lindeberg, Bonnier 1996)
 • Michael Crichton, Skamgrepp, s 163-326 (Disclosure, 1993, öv. Göran Ribe, Bra Böcker 1994)
 • Wolfgang Hohlbein, Handen som gungar vaggan, s 411-513 (Die Hand an der Wiege, 1992, öv. Christina Brandt)

Volym 197, 513 s, 91-7030-294-4

 • Judy Mercer, Minnets labyrinter, s 289-436 (Fast forward, 1995, öv. Margareta Järnebrand, Bonnier 1996)
 • Peter Mayle, Oanade möjligheter, s 167-288 (Anything considered, 1996, öv. Max Lorentz, Richter 1997)
 • Sid Hite, De urgamla bergen log, s 437-513 (It’s nothing to a mountain, 1994, öv. Thor-Leif Strindberg)
 • Tess Gerritsen, Donator okänd, s 7-166 (Harvest, 1996, öv. Hans Lindeberg, Bonnier Alba 1997)

Volym 198, 513 s, 91-7030-296-0

 • Erich Segal, Bara kärlek, s 191-318 (Only love, 1997, öv. Thor-Leif Strindberg)
 • John Lescroart, Skuld, s 7-190 (Guilt, 1996, öv. Jan Järnebrand)
 • Ruth Rendell, Döden i Regent’s Park, s 319-513 (The keys to the street, 1996, öv. Margareta Järnebrand, Natur & Kultur 1997)

Volym 199, 513 s, 91-7030-251-0

 • Dick Francis, Skattjakt, s 7-142 (To the hilt, 1996, öv. Göran Ribe)
 • James Thayer, Fem över midnatt, s 143-290 (Five past midnight, 1997, öv. John-Henri Holmberg)
 • Nicholas Sparks, Dagboken, s 291-388 (The notebook, 1996, öv. Carla Wiberg, Forum 1996 som Jag sökte dig och fann mitt hjärta)
 • Philippa Gregory, Svärmorshuset, s 389-513 (The little house, 1996, öv. Carla Wiberg)

1999

Volym 200, 513 s, 91-7030-255-3

 • Bernard Clavel, Carcajou, järven, s 463-513 (Le carcajou, 1995, öv. Britt Arenander)
 • John Gilstrap, Spring, Nathan, spring!, s 7-144 (Nathan’s run, 1996, öv. Hans Lindeberg, Forum 1997)
 • Martin Cruz Smith, Den svarta rosen, s 145-312 (Rose, 1996, öv. Hans Lindeberg, Norstedt 1997)
 • Mary Higgins Clark, Mördad av misstag, s 313-462 (I’ll be seeing you, 1993, öv. Christina Brandt, Bra Böcker 1997)

Volym 201, 513 s, 91-7030-259-6

 • Barbara Delinsky, Pias tre önskningar, s 179-292 (Three wishes, 1997, öv. Margareta Järnebrand)
 • Frederick Forsyth, Ikon, s 7-178 (Icon, 1996, öv. Göran Ribe, Bonnier 1997)
 • Kevin O’Brien, En god far, s 393-513 (Only son, 1997, öv. Hans Lindeberg)
 • Werner J. Egli, Vargens rop, s 293-392 (Der Ruf des Wolfs, 1996, öv. Anna Helleskog)

Volym 202, 513, 91-7030-261-8

 • Di Morrissey, Tingulla, s 199-370 (Heart of the dreaming, 1991, öv. Gunilla Holm)
 • Douglas Kennedy, Den gåtfulle fotografen, s 371-513 (The big picture, 1997, öv. Max Lorentz, Forum 1999)
 • John Grisham, Regnmakaren, s 7-198 (The rainmaker, 1995, öv. Hans Lindeberg, Bra Böcker 1996)

Volym 203, 513, 91-7030-263-4

 • Colin Dexter, Med döden som granne, s 293-434 (Death is now my neighbour, 1996, öv. Max Lorentz, Norstedt 1997)
 • David Baldacci, Vinnaren, s 7-176 (The winner, 1997, öv. Jan Järnebrand, Bra Böcker 1998)
 • Nicholas Sparks, Kärleksbrev, s 177-292 (Message in a bottle, 1998, öv. Margareta Järnebrand, Richter 1998)
 • Wolfgang Lechner, Rafael, s 435-513 (Lach doch wieder, kleiner Rafael!, 1994, öv. Anna Helleskog)

Volym 204, 513 s, 91-7030-265-0

 • Barbara Delinsky, Kvinnans plats, s 155-298 (A woman’s place, 1997, öv. Marja Müllner)
 • Ken Follett, Den tredje tvillingen, s 7-154 (The third twin, 1996, öv. Hans Lindeberg, Bonnier 1998)
 • Patricia Hermes, Amy och vildgässen, s 427-513 (Fly away home, 1997, öv. Margareta Järnebrand, Richter 1997 som Den långa resan)
 • Robin Cook, Toxin, s 299-426 (Toxin, 1998, öv. Thor-Leif Strindberg)

Volym 205, 513 s, 91-7030-269-3

 • Joanna Trollope, Andras barn, s 333-513 (Other people’s children, 1998, öv. Max Lorentz, Wahlström & Widstrand 1998)
 • Nelson DeMille, Plum Islands hemlighet, s 161-332 (Plum Island, 1997, öv. Lennart Forsman, Forum 1998 som Tre kan bevara en hemlighet – om två av dem är döda)
 • Nicholas Evans, I vargars närhet, s 7-160 (The loop, 1998, öv. Gunilla Holm, Forum 1998)

2000

Volym 206, 513 s, 91-7030-271-5

 • Douglas Preston & Lincoln Child, Den gåtfulla ön, s 158-300 (Riptide, 1998, öv. Göran Ribe)
 • James Vance Marshall, En annan värld, s 399-513 (White-out, 1999, öv. Hans Lindeberg)
 • John Grisham, Försvararen, s 7-157 (The street lawyer, 1998, öv. Hans Lindeberg, Bonnier 1998)
 • LaVyrle Spencer, Så kom himlen, s 301-398 (Then came heaven, 1997, öv. Carla Wiberg, Forum 1999)

