Den reklamfria boken, finns den?

Sep 3rd, 2014 | By | Category: 2014-09 sept, Artikel

ANDERS N NILSSON undersöker reklam i svensk populärpocket inom westerngenren

Reklam för Bill och BenArtikeln i pdf-format, bättre för utskrift: DAST Magazine 2014 Reklam

I samband med den aktuella diskussionen kring reklamfinansierade e-böckers vara eller icke vara brukar litteraturen framföras som ett sista kvarvarande reklamfritt medium. Denna uppfattnings eventuella riktighet beror dock såväl av hur litteraturen avgränsas som av vad som skall räknas som reklam eller inte.

Alla som läst populärlitteratur i form av kioskböcker vet att de kan innehålla illustrerad reklam, som regel dock placerad utanför själva berättelsens del av inlagan, och därmed utgörande en del av textens förpackning, eller som Paul Carr skriver 2010: ”books are the only word-based medium currently free of advertising (unless you count the pages full of ads for other books at the back of most mass market paperbacks).” Min undersökning av reklam i svensk westernpocket, vilken här presenteras för läsaren, visar att den reklam de innehåller huvudsakligen avser förlagsegna böcker och att det därmed inte handlade om reklamfinansiering i egentlig mening. Men jag vill ändå mena att mina iakttagelser tydligt visar att den reklamfria litteraturen är något av en myt.

Genom sin serialitet, kategori-indelning och distributionsform kan populärpocket sägas inta en mellanställning mellan andra typer av böcker och veckotidningar. Det sätt på vilket populärpocket eller ”kioskböcker” blandar egenskaper från två olika typer av etablerade media kan sägas utgöra en viktig grund för deras särart. Denna särart kan därmed kopplas till förhållandet mellan förpackning och innehåll. I likhet med veckotidningarna, men till skillnad från högprestigelitteraturen, ska kioskboken hitta sin köpare nästan uteslutande genom de visuella signaler den utsänder från det ställ den placerats i ute i handeln. I avsaknad av recensioner, författarintervjuer och bokmässor är det endast förpackningen som får stå för återspeglandet av innehållets karaktär. Den stora betydelse som härmed tilldelas förpackningen måste delvis ske på innehållets bekostnad. Därmed sagt att studiet av populärpocket enligt min mening för att lyfta fram denna litterära kategoris karaktärsdrag bör inriktas i lika hög grad på förpackningen som på innehållet.

Mest iögonfallande är i detta fall förstås pärmens bildförsedda framsida, vilken flitigt exponeras i studier av kiosklitteraturen (Holland 1993, willy b 1994), liksom i böcker tillägnade särskilda illustratörer (se t ex Nilmander & Ahlborn 1997). En annan viktig del av förpackningen och en egenskap som förenar kioskboken med veckotidningen är förekomsten av illustrerade annonser, dvs reklam.

Reklam för Cactus JimReklam i böcker kan lätt ses som trivial och endast representerande förlagets önskan om att en kund ska ledas fram till nya inköp ur dess katalog. Men även om så vore fallet kan reklamens utformning ge information om hur utgivaren betraktar läsekretsen och utformar sina produkter i linje med detta. Dwight Garner konstaterar helt riktigt i sin översikt av amerikansk bokreklam att: ”book advertising is an under-explored topic” (Garner 2009:3), en iakttagelse han tror kan bero på reklamens koppling till ren kommersialism, en aspekt som litteraturvetare gärna vill bortse ifrån.

Då kioskböckernas reklam nästan uteslutande handlar om andra böcker kommer den även att ge upphov till intertextuella samband, vilka idag lätt kan ses som hyperlänkar som förbinder texter av olika slag med varandra i en gigantisk väv. De aktuella böckernas seriella karaktär i kombination med förekomsten av returnerade osålda böcker frammanar med nödvändighet länkar framåt och bakåt i tiden till redan utgivna och kommande titlar i serien. Seriernas tydliga kategori-indelning leder förlagen till att skapa länkar mellan sina olika serier inom samma genre då den läsare som gillar Bill och Ben självklart även måste kunna ta till sig Big Jim. Kategoriernas tydliga karakterisering i manligt och kvinnligt låter slutligen förlaget leda västernläsaren till andra manliga kategorier som deckare och krigsberättelser.

