Bildkonstens anonymisering och namnlöshet satt i system

Oct 29th, 2018 | By | Category: 2018-10 okt, Artikel

Om hanteringen av omslagsbilder på svenska westernpocketböcker

Av ANDERS N NILSSON

Artikeln i pdf, bättre för utskrift: DAST Magazine 2018_Bildkonsten

Kioskböcker kan karakteriseras som relativt tunna pocketböcker med iögonfallande bildbaserade omslag, och som i Sverige såldes vid sidan av bokhandlarna under senare halvan av 1900-talet och länge distribuerades av Pressbyrån. Som materiellt objekt kan kioskboken ses som en kombination av en text i romanform och en omslagsbild, som regel baserad på en målning, förenade genom någon form av grafisk design. Böcker av denna typ blev en storindustri i USA efter andra världskriget med massor av förlag och enorma upplagor. Omslagen fick en avgörande roll för marknadsföringen och deras konstnärliga utförande med tonvikt på sex och våld gjorde att böckerna från 40- och 50-talen idag är populära samlarobjekt, samtidigt som originalmålningarna säljs som konst för skyhöga belopp.

Den amerikanska litteraturvetaren Paula Rabinowitz har i boken American Pulp visat hur kioskböckerna i USA gav en enorm spridning även åt den nyare och mer frispråkiga kvalitetslitteraturen genom sin ”modernist form of multimedia in which text, image, and material come together as spectacle to attract and enthrall a recipient, its audience, its reader” (Rainowitz 2014:4). Tyngdpunkten i utgivningen låg dock helt klart på de som lägre ansedda genrerna deckare, västern och romantik.

Författaren eller romantextens upphovsman namngavs med få undantag i kioskböckerna och kom med tiden även i Sverige att mer explicit kopplas till copyright (Nilsson 2016). Dominansen av engelskspråkiga originaltexter krävde närvaron av en översättare, som även den med tiden kom att namnges på titelsidan, dock utan explicit rätt till copyright (Nilsson & Myrman 2014). Till skillnad från texten var bokens andra konstnärliga komponent, omslagsmålningen, som regel helt anonym, och upphovsmannen därmed i avsaknad av copyright.

Omslagen på de norska pocketböckerna behandlas relativt utförligt av Bakken (1994). De mer funktionella aspekterna på kioskböckernas omslag sammanfattas väl av Piet Schreuders (1981:116).

A paperback cover ought to have some connection with the contents of the book it illustrates; it must attract or intrigue the potential buyer; it may need to make a book recognizable as one of a series by a particular author or about a particular subject; it must in all cases be recognizable as coming from a particular publisher, a publisher proud of the appearance of its product; it must be better than the covers of the books around it in the shop window or the display rack; it must, at least to a certain extent, meet with the approval of the book’s author; it must be neither too complicated nor too costly to print; finally, it must, if possible, stand on its own as a beautiful, witty, or unique work of art.

I kioskboken förenas alltså två objekt med verkshöjd, en romantext och en omslagsmålning, på samma sätt som en melodi och en sångtext tillsammans bildar en schlager. De båda objekten kan ses som relativt frikopplade och ingå i relationer av typen en till många, även om graden av matchning mellan de båda objekten kan ses som något av ett kvalitetskriterium (Nilsson 2013). Texten kan sägas ha prioritet över bilden i och med att en viss bild kan skapas för att passa en viss text, medan det motsatta förhållandet ter sig mer långsökt. Bilden som skapats för en viss text kan dock senare komma att kopplas till andra texter, och därmed förlora sin specifika textrelation.

Omslagsmålningens regelmässiga anonymitet ter sig som ett problem i och med att upphovsmannens ideella rättigheter ej respekterats. Anonymiteten visar sig även i bibliografiska metadata, som i LIBRIS, i och med att inga uppgifter om omslagsbilder registreras. En viss obalans infinner sig när man avbildar bokens omslag tillsammans med metadata som enbart hänför sig till texten. Medan texten i stort sett alltid är kopplad till en titel och ett författarnamn, vilka båda dock kan variera mellan olika utgåvor, saknar bilden som regel sådana uppgifter och kan därmed endast benämnas med hänvisning till den text den förenats med till en bok. Det finns alltså goda skäl att titta närmare på hanteringen av kioskböckernas omslagsbilder.

MATERIAL OCH METOD
Studien omfattar alla svenska pocketbokserier som helt eller delvis innehåller böcker inom västerngenren. Serier med lite tjockare böcker av mer historisk karaktär har utelämnats då tonvikten ligger på de typiska kioskböckerna, vars försäljning huvudsakligen skedde vid sidan av bokhandlarna. Totalt har omslagen på 4.161 böcker i 57 serier studerats. Medan flertalet serier endast innehåller västernböcker dominerades fyra serier av deckare med en begränsad utgivning av västerntitlar antingen i början eller slutet av seriens existens. De båda serierna Pingvin och Topp inleddes båda med deckare för att snart bli renodlade västernserier.

3.417 olika böcker i egen samling har studerats och resterande böckers omslag har studerats i form av foton på internet, främst på Patrik Myrmans hemsida Serielagret, och några av dessa finns med bland bilderna som illustrerar min uppsats. Patrik har även gjort tillgängliga bilder i högre upplösning än de som ligger ute på hemsidan. Danska bokomslag, ofta med samma teckningar som de svenska, har studerats på familjen Olsens websida och Gunnar Olsen har även försett mig med inscannade bilder av bokomslag. Totalt är det endast knappa 20 svenska boksomslag jag ej kunnat studera. Amerikanska bokomslag har främst studerats på websidan Bookscans, och information om vem som målat en viss omslagsbild har främst hittats i bokannonser, framför allt hos AbeBooks.

De omslagsbilder som skapats med tanke på den aktuella texten de ursprungligen sammanfogats med benämner jag specifika. Då omslag skapade för samma serie av böcker ibland kan vara omkastade på de svenska översättningarna kan det vara motiverat att skilja mellan titel- och seriespecifika omslag. Bilder vars tillkomst har skett oberoende av den text de sammanfogats med kallar jag generella. Det är mycket vanligt förekommande att en bild som skapats med tanke på en viss berättelse senare sammanfogas med andra berättelser och sålunda går från en specifik till en generell användning. Generella bilder är ofta sådana som skapats utan direkt koppling till någon viss berättelse och vid en boks framställning väljs ur en samling med bilder för att någorlunda överensstämma innehållsmässigt med berättelsen. I praktiken kan det vara svårt att skilja mellan specifika och generella omslagsbilder, och jag har valt att betrakta som specifika de bilder som antingen är identiska på utländsk och svensk utgåva av samma titel eller som gjorts av inhemska illustratörer.

NÅGRA ALLMÄNNA DRAG
Omslagsbilderna kan antingen återge bildkonstverk eller fotografier, och det förekommer även omslag där dessa båda bildtyper blandats. De målade omslagen dominerar starkt och återfinns på 92 % av de studerade böckerna. Ovanligast är de blandade omslagsbilderna med 1 procent, medan resterande 7 procent är renodlat fotografiska.

Som regel stod förlagen själva för den grafiska designen, dvs omslagens kombination av bild och text. Wennerbergs anlitade 1970–1971 firman Wetterslev Frederiksen för omslagen på de båda kortlivade reprisserierna Arizona och Laredo. Annars var det som regel Tage Jørgensens danska firma som mellan åren 1966 och 1986 utformade omslagen på förlagets böcker. Läsförlaget uppger i andra utgåvan av böckerna om Ben Hogan att firman ST-design ansvarat för utformningen. I övriga fall saknar böckerna uppgift om layout-ansvariga, och man får då anta att förlagen själva stod för det arbetet.

Det är i svenska kioskböcker mycket ovanligt att namnet på omslagsmålningens upphovsman anges på titelsidan. Inhemska illustratörer namnges dock mer frekvent än utländska. Anders Ulvbrandt namnges på titelsidan i Toppseriens sju första böcker. I första utgåvan av Ben Hogan namnges Bowen som illustratör från och med bok nr 565. Även Curt Dahlgrens namn anges i de böcker som bär hans omslagsmålningar. Efter det att Wennerbergs tog över utgivningen av Clay Allison anges på titelsidan WGL Bartsch som ansvarig för omslagsbilden. Uppgiften utgår dock från och med bok nr 108 i samband med att man övergår till att använda bilder från utlandet, huvudsakligen Spanien. Winthers serie Sacketts är den enda där bildkonstnären även tilldelas copyright för omslagsbilden med följande text på titelsidan: ”Cover artist copyright © by Louis S. Glanzman”.

Uppskattningsvis kan bildkonstnärens signatur återfinnas på färre än vart tionde bokomslag. Även om det kan vara så att många målningar ej signerats, förefaller det även vanligt att signaturen hamnat utanför bildens beskärda yta eller täcks av olika grafiska element. Det kan på vissa bokomslag även förefalla som om signaturen utelämnats när en omslagsmålning kopierats manuellt och den kan även ha medvetet raderats. Ett troligt exempel på detta återfinns på Bästa Västern nr 95 där signaturen SAM saknas på framsidan men kan ses på samma bild, som återgetts i gråton på omslagets baksida. Det händer även att signaturen förvrängts till oigenkännlighet när den aktuella bilden återges spegelvänd på omslaget.