Volym 207, 513 s, 91-7030-279-0

 • Deborah Smith, Hem, ljuva hem, s 139-280 (A place to call home, 1997, öv. Marja Müllner, B. Wahlström 2004 som Älvorna i Dunderry)
 • Jack Higgins, Dubbelspel, s 7-138 (Flight of eagles, 1998, öv. Alf Galfvensjö)
 • Richard North Patterson, Ingen misskund, s 281-430 (No safe place, 1998, öv. Hans Lindeberg)
 • Robert J. Mrazek, Generalens guld, s 431-513 (Stonewall’s gold, 1999, öv. Hans Lindeberg)

Volym 208, 514 s, 91-7030-281-2

 • Nora Roberts, Falsk skönhet, s 7-170 (Homeport, 1998, öv. Margareta Järnebrand, Bonnier 1999)
 • Peter Yeldham, Straffångars söner, s 343-514 (The currency lads, 1998, öv. Hans Pettersson)
 • Robert Harris, Enigma, s 171-342 (Enigma, 1995, öv. Jan Järnebrand, Forum 1997)

Volym 209, 514 s, 91-7030-287-1

 • Ann B. Ross, Miss Julia säger ifrån, s 403-514 (Miss Julia speaks her mind, 1999, öv. Marja Müllner)
 • Christian Pfannenschmidt, Näckrosdammen, s 141-276 (Der Seerosenteich, 1998, öv. Anna Helleskog)
 • James Thayer, Terminal event, s 7-140 (Terminal event, 1999, öv. Carla Wiberg)
 • Stuart Harrison, Snöfalken, s 277-402 (The snow falcon, 1999, öv. Hans Lindeberg, Forum 1999)

Volym 210, 514 s, 91-7030-289-8

 • David Baldacci, Sanningen, s 7-136 (The simple truth, 1998, öv. Lennart Olofsson, Bra Böcker 1999)
 • Luanne Rice, Sjunde himlen, s 137-250 (Cloud nine, 1999, öv. Hanna Axén)
 • Margaret Yorke, Falska förespeglingar, s 377-514 (False pretences, 1998, öv. Margareta Järnebrand, Prisma 1999)
 • Susan Geason, Bränd av det förflutna, s 251-376 (Wildfire, 1995, öv. Hans Lindeberg)

Volym 211, 514 s, 91-7030-300-2

 • Barbara Delinsky, Vägskäl, s 157-278 (Coast road, 1998, öv. Carla Wiberg)
 • Elaine Kagan, Kärleksbarn, s 405-514 (Somebody’s baby, 1998, öv. Christina Brandt, Bra Böcker 2001 som Kärleksband)
 • John Grisham, Testamentet, s 7-156 (The testament, 1999, öv. Jan Järnebrand, Bonnier 1999)
 • Ken McClure, Dödlig donation, s 279-404 (Donor, 1999, öv. Göran Ribe)

Volym 212, 514 s, 91-7030-306-1

 • Eva Ibbotson, Morgongåvan, s 199-376 (The morning gift, 1993, öv. Anna Helleskog, Boknöje 1994)
 • Robert Harris, En ängel i Archangelsk, s 7-198 (Archangel, 1998, öv. Lennart Olofsson, Forum 1999)
 • William Kowalski, Eddies oäkting, s 377-514 (Eddie’s bastard, 1999, öv. Hanna Axén, B. Wahlström 2001)

2001

Volym 213, 514 s, 91-7030-308-8

 • Jeffrey Archer, Elfte budet, s 7-146 (The eleventh commandment, 1998, öv. Hans Lindeberg, Bonnier 2000)
 • Jennifer Chiaverini, Lapptäcksjuntan, s 385-514 (Round Robin, 2000, öv. Marja Müllner)
 • Mary Higgins Clark, Vi möts igen, s 147-278 (We’ll meet again, 1999, öv. Carla Wiberg, Richter 2005 som Oskyldigt anklagad)
 • Tony Hillerman, Jaga grävling, s 279-384 (Hunting badger, 1999, öv. Hans Lindeberg)

Volym 214, s 514, 91-7030-322-3

 • Dorothy Gilman, Salvia och makterna, s 445-514 (Thale’s folly, 1999, öv. Carla Wiberg)
 • Lee Child, Dollar, s 7-168 (Killing floor, 1997, öv. Jan Järnebrand, B. Wahlström 2000)
 • Michael Ridpath, Sista satsningen, s 293-444 (Final venture, 2000, öv. Hans Lindeberg)
 • Susan Madison, Hoppets färg är vit, s 169-292 (The color of hope, 2000, öv. Max Lorentz, Forum 2000)

Volym 215, 514 s, 91-7030-326-6

 • Jack Higgins, Kopplingen till Vita Huset, s 7-144 (The White House connection, 1999, öv. Alf Galfvensjö)
 • Linda Nichols, När katten är borta, s 423-514 (Handyman, 2000, öv. Hans Lindeberg, Bonnier 2000)
 • Richard Preston, Fallet Kobra, s 285-422 (The Cobra event, 1997, öv. Pär Svensson)
 • Val Hopkirk, Främmande släkt, s 145-284 (Relative strangers, 1999, öv. Hanna Axén)

Volym 216, 514 s, 91-7030-342-8

 • Andy McNab, Kris fyra, s 7-164 (Crisis four, 1999, öv. Lennart Olofsson, Forum 2000)
 • Cynthia Thayer, En strimma ljus, s 405-514 (A certain slant of light, 2000, öv. Anna Helleskog)
 • Dick Francis, Krossad, s 297-404 (Shattered, 2000, öv. Hans Lindeberg)
 • Judith Henry Wall, Min mammas dotter, s 165-296 (My mother’s daughter, 2000, öv. Carla Wiberg)