Jag vill med denna artikel lyfta fram betydelsen av reklamen i kioskböckerna med utgångspunkt i västernkategorin. Genom att jämföra olika förlag och bokserier över tiden vill jag försöka etablera de grundläggande mönstren i reklamens placering och innehåll. I ett större perspektiv vill jag dokumentera hur litteratur och reklam förenades i ett segment av kioskböckernas omfattande utgivning under senare halvan av 1900-talet.

Material och metod
Det studerade materialet omfattar femtio olika monografiska bokserier med egen numrering, inom vilka totalt utgetts 4125 böcker mellan åren 1954 och 2000. Förekomsten av reklam har registrerats i ett urval av 1319 böcker i egen samling, representerande samtliga dessa serier (Tabell 1).

Tabell 1

Tabell 1. Studerade bokserier med uppgift om det totala antalet böcker per serie och de antal som studerats avseende reklamens förekomst.

I syfte att renodla materialet har jag i jämförelse med tidigare studier uteslutit de bokserier som blandar olika kategorier samt de som innehåller lite tjockare böcker med starka drag av historiska romaner eller släktkrönikor (jämför Nilsson & Myrman 2013). Även Ponnyböckerna har utelämnats då de har påtagliga drag av pojkböcker. I medeltal har 38 procent av böckerna i varje bokserie studerats. Reklam har i detta fall definierats som förutom rena annonser även innefattande omnämnandet av andra bokserier eller andra böcker i samma serie som den aktuella utanför själva berättelsen. Reklamen utgör därmed en del av böckernas paratext, vilken mer översiktligt behandlats i en tidigare studie (Nilsson 2014). Omnämnandet av översatta texters originalutgåvor eller tidigare utgåvor av samma text i svensk version har inte registrerats som reklam i och med att de som regel ej varit tillgängliga för inköp vid omnämnandet.

Reklam för Walt SladeReklamens placering i boken har registrerats i varje enskilt fall med huvudkategorierna pärm, inlaga och instick. Vidare har reklamen indelats enligt de varor som avses i förlagsegna och externa produkter. De förlagsegna böckerna har i sin tur indelats som tillhörande: (1) samma bokserie som den aktuella, (2) andra bokserier inom westerngenren, samt (3) andra bokserier inom andra genrer som deckare, krig och SF. Mer generell reklam som blandar dessa tre kategorier har klassificerats som förlagsinformation. Mängden reklam per bok i en viss serie har beräknats som det totala antalet registrerade förekomster av dessa fyra kategorier dividerat med antalet studerade böcker i serien. Motsvarande värden har även beräknats separat för var och en av kategorierna ett till tre. Förhållandet mellan textens och hela inlagans storlek har registrerats, liksom den fördelning mellan reklam och tomma sidor som uppstår när en differens föreligger i detta förhållande. Denna differens benämns här ”det bakre gapet”.

Annonsernas innehåll har endast studerats för dem som avser westerngenren.

Betald annonsplats ovanlig
Nästan all reklam i de studerade böckerna gäller förlagsegna böcker. Det är alltså ovanligt att utrymme i böckerna används för att alstra annonsintäkter, vilket utgör en skillnad gentemot serie- och veckotidningarna. Merparten av de externa annonser som registrerats gäller musik och återfinns i Wahlströms båda serier Kaliber 45 och Morgan Kane under åren 1977 och 1979. Medan exemplet från 1977 avser ett vikt och centralt placerat instick med reklam för Esso Music News består de från 1979 av en kombination av inlagans slut och pärmens inre baksida. Annonsen avser skivklubben ”Musik för alla” och pärmsidan är tryckt i flerfärg. Det är annars kutym att pärmens insida saknar tryck. Vid sidan av dessa exempel på reklamfinansiering har jag endast sett en annons för Byggsatsfirman Gitarrtjänst i inlagans slut i Pingvin-bok nr. 356 från 1964.

Olika seriers reklammängd

Helt reklamfria bokserier förefaller vara ovanliga, och av de fyra jag observerat är det endast Pingvinförlagets Bravo som innehåller någon större mängd böcker (Tabell 2).

Tabell 2

Tabell 2. Det bakre gapets medelstorlek i sidor per studerad bok och andelen av dessa sidor som nyttjats för reklam (%). Därefter medelantal reklamobjekt per studerad bok och dessas fördelning mellan autoreklam, andra westernserier och andra genrer. Förlagsinformation redovisas ej.