Studiet av västernböckers omslagsbilder har kopplingar till såväl film som tecknade serier. Genom att många westernfilmers manuskript byggt på romaner uppstår starka kopplingar som förstärkts av att man även skrivit romaner i efterhand direkt utifrån filmen, s k novelizations. Spelfilmens popularitet kan då användas i marknadsföringen av boken. Det finns även exempel på bokomslag med stillbilder från ej namngivna och relativt okända filmer. Säkerligen har även många konstnärer i kompositionen av sina målningar utgått från filmscener.

De tecknade seriernas utveckling av bildspråket i såväl mer fotorealistisk som konstnärlig riktning medförde att gränserna gentemot bokomslagens målningar suddades ut. Serietecknarna kunde därmed med lätthet börja illustrera boksomslag, vilket även kan ha varit mer inkomstbringande än att teckna serier. Flertalet av de spanska konstnärer, vars målningar kan ses på bokomslagen, var från början rena serietecknare, ofta med stark koppling till de vältecknade skräckserier som producerades framförallt i USA under 1970-talet (Roach 2017). Den norske serietecknaren Ernst Vevle Olsen Meister bidrog även med omslagsmålningar till böckerna om Morgan Kane (Nielsen & Holbye 2014).

DE OLIKA FÖRLAGENS OCH BOKSERIERNAS OMSLAG

Albert Bonniers
Silver Star
År 1960–1965, nr 1–59; blandade amerikanska författare med något enstaka inhemskt bidrag. Seriens omslag domineras av specifika teckningar av inhemska konstnärer. Den första bokens omslag är signerat Erik Prytz medan flera av de senare är signerade Bowen eller stilmässigt kan antas ha tecknats av honom. Bowen hette egentligen Bengt Olof Wennerberg och var flitigt anlitad som illustratör, bland annat av Svenska Mad. Målningen föreställande bröderna Cartwright på omslaget till bok nr 10 är en något klumpigt utförd kopia av den på det amerikanska originalet, utgivet av Popular Library 1960. Bok nr 48 har en omslagsmålning av Morton Engle ursprungligen använd av Pocket Books 1955 på Max Brands roman The Untamed. Seriens omslag fick 1965 en ny layout och övergick då till generella teckningar av utländsk härkomst. Då de alla saknar signaturer vet jag inget mer exakt om deras ursprung. Louis L’Amours båda böcker i serien How the West Was Won, nr 36 och 40, har båda foton från filmen med samma namn på omslagen.

Zebrabok
År 1954–1971, nr 1–287 varav endast 12 st WW 1955–1958; blandade amerikanska författare. Alla 12 böckerna har omslag med specifika teckningar skapade av Allan Löthman. Löthman tecknade många omslag för veckotidningen Levande Livet och illustrerade även tidningens många noveller och följetonger, vilka ofta var av västernkaraktär.

Wahlströms
Bästa Västern
År 1970–1983, nr 1–96, därefter Wennerbergs; alla utom de 2 sista titlarna återutgåvor från förlagets blandade serier. Alla omslag med målningar utom 7 med foton, varav alla utom ett (bok nr 56) från filmer och med samma bilder som tidigare utgåvor i Sheriff och Wild West. I stort sett alla målningar generella, med undantag för bok nr 68 om Fargo med samma målning av John Duillo som Belmonts originalutgåva. Första boken i serien har en målning av Frank McCarthy som först användes av Bantam på en av deras utgåvor av Fallon av Louis L’Amour. Bok nr 57, även den om Fargo av John Benteen, har märkligt nog en omslagsmålning från samme författares böcker om Sundance, i den svenska utgåvan på bok nr 6. Bok nr 21 och 59 har båda målningar som först förekom på Pyramid Books originalutgåvor av Bradford Scotts böcker om Walt Slade, och den senare kan även ses på svensk Walt Slade nr 71. Som vanligt få målningar med signaturer och en blandning av amerikanska och spanska namn. Vid sidan av redan nämnde Duillo är George Gross och John Leone representerade, och av spanjorerna Enrich, Fabá, Fernandéz, Noiquet och Vilanova.

Joe Montana
År 1979–1983, nr 1–26, därefter Wennerbergs; endast inhemska originaltexter av Tom Dutchman (= Tommy Schinkler) om Joe Montana. Alla omslag med generella målningar av vilka många målats av George Gross för Pinnacles amerikanska utgåvor av George G. Gilmans böcker om Edge. Bok nr 26 har på omslaget en målning av spanjoren Prieto Muriana. Målningen på bok nr 5 användes även på sista boken i andra utgåvan av Walt Slade.

Kaliber 45
År 1970–1981, nr 1–82; blandade författare med amerikansk dominans men även många titlar först utgivna i England och Australien. Alla böcker med målningar på omslaget, varav flertalet måste anses vara generella. En del specifika omslag kan ses på några av John Benteens böcker om Fargo liksom George G. Gilmans böcker om Edge. Av signaturerna att döma har målningarna främst amerikanskt eller spanskt ursprung. Bok nr 77 har en målning av Sam Bates som kommer från Bradford Scotts Guns of Bang Town utgiven av Pyramid 1962. Omslaget på bok nr 65 återger en målning av Mel Crair som först trycktes på Fight at Sun Mountain av Clark Brooker (Ballantine 1957). Målningen på bok nr 44 återfinns även i manipulerad form på bok nr 67 i 2:a utgåvan av Morgan Kane. Carl Hantmans målning på bok nr 25 återfinns även på Wild-West bok nr 41 om Walt Slade.

Mack & Joe
År 1976–1979, nr 39–63 (numr. forts. från McAllister), 25 st; endast inhemska originaltexter av Tom Dutchman (= Tommy Schinkler) om Joe Hastings och Remington McAllister, vilken från och med bok nr 44 ersätts av Lucas Mackenzie. Förutom två foton har böckerna generella målningar på omslagen, troligen i en kombination av amerikaner och spanjorer då signaturen George Gross återfinns på bok nr 47 och Alvaro på bok nr 57.

McAllister
År 1970–1976, nr 1–38 (numr. forts. med Mack & Joe); blandade engelska och australiensiska författare och från och med nr 23 inhemska originaltexter, men alla titlar om Remington McAllister. De 16 första böckerna i serien liksom några av de senare har foto-omslag med statister placerade i någon västernstad eller stenbrott. De flesta av de påföljande böckerna har målningar på omslaget, som regel med ett inlagt foto av McAllisters huvud upptill till vänster. Signaturen Noiquet kan ses på två av de generella målningarna, vilket antyder ett spanskt ursprung. Bok nr 29 pryds dock av en målning av amerikanen John Leone, vilken även kan ses på omslaget till R.D. Whitingers roman High Trail, utgiven av Pyramid Books 1958.

Morgan Kane (utg. 1)
År 1971–1980, nr 1–75; alla skrivna av norrmannen Louis Masterson (= Kjell Hallbing) om Morgan Kane och först utgivna av Bladkompaniet. De 32 första böckerna liksom 6 av de senare har omslag med foton på statister i olika västernliknande miljöer. Övriga böcker har generella målningar på omslagen, några av dem även med ett inlagt foto av vad som ska föreställa hjältens huvud. Den enda målning jag sett på någon annan bok är den på bok nr 68, som även finns på En Texas-bok nr 14, ursprungligen gjord av Tom Ryan för Pyramid Books 1959 utgåva av Bradford Scotts roman Gunsmoke over Texas. I övrigt kan ett spanskt ursprung antas då Badia Camps signatur återfinns på bok nr 52.

Morgan Kane (utg. 2)
År 1981–1983, nr 1–20, därefter Wennerbergs; alla återutgåvor av Morgan Kane (utg. 1). Alla böckernas omslag utgörs av generella målningar. Signaturer som Cortiella och Noiquet tyder på att bilderna har ett spanskt ursprung.

Mustangböckerna

Bild 1

Mustang-bok nr 10 hade av Wahlströms försetts med en specifik omslagsmålning utförd av en okänd, troligen svensk, illustratör, med inspiration hämtad från amerikanska Pyramid Books originalutgåva från 1951.

År 1958–1972, nr 1–164, Kometförlaget; därefter B. Wahlströms 1972–1982, nr 165–245, 81 st; blandade författare med stark amerikansk dominans och en med tiden ökande andel från Australien, England och även Tyskland. Alla böcker med omslagsmålningar utom de 13 böckerna av Tex Kirby om Lando och bok nr 207 med sitt fotocollage. Omslaget på bok nr 197 är utfört i blandteknik med målade ytor kring ett centralt foto. Även om antalet signaturer är få förefaller det troligt att man initialt nyttjade flera olika inhemska illustratörer för omslagen. Bok nr 26 och 28 har båda målningar signerade av Bertil Hegland. Thord Sundquist har signerat omslaget på bok nr 57. Målningen på bok nr 10 har samma motiv som originalet Arizona Ranger i Pyramid Books nr 26, men de skillnader som finns i utformningen pekar mer mot inspirationskälla än ren kopiering. Lite närmare originalet från Gold Medal nr 261, utgivet 1952, ligger målningen på bok nr 4. Andra av de tidigare målningarna kan ha varit utförda efter stillbilder från filmer. De amerikanska omslagsmålningarna kan annars först ses på bok nr 21 och 22, båda hämtade från Gold Medal (nr 771 resp 714), samma källa som Frank McCarthys målningar på bok nr 52, 54 och 59 (Gold Medal 414, 492 resp 533 från 1954 och 1955). Även målningen på bok nr 56 är amerikansk (Ace D308) och har i Sverige även använts på Bravo nr 40. De första spanska signaturerna, båda av Lopéz Espi, dyker upp 1965 på bok nr 90 och 91. Det fåtal signaturer som därefter kunnat tolkas bildar en blandning av amerikaner och spanjorer. Bland de förra kan nämnas Carl Hantman, George Gross och John Duillo, och bland de senare Fabá, Fernandéz, Miralles, Segrelles, Sommer och Vilanova. Samma omslagsbild som på bok nr 162 återfinns på bok nr 44 i andra utgåvan av Morgan Kane, hämtat från norska originalutgåvan av Kane’s kvinnor i Stjernebok nr 443 från 1971. Mustangs nya omslagslayout från och med bok nr 240 minskade bildytan till ca halva bokytan.