Volym 217, 514 s, 91-7030-305-3

 • Fannie Flagg, Välkommen till världen, Baby Girl!, s 179-330 (Welcome to the world, Baby Girl!, 1998, öv. Gunilla Holm)
 • Nelson DeMille, Ett lejon går löst, s 7-178 (The lion’s game, 2000, öv. Göran Ribe)
 • Val McDermid, Dödsdomen, s 331-514 (A place of execution, 1999, öv. Jan Järnebrand, Anamma 2000)

Volym 218, 514 s, 91-7030-315-0

 • Eva Ibbotson, Tvillingsjälar, s 417-514 (Magic flutes, 1982, öv. Anna Helleskog, Boknöje 1994 som Trollflöjten)
 • Jeffery Deaver, Dans med döden, s 7-152 (The coffin dancer, 1998, öv. Alf Öst, Norstedt 2000)
 • Nicholas Sparks, Ett minne för livet, s 153-254 (A walk to remember, 1999, öv. Max Lorentz, Kjellberg 2008 som Undrens tid)
 • Rosie Thomas, Vit passion, s 255-416 (White, 2000, öv. Jan Järnebrand, Forum 2000)

2002

Volym 219, 514 s, 91-7030-321-5

 • James Thayer, Stormvarning, s 387-514 (Force 12, 2001, öv. Lennart Olofsson)
 • Richard Paul Evans, Silverspegeln, s 299-386 (The looking glass, 1999, öv. Hans Lindeberg)
 • Robert Crais, Dödens ängel, s 157-298 (Demolition angel, 2000, öv. Göran Ribe, Forum 2001)
 • Rosamunde Pilcher, Midvinter, s 7-156 (Winter solstice, 2000, öv. Max Lorentz, Forum 2000)

Volym 220, 514 s, 91-7030-331-2

 • Greg Iles, 24 timmar, s 7-138 (24 hours, 2000, öv. Hans Lindeberg, Wahlström & Widstrand 2001)
 • Janice Graham, Eldfågeln, s 415-514 (Firebird, 1998, öv. Kristina Lind)
 • Jim Kokoris, Livets goda, s 139-266 (The rich part of life, 2001, öv. Margareta Järnebrand)
 • John J. Nance, Mörkläggning, s 267-414 (Blackout, 2000, öv. Pär Svensson)

Volym 221, 514 s, 91-7030-345-2

 • Anne D. LeClaire, Normal och tillbaka, s 155-260 (Entering normal, 2001, öv. Anna Helleskog)
 • Brian Haig, Uppdrag Bosnien, s 7-154 (Secret sanction, 2001, öv. Hans Lindeberg)
 • Marjorie Reynolds, Starlite Drive-In, s 401-514 (The Starlite Drive-In, 1997, öv. Max Lorentz)
 • Michael Palmer, Patienten, s 261-400 (The patient, 2000, öv. Göran Ribe)

Volym 222, 514 s, 91-7030-347-9

 • Maeve Binchy, Scarlet & Feather, s 7-198 (Scarlet Feather, 2000, öv. Ewa Järperud Hansson, Prisma 2001)
 • Nora Roberts, Vid avgrundens rand, s 365-514 (River’s end, 1999, öv. Gunilla Holm, Bonnier 2000)
 • Paul Garrison, Genom eld och vatten, s 199-364 (Fire and ice, 1998, öv. Hans Lindeberg)

Volym 223, 514 s, 91-7030-352-5

 • Barbara Delinsky, Kvinnan i huset intill, s 175-298 (The woman next door, 1981, öv. Ewa Järperud Hansson)
 • Frederick Forsyth, Viskande vind, s 299-398 (Whispering wind, novell ur samlingen The Veteran, 2001, öv. Hans Lindeberg)
 • Kristin Hannah, Viskar ditt namn, s 399-514 (Angel Falls, 2000, öv. Kristina Lind, Bonnier 2001)
 • Lee Child, Bränd, s 7-174 (Tripwire, 1999, öv. Alf Öst, B. Wahlström 2002)

2003

Volym 224, 514 s, 91-7030-354-1

 • Jeanne Ray, Julie och Romeo, s 401-514 (Julie and Romeo, 2000, öv. Margareta Järnebrand, Bonnier 2002)
 • Ken Follett, I minnets labyrint, s 7-136 (Code to zero, 2000, öv. Hans Lindeberg, Bonnier 2001)
 • Matt Dickinson, Tillbaka till Himalaya, s 273-400 (High risk, 2000, öv. Jan Järnebrand)
 • Sandra Brown, Bitter avund, s 137-272 (Envy, 2001, öv. Ewa Järperud Hansson, Richter 2002)

Volym 225, 514 s, 91-7030-358-4

 • Jeffery Deaver, Den tomma stolen, s 343-514 (The empty chair, 2000, öv. Alf Öst, Norstedt 2001)
 • Nicholas Evans, Eldfångaren, s 7-152 (The smoke jumper, 1999, öv. Kristina Lind, Forum 2001)
 • Peter Prange, Bärnstensamuletten, s 153-342 (Das Bernstein-Amulett, 1999, öv. Anna Helleskog)

Volym 226, 514 s, 91-7030-368-1

 • Don J. Snyder, Det förflutnas landskap, s 413-514 (Fallen angel, 2001, öv. Göran Ribe)
 • Luanne Rice, Islossning, s 151-276 (Summer light, 2001, öv. Max Lorentz)
 • Patricia Cornwell, Mörkrets makt, s 277-412 (Black notice, 1999, öv. Hanna Axén, Norstedt 2001)
 • Stephen Leather, Tango Ett, s 7-150 (Tango One, 2002, öv. Hans Lindeberg)