Många av serierna med låga reklammängder kännetecknas av låg sample-storlek, vilket gör uppgifterna lite osäkra. Förlagsmässigt kännetecknas alla Wahlströms serier av höga reklammängder och listan toppas av deras serie Walter Colt med hela 3,25 reklamobjekt per studerad bok. Wennerbergs bokserier återfinns däremot över hela skalan och återutgåvan av Big Jim har det näst högsta observerade värdet med 3,07 reklamobjekt per bok. Sammanfattningsvis kan sägas att 39 av de 50 studerade bokserierna ligger på ett till två reklamobjekt per bok, medan tre har mer och åtta mindre än så.

Vad reklamen avser
Reklammängden per studerad bok i olika serier har i Tabell 2 även delats upp i autoreklam avseende den egna serien, reklam avseende andra westernserier respektive andra bokkategorier. Autoreklam saknas helt i 15 serier och är mycket ovanlig även i Clay Allison, Prärie och Walt Slade. Denna avsaknad tyder på ett lågt intresse för att informera om seriens övriga titlar, vilket kan förefalla anmärkningsvärt för lite längre och väl sammanhållna serier som Wennerbergs Jim och Jeff. Tio andra serier kännetecknas av att autoreklamen är den enda som förekommer i böckerna, och hit hör bland annat de tre serierna med den högsta frekvensen autoreklam, nämligen Buckskin, Morgan Kanes tredje utgåva och Sundance. En möjlig orsak till avsaknaden av annan reklam är att det aktuella förlaget då inte gav ut några andra westernserier, vilket till exempel gällde Bonniers, Läsförlaget och Semic.

Reklam om andra westernserier än den aktuella saknas helt i arton av de studerade serierna, och är mycket ovanlig även i Pingvinböckerna och första utgåvan av Big Jim. Ett skäl till avsaknaden kan förstås vara att det aktuella förlaget under den aktuella tiden saknade andra westernserier. I sex serier är detta den enda typ av reklam som observerats, men vid sidan av Wennerbergs/Winthers Louis L’Amour och Utpost 9 kännetecknas dessa serier av låga sample-storlekar. Reklam om andra westernserier var dock den dominerande reklamtypen i många fler serier, och nådde i återutgåvan av Big Jim upp till över två objekt per studerad bok (Tabell 2).

Reklam för andra genrer än western förekom som regel mindre frekvent än autoreklam eller reklam för andra westernserier, och den saknades helt i 21 av de studerade serierna (Tabell 2). I hela materialet har registrerats 1612 reklamobjekt avseende western (varav 835 är autoreklam), och endast 375 objekt avseende andra kategorier. Endast i Romanförlagets serie Cactus Jim gjordes endast reklam för andra bokkategorier än western, även om det också var den dominerande typen av reklam i samma förlags Nyckelböcker och Trots/Regals båda serier Longhorn och Topp Wild-West.

Dominerande annan kategori är deckare med 172 registrerade reklamobjekt, medan krigsgenren är näst störst med 53 objekt. Fristående böcker och inbundna romanserier står för 39 objekt medan spänningslitteratur utan deckare och krig representeras av 49 objekt. Serier inom science fiction och romantik samlar 23 objekt vardera. Den senare kategorin domineras så gott som helt av Wennerbergs Vita Serien och utgör exempel på att även en kategori huvudsakligen riktad mot kvinnor kan göras reklam för i utpräglat maskulina cowboyböcker. Att Wennerbergs hade ambition att få fler kvinnor att köpa västernböcker framgår även av den speciella annons som observerats i tio böcker representerande sex olika serier (Bild 1).

Bild 1

Bild 1. Annons för Wennerbergs westernserier riktad mot kvinnor, som observerats i nio av förlagets böcker utgivna under åren 1976-80.

Reklam före texten
Även om reklam placerad i inlagan före själva texten är ovanlig så förekommer det i ett antal serier att ett varierande antal tidigare utgivna titlar i serien listas på smutstitelsidans baksida. Som regel gäller det antingen samtliga tidigare titlar i serien eller ett mer fixerat antal, vanligen kring tio, av de närmast föregående titlarna. En lista av detta slag kan finnas i seriens böcker redan från början eller dyka upp en bra bit in i serien, kanske som tecken på dess mognad. I originalutgåvan av Ben Hogan dyker listan upp först i bok nr. 586, dvs nr. 32 i löpande ordning, lite innan Malmborg & Hedström tar över serien. Även i Bill och Ben dyker listan upp relativt sent, i mitt begränsade material i bok nr. 272 utgiven 1984. Men listan kan även plockas bort från seriens böcker, som till exempel i Joe Montana från och med nr. 27 i samband med att Wennerbergs tar över serien från Wahlströms. Tänkbart är att den nye ägaren inte längre ville göra reklam för den tidigares böcker.