Sheriff

Bild 2

Den första boken i Sheriff-serien gavs ut av Wahlströms 1964 och hade en generell omslagsmålning av amerikanen William George Jacobson som använts av Bantam redan 1956 på en helt annan romantext.

År 1964–1981, nr 1–157; blandade författare med amerikansk dominans, men även många titlar först utgivna i England och Australien. Flertalet omslag med målningar, och de nio med foton är kopplade till filmer med Clint Eastwood, John Wayne och Lee van Cleef. De båda förstnämndas huvuden finns även inlagda på några omslag i blandteknik. Av de målade omslagen är ett 30-tal försedda med signaturer, varav dock inte alla har kunnat tolkas, och särskilt de allra första böckerna har några svåridentifierade signaturer som P. Dell’Orso. Målningen av William George på bok nr 1 sågs ursprungligen på Adobe Walls av W.R. Burnett utgiven av Bantam 1956. Även om de generella omslagen dominerar finns en del målningar kopplade till filmer, som till exempel de av WGL Bartsch baserade på Gunsmoke och med James Arness huvud infällt. I övrigt är det en blandning av amerikanska och spanska konstnärers signaturer. Av de amerikanska kan nämnas Carl Hantman, George Gross, Jack Thurston, Jerry Allison, John Duillo och John Leone, och av de spanska Badía Camps, Cortiella, Fernandéz, Miralles och Noiguet. Ett exempel på ett specifikt omslag är bok nr 31, Sabadilla av Richard Jessup, vars målning kan ses även på det amerikanska originalet från 1960 (Gold Medal 1048). Några av målningarna kan ses på andra utgåvor, och värt att notera är att Noiquets spegelvända bild på bok nr 11 i Norge 1964 fanns på Stjernebok nr 247, Hevnen er hard av Lewis B. Patten. Bilden återkom 1972 på bok nr 481 i samma serie, Louis Mastersons Portrett av en revolvermann, och huvudet kom att bilda vinjett på hela norska originalutgåvan av böckerna om Morgan Kane. Målningarna på bok 101, 107, 109 och 123 har sitt ursprung hos amerikanska Pyramid Books och användes i Sverige först på böcker med Walt Slade.

Bild 3

Noiquets generella omslagsmålning på Sheriff-bok nr 11 från 1965 hade redan använts året innan av norska Bladkompaniet på deras Stjernebok nr 247. Signaturen visar att det är bilden på den svenska boken som är spegelvänd i förhållande till originalet. Mannens huvud blev senare en ikon för Morgan Kane i och med att bilden användes på omslagen av de norska originalutgåvorna av Louis Mastersons böcker om denne nationalhjälte. Hela teckningen återanvändes 1972 på Stjernebok nr 481, även där spegelvänd.

Walter Colt
År 1981–1982, nr 1–12; blandade engelska och australiensiska författare inklusive en svensk originaltext av Charlie Siringo (= Kjell Andreasson). Alla böcker har omslag med målningar, vilka på grund av den stora logon täcker endast ca halva bokytan. Målningen på bok nr 11 är gjord av amerikanen John Leone och återfinns även på svensk Pyramidbok nr 193. På bok nr 10 är målningen, som används även på bok nr 19 av 2:a utgåvan av Morgan Kane, försedd med signaturen LaPoite, vars identitet för mig är okänd.

Wild West

Bild 4

Många tidiga svenska utgåvor med Walt Slade hade generella omslagsmålningar hämtade från andra böcker i amerikanska Pyramid Books tidiga utgivning. Herb Motts målning på Texasbok nr 17 från 1961 fanns 1957 på romanen Naked Spurs av Larry Lawson. Bilden återanvändes 1976 spegelvänd av Wahlströms på Wild West nr 44

År 1970–1982, nr 1–82; blandade författare med amerikansk dominans men även många titlar först utgivna i England och Australien liksom 5 inhemska originaltexter. Omslag med målningar, förutom tre böcker kopplade till filmer med foton på William Holden, Robert Mitchum och Clint Eastwood. De 14 målningarna med bevarade signaturer visar på en blandning av amerikanska och spanska konstnärer. Av de förra kan nämnas Carl Hantman, Herb Mott, John Duillo, John Leone och Mel Clair, och av de senare Fabá, Fernandéz och Rafael Griera. Bok nr 27, 45 och 46 har specifika målningar av WGL Bartsch med koppling till Alias Smith & Jones, medan övriga får betraktas som generella. Herb Motts målning på bok nr 44, som är spegelvänd, användes ursprungligen på Naked Spurs av Larry Lawson i Pyramid Books utgåva från 1957, och har i Sverige även använts på En Texas bok nr 17. På de sista 15 böckerna har layouten ändrats så att bildytan halverats.

Boknöje
Fargo
År 1993, nr 1–12; alla texter av amerikanen John Benteen (= Benjamin Leopold Haas) om Neal Fargo och först utgivna av Belmont. Alla omslag med målningar som använts av Belmont på olika amerikanska tryckningar av böckerna om Fargo (Munroe 2018). Då målningarna hos oss inte alltid kombinerats med texterna på samma sätt som i USA är inte alla titelspecifika. Bok nr 3 och 6 stämmer dock med originalen. Målningen på bok nr 3 är gjord av amerikanen John Duillo, och man kan på goda grunder anta att alla teckningarna är amerikanska.

Läsförlaget
Ben Hogan (utg. 2)
År 1990–1993, nr 1–22; återutgåvor från Pingvin/Williams första utgåva av Ben Hogan. Alla omslag med målningar av spanjoren Fabá. Flertalet målningar bildar collage av delbilder med olika perspektiv. Omslagen måste ses som generella och det är inte otroligt att de även har använts av tyska Bastei.

Malmborg & Hedström
Ben Hogan (övertagen från Pingvin)

Bild 5

Gammalt vin i nya läglar. Illustratören Bowen återanvände i modifierad form sin omslagsmålning från Silver Star nr 5 1960 på Ben Hogan nr 610 från 1977. Boken, som var den sista om Hogan, hade även en återanvänd text identisk med den i Bankrånet från 1972.

År 1975–1977, nr 596–610, 15 st; endast inhemska originaltexter av Matt Jade (= Kjell E. Genberg) om Ben Hogan. Alla med specifika målningar på omslagen. På nr 596–601 av Curt Dahlgren och på de resterande av Bowen. Illustratörens namn framgår både av signatur och omnämnande på titelsidan. Noteras bör att Bowens målning på bok nr 610 är en lätt omarbetning av den på Silver Star nr 5 från 1960.

Bullet Western
År 1974–1976, nr 1–7; blandar olika amerikanska författare med tre inhemska original av Hanz F. Lindström. Bok nr 5 med samma omslagsmålning som originalet från Fawcett Gold Medal 1972. Övriga omslag troligen generella och det på bok nr 4 signerat av Fabá. Mal Thompsons målning på bok nr 6 tidigare använd på Nyckelbok nr 594, och i amerikanskt original av Dell 1960 på James Keenes roman Gunman’s Harvest.

Pingvinförlaget & Williams
Ben Hogan
År 1972–1975, 555–595 (numr. forts. från Pingvinböckerna), 41 st, därefter Malmborg & Hedström; endast inhemska originaltexter av Matt Jade (= Kjell E. Genberg) om Ben Hogan. Alla med specifika omslagsmålningar av Bowen, vars namn anges på titelsidan från och med bok nr 565. Noteras bör att målningarna på bok nr 580–595 sträcker sig även över omslagets baksida.

Bravo

Bild 6

Första boken i Pingvinförlagets serie Bravo från 1963 var försedd med en målning som tydligt var manuellt kopierad från Panthers brittiska originalutgåva av texten från 1959. Målningen av John Leone var dock äldre än så och fanns redan 1956 på Pyramid Books utgåva av Paul Evans Lynch Law. Wahlströms återanvände den spegelvänd så sent som 1987 på Bästa Västern nr 123. Exemplet visar på svårigheten att hålla isär generella och specifika omslagsmålningar.