Volym 227, 512 s, 91-7030-370-3

 • Anne Rivers Siddons, Nora, Nora, s 277-402 (Nora, Nora, 2000, öv. Max Lorentz)
 • James Patterson & Andrew Gross, Sista chansen, s 7-140 (Second chance, 2002, öv. Alf Öst)
 • Sam Llewellyn, Skuggan i sanden, s 141-276 (The shadow in the sands, 1998, öv. Hans Lindeberg)
 • Tony Hillerman, Nattens sång, s 403-512 (The wailing wind, 2002, öv. Lennart Olofsson)

Volym 228, 514 s, 91-7030-374-6

 • Brad Meltzer, Miljonärerna, s 7-176 (The millionaires, 2002, öv. Lennart Olofsson)
 • Joanna Trollope, Älskarinnan, s 177-352 (Marrying the mistress, 2000, öv. Moa-Lisa Björk, Wahlström & Widstrand 2000)
 • Peter Robinson, En ovanligt torr sommar, s 353-514 (In a dry season, 1999, öv. Margareta Järnebrand, Minotaur 2001)

Volym 229, 514, 91-7030-376-2

 • Iris Johansen, Lita inte på någon, s 297-422 (No one to trust, 2000, öv. Pär Svensson)
 • John Katz, Mitt hundår, s 423-514 (A dog year, 2000, öv. Jan Järnebrand)
 • John Katzenbach, Analytikern, s 7-168 (The analyst, 2002, öv. Hans Lindeberg)
 • Patricia Gaffney, Roseanna, s 169-296 (Flight lessons, 2002, öv. Kristina Lind)

Volym 230, 514 s, 91-7030-378-9

 • Anne D. LeClaire, Tallies bok, s 153-268 (Leaving Eden, 2002, öv. Max Lorentz)
 • C.J. Box, Olovligt byte, s 399-514 (Open season, 2001, öv. Anna Helleskog)
 • Ken Follett, Svarta fåglar, s 7-152 (Jackdaws, 2001, öv. Ole Andersson, Bonnier 2002)
 • Mary Higgins Clark, Låtsas att du inte ser henne, s 269-398 (Pretend you don’t see her, 1997, öv. Kristina Lind, Bra Böcker 2003)

2004

Volym 231, 514 s, 91-7030-380-0

 • Harlan Coben, Berätta inte för någon, s 7-178 (Tell no one, 2001, öv. Lennart Olofsson, Forum 2003)
 • Lorenzo Carcaterra, Gatpojkar, s 391-514 (Street boys, 2002, öv. Hans Lindeberg)
 • Sue Monk Kidd, Binas hemliga liv, s 179-390 (The secret life of bees, 2001, öv. Moa-Lisa Björk, Bra Böcker 2004 som Honungsbiets hemliga liv)

Volym 232, 514 s, 91-7030-382-7

 • Anne Tyler, Förr när vi var vuxna, s 387-514 (Back when we were grownups, 2001, öv. Charlotte Hjukström, Forum 2002)
 • Lee Child, Besökaren, s 7-162 (The visitor, 2000, öv. Alf Öst, B. Wahlström 2003)
 • Richard Paul Evans, Det sista löftet, s 163-270 (The last promise, 2002, öv. Christina Brandt)
 • Simon Tolkien, Ord mot ord, s 271-386 (Final witness, 2002, öv. Ole Andersson)

Volym 233, 514 s, 91-7030-384-3

 • Christian Pfannenschmidt, Familjen Alberti, s 167-316 (Die Albertis, 2001, öv. Elisabet Stoltz)
 • Emily Grayson, Observatoriet, s 437-514 (The observatory, 2000, öv. Moa-Lisa Björk)
 • Peter Lovesey, Husvakten, s 7-166 (The house sitter, 2003, öv. Ole Andersson)
 • Richard Picciotto, Siste man ut, s 317-436 (Last man down, 2002, öv. Lennart Olofsson)

Volym 234, 514 s, 91-7030-394-0

 • Jeanne Ray, Par och piruetter, s 163-278 (Step-ball-change, 2002, öv. Margareta Järnebrand, Bonnier 2003)
 • Jeffery Deaver, Stenapan, s 7-162 (The stone monkey, 2000, öv. Hans Lindeberg, Norstedt 2002)
 • Lyndon Stacey, Hinder i vägen, s 279-420 (Cut throat, 2002, öv. Hans Lindeberg)
 • Niccolò Ammaniti, Jag är inte rädd, s 421-514 (Io non ho paura, 2001, öv. Hans Lindeberg, Norstedt 2002)

Volym 235, 514 s, 91-7030-396-7

 • Barbara Taylor Bradford, Tre veckor i Paris, s 167-320 (Three weeks in Paris, 2002, öv. Charlotte Hjukström, Wahlström & Widstrand 2003)
 • Ian Rankin, Fallen, s 321-514 (The falls, 2001, öv. Moa-Lisa Björk, Forum 2003)
 • Michael Crichton, Rovdjur, s 7-166 (Prey, 2002, öv. Alf Öst, Egmont Richter 2004)

Volym 236, 526 s, 91-7030-398-3

 • John Grisham, Uppgörelsen, s 7-176 (The king of torts, 2003, öv. Göran Ribe, Bonnier 2003)
 • Mark Haddon, Den besynnerliga händelsen med hunden om natten, s 417-526 (The curious incident of the dog in the night-time, 2003, öv. Max Lorentz, Wahlström & Widstrand 2003)
 • Matt Dickinson, Svart is, s 285-416 (Black ice, 2003, öv. Ole Andersson)
 • Richard Paul Evans, En perfekt dag, s 177-284 (A perfect day, 2003, öv. Hanna Axén)

Volym 237, 526 s, 91-7030-351-7

 • David Baldacci, Julresan, s 167-282 (The christmas train, 2002, öv. Jan Järnebrand, Bra Böcker 2003)
 • Dennis Lehane, Patient 67, s 7-166 (Shutter Island, 2003, öv. Lennart Olofsson, Bonnier 2003)
 • Michael Connelly, Månskugga, s 283-410 (Void moon, 2000, öv. Alf Öst, Norstedt 2003)
 • Norbert Loh, Drottning Silvia, s 411-526 (Silvia von Schweden. Eine deutsche Königin, 2003, öv. Anna Helleskog)

