Western- och nordlandsföljetonger i Lektyr och Levande Livet 1940–1966

Jan 12th, 2017 | By | Category: 2017-01 jan, Artikel

Av ANDERS N NILSSON

Många romaner inom kategorierna västern och nordland trycktes under 1940-, 50- och 60-talen som följetonger i de båda veckotidningarna Lektyr och Levande Livet. Detta tidigare i stor utsträckning odokumenterade material förtecknas här. Materialet är intressant då det innehåller verk av författare som saknar övrig svensk utgivning, liksom många romaner i Sverige aldrig utgivna i bokform. Då informationen kring de återgivna romanerna var mycket knapphändig i själva tidningarna har ett stort arbete här lagts ner på att dokumentera författarnas identitet och originalverkens titlar. Även illustratörerna lyfts fram i de fall de kunnat beläggas med namn.

Artikeln i pdf, bäst för utskrift: Lektyr och Levande Livet

Västernromanens spridning
Romaner som utspelar sig i Vilda Västern har i Sverige huvudsakligen distribuerats via Pressbyrån i form av pocketböcker utgivna i numrerade serier (Nilsson & Myrman 2013). Vid sidan av dessa drygt fyra tusen så kallade cowboyböcker har romaner av detta slag även utgetts som vanliga böcker med hårda pärmar, i romanhäften, eller gått som följetonger i veckotidningar. Den senare utgivningen förefaller att vara helt odokumenterad. Den saknas i Svensk Bokkatalog och är omöjlig att ta del av via biblioteksdatabaser som Libris. Möjligheten finns alltså att ett större antal västernromaner i Sverige endast tryckts i veckotidningar, och vars existens därmed kommit att hamna i en idag fördold sfär. Förutom renodlade västernromaner har jag här valt att även ta med genren nordland, vars berättelser utspelar sig i Alaska och Kanada bland guldsökare, pälsjägare, rödrockar och indianer.

Lektyr och Levande Livet
Av de tecknade tidningsomslagen att döma har texter som utspelar sig i Vilda Västern i form av noveller och följetonger främst förekommit i veckotidningar med spänningsmaterial riktade mot en manlig läsekrets. Tre sådana tidningar jag studerat är Lektyr, Levande Livet och Rekordmagasinet. Även om alla tre tidningarna frekvent har innehållit västernnoveller, har längre följetonger av detta slag endast påträffats regelbundet i de två förstnämnda. En av de få västernföljetonger jag sett i Rekordmagasinet är Desperadon av Edmund Frates, med start i nr 24, 1961. Jag har tidigare förtecknat de västernnoveller som trycktes i Jules Verne-Magasinet/Veckans Äventyr under 1940-talet (Nilsson 2015), och noterade därvid avsaknaden av längre följetonger.

Lektyr startades redan 1923 av Saxon & Lindströms förlag och finns idag kvar som ett pornografiskt månadsmagasin utgivet av Baltic Press. Lektyr var länge en familjetidning men utvecklades kring 1940 till en äventyrstidning mer riktad mot män, varvid de mer renodlat romantiska berättelserna försvann. Det skönlitterära materialets andel började minska kring mitten av 1960-talet samtidigt som reportage och bilder av avklädda kvinnor gavs en mer framskjuten plats och Lektyr utvecklades till att bli en så kallad herrtidning. Mitt material av Lektyr är lite ojämnt utspritt över åren 1940 till 1970 och omfattar totalt 73 följetonger. I den existerande bibliografin över Lektyrs skönlitterära innehåll under åren 1923–1972 saknas västerngenren helt, även om en del nordlandsberättelser tagits med (Hultgren m fl 1991).

Bild 1

Annons för nästkommande följetong i Lektyr nr 25 1946. Notera hur man betonade att det var en text för män ”kemiskt fri från kvinnor och kärlek”.

Utgivningen av Levande Livet påbörjades 1930 av Åhlén & Åkerlund. År 1962 bytte tidningen namn till Aktuellt ur Levande Livet samtidigt som det skönlitterära materialets andel minskade. Efter ytterligare några namnändringar slogs den ihop med Folket i Bild och fick 1963 namnet FIB-aktuellt, vilken i likhet med Lektyr under 60-talet utvecklades till en herrtidning och idag finns kvar som månatligt porrmagasin. Mitt material av Levande Livet är lite ojämnt utspritt över åren 1943 till 1961 och omfattar totalt 40 följetonger inom västerngenren.

Följetongerna
I strikt mening kan alla skönlitterära texter som sträcker sig över två eller flera nummer av samma tidning benämnas följetonger. I praktiken kan man dock se en skillnad mellan långnoveller, som sträcker sig över två eller tre nummer, och äkta följetonger motsvarande romaner med avsnitt i sju eller fler påföljande nummer av tidningen. Min studie omfattar endast de sistnämnda. Det totala antalet avsnitt för en viss följetong anges aldrig i förväg. De 60-tal följetonger vars hela utsträckning jag kunnat dokumentera varierar från sju till 24 avsnitt. W.C. Tuttles roman De ridande vargarna, vilken ingick i Levande Livet 1948, har 23 avsnitt och Guldgrävartåget 98 av Robert W. Service omfattade enligt Hultgren m fl (1991) hela 24 avsnitt. Men jag har inte gjort några som helst försök att dokumentera texternas teckenantal och vet således inget om variationen i avsnittens omfattning. Texten är som regel relativt kompakt och vanligen satt i tre spalter i 9/8p.

En följetong gavs mest utrymme vid dess start, och då kunde ofta bilden på omslaget få illustrera innehållet. När följetongen sedan framskrider hamnar den längre bak i tidningen samtidigt som dess illustrationer ges mindre plats. Förutom i de avslutande avsnitten gavs inledningsvis en resumé i syfte att göra det möjligt att börja läsa berättelsen även om man missat de föregående avsnitten. Flera följetonger gavs som regel parallellt så att nya introducerades samtidigt som andra var på väg att avslutas. En detaljerad studie av Lektyr 1957 och 1958 visar att västernföljetongerna avlöser varandra sömlöst, men dock under båda åren med undantag för en stor del av våren när man endast ger följetonger från andra genrer fram till nr 18. På 60-talet körde Lektyr som regel bara en följetong i taget, samtidigt som det blev mer av thrillers och mindre av western. Kanske var Wyatt C. Bannisters följetong Främling i Texas, som började i februari 1966, Lektyrs sista inom västerngenren? Novellerna kom dock att hänga med ett bra tag efter detta. Men veckotidningarnas utveckling handlade mycket om hur journalisterna ersatte författarna och fotograferna tecknarna.

Som påpekats av bland andra Jared Gardner (2014) skiljer sig läsningen av en text som följetong på några avgörande sätt från romanen i bokform. Beroende på tidningens