År 1963–1970, nr 1–99; blandade brittiska författare med enstaka bidrag från Australien och USA. Från och med bok nr 77 byter omslagen layout och får undertiteln Sexy Western. Alla böcker med omslagsmålningar, varav de flesta av de 25 första hämtats från engelska böcker. Troligen har flertalet målningar tidigare använts på John Spencers serie Badger, men inte associerade med samma titlar som i Bravo. Bok nr 1 har omslaget från originalet (Panther 1959) manuellt kopierat, och det användes innan i USA på Pyramid Books nr 203, Lynch Law av Paul Evan, och målades ursprungligen av John Leone. Förekommande signaturer är i Bravo annars Dave Dimmock och Henry Fox (Holland 2006). Bok nr 3 illustreras av en manuell kopia av den målning av amerikanen Victor Prezio som användes av Pyramid Books på originalutgåvan av Bradford Scotts Holster Law, på svenska i Texasbok nr 11 med samma omslag. Målningen av Robert E. Schulz på bok nr 23 användes ursprungligen 1954 av Ballantine på Frank Bonhams roman The Feud at Spanish Ford. Från och med bok nr 26 avser samtliga identifierade signaturer spanjorer som Cortiella, Fernandéz, Miralles, Noiquet och Sanjulian. Målningen på bok nr 77 har även använts på Pyramidbok nr 316, men där med grön bakgrund.

Clay Allison (alt. Sexy Western)
År 1970–1975, nr 1–45, därefter Wennerbergs; de 13 första titlarna skrivna av norrmannen Leo Manning (= Kjell Hallbing) och därefter inhemska originaltexter av Steve Hammer (= Sture Hammenskog), Matt Jade (= Kjell E. Genberg) och William Marvin Jr (= Bengt-Åke Cras). De 20 första böckerna har omslagsmålningar av Bowen, medan de påföljande är försedda med målningar av WGL Bartsch, vars namn även nämns på titelsidan i bok 32 och 33. Jag har tidigare visat hur Bowens målningar kopplades ihop med olika berättelser i den norska respektive den svenska utgåvan (Nilsson 2013), varför de här i de flesta fall endast är seriespecifika. De omslag som målats av Bartsch kan däremot mycket väl vara titelspecifika.

Cleveland Western
År 1971–1972, nr 1–23; blandade författare från australiensiska förlaget Cleveland. Alla med generella målningar av spanska illustratörer, av vilka följande har kunnat fastställas via signaturer: Fernandéz, Marti Ripol, Rafael Ribera, Roa och Segura.

Colt
År 1973–1974, årsvis numr., 13 st; blandade författare från australiensiska förlaget Cleveland. Alla med generella foto-omslag med bilder hämtade från filmer på vilka kan ses bland andra Burt Lancaster, Clint Eastwood och Lee Van Clef.

Pingvinböckerna

Bild 7

Pingvinböckernas omslagsmålningar kopierades länge manuellt från de brittiska originalböckerna, som regel av Torsten Larsin. Här ett exempel där originalet gavs ut av Wright & Brown 1960 och Pingvinboken är nr 267 tryckt samma år.

År 1950–1971, 1–554 (Pingvinförlaget övertas av Williams från och med nr 516; numr. forts. med Ben Hogan), inleds med deckare men från och med nr 55 renodlad västern, 523 st WW; blandade författare med stark brittisk dominans och främst under 60-talet med inslag från USA och Australien. Bildyta minskar gradvis med färgad ruta under titeln som med tiden ges sidbredd och även får en vit yta över sig. Bokens bredd krympt till normal pocket från och med bok nr 463 och en period med vit inramning, vilken avlägsnas från och med bok nr 485. De sista 15 böckernas bilder alla med vit bakgrund. Alla böcker med målad omslagsbild. Fram till och med bok nr 327 flertalet omslag med signaturen T. Larsin, och bilderna i de fall de kunnat beläggas kopierade från omslagen på de engelska originalböckerna och således specifika. Sju böcker från 1953 och 1954 med signaturen S. Allan, på bok nr 101 Stig Allan, av mig tolkad som göteborgstecknaren Stig Allan Agroth, främst känd för sina många teckningar av hemstadens bebyggelse. Ytterligare några få omslag med inhemska målningar tycks ha följt på Larsins sista bidrag och på bok nr 328 syns en signatur som börjar med Jan H. L …, vilken ej kunnat knytas till person. Från och med bok nr 331 ser omslagen mer professionella ut och har då under en kort period hämtats från engelska böcker i John Spencers serie Badger Books. Bilderna har dock i Sverige kombinerats med andra titlar än originalens och är därmed generella. På bok nr 356 och 360 kan namnet Dave Dimmock ses. Generella omslagsmålningar av spanjorer dominerar starkt resten av serien, med start på bok nr 362 med omslag av Noiquet. Andra spanska signaturer som kunnat uttydas är: Aldoma Puig, Brocal Remohi, Cortiella, Fabá, Fernandéz, Lopéz Espi, Miralles, Núñez, Petronius, Prunés, Rafael Griera och Schöller. Enstaka amerikanska målningar kan även förekomma som på bok nr 349 av Rafael DeSoto, nr 379 av Tom Ryan eller på nr 396 av Morton Engle. Ingen av seriens omslagsmålningar har observerats på andra svenska utgåvor, men däremot har ett fall av återanvändning av bilder inom serien noterats. Bilden av Fernandéz på bok nr 480 kan även ses på nr 510.

Sundance
År 1974–1975, nr 1–11; alla av amerikanen John Benteen (= Benjamin Leopold Haas) om Jim Sundance först utgivna av Leisure Books. Alla omslag med målningar som använts på olika amerikanska tryckningar av böckerna om Sundance (Munroe 2018). Då målningarna hos oss inte alltid kombinerats med texterna på samma sätt som i USA är inte alla helt specifika. Åtminstone bok nr 2 och 4–5 stämmer dock med originalen. Målningen på bok nr 4 är gjord av amerikanen John Duillo, och man kan på goda grunder anta att alla teckningarna är amerikanska.

Virginia
År 1973–1974, årsvis numr., 17 st; blandade författare från australiensiska förlaget Cleveland. Omslag med generella målningar av troligen spanska illustratörer. Nästan hälften av omslagen är för mig okända och alla jag sett saknar signaturer.

Regal & Trots
Dollarserien
År 1966–1968, nr 1–24 varav endast 3 st WW; blandade författare från Australien och USA. Omslag med generella målningar av troligen spanska illustratörer, men utan signaturer. Målningen på bok nr 22 återfinns även på den inbundna utgåvan av Shoot-Out in Sundown av Steve Yarbo (Robert Hale, 1974).

Longhorn
År 1968–1978, nr 1–80; blandade författare med amerikansk dominans men även ett antal titlar först utgivna i England och Australien liksom någon enstaka tysk. Alla böcker med målade omslag och det fåtal signaturer som kunnat tolkas pekar alla mot Spanien, med namn som Cortiella, Fernandéz, Lopéz Espi, Noiquet och Sanjulian. Hela elva målningar används på två olika böcker i serien, framförallt de på bok nr 25–34 som återkommer på nr 69–76. De enda omslagsmålningar jag sett användas i Sverige utanför Longhorn är den på bok nr 38, som finns även på Bravo nr 26, och nr 79, även på Präriebok nr 193.

Max Brand
År 1974–1976, nr 1–6; alla av amerikanen Max Brand (= Frederick Schiller Faust). Omslag med generella målningar, varav det första är signerat av amerikanen George Gross.

Topp Wild-West (alt. Topp Deckare)

Bild 8

Omslagsmålningen på Topp-seriens bok andra bok från 1958 kan te sig som ett svenskt original av Anders Ulvbrandt, men måste ändå ses som en kopia av Robert E. Schulzs målning på Perma Books utgåva av C. William Harrisons Border Fever från 1955. Topp-serien gav ut den i repris 1967 som nr 65 med ett omslag som tycks vara en kopia av kopian.

År 1958–1973, nr 1–132, varav 126 st WW; blandade författare med höga andelar inhemska original av Rune Mantling och olika amerikaner, men även många bidrag från Australien och England. Alla böcker med en målning på omslaget, på de fem första böckerna gjord av Anders Ulvbrandt. Hans målning på bok nr 2 används även när samma titel kommer i repris som nr 65 och är kopierad från den målning av Robert E. Schulz som användes på Perma Books 1955 utgåva av Border Fever av C. William Harrison. Märkligt nog är alltså även titeln direktöversatt. Målningen på bok nr 8 är signerad Harry Söderlund, vilken kan vara identisk med en stationskarl i Eskilstuna som målade på fritiden. Även bok nr 22–24 har omslag av en inhemsk talang och är signerade Torsten Svensson. De tidiga svenska omslagen är uppblandade med amerikanska av konstnärer som Lou Kimmel och Schulz, och några australiensiska titlar nyttjar Cougar Westerns originalutgåvors osignerade målningar, som t ex på bok 24, 31 och 38. Många av de amerikanska målningarna kan i original ses på Gold Medals utgåvor. Från och med bok nr 44 dominerar de spanska signaturerna, av konstnärer som Aldoma Puig, Cortiella, Fernandéz, Lopéz Espi, Noiquet och Sanjulian. Precis som på förlagets serie Longhorn körs ett antal omslagsmålningar i repris, och då som regel spegelvända och med förändrad färgsättning; målningar på böcker från nr 86 och framåt återkommer från nr 126 och framåt.

Wennerbergs, Winthers & Richters
Arizona
År 1970–1971, nr 1–7; återutgåvor från Pyramidböckernas tidigare utgivning. Omslagens generella målningar har hämtats från redan utgivna Pyramidböcker, en även från en Präriebok, och är som regel beskurna. Märkligt är att målningen på bok nr 5 ej kunnat beläggas från någon annan av Wennerbergs böcker, men däremot på Topp Wild-West nr 17. Den är gjord av amerikanen Robert E. Schulz och användes ursprungligen 1955 på Fawcett Gold Medal nr 542, The Lone Gun av Howard Rigsby.