2005

Volym 238, 526 s, 91-7030-353-3

 • Dan Brown, Da Vinci-koden, s 7-206 (The Da Vinci code, 2000, öv. Jan Järnebrand, Bonnier 2003)
 • Douglas Kennedy, Ett alldeles särskilt förhållande, s 207-408 (A special relationship, 2003, öv. Moa-Lisa Björk, Forum 2004)
 • Jamie Andrew, Liv och lem, s 409-526 (Life and limb, 2003, öv. Ole Andersson)

Volym 239, 526 s, 91-7030-361-4

 • Clive Cussler, Nemos arv, s 127-288 (Valhalla rising, 2001, öv. Alf Öst, B. Wahlström 2003)
 • Emily Grayson, Waterloo station, s 435-526 (Waterloo station, 2001, öv. Carla Wiberg)
 • Geraldine Brooks, Undrens tid, s 289-434 (Year of wonders, 2001, öv. Carla Wiberg, Forum 2003)
 • Rose Connors, Tillfällig sinnesnärvaro, s 7-126 (Temporary sanity, 2003, öv. Lennart Olofsson)

Volym 240, 526 s, 91-7030-367-3

 • Alexander McCall Smith, Damernas detektivbyrå, s 413-526 (The no. 1 ladies’ detective agency, 1998, öv. Helena Mörner, Richter 2004)
 • Douglas Preston, Kodex, s 265-412 (The Codex, 2003, öv. Ole Andersson)
 • Ken Follett, Nattväktarna, s 7-170 (Hornet flight, 2002, öv. Hans Lindeberg, Bonnier 2003)
 • Nicholas Sparks, Nätterna vid havet, s 171-264 (Nights in Rodanthe, 2002, öv. Charlotte Hjukström, Bonnier 2003)

Volym 241, 526 s, 91-7030-371-1

 • Lee Child, Hetta, s 7-190 (Echo burning, 2001, öv. Anders Belling, B. Wahlström 2004)
 • Tamara McKinley, Den svarta opalen, s 191-368 (Summer lightning, 2003, öv. Louise Thulin, Forum 2004)
 • Val McDermid, Ett fjärran eko, s 369-526 (The distant echo, 2003, öv. Lisa Werner, Alfabeta/Anamma 2004)

Volym 242, 526 s, 91-7030-373-8

 • Frederick Forsyth, Hämnaren, s 7-160 (Avenger, 2003, öv. Lennart Olofsson, Bonnier 2004)
 • Gay & Laney Salisbury, I isens grepp, s 309-422 (The cruelest miles, 2002, öv. Alf Öst, Norstedt 2004)
 • Jeanne Ray, Bakverket, s 423-526 (Eat cake, 2003, öv. Helena Mörner)
 • Maeve Binchy, Stjärnklara nätter, s 161-308 (Nights of rain and stars, 2004, öv. Anna Helleskog, Prisma 2005)

2006

Volym 243, 526 s, 91-7030-375-4

 • Jennifer Donnelly, Gryningsljus, s 157-288 (A northern light, 2003, öv. Hanna Axén)
 • Soheir Khashoggi, Bortförda, s 397-526 (Mosaic, 2003, öv. Birgitta Karlström, Richter 2004)
 • Tami Hoag, Skjut inte budbäraren, s 7-156 (Kill the messenger, 2004, öv. Ole Andersson)
 • Tony Hillerman, Skelettmannen, s 289-396 (The skeleton man, 2004, öv. Hans Lindeberg)

Volym 244, 526 s, 91-7030-379-7

 • James Twining, Dubbelörnen, s 269-416 (The double eagle, 2005, öv. Lennart Olofsson)
 • Richard Paul Evans, Solrosen, s 417-526 (The sunflower, 2005, öv. Charlotte Hjukström)
 • Robert Harris, Pompeji, s 7-152 (Pompeii, 2003, öv. Leif Janzon, Forum 2005)
 • Stephanie Gertler, Pensionat Drifting, s 153-268 (Drifting, 2003, öv. Margareta Järnebrand)

Volym 245, 526 s, 91-7030-381-9

 • Glenn Meade, Operation Spindelnät, s 275-430 (Web of deceit, 2004, öv. Alf Öst)
 • John Grisham, Domen, s 7-170 (The last juror, 2004, öv. Helena Mörner, Bonnier 2004)
 • Nicola Lindsay, Mormor är en ängel, s 431-526 (Diving through clouds, 2001, öv. Betty Johannesson)
 • Władysław Szpilman, Pianisten, s 171-274 (Śmierć Miasta, 1946, öv. Alf Öst, Bra böcker 1999)

Volym 246, 526 s, 91-7030-383-5

 • James Patterson & Andrew Gross, Livräddaren, s 159-276 (Lifeguard, 2005, öv. Kristofer Fredriksson, Piratförlaget 2011)
 • Jill Marie Landis, Heartbreak Hotel, s 7-158 (Heartbreak Hotel, 2005, öv. Ole Andersson, Bonnier 2006)
 • Kristin Hannah, Sommaren hon återvände, s 277-400 (Summer island, 2001, öv. Betty Johannesson, Bonnier 2002)
 • Michael Connelly, Dödens stad, s 401-526 (City of bones, 2002, öv. Jan Järnebrand, Norstedt 2004)

Volym 247, 526 s, 91-7030-389-4

 • Joseph Finder, Paranoia, s 7-188 (Paranoia, 2004, öv. Charlotte Hjukström, Bra Böcker 2005)
 • Michelle Paver, Skuggor över Eden, s 365-526 (The shadow catcher, 2002, öv. Hans Lindeberg, Richter 2004)
 • Torey Hayden, Vackra barn, s 189-364 (Beautiful child, 2002, öv. Lena Karlin, Natur & Kultur 2002)