Ett mer selektivt urval av tidigare utgivna titlar återfinns i ett mindre antal böcker, som regel avseende de som skrivits av samme författare som den aktuella boken. Informationen placerades som regel på tryckortsidan. Förfarandet är begränsat till den typ av serier som blandar böcker av olika författare och förekom frekventast i Wennerbergs Pyramidböcker fram till och med 1962. Andra exempel på listor av denna typ kan ses i Bullet Western och Wennerbergs tidiga Texas-böcker.

Riktigt ovanligt var det att man gjorde reklam för seriens nästkommande bok redan innan den aktuella bokens text började. Detta förfarande har registrerats endast i några av Romanförlagets Nyckelböcker från 1960-talets början (Bild 2).

Bild 2

Bild 2. Annons för nästkommande bok i Romanförlagets serie Nyckelböckerna med placering på smutstitelsidans baksida i bok nr. 576 utgiven år 1962.

Man nyttjade från början hela smutstitelsidans baksida till detta ändamål, men flyttade sen informationen till titelsidans baksida. Mest avvikande är ändå Topp Wild-West nr. 35 från 1963 i vilken en helsidesannons för den kommande deckarserien med Shell Scott placerats på titelsidans normala plats. Titelsidan har istället fått maka på sig till smutstitelsidans baksida.

Det bakre gapet
När berättelsens text inte fyller ut hela upplagan uppstår ett bakre gap i boken, dvs ett utrymme som kan lämnas tomt eller fyllas med reklam eller annat material. Då flertalet serier opererar med en fixerad storlek på inlagan antyder en avsaknad av detta gap att olika berättelser anpassats till ett förbestämt utrymme och därmed att formen i detta avseende varit överordnad innehållet. Ett bra exempel på detta återfinns i Pingvinböckerna som i de 355 första böckerna växlar mellan att låta berättelsen fylla ut inlagans alla 128 sidor eller låta den sista sidan ge plats åt den lista över tidigare utgivna titlar, vilken annars återfinns på pärmens baksida. Även Pingvinförlagets och sedermera Williams andra bokserier kännetecknas av berättelser som fyller ut inlagan väl (Tabell 2). Majoriteten av de studerade bokserierna har dock i medeltal två eller tre sidor per bok efter berättelsens slut. Medelvärden på fyra eller fem sidor är ovanliga men återfinns hos Läsförlagets andra utgåva av Ben Hogan liksom Winthers senare och kortare serier Buckskin och Ryder (Tabell 2).

Dokumentationen av det bakre gapets existens leder vidare till frågan om dess nyttjande och även här finns tydliga skillnader mellan olika förlag och bokserier. Låga frekvenser av outnyttjade sidor bak i boken förknippas som regel med att de lämnas tomma. Ett bra exempel är här Pingvinförlagets serie Bravo med en outnyttjad sida i var tionde bok som då alltid lämnas blank. I samma förlags långlivade Pingvin-serie med i medeltal en outnyttjad sida per bok är denna dock så gott som alltid nyttjad i reklamsyfte. Även i serier med höga antal outnyttjade sidor kan de lämnas tomma, som till exempel i Winthers båda serier Buckskin och Ryder. En jämförelse mellan förlagen visar att Wahlströms i alla sina serier uppvisar ett omfattande utnyttjande av det bakre gapet i reklamsyfte, medan Wennerbergs/Winthers uppvisar en mer splittrad bild (Tabell 2). Mindre förlag med marginella andelar av de studerade böckerna tenderar att lämna överblivna sidor tomma, i likhet med Malmborg & Hedström och Semic.

Utvecklingen över tiden har studerats för de två stora förlagsgrupperna Wahlströms inklusive Kometförlaget och Wennerbergs inklusive Romanförlaget. Den senare gruppen inkluderar även förlagsnamnen Egmont Richter, Richters, Winther och Winthers. Wahlströms ligger rätt konstant kring två extra sidor bak i boken, med en liten nedgång 1972-75 och en ökning upp emot tre sidor 1980-83 (Tabell 3).