Big Jim (utg. 1)

Bild 9

Omslagsmålningen på Wennerbergs första bok i serien Big Jim från 1966 är identisk med den på den australiensiska utgåvan av Marshall Grovers Wild to Denver (Cougar Western nr 531), i vilken huvudfigurerna heter Larry & Stretch, på svenska Bill & Ben.

År 1966–1972, nr 1–62; alla av australiensaren Marshall Grover (= Leonard F. Meares) om Big Jim Rand. Alla böcker med omslagsmålningar, varav flertalet utförda i samma stil som de som Walter Stackpool gjorde för Cleveland och som kan ses bland annat på deras Cougar-böcker. Bok nr 1 är dock den enda för vilken jag lyckats belägga omslaget, som återfinns på Cougar 531, vilket dock innehåller en historia om Bill och Ben (i orig. Larry & Stretch), nämligen Wild Trail to Denver. Omslagsmålningarna på Big Jim får därmed tills vidare betraktas som generella, och utöver de från Australien återfinns även några med spanskt ursprung. De två signaturer jag kunnat utläsa är López Espi på bok nr 22 och Cortiella på bok nr 55.

Big Jim (utg. 2)
År 1973–1981, nr 1–60; återutgåvor av Big Jim (utg. 1). Alla omslag utom ett återger fotografier från någon västernstad med statister som söker återskapa en historisk tid. På bok nr 18 återges en osignerad målning.

Bill och Ben
År 1963–2000, nr 1–504; alla texter av australiensaren Marshall Grover (= Leonard F. Meares) om Bill Valentine och Ben Emerson från förlagen Cleveland och Horwitz. Alla böcker med målade omslag av generell karaktär. Tage Jørgensens firma ansvarar enligt titelsidan för layouten från och med bok nr 45 år 1966 och fram till och med nr 312 år 1986. Omslagets bildyta krymper i och med den nya layout som infördes med bok nr 343 år 1988. De båda första böckerna har båda målningar signerade av Jordi Longaron och det förefaller som om majoriteten av omslagsbilderna har ett spanskt ursprung. Förutom Longaron är bland andra följande namn representerade: Antonio Bernal, Badia Camps, Ballestar, Boada, Cortiella, Fabá, Jordi Penalva, Lopéz Espi, Marti Ripol, Miralles, Noiquet, Rafael Griera och Vilanova. De amerikanska signaturerna är sparsamt förekommande och John Leones målning på bok nr 6 fanns 1961 i original på Brand Rider av Ed La Vanway (Dell D429). Målningen av Harry Schaare på bok nr 8 användes ursprungligen av Dell 1958 på T.T. Flynns roman The Man from Nowhere. Målningen på bok nr 12 är lätt modifierad efter den på Pyramid Books 1959 utgåva av Bradford Scotts roman Texas Vengeance. Bok nr 36 har en målning av Jerome Podwil och Jack Thurstons målning på bok nr 341 fanns ursprungligen på Pyramid Books 1963 utgåva av Bradford Scotts roman Death’s Corral och senare på svenska Walt Slade nr 76. De turkiska illustratörerna med säte i Istanbul syns med sina signaturer från och med 1987, bland annat på bok nr 323 med en målning av Ertugrul Edirne. Andra signaturer med samma ursprung är troligen: Sakat, Serdar och Ömer. Även om det inte gått att belägga, förefaller några av omslagsbilderna, som på bok nr 107, 128 och 144, hämtade från australiensiska utgåvor. Enstaka omslagsbilder kan även ses på tyska Basteis många västernutgåvor, som till exempel det på bok nr 283 även på Western Bestseller nr 177, och den på bok nr 403 även på Western Sammelband nr 1536. Några av omslagsbilderna kan ses även på andra svenska böcker, som: bok nr 44 på Pyramid nr 181, nr 52 av Cortiella även på Walt Slade nr 108, nr 79 på Nyckelbok nr 573, nr 111 på Bill och Ben nr 243, nr 304 på Walt Slade (2) nr 2, nr 340 av Ertugrul på Bill och Ben 461, nr 381 på Bill och Ben nr 504, och nr 463 av Ertugrul på Louis L’Amour nr 12.

Bill och Ben Special
År 1974–1982, nr 1–54 (böcker märkta ”Special” i serien Bill och Ben därefter utan separat numrering); alla återutgåvor av Bill och Ben. Alla böcker med målade omslag av generell karaktär. Det fåtal signaturer som kan utläsas tillhör alla spanska konstnärer som Fabá, Jordi Bosch Penalva och Marti Ripol. Den enda målning som observerats på andra svenska böcker är den på bok nr 4, som även setts på Bill och Ben nr 111 och 243.

Buckskin
År 1991, nr 1–6; alla av amerikanen Roy LeBeau (= Mitchell Smith) om Buckskin Frank Leslie först utgivna av Leisure Books. De fem första böckerna har samma specifika omslagsmålningar av collagekaraktär som de amerikanska originalen, men upphovsmannen är för mig okänd. Den sista boken har i Sverige fått en generell osignerad målning på omslaget.

Bästa Västern
År 1983–1989 (övertagen från B. Wahlströms), nr 97–138, 42 st; förutom några inledande återutgåvor från Kaliber 45 svenska förstautgåvor av huvudsakligen amerikanska, men även ett antal brittiska författare. Alla omslag med generella målningar, varav endast enstaka kunnat beläggas på andra böcker. Bok 123 har samma omslag som Bravo nr 1, men spegelvänt, hämtat från engelska Panther 1959, och ursprungligen målat av John Leone för romanen Lynch Law av Paul Evan (Pyramid Books 1956). Två äldre omslag från amerikanska Pyramid Books originalutgåvor av Bradford Scotts texter om Walt Slade återfinns på bok nr 120 och 122, och den förra kan även ses på svensk Walt Slade nr 75. Bland det fåtal signaturer som kunnat utläsas återfinns amerikanen George Gross och spanjorerna Fabá och Prieto Muriana. Den turkiska signaturen Ertugrul dyker upp 1988 på bok nr 128, och en annan mer svårtolkad signatur med troligen samma ursprung på bok nr 136.

Cactus Jim
År 1964–1965 (Romanförlaget), nr 1–17; alla skrivna av engelsmannen Stetson Cody (= Leonard R. Gribble) om Cactus Jim. Alla omslag med generella målningar. Den på bok nr 14 är signerad Cortiella, och det finns skäl att misstänka att flera av målningarna har spanskt ursprung. Carl Hantmans målning på bok nr 8 trycktes i original på Pyramid Books 1963 utgåva av Bradford Scotts roman Rustlers’ Gun.

Clay Allison (alt. Sexy Western)
År 1975–1989 (övertagen från Williams), nr 46–150, 105 st; endast inhemska originaltexter av William Marvin Jr (= Bengt-Åke Cras) om Clay Allison. Bok 46–107 med specifik omslagsmålning av WGL Bartsch, vars namn i flertalet böcker finns omnämnt på titelsidan. Därefter till synes generella omslagsmålningar av främst spanjorer som Boada, Fabá och Prieto Muritana. Målningen på bok nr 140 är signerad Espinosa, en för mig okänd konstnär. Signaturen på bok 132 kan läsas som Ertugrul, vilket om korrekt visar på en turkisk konstnärs närvaro 1987.

Jaguarbok
År 1950–1982, nr 1–432 varav endast 3 st WW 1950–1951; blandade amerikanska författare. Två av böckerna har specifika omslagsmålningar av troligen inhemska illustratörer, och i bok nr 18 anges på titelbladet Walter Björne som upphovsman till målningen. Bok nr 4 har däremot en grov manuell kopia av den omslagsmålning som först trycktes av Bantam 1948 på Alan LeMays roman Wild Justice.

Jim och Jeff
År 1976–1980, nr 1–36; alla av australiensaren E. Jefferson Clay (= Paul Wheelahan) om Jim Brazos och Jeff Benedict från förlaget Cleveland. Flertalet böcker troligen med samma omslagsmålning som originalen, och utförda i samma stil som den som nyttjades av Walter Stackpool. Ett klart undantag återfinns på bok nr 34, som stilmässigt ser ut att ha skapats av WGL Bartsch. Fler undantag föreligger säkert.

Joe Montana
År 1984–1988, nr 27–58 (numr. forts. från B. Wahlströms utgivning), 32 st; endast inhemska originaltexter av Tom Dutchman (= Tommy Schinkler) om Joe Montana. Alla omslag med generella målningar, vilka ej setts på några andra svenska böcker. Endast tre signaturer har hittats: George Gross på bok nr 33, Ertugrul nr 51 och Fabá nr 55. Här dyker alltså en turkisk konstnär upp 1987. Målningen på bok nr 48 trycktes som original av Pyramid Books 1961 på Jackson Coles roman Gunsmoke Trail, och kan även ses på svensk Pyramidbok nr 161.