Volym 248, 526 s, 91-7030-391-6

 • Fannie Flagg, En röd liten fågel i juletid, s 149-252 (A redbird christmas, 2004, öv. Helena Mörner, Bonnier 2005)
 • John Grogan, Marley och jag, s 395-526 (Marley and me, 2005, öv. Charlotte Hjukström, Forum 2007)
 • Ken Follett, Dödlig strid, s 7-148 (Whiteout, 2004, öv. Lena Danielsson, Bonnier 2005)
 • Stella Rimington, Den osynliga terroristen, s 253-394 (At risk, 2004, öv. Lennart Olofsson, Damm 2008 som I riskzonen)

2007

Volym 249, 526 s, 91-7030-393-2

 • Alan Titchmarsh, Rosie, s 421-526 (Rosie, 2004, öv. Helena Mörner)
 • Cecelia Ahern, PS Jag älskar dig, s 141-278 (PS, I love you, 2004, öv. Betty Johannesson, Bazar 2004)
 • Howard Roughan, Löftet om en lögn, s 7-140 (The promise of a lie, 2004, öv. Björn Linné, Forum 2006)
 • Lee Child, Livvakten, s 279-420 (Without fail, 2002, öv. Anders Bellis, B. Wahlström 2005)

Volym 250, 526 s, 91-7030-395-9

 • Anna Funder, Stasiland, s 179-346 (Stasiland, 2002, öv. Moa-Lisa Björk, Forum 2005)
 • John Grisham, Agenten, s 7-178 (The broker, 2005, öv. Ole Andersson, Bonnier 2005)
 • Rosie Thomas, Midnattssol, s 347-526 (Sun at midnight, 2004, öv. Carla Wiberg)

Volym 251, 526 s, 91-7030-397-5

 • Barbara Delinsky, På spaning efter Peyton Place, s 139-296 (Looking for Peyton Place, 2005, öv. Margareta Järnebrand)
 • Jeanne Ray, Julie och Romeo vinner högsta vinsten, s 447-526 (Julie and Romeo get lucky, 2005, öv. Carla Wiberg)
 • Jonathan Kellerman, Vanvett, s 297-446 (Twisted, 2005, öv. Mona Neppenström)
 • Nando Parrado, Miraklet i Anderna, s 7-138 (Miracle in the Andes, 2006, öv. Hans Lindeberg, Bra Böcker 2007)

Volym 252, 526 s, 91-7030-402-5

 • Frank McCourt, Magistern, s 283-400 (Teacher man, 2005, öv. Margareta Järnebrand, Bonnier 2006)
 • Jeffrey Archer, Dolt motiv, s 7-154 (False impression, 2006, öv. Ingegerd Thungström, B. Wahlström 2006)
 • Kristin Hannah, Angelas dotter, s 155-282 (The things we do for love, 2004, öv. Lena Danielsson, Bonnier 2006)
 • Mary Higgins Clark, Hemma bäst, s 401-526 (No place like home, 2005, öv. Helena Mörner)

Volym 253, 562 s, 91-7030-404-1

 • Caroline Carver, Under snön, s 371-526 (Beneath the snow, 2005, öv. Margareta Järnebrand)
 • Michael Connelly, Fallet avslutat, s 7-154 (The closers, 2005, öv. Betty Johannesson, Norstedt 2006)
 • Peter Mayle, Livets överflöd, s 155-266 (A good year, 2004, öv. Carla Wiberg, Damm 2006)
 • Rose Connors, Falskt vittnesmål, s 267-370 (False testimony, 2005, öv. Ole Andersson)

Volym 254, 526 s, 91-7030-406-8

 • Célestine Hitiura Vaite, I kloka kvinnors sällskap, s 397-526 (Frangipani, 2004, öv. Lisbet Holst, Bonnier 2006)
 • Dick Francis, Falskspel, s 7-158 (Unders orders, 2006, öv. Gabriel Setterborg)
 • John J. Nance, Fånge i rymden, s 271-396 (Orbit, 2006, öv. Alf Öst)
 • Karen Harter, Hela mitt hjärta, s 159-270 (Where mercy flows, 2006, öv. Betty Johannesson)

2008

Volym 255, 526 s, 91-7030-410-6

 • Donna VanLiere, Änglarna i Morgan Hill, s 435-526 (The Angels of Morgan Hill, 2006, öv. Christina Brandt)
 • Earlene Fowler, Sadelmakarens hustru, s 143-276 (The saddlemaker’s wife, 2006, öv. Lena Danielsson)
 • Peter James, Levande begravd, s 7-142 (Dead simple, 2004, öv. Betty Johannesson, Damm 2007)
 • Robert Crais, 2 röda minuter, s 277-434 (The two minute rule, 2006, öv. Hans Lindeberg, Kriminalförlaget 2007)

Volym 256, 526 s, 91-7030-412-2

 • Anthony Capella, Vigselofficeren, s 7-148 (The wedding officer, 2006, öv. Carla Wiberg)
 • Jeffery Deaver, Det tolfte kortet, s 149-314 (The twelfth card, 2006, öv. Ole Andersson, Norstedt 2006)
 • Philippa Gregory, Den första hustrun, s 315-526 (The constant princess, 2005, öv. Gunilla Holm, Damm 2007)

Volym 257, 526 s, 91-7030-414-9

 • Annette Sanford, Eleanor och Abel, s 289-392 (Eleanor and Abel, 2003, öv. Betty Johannesson)
 • Frederick Forsyth, Dubbelgångaren, s 145-288 (The Afghan, 2006, öv. Hans Lindeberg, Bonnier 2007)
 • John Rickards, Winter’s End, s 393-526 (Winter’s End, 2003, öv. Ole Andersson)
 • Maeve Binchy, Den magiska källan, s 7-144 (Whitethorn Woods, 2006, öv. Eva Haskå, Prisma 2007)