Tabell 3

Tabell 3. Tidsmässig fördelning av det bakre gapets storlek (antal sidor per studerad bok), samt andelen av gapets sidor som använts för reklam (%) i de två dominerande förlagens westernpocketserier.

Nyttjandegraden för reklam är hög och ökar med tiden. Även Wennerbergs skiftar mellan två och tre extra sidor per bok med det högre värdet 1966-70 och efter 1986. Nyttjandegraden för reklam är något lägre än hos Wahlströms och uppvisar en starkt vikande tendens under 1980-talet för att bli mycket låg efter 1990.

Nästa bok i serien
Titel, utgivningsdatum och eventuellt även en ingress avseende nästa planerade bok i serien var information som regelbundet ingick i ett flertal seriers böcker. Denna typ av information var som regel mer kortfattad när den placerats längst ner på sista textsidan, och mer utförlig när den tilldelades en egen sida efter berättelsens slut. Vid sidan av dessa mest frekventa placeringar kunde samma information även återfinnas på pärmens baksida, som i Williams båda serier Cleveland Western och Sundance. Att informationen placerats nertill på näst sista textsidan har endast observerats i Wennerbergs Wild West-bok nr. 40 från 1962, och den unika placeringen före själva texten i några Nyckelböcker har redan omnämnts ovan. Det hände även att en kortare information om en annonserad series nästkommande bok lades in under någon reklambild i slutet av inlagan, som till exempel i Morgan Kane nr. 53 och 54 från 1977 där reklamen avser Mustangböckerna (Bild 3).

Bild 3

Bild 3. Reklam för Mustangböckerna med information om nästkommande bok i serien. Sidan hämtad från slutet av inlagan i Morgan Kane nr. 54 från 1977.

Normalt var det endast den nästkommande titeln som det flaggades för i böckerna, men någon enstaka gång kunde flera planerade utgåvor presenteras för läsarna som tecken på god framförhållning. Ett exempel på detta är den första boken i Bonniers serie Silver Star, där i inlagans slut fyra kommande böcker presenteras. Listan med titlar på Coyote-seriens baksidor innehåller regelbundet titlar för högre nummer i serien än den aktuella bokens. Hela sex kommande titlar återfinns i listan på bok nr. 34 från 1959, vilket torde vara något av ett rekord och tyder på god framförhållning.

Vid en series nedläggning kan det hända att man i det som kom att bli den sista boken i serien ändå hade med information om nästkommande titel. Ett exempel återfinns i Mustang nr. 245 där nertill på sista textsidan anges ”Nr 246 Adams: DÖDA FÖR GULD utkommer i juli”. Så blev det nu inte, men titeln kom istället ut som nr. 9 i serien Walter Colt under samma år.

Pärmens baksida
Pärmens baksida är normalt platsen för en kortare och ofta illustrerad text relaterad till den aktuella bokens innehåll. När reklam förekommer kan den antingen vara mer begränsad till ytan och kombineras med det normala innehållet eller helt ta över hela sidan. Täckande reklam återfinns främst i Pingvinböckerna fram till 1962 där man växlade mellan en lista över tidigare utgivna titlar i serien till försäljning och reklam för böcker i andra genrer som Atom-boken. Det senare alternativet nyttjades även av Romanförlagets Nyckelböcker kring 1960 med spektakulära omslagsbilder från böcker som Razzia och Över min döda kropp. Även Pingvin/Williams båda lågbudgetserier Colt och Virginia kunde ha täckande reklam för varandra på pärmens baksida. Lindqvists Coyote-serien listade liksom Pingvinböckerna redan utgivna titlars namn på pärmens baksida, tillsammans med en mer allmän beskrivning av seriens innehåll. Bilder av bokomslag hämtade från redan utgivna böcker i den aktuella serien användes av Semics kortlivade Coyote och några av Wahlströms serier som Mustang och Sheriff. Vanligare var dock att det på Wahlströms böcker under senare delen av 1970-talet visades tre omslagsbilder hämtade från andra av deras västernserier än den aktuella (Bild 4).

Bild 4

Bild 4. Pärmens baksida på Sheriff nr. 132 från 1978. Notera reklamen för de tre serierna Morgan Kane, Wild West och Mustang nertill på sidan. Bokens titel är förstås Soldier Blue.