Laredo
År 1970–1971, nr 1–7; återutgåvor från Pyramidböckernas tidigare utgivning. Omslagsmålningarna återanvänds här från fyra av Wennerbergs övriga serier. Målningen på bok nr 1 har jag inte sett använd på någon annan svensk bok, men den målades ursprungligen av John Leone för Bradford Scotts Border Blood utgiven 1956 av amerikanska Pyramid Books.

Louis L’Amour
År 1987–1989, nr 1–22; alla skrivna av amerikanen Louis L’Amour och som regel först utgivna av Bantam. Alla böcker med generella målningar på omslagen, varav de flesta saknar signaturer. Målningen på bok nr 16 är signerad av spanjoren Fabá, medan bok nr 12 och 19 har målningar signerade av turken Ertugrul. Den på nr 12 har även använts på Bill & Ben nr 463.

Morgan Kane (utg. 2),
År 1984–1991, nr 21–75 (numr. forts. från B. Wahlströms utgivning), 55 st; återutgåvor av Morgan Kane (utg. 1). Majoriteten av böckernas omslag med specifika målningar från norsk originalutgåva i Bladkompaniets Stjernebok (Nielsen & Holbye 2014), de flesta gjorda av spanjoren Fernandéz. Bok nr 27 och 28 har andra målningar än originalen, till synes generella. Målningen på bok nr 58 är gjord av spanjoren Manfred Sommer. Bok nr 63–66 har omslag målade av norrmannen Ernst Vevle Olsen Meister, som även tecknade seriealbumen om Kane. Enstaka målningar har använts även på andra böcker, till exempel den på bok nr 69 av John Duillo som återfinns även på Mustangbok nr 210. Målningen på bok nr 70 från 1990 är signerad Serdar, ett tecken på de turkiska tecknarnas medverkan.

Morgan Kane (utg. 3)
År 1991–1994 (Richters), nr 1–16; återutgåvor av Morgan Kane (utg. 1 & 2). Alla böckers omslag med målningar som inte observerats på någon annan svensk bok. Troligen bör de betraktas som generella. Bok nr 9 har signaturen ZAL med mycket tunn skrift, och jag vet inget om konstnärens identitet.

Nyckelböckerna

Bild 10

En cowboy i vattnet med bara det hattprydda huvudet över ytan är inte precis vardagsmat på västernböckernas omslag. John Blaines målning på Romanförlagets Nyckelbok nr 568 från 1962 fanns i original att se på en helt annan roman på amerikanska Pocket Books nr 721 från 1950.

År 1937–1964 (Romanförlaget), nr 1–611 varav 111 st WW; därefter Wennerbergs (Nyckelbok) 1964–1970, nr 612–692, 81 st; blandade författare med amerikansk dominans, före 1964 mest från pulpmagasin och efter 1964 från pocketböcker, men även brittiska och australiensiska författare förekommer. Seriens omslagsbilder domineras starkt av målningar och det enda rena foto-omslaget återfinns på bok nr 662. På de fyra böckerna med koppling till TV-serien High Chapparal (nr 679, 681, 683 och 685) förenas foton med en omgivande teckning. Åtminstone fram till bok nr 550 avser alla identifierade signaturer norska konstnärer som John I. Stenrud, Per Svinø, Hoan (?) och wimo (= Otto Wiese Moe). Romanförlaget hade goda kontakter med Norge, och troligen har åtminstone en del av dessa omslag använts även där. Den första identifierade amerikanska omslagsmålningen återfinns på bok nr 553, och fram till förlagsbytet vid bok nr 611 har följande signaturer kunnat beläggas, många via Dells A-serie: George Gross, Gerald McConnell, John Blaine, John Duillo, John Leone, Jerome Podwil, Robert Stanley, Robert W. Meyers och Stanley Borack. Målningen av John Blaine på bok nr 568 användes i USA redan 1950 på Pocket Books nr 721, Border Breed av William MacLeod Raine. Bok nr 585 har samma målning som det amerikanska originalet utgivet 1961 som Ace Double F-106, och kan därmed anses som specifik. Målningen av Robert Stanley på bok nr 587 användes först av Dell 1959 på Laredo Road av Will C. Brown, och dess senare användning på Priory Books utgåva från 1961 av Allan Holmes roman Man Buster skulle felaktigt kunna leda tankarna till ett brittiskt ursprung. Några av omslagsmålningarna kan även ses på andra svenska böcker: 573 på Bill och Ben nr 79, 580 på Sheriff nr 66, 593 på Nyckelbok nr 667, och 594 på Bullet Western nr 6. Det kan även noteras att målningen på bok nr 560 året innan kunde ses på omslaget av veckotidningen Lektyr nr 49 1961.

Wennerbergs gav böckerna en ny omslagslayout från och med bok nr 612, och från och med bok nr 642 namnges på titelsidan Tage Jørgensens firma som ansvarig för omslagsgrafiken. Även om en och annan amerikansk signatur fortfarande kan ses och flera målningar belagts i original på amerikanska böcker blir nu omslagsmålningar med spanskt ursprung vanligare, med den första belagda av Noiquet på bok nr 646 från 1966. Därefter har även målningar av Cortiella och Enrich belagts, och av amerikanerna tillkommer George Gross, Robert E. Schulz och Stanley Borack. Målningen på bok nr 680 kan även ses på svensk Pyramid nr 220.

Nyckelserien
År 1974–1976, nr 1–18; återutgåvor av texter från Nyckelböckernas utgivning. Alla omslag med fotografiska bilder hämtade från flera olika av de sessioner förlaget använt sig av. Bok nr 16 har en stillbild från en för mig okänd film och anges ha förmedlats av Filmpress.

Prärieböckerna
År 1962–1982, nr 1–202; blandade författare med stark amerikansk dominans, ett antal brittiska och ett fåtal norska och inhemska titlar ingår. Foto-omslag användes på bok nr 124 och 125, och därefter på nr 135–172 med en del målade omslag insprängda. Fotona hämtades till synes inte från filmer utan föreställer statister i moderna västernmiljöer. Endast på två av omslagens målningar har kända signaturer kunnat beläggas: bok nr 80 Noiquet och nr 90 Carl Hantman. Bok nr 8, 10 och 27 har alla omslagsmålningar av Robert Stanley och George Gross som tidigare använts av Dell på helt andra titlar. Att Robert Stanley även kan tillskrivas omslaget på bok nr 176 har bekräftats av information om Pyramid Books utgåva från 1961 av Bradford Scotts Smuggler’s Brand försedd med samma målning. Även målningen på bok nr 91 har återfunnits på en amerikansk bok, Gold Medals 1968 utgåva av Clay Randalls Amos Flagg Has His Day. Omslagens generella målningar förefaller utseendemässigt utgöra en blandning av bilder med amerikanskt eller spanskt ursprung. Följande omslagsmålningar har observerats även på andra svenska böcker: bok nr 21 även på Arizona nr 3, nr 93–94 på Pyramid nr 226–227, nr 170 på Joe Montana nr 23, och nr 193 på Longhorn nr 79. Det kan noteras att omslagsmålningarna på bok nr 193–198 sträcker sig in över omslagets baksida.

Pyramidböckerna

Bild 11

Bok nr 72 i Wennerbergs Pyramid-serie från 1958 har samma specifika omslagsmålning av Jerry Allison som romanens amerikanska originalutgåva från Pyramid Books året innan. Men det är svårt att på förhand veta vilka omslagsmålningar som är specifika respektive generella.

År 1955–1981, nr 1–406; blandade författare med stark amerikansk dominans och spridda brittiska och australiensiska bidrag liksom några inhemska originaltexter. Från och med bok nr 341 övergick man med några få undantag till foto-omslag, och innan dess foton även på bok nr 116, 229, 288 och 305. Flertalet foton visar statister i moderna västernmiljöer, medan de som hämtats från westernfilmer som regel har en hänvisning till företaget Filmpress på titelsidan. Tage Jørgensens firma ansvarar enligt titelsidan för layouten från och med bok nr 253 år 1966. De 15 böcker av Jackson Cole om Walt Slade (alt. Jim Hatfield) som gavs ut fram till och med bok nr 54 har som regel samma specifika omslagsmålning som de amerikanska originalen utgivna av Pyramid Books och i många fall gjord av Hunter C. Barker. Fram till och med bok nr 29 kan norrmannen John I. Stensruds signatur ses på många av de övriga författarnas omslag, varav några även fått behålla målningarna från Pyramid Books originalutgåvor. Signaturen N.S. på bok nr 8 skulle kunna stå för Norman Saunders, och samma målning förekom även på Pyramid Books nr 95, Showdown Trail av William Colt MacDonald. På böckerna utgivna under åren 1957 till och med 1962 avser alla påträffade signaturer amerikaner som A. Leslie Ross, Darcy, Frank McCarthy, Gerald McConnell, George Gross, Jerome Podwil, John Leone, Lou Kimmel, Norman Saunders och Ron Lesser. Många av målningarna kan även ses på Fawcetts böcker i Gold Medal-serien, och då som regel på andra titlar än de som översatts till svenska. Frank McCarthys målning med en måltavla som bakgrund på bok nr 53, Talking Guns av Walther Canning, återfinns till exempel på Gold Medal nr 679, Gun Talk at Yuma av Frank Castle. Bok nr 67, The Thundering Trail av Norman A. Fox har fått behålla samma målning av George Gross som på originalet, utgivet som Crest nr 128. Även bok nr 72 The Gun-Crasher av William L. Rodhe har fått behålla samma målning av Jerry Allison som på Pyramid Books nr 250. Den första spanska signaturen som kunnat utläsas återfinns på bok nr 193 från 1963 och avser Noiquet. Målningarna på böckerna från den påföljande tioårsperioden och fram till övergången till foto-omslag uppvisar en blandning av amerikanska och spanska signaturer, med en tendens till de senares ökande frekvens med tiden. Av amerikanska konstnärer tillkommer bland andra Carl Hantman, Jerome Podwil, Robert A. Maguire, Robert E. Schulz och Stanley Zuckerberg. Av de spanska signaturerna kan nämnas Badia Camps, Cortiella, Fernandéz, Lopéz Espi, Miralles och Schöller. Några av omslagsmålningarna har även observerats på andra svenska böcker: bok nr 65 på Arizona nr 2, nr 68 på Topp nr 27, nr 75 på Pingvin nr 246, nr 77 även på Pyramid nr 204, nr 91 på Arizona nr 1, nr 99 på Topp nr 32, nr 141 även på Walt Slade nr 120, nr 168 Kaliber 45 nr 32, nr 181 på Bill och Ben nr 44 och Sheriff nr 110, nr 187 på Topp nr 35, nr 193 på Walter Colt nr 11 etc. Med ändrad bakgrundsfärg återfinns Miralles målning från bok nr 316 även på Bravo nr 77.