Volym 258, 526 s, 978-91-7030-416-3

 • Guy Grieve, Vildmarken kallar, s 263-402 (Call of the wild, 2006, öv. Ole Andersson, Forum 2008)
 • Harlan Coben, Den enda lögnen, s 7-160 (The woods, 2007, öv. Lena Danielsson, Forum 2007)
 • Margaret Maron, Sprickor i fasaden, s 403-526 (Winter’s child, 2006, öv. Betty Johannesson)
 • Sarah Addison Allen, Förbjuden frukt, s 161-262 (Garden spells, 2006, öv. Gunilla Persson, Norstedt 2008)

Volym 259, 526 s, 978-91-7030-418-7

 • Joanna Trollope, En andra smekmånad, s 187-356 (Second honeymoon, 2006, öv. Helena Mörner, Wahlström & Widstrand 2007)
 • Joseph Finder, Chefen, s 7-186 (Company man, 2005, öv. Charlotte Hjukström, Bra Böcker 2007)
 • Stephen Booth, I skydd av mörkret, s 357-526 (Scared to live, 2006, öv. Hans Lindeberg, Minotaur 2007)

Volym 260, 526 s, 978-91-7030-421-7

 • Bodil Mårtensson, Nattportierns historia, s 291-420 (Nattportierns historia, Tre Böcker 2006)
 • Patrick Taylor, Den irländske doktorn, s 135-290 (An Irish country doctor, 2007, öv. Betty Johannesson)
 • Peter Pezzelli, Francescas kök, s 421-526 (Francesca’s kitchen, 2006, öv. Lena Danielsson)
 • William Kent Krueger, Thunder Bay, s 7-134 (Thunder Bay, 2007, öv. Ole Andersson)

2009

Volym 261, 524 s, 978-91-7030-422-4

 • Deborah Rodriguez, Skönhetsskolan i Kabul, s 393-524 (Kabul beauty school, 2007, öv. Betty Johannesson, Norstedt 2008)
 • Robert Harris, Spökskrivaren, s 175-330 (The ghost, 2007, öv. Lena Danielsson, Forum 2008)
 • Sophie Kinsella, Karriär och köksbesvär, s 7-174 (The undomestic goddess, 2005, öv. Anna Helleskog, Damm 2008)
 • Susan Hill, Mannen i målningen, s 331-392 (The man in the picture, 2007, öv. Kristofer Fredriksson)

Volym 262, 526 s, 978-91-7030-424-8

 • Clive Cussler, Djingis Khans hemlighet, s 361-526 (Treasure of Khan, 2006, öv. Ylva-Kristina Sjöblom, B. Wahlström 2007)
 • Michael Connelly, Räven, s 7-168 (Echo Park, 2006, öv. Ann Margret Forsström, Norstedt 2008)
 • Rosie Thomas, Iris och Ruby, s 169-360 (Iris and Ruby, 2006, öv. Helena Mörner)

Volym 263, 525 s, 978-91-7030-426-2

 • Lee Child, Misstaget, s 7-168 (The hard way, 2006, öv. Gabriel Setterborg, Damm 2008)
 • Rhys Bowen, I drottningens hemliga tjänst, s 169-292 (Her royal spyness, 2007, öv. Marianne Rader)
 • Linwood Barclay, Utan ett ord, s 293-426 (No time for goodbye, 2007, öv. Hans Lindeberg, Kabusa 2009)
 • Terri Irwin, Steve och jag, s 427-525 (Steve and me, 2007, öv. Betty Johannesson)

Volym 264, 526 s, 978-91-7030-427-9

 • Patricia Wood, Lyckligt lottad, s 403-526 (Lottery, 2007, öv. Marianne Rader, Prisma 2008)
 • Robert Crais, Väktaren, s 7-148 (The watchman, 2007, öv. Lena Danielsson)
 • Rose Connors, Rättvisans gång, s 309-402 (Maximum security, 2004, öv. Gunilla Persson)
 • Victoria Hislop, Längtans ö, s 149-308 (The island, 2005, öv. Sofia Boda, Norstedt 2008)

Volym 265, 526 s, 978-91-7030-429-3

 • Jeffery Deaver, Blunddockan, s 245-400 (The sleeping doll, 2007, öv. Hans Lindeberg, Norstedt 2008)
 • Mari Jungstedt, Den mörka ängeln, s 7-134 (Den mörka ängeln, Bonnier 2008)
 • Mary Ann Shaffer, Guernseys litteratur- och potatisskalpajs-sällskap, s 401-526 (The Guernsey literary and potato peel pie society, 2008, öv. Charlotte Hjukström, Bromberg 2008)
 • Will North, Att hitta hem, s 135-244 (The long walk home, 2007, öv. Ann Margret Forsström)

Volym 266, 526 s, 978-91-7030-430-9

 • David Rosenfelt, Säg det inte till någon, s 187-334 (Don’t tell a soul, 2008, öv. Ole Andersson)
 • Dorothy Koomson, Min bästa väns dotter, s 335-526 (My best friend’s girl, 2005, öv. Charlotte Hjukström, Prisma 2008)
 • Jeffrey Archer, Dömd till fängelse, s 7-186 (Prisoner of birth, 2008, öv. Betty Johannesson, Damm 2009)

2010

Volym 267, 526 s, 978-91-7030-432-3

 • Elly Griffiths, Flickan under jorden, s 271-412 (The crossing places, 2009, öv. Carla Wiberg, Minotaur 2009)
 • Joseph Finder, Bytet, s 7-176 (Power play, 2007, öv. Charlotte Hjukström, Bra Böcker 2008)
 • Judith Summers, Mitt liv med George, s 177-270 (My life with George, 2007, öv. Ann Margret Forsström, ICA 2008)
 • Peter Pezzelli, Lektioner i italienska, s 413-526 (Italian lessons, 2007, öv. Lena Danielsson)