Till den ytmässigt mer begränsade baksidesreklamen hörde även det omnämnande av nästkommande titel i serien som återfinns på Williams båda serier Cleveland Western och Sundance. Mustangböckerna listade kring 1958 upp till fem närmast föregående titlar på pärmens baksida. Det kan även ses som reklam när Wennerbergs på baksidorna till andra utgåvan av serien om Big Jim noterade att samme författare, dvs Marshall Grover, även skrivit de populära böckerna om Bill och Ben.

Instick av olika slag
Då omfånget av reklamens vanliga plats i slutet av inlagan påverkas av själva berättelsens längd kan det vara påkallat att via ett så kallat instick utöka bokens sidutrymme utan att själva inlagans storlek behöver ökas. Insticket är fast inbladat i bokens mitt eller efter inlagan och består av en avvikande pappersfärg eller -kvalité samt är ofta utvikbart. Medan ett centralt instick har observerats i elva böcker har ett bakre registrerats som förekommande i hela trettio böcker. Det bakre insticket har i alla fall utom ett observerats i Wahlströms böcker och är som regel utvikbart och gör reklam för förlagets olika typer av böcker som Kirst och Bernhard Nordh. Tidsmässigt förekom denna typ av instick mellan åren 1972 och 1975, medan ett tidigare instick i Sheriff nr. 30 från 1966 inte var utvikbart och innehöll reklam om den egna serien (Bild 5).

Bild 5

Bild 5. Del av bakre instick i Sheriff nr. 30 från 1966. I insticket görs reklam för såväl tidigare som nästkommande bok i serien.

Pingvinböckernas pyssel- och tävlingsbilaga ”Mervärde” presenterades i ett ej utvikbart instick i nr. 407 från 1965, medan bilagan därefter fick ta slutet av inlagan i anspråk för att helt upphöra två år senare. Det kan noteras att Pingvinförlaget även laborerade med att plocka bort smutstitelsidan för att frigöra två sidor i inlagan för själva berättelsen när det bakre gapet måste nyttjas till andra ändamål.

Det centrala insticket fördelar sig på fem eller sex böcker vardera från Wahlströms och Wennerbergs med fokus på åren 1971–73. Medan Wahlströms instick är utvikbara och av glättat papper är Wennerbergs enkla och med endast färgat papper (Bild 6).

Bild 6

Bild 6. Färgat instick med reklam om Wennerbergs bokserie om Big Jim hämtat från Bill och Ben nr. 109 från 1971.

Vidare avser Wahlströms instick främst andra delar av förlagets produktion än western medan Wennerbergs i alla fall utom ett gör reklam för andra westernserier än den aktuella. Mest avvikande är insticket i Morgan Kane nr. 48 från 1977, som gör reklam för Esso Music News. I samband med att Wennerbergs bland sina Nyckelböcker introducerade TV-serien High Chaparral i bok nr. 681 gavs läsarna på ett instick med reklam för förlagets övriga västernböcker möjlighet att beställa en bild av publikfavoriten Manolito.

Några udda reklamvarianter
Mycket av reklamen tycks gå ut på att läsaren ska hjälpa förlaget att bli av med äldre böcker som de fått i retur från försäljarna. Oftast handlar det om listor med titlar, med eller utan en kortare beskrivande text, i kombination med en beställningskupong att fylla i och skicka in med posten. Att döma av de böcker jag bläddrat i verkar inte kuponger av denna typ ha nyttjats i någon högre utsträckning, då det är endast en av mina böcker i vilken kupongen faktiskt klippts ut. Men kanske ville läsarna inte klippa sönder sina böcker, utan har istället använt kupongen som mall för det egna beställningsbrevet. Vad vet man?

Vid köp av äldre böcker om Walt Slade erbjöd Wennerbergs under åren 1963–67 en sheriffstjärna med hjältens namn på som bonus vid beställning av ett visst antal böcker (Bild 7).

Bild 7

Bild 7. Wennerbergs erbjudande om en gratis sheriffstjärna med Walt Slades namn på för den som beställde minst fem av hans böcker. Kupongen fanns att beskåda i flera av förlagets westernbokserier under 1960-talet.