Ryder
År 1989–1990, nr 1–9; alla skrivna av amerikanen Cole Weston (= Robert J. Randisi) om Andrew Ryder och först utgivna av Ivy Books. Alla böcker med samma specifika målningar av David F. Henderson som de amerikanska originalen.

Sacketts
År 1990–1992, nr 1–13 (varav 4 st med 2 romaner per bok); alla skrivna av amerikanen Louis L’Amour om släkten Sackett och först utgivna av Bantam. Alla böcker med samma specifika målningar av amerikanen Louis S. Glanzman som Bantams boxutgåva från 1985.

Texas
År 1980–1985, nr 1–35; alla texter av norrmannen Louis Masterson (= Kjell Hallbing). Alla omslag med målningar utom nr 24 som har en stillbild från en film förmedlad av Filmpress. Bok 3–5 har specifika målningar av dansken William Petersen, om vilken inte mycket är känt (Olsen epost). Resten av målningarna förefaller generella och kända västernskådespelare som Charles Bronson och Clint Eastwood förekommer avbildade på några av dem. Mycket få målningar har synliga signaturer, varför deras ursprung är svårt att fastställa. Amerikanen Mort Künstler, känd för sina historiska målningar från inbördeskriget, har gjort målningen på bok nr 8. John Leones målning på bok nr 16 fanns ursprungligen på William Vances roman Outlaws Welcome! (Ace 1958). Signaturen på bok 33 och 34 har tolkats som tillhörande spanjoren Antonio Bernal. Endast en av omslagsmålningarna har noterats från annan svensk bok, och det är den Bronson-lika på bok nr 14 som även kan ses på Wild West nr 34.

Texasbok
År 1960–1962, nr 1–34 (numr. forts. med Wild West-böckerna); alla texter amerikanska av Jackson Cole (förlagspseud.) om Walt Slade och först utgivna av Pyramid Books. Minst 14 av böckerna har samma omslagsmålningar som de amerikanska originalutgåvorna, och minst lika många till har andra omslagsmålningar från Pyramids dåtida utgivning. Några målningar som på bok nr 1 och 3 tidigare förekommande på Fawcett Gold Medal, och på bok nr 5 och 6 på Avons 50-talsutgåvor. Alla målningar av amerikanska konstnärer som Frank McCarthy, Gerald McConnell (= MAC), Hector Garrido, John Leone, Robert Stanley, Roy Sternbergh, Tom Ryan och Victor Prezio.

Utpost 9
År 1982–1984, nr 1–15; alla texterna skrivna av amerikaner under förlagspseudonymen John Wesley Howard om Matt Kincaid och Lätta Kompaniet och först utgivna av Jove. Alla böckerna med samma specifika målningar som de amerikanska originalen. Målningarna gjorda av olika konstnärer varav följande kunnat beläggas: bok nr 2 George Gross, nr 4 Joseph Lombardero, och nr 11 Raymond Olivere.

Walt Slade (utg. 1)
År 1963–1981, nr 61–264 (numr. forts. från Wild West-böckerna), 204 st; alla med amerikanska texter av Jackson Cole (förlagspseud.) om Walt Slade. Alla böcker utom nr 189 och 190 med målade omslagsbilder. Några av de 16 första böckerna, liksom bok nr 142, kan sägas ha specifika omslagsmålningar som förbinder de svenska översättningarna med de amerikanska originaltexterna i Pyramid Books utgivning. Av dessa har bok nr 63 en målning av Carl Hantman, nr 66 en av Jerome Podwil, och nr 76 en av Jack Thurston. Några andra av de tidigare böckerna har målningar från Pyramid Books originalutgåvor om Walt Slade, men de kombineras hos oss med andra titlar än i USA. Ett exempel på detta är bok nr 71 med svensk översättning av Corpse and Cartridge, men med originalmålning från Gun Justice. Efter bok nr 76 används, med undantag för nr 142, såvitt jag kan se endast generella målningar på omslagen, med en blandning av amerikanska och spanska konstnärer. Av de förra kan nämnas: George Gross, John Leone, Robert E. Schulz, Robert K. Abbett, Ron Lesser och Victor Prezio. Av belagda spanska signaturer kan nämnas: Antonio Bernal, Badia Camps, Ballestar, Boada, Fabá, Jordi Bosch Penalva, Miralles, Noiquet och Vilanova. Följande böckers omslagsmålningar används även på andra svenska böcker: nr 62 på Laredo nr 4, nr 63 på Laredo nr 6, nr 71 på Bästa Västern nr 59, nr 75 på Bästa Västern nr 120 och Sheriff 109 (båda spegelvända), nr 77 även på Walt Slade nr 206, nr 108 på Bästa Västern nr 52, nr 120 på Pyramid nr 141, och nr 158 på En Texas-bok nr 2. På bok nr 197 används samma målning som på den tidigare utgåvan av samma titel som Wild West-bok nr 41, men bakgrunden har ändrats till att vara monokrom.

Walt Slade (utg. 2)
År 1981–1982, nr 1–4; återutgåvor från Walt Slade (utg. 1). Alla med generella omslagsmålningar utan synliga signaturer. Den på bok nr 2 kan även ses på Bill och Ben nr 304 och den på bok nr 4 på Joe Montana nr 5. Målningen på bok nr 3 fanns som original på Dells 1954 utgåva av Luke Shorts roman The Man on the Blue.

Wild West-böckerna

Bild 12

Även om Wennerbergs långkörare Bill och Ben huvudsakligen körde med generella omslagsmålningar från USA och Spanien finns det några exempel från Wild West-böckerna på nyttjandet av manuellt kopierade australiensiska målningar. Här bok nr 36 i serien, den första svenska boken om Bill och Ben från 1962. Originalmålningen trycktes först 1958 som Cougar Western nr 348, dock på en helt annan titel med de båda hårda texanerna.

År 1962–1963, nr 35–60 (numr. forts. från Texasbok, forts. med Walt Slade), 26 st; udda nr amerikanska texter av Jackson Cole (förlagspseud.) om Walt Slade, och jämna nr av australiensaren Marshall Grover (= Leonard F. Meares) om Bill Valentine & Ben Emerson först utgivna av Cleveland. Endast fyra av de 13 böckerna om Walt Slade har samma omslag som de amerikanska originalen, gjorda av konstnärer som Carl Hantman, Jerome Podwil och Robert Stanley. En bok till har Pyramid Books samtida omslag, men från en annan titel, och bok nr 59 har en målning som först användes av Bantam på Stuart N. Lakes biografi över Wyatt Earp. Noterbart är att målningen återfanns på bokens baksida medan framsidan hade samma målning som hos oss återfinns på Nyckelbok nr 618. De resterande omslagens bilder misstänker jag köpts in från Spanien. Bok nr 49 har signaturen ”Angel Badía” tolkad som Ángel Badía Camps.

Omslagen på seriens böcker om Bill och Ben är än mer problematiska. Bok nr 50 och 52 bär båda signaturen MAC och torde därmed komma från Gerald McConnell och alltså vara amerikanska. Målningen på bok nr 36 tror jag är handkopierad efter det australiensiska originalet (Cougar Western 348), och alltså titelspecifik. Flera av bilderna kan ha kommit till på samma vis, medan några mot slutet av serien även kan ha ett spanskt ursprung.

SLUTORD
Trots överlapp och undantag kan man i grova drag urskilja fyra olika ursprung till omslagsmålningar som bildar en sekvens. Under 50-talet var det främst inhemska eller norska illustratörer som anlitades, även om Pingvinböckerna lät sina svenskar kopiera omslagen på engelska böcker. Längst varade denna fas för Bonniers som lät Bowen stå för omslagen på Silver Star ända fram till 1964. Några inhemska bokserier som Ben Hogan och Clay Allison nyttjade svenska illustratörer även i ett senare skede. Under 60-talets inledande år, fram till ca 1963, var det annars målningar med amerikanskt ursprung som gällde, såväl för Wennerbergs serier Pyramid och Texasbok som för Wahlströms Mustangböcker. De spanska tecknarna kommer på bred front 1963 till 1964 varefter flertalet serier blandar målningar från Spanien och USA. Vid samma tid börjar även användas bilder från det australiensiska förlaget Clevelands böcker, framför allt kopplade till Marshall Grovers böcker om Bill och Ben i Wennerbergs Wild West-böcker och senare till Big Jim och även Jim & Jeff. Men Australien bildar mer som en strimma än en särskild tidsperiod. En fjärde tidsperiod, efter de skandinaviska, amerikanska och spanska, infaller kring 1987 i och med Winthers import av målningar med turkiskt ursprung. Det är alltså sekvensen Stockholm, New York, Barcelona och Istanbul, som bäst beskriver förskjutningen av omslagsmålarnas centralorter.