Volym 268, 526 s, 978-91-7030-433-0

 • Alexander McCall Smith, Las orkester räddar världen, s 7-120 (La’s orchestra saves the world, 2008, öv. Marianne Rader)
 • Michael Koryta, Farligt arv, s 121-250 (Envy the night, 2008, öv. Alf Öst)
 • Sarah Addison Allen, Aldrig ensam igen, s 251-366 (The sugar queen, 2008, öv. Betty Johannesson)
 • Tom Rob Smith, Barn 44, s 367-526 (Child 44, 2008, öv. Hans Lindeberg, Norstedt 2009)

Volym 269, 526 s, 978-91-7030-438-5

 • John Grisham, Utpressningen, s 349-526 (The associate, 2009, öv. Lennart Olofsson, Bonnier 2009)
 • Marie Bostwick, En skör tråd, s 215-348 (A single thread, 2008, öv. Betty Johannesson)
 • Mons Kallentoft, Sommardöden, s 7-214 (Sommardöden, Natur & Kultur 2008)

Volym 270, 526 s, 978-91-7030-439-2

 • Björn Hellberg, Den vita döden, s 255-382 (Den vita döden, Lind & Co 2009)
 • Michael Connelly, Hotet, s 7-146 (The overlook, 2007, öv. Ann Margret Forsström, Norstedt 2009)
 • Patrick Taylor, Den irländska byn, s 383-526 (An Irish country village, 2008, öv. Lena Danielsson)
 • Richard Paul Evans, Grace, s 147-254 (Grace, 2008, öv. Carla Wiberg)

Volym 271, 526 s, 978-91-7030-441-5

 • Lawrence Anthony, Mannen som kunde tala med elefanter, s 371-526 (The elephant whisperer, 2009, öv. Lennart Olofsson, Norstedt 2016 som Mannen som talade med elefanter)
 • Peter Robinson, Mörkrets alla färger, s 7-196 (All the colours of darkness, 2008, öv. Ole Andersson, Minotaur 2009)
 • Sophie Kinsella, Mitt nya jag, s 197-370 (Remember me?, 2008, öv. Charlotte Hjukström, Damm 2009)

Volym 272, 526 s, 978-91-7030-443-9

 • Adriana Trigiani, Valentine, s 273-404 (Very Valentine, 2009, öv. Marianne Rader)
 • Dick & Felix Francis, Dött lopp, s 7-128 (Dead heat, 2007, öv. Ann Margret Forsström)
 • James Patterson & Michael Dugard, Mordet på Tutankhamun, s 405-526 (The murder of King Tut, 2009, öv. Ole Andersson)
 • Johanne Hildebrandt, Förbannade fred, s 129-272 (Förbannade fred, Natur & Kultur 2009)

2011

Volym 273, 526 s, 978-91-7030-444-6

 • Andrew Gross, Den blå zonen, s 296-413 (The blue zone, 2007, öv. Carla Wiberg)
 • Caro Peacock, Död i gryningen, s 152-295 (Death at dawn, 2007, öv. Betty Johannesson)
 • Lee Child, Inget att förlora, s 6-151 (Nothing to loose, 2008, öv. Alf Öst, Bonnier 2009)
 • Will North, Vägen till mitt hjärta, s 414-526 (Water, stone, heart, 2009, öv. Ann Margret Forsström)

Volym 274, 526 s, 978-91-7030-445-3

 • Elisabet Nemert, Ödets hav, s 197-388 (Ödets hav, Forum 2009)
 • Raymond Khoury, Isens gåta, s 7-196 (The sign, 2009, öv. Ole Andersson, Norstedt 2010)
 • Robert Crais, I jakt på mörkret, s 389-526 (Chasing darkness, 2008, öv. Alf Öst)

Volym 275, 526 s, 978-91-7030-449-1

 • Garth Stein, Enzo och konsten att köra fort i regn, s 430-526 (The art of racing in the rain, 2008, öv. Ann Margret Forsström, Damm 2009)
 • Michael Connelly, Gatans lag, s 6-161 (The brass verdict, 2008, öv. Ann Margret Forsström, Norstedt 2010)
 • Santa Montefiore, Den franske trädgårdsmästaren, s 162-293 (The french gardener, 2008, öv. Marianne Rader)
 • William Kent Krueger, Himlens fäste, s 294-429 (Heaven’s keep, 2009, öv. Lena Danielsson)

Volym 276, 526 s, 978-91-7030-451-4

 • Alex Schulman, Skynda att älska, s 6-115 (Skynda att älska, Forum 2009)
 • Joseph Finder, Dödligt allvar, s 116-267 (Killer instinct, 2006, öv. Charlotte Hjukström)
 • Patricia MacDonald, Från vaggan till graven, s 396-526 (From cradle to grave, 2009, öv. Ann Margret Forsström)
 • Sheila Roberts, Spirande kärlek, s 268-395 (Love in bloom, 2009, öv. Carla Wiberg)

Volym 277, 526 s, 978-91-7030-452-1

 • Sam Bourne, Den utvalde, s 6-155 (The chosen one, 2010, öv. Ole Andersson)
 • Jojo Moyes, Flickan och hästen, s 156-347 (The horse dancer, 2009, öv. Ann Margret Forsström, Printz 2020 som Skymningsryttaren)
 • Michael Ridpath, Där skuggorna faller, s 348-526 (Where the shadows lie, 2010, öv. Betty Johannesson)

Volym 278, 526 s, 978-91-7030-454-5

 • Anthony Capella, Kaffets alla smaker, s 6-214 (The various flavours of coffee, 2008, öv. Ann Margret Forsström)
 • Lisa Scottoline, Någon annans barn, s 215-364 (Look again, 2009, öv. Ann Margret Forsström)
 • Tess Gerritsen, Gömda ben, s 365-526 (The bone garden, 2007, öv. Ann Margret Forsström)
Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22