Denna annons förekom främst i förlagets andra samtida westernserier som Bill och Ben, Prärie och Pyramid, men jag har även ett belägg från Walt Slade nr. 67. Erbjudandet påminner om vad som brukar erbjudas en yngre läsekrets i seriemagasin inom västernkategorin, och det är svårt att se vilken dragningskraft stjärnan skulle ha haft på vuxna män.

Det var inte ovanligt att läsaren i reklamen erbjöds beställa ett provexemplar ur någon westernserie som till exempel Bill och Ben, mot endast portokostnaden som kunde erläggas i frimärken. Ett ovanligare sätt att ge läsaren chansen till provläsning var att baktill i inlagan lägga in ett utdrag ur någon bok hämtad från någon annan serie. Jag har hittat fyra exempel från 1965 och 1966 på detta förfarande, alla i Wennerbergs böcker. Utdraget är på cirka 15 sidor och avser i Pyramid nr. 256 deckaren Nick Carter, och i Walt Slade nr. 110 Agent FX-18. I såväl Nyckelbok nr. 647 som Walt Slade nr. 96 är det text om Big Jim som lagts in.

Argumenten
De skäl som förlagen anför i reklamen för att läsaren ska köpa böcker ur en viss serie kan sammanfattas med de fyra orden billiga, populära, äkta och hårda. När det gäller böckernas prisvärde används följande argument i kombination med aktuell prisuppgift: bara, billiga, bottenpris, endast, lågpris, mycket för pengarna och så gott som gratis. Argument som utgår från seriens stora spridning är: bestseller, finns överallt, mest såld, populär, snabb åtgång och succé. Böckernas äkthet anges i följande termer: de riktiga western-berättelserna, den rätta västern-miljön, en riktig western, glädjekälla för alla Western-vänner, modern western, serien för western-kännare, wild west som bäst och äkta Wild West.

En viss skillnad kan noteras mellan hur serier som är begränsade till böcker om samma hjältar med samma författarnamn på och de som blandar såväl huvudpersoner som författare representeras i reklamen. Medan den förra fokuserar på hjältarnas egenskaper lägger den senare mer tonvikt på böckernas. Hårdheten är starkt kopplad till bruket av vapen och så gott som varje avbildad man i reklamen håller i en revolver eller ett gevär. Alternativt avbildas endast vapnet. Beskrivande termer kopplade till vapen som används är: krutfylld, krutiga, krutladdad, laddad, med krutstänk, skarpladdad och snabba i draget. Hårdheten kan även vara kopplad till utövande av fysiskt våld och en återkommande reklamteckning för Mustangböckerna visar två män i nävkamp med följande text: ”Serien för er som gillar hårda män och hårda tag” (Bild 3). Våldets grundläggande roll framkommer även i följande devis från en annons för Big Jim: ”Västerns lag var lika hård som naturens: Döda eller dödas” (Bild 6).

Men mitt ibland allt skjutande och alla hårda tag tycks några serier ändå lämna lite utrymme för en mer lättsam hållning. Såväl de båda kumpanerna Bill och Ben som McAllister beskrivs som både roliga och skojfriska och några av teckningarna i annonser för Prärieböckerna signalerar närmast buskis under devisen ”där kan vad som helst hända!” (Bild 8).

Bild 8

Bild 8. Reklam för Prärieböckerna som förekom i slutet av inlagan i flera av Wennerbergs westernbokserier under åren 1977-82.

Även om referenser till kvinnor är ovanliga i reklamen återfinns de i samband med några serier med mer explicita sexskildringar. De aktuella könsrollerna framgår tydligt av reklamen för böckerna om Clay Allison i serien Sexy Western där den nakna kvinnan halvligger framför den påklädde hjälten som håller colten skjutklar (Bild 9).

Bild 9

Bild 9. Reklam för bokserien Sexy Western med hjälten Clay Allison. Annonsen förekom i slutet av inlagan i de flesta av Wennerbergs westernbokserier under åren 1976-85.

Reklamen för Buckskin kan berätta att böckernas hjälte ”behandlar kvinnor och revolvrar med samma hetta”, och den för Ryder utlovar läsaren att få ta del av hans ”jakt på kvinnor”.