Omslag med foton istället för målningar tycks ha varit en 70-talsföreteelse, även om den på några av Wennerbergs böcker sträckte sig något år in på 80-talet. Mer uniforma och kortvariga bokserier som gavs ut under 80- och 90-talen, som Buckskin, Fargo, Ryder, Sacketts och Utpost 9 fick som regel behålla de amerikanska originalomslagens målningar. De specifika omslagen utgör i övrigt en klar minoritet, och de två vanligaste förfaringssätten tycks ha varit att amerikanska omslagsmålningar kombinerades med andra titlar än i ursprungslandet samt att spanskproducerade målningar hämtades direkt från de inköpta uppsättningarna av tidigare ej använda målningar.

Återanvändning av omslagsbilderna förekom i viss utsträckning, såväl inom som mellan både förlag och bokserier. I många fall manipulerades bilderna till viss olikhet genom att de spegelvändes, gavs ny bakgrund eller ny färgskala. Några reprisserier som Arizona och Laredo återanvände såväl texter som omslagsbilder.

För att lyfta fram omslagsmålningarna till deras rättmätiga plats måste vi bryta med praktiken att enbart benämna en bok med metadata kopplade till texten. Bildens regelmässiga anonymitet och avsaknad av titel utgör här ett stort hinder. Bildskaparens namn kan dock i många fall utläsas från signaturen eller hämtas från tidigare bokutgåvor på vilka bilden använts. Ett möjligt sätt att tilldela bilden en titel är att utgå från den boktitel under vilken den först publicerades, gärna i kombination med förlag och tryckår. Bibliografiskt skulle det då kunna se ut som i följande två exempel, varav det första avser en bok med originalbild och det andra en med återanvänd bild:

Silver Star 31, Albert Bonniers Förlag, Stockholm, 1963. Text: Brad Ward (= Samuel Anthony Peeples), Det stora lugnet, orig. The marshal of Medicine Bend, Dutton, 1953. Omslagsbild: original Bengt Olof Wennerberg (= Bowen).

Topp Wild West 17, Trots Bokförlag, Köping, 1961. Text: L.C. Granger, Hämndens hand, orig. Untamed breed, Spencer, 1958. Omslagsbild: Robert E. Schulz (= RES), The lone gun, Gold Medal 542, 1955.

Ur detta perspektiv, och med utgångspunkt i bildernas och texternas frikoppling, framgår tydligt ambivalensen i begreppet originalutgåva. Då den aktuella textens och bildens första tryckning i bokform oftast inte sammanföll, måste man acceptera att de tillhör olika originalutgåvor, och därmed också är intimt sammankopplade med ännu en text och ännu en bild. Se där ännu en aspekt på den väv som litteraturen bildar.

KÄLLOR

 • Bakken, Willy, 1994: Vakre damer og blodig død. Den norske pocketbokas historie 1949-1994. Oslo: Bladkompaniet.
 • Bookscans, 2018: The Bookscans Database. https://www.bookscans.com/Database.htm.
 • Holland, Steve, 2006: Henry Fox, blog 24 december 2006, https://bearalley.blogspot.com/2006/09/henry-fox.html
 • Munroe, Lynn, 2018: Lynn Munroe Books, catalogs, Orange, California. https://lynn-munroe-books.com.
 • Myrman, Patrik, 2018: Serielagret. https://serielagret.se.
 • Nielsen, Atle & Kjell Jørgen Holbye (red.), 2014: Den store boka om Morgan Kane. Oslo: Aller Forlag.
 • Nilsson, Anders N. 2013: Fallet Kjell Hallbing: Om kioskböckers svåretablerade identitet. DAST Magazine 18 april 2013.
 • Nilsson, Anders N. 2016: Copyright i kioskböcker kom under 1950-talet. En studie av hur copyright hanterats i westernpocket. DAST Magazine 11 mars 2016.
 • Nilsson, Anders N. & Patrik Myrman, 2014: Översättare av westernpocket till svenska–en kvantitativ analys. DAST Magazine 21 december 2014.
 • Olsen, Gunnar, 2018: Familien Olsens web-sted. https://www.logolsen.dk/Serieliste.html
 • Rabinowitz, Paula, 2014: American pulp. Princeton NJ: Princeton University Press.
 • Roach, David, 2017: Masters of Spanish comic book art. Mt Laurel NJ: Dynamite Press.
 • Schreuders, Piet, 1981: The book of paperbacks. A visual history of the paperback. London: Virgin Books.

Bilaga 1. Omnämnda illustratörers namn, ev. signaturer och årtal för födelse och död

Australien
Stackpool, Walter, 1915–1998

Danmark
Petersen, William

England
Dimmock, Dave
Fox, Henry, 1911–1980

Norge
Hoan
Olsen Meister, Ernst Vevle, 1944–2014
Stensrud, John I., 1922–
Svinø, Per, 1924–1992
Wiese Moe, Otto (= wimo), 1922–2004

Spanien
Aldoma Puig, Artur, 1935–
Alvaro
Aragonés, Joan Marti (= Petronius), 1936–2009
Badía Camps, Ángel, 1929–
Ballestar, Vicente B., 1929–2014
Beltran Bofill, Joan (= Noiquet), 1934–2009
Bernal, Antonio, 1924–2013
Boada Domenech, Sebastia, 1935–
Bosch Penalva, Jordi, 1927–
Brocal Remohi, Jaime, 1936–2002
Cerón Núñez, Alfonso, 1928–
Cortiella Juancomartí, Rafael, 1931–
Espinosa
Fabá, Salvador, 1936–
Fernandéz Sanchez, Fernando (= Fernandéz), 1940–2010
Gonzaléz Vilanova, Francisco Xavier (= Vilanova), 1930–1995
Griera, Rafael
LaPoite
Longaron, Jordi, 1933–
López Espi, Rafael, 1937–
Marti Ripol, Josep, 1916–2011
Miralles, José María, 1937–
Perez-Sanjulián Clemente, Manuel (= Sanjulian), 1941–
Prieto Muriana, Manuel, 1931–
Prunés, Carlos, 1937–
Pujolar Soler, Albert (= Schöller), 1938-
Ribera, Rafael
Roa
Segrelles, Vicente, 1940–
Segura, Antonio, 1947-2012
Sommer, Manfred, 1933–2007
Torres Prat, Enric (= Enrich), 1940–

Sverige
Agroth, Stig Allan (= S. Allan), 1920–
Albert
Bartsch, Wolfgang Gerd Lothar, 1939–2018
Björne, Walter, 1908–2000
Dahlgren, Curt, 1938–
Hegland, Bertil, 1925–2002
Larsin, Lars Torsten, 1905–1986
Löthman, Allan, 1900–1969
Prytz, Erik, 1914–1993
Sundquist, Thord Knut (= Th. Sundquist), 1935–2007
Svensson, Torsten, 1929–
Söderlund, Harry
Ulvbrandt, Anders, 1923–2009
Wennerberg, Bengt Olof (= Bowen), 1918–2000

Turkiet
Edirne, Ertugrul, 1954–
Sakat
Serdar
Ömer

USA
Abbett, Robert K. (= Bob Abbett), 1926–2015
Allison, Jerry
Barker, Hunter C.
Bates, Sam J. (= Sam Bates)
Blaine, John
Borack, Stanley, 1927–1993
Chiriaka, Ernest (= Darcy), 1913–2010
Crair, Mel, 1923–2007
Dell’Orso, P.
DeSoto, Rafael (1922-2004)
Duillo, John, 1928–
Engle, Morton (= M. Engel)
Garrido, Hector
Glanzman, Louis S., 1922–2013
Gross, George, 1909–2003
Hantman, Carl, 1933–
Henderson, David F.
Jacobson, William George (= William George), 1921–1992
Kimmel, Lou, 1905–1973
Künstler, Mort, 1927–
Leone, John, 1929–2011
Lesser, Ron M.
Lombardero, Joseph, 1922–2004
Maguire, Robert A., 1921–2005
McCarthy, Frank, 1924–2002
McConnell, Gerald (= MAC), 1931–2004
Meyers, Robert William, 1919–1970
Mott, Herb, 1923–2017
Olivere, Raymond, 1924–2017
Prezio, Victor, 1924–1976
Ross, A. Leslie, 1910–1989
Ryan, Tom, 1922–2011
SAM
Saunders, Norman, 1907–1989
Schaare, Harry, 1922-2008
Schulz, Robert E. (= RES), 1928–1978
Stanley, Robert, 1918–1996
Sternbergh, Roy
Thurston, Jack L., 1919–2017
Zuckerberg, Stanley, 1919–1995

Taggar: ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22