Några reflektioner
Gränsen mellan reklam och konsumentupplysning är förstås hårfin, och några kanske tycker att jag fått med lite av båda delarna när jag valt att kalla alla omnämnanden av andra böcker än den aktuella för reklam. En ren lista över en viss series tidigare titlar kan ses som en service till den intresserade läsaren, men när listan kopplas till en beställningskupong med bonuserbjudande är det svårt att inte kalla informationen för reklam. Någon kanske anser att olika produkters relativa likhet spelar in, så att information om nästkommande bok i samma serie är upplysning, medan omnämnandet av en annan bokserie tillhörande någon annan kategori ses som reklam. Säkert spelar även utformningen in såtillvida att illustrerad information lättare accepteras som reklam än ren text. Frågan infinner sig även om det är någon principiell skillnad mellan betald reklam från tredje part gentemot det aktuella förlagets eget omnämnande av sina andra böcker?

Man bör dock ha i åtanke att aktörerna inom massmarknadslitteraturen var uttalat kommersiella i sin bokutgivning och troligen ofta jobbade med mycket små marginaler. Försäljarnas returrätt ledde till lager av äldre böcker hos förlagen som man var angelägna om att bli av med. Försäljning via postorder genom reklam i de nyare böckerna kombinerades med reducerade priser på äldre böcker ute i butikerna (Nilsson & Myrman 2014). För förlagen bör reklamaspekten ha vägt tungt när man kostade på med listor över redan utgivna titlar i sina böcker.

Det är intressant att se att några av de svenska förlagen försökte sig på betalda annonser i sina pocketböcker, som instick eller som tryck på pärmens insida. Att denna typ av reklam inte riktigt slog kan säkert hänföras till mer generella problem med reklam i böcker som lång pressläggnings- och lagerhållningstid samt svårigheter att förutse vilken spridning en viss titel skulle uppnå (Carr 2010). Problem som inte tycks gälla för e-böcker, vilka kan matas med aktuell reklam på ett helt annat sätt.

Paul Collins har efter att ha grävt i den amerikanska tobaksindustrins arkiv kunna spåra historien om hur det kom sig att pocketböcker i USA under 1960- och 70-tal innehöll mängder av cigarettreklam i form av instick i fyrfärg (Collins 2007). Det startade enligt Collins redan 1958 när ett konsortium av bokförlag bildades för att sälja annonsplats i sina pocketböcker. Tobaksindustrin blev mycket intresserad när de 1969 inte längre fick annonsera i radio eller TV. Det handlade om stora pengar, som författarna aldrig fick se röken av.

En annan aspekt på litteraturens kommersialisering är produktplacering, en praxis som sedan länge satts i system i filmens värld. Någon kanske minns debatten från 2001 kring Fay Weldons roman The Bulgari Connection, i vilken författarinnans omnämnande av juvelfirman med samma namn resulterade i ett aktningsvärt bonusbelopp. Nu tror jag inte att just detta förekom i cowboyböckerna i någon större utsträckning, då deras strikta koppling till 1800-talets andra hälft bäddade för anakronismer. Men vem vet om inte Ben Hogan någon gång kan ha använt Gyttorps patroner (som förstås passade i både colten och winchestern) i en av de 56 böckerna han fick vara hjälte i?

Källor

  • Carr, Paul, 2010: Forget ads in books. Lit-lovers face an even more hideous prospect. TechCrunch, August 20.
  • Collins, Paul, 2007: Smoke this book. The New York Times Sunday Book Review, December 2.
  • Garner, Dwight, 2009: Read me. A century of classic American book advertisements. New York: Ecco.
  • Holland, Steve, 1993: The mushroom jungle. A history of postwar paperback publishing. Westbury: Zeon Books.
  • Nilmander, Urban & Kenneth Ahlborn, 1997: Natt utan nåd. En bok om illustratören Bertil Hegland. Stockholm: Tago förlag.
  • Nilsson, Anders N. 2014: ”Westerns paratext är bara peritext”. DAST Magazine, 26 januari.
  • Nilsson, Anders N. & Patrik Myrman, 2013: ”Populärpocketböcker inom västerngenren i Sverige – en kartläggning”. DAST Magazine, 13 oktober.
  • Nilsson, Anders N. & Patrik Myrman, 2014: ”Vad kostade en Bill och Ben? Om priset på svensk westernpocket över tid, förlag och sidantal”. DAST Magazine, 15 april.
  • Willy b. 1994: Vakre damer og blodig död. Den norske pocketbokas historie 1949–1994. Oslo: Bladkompaniet.

 

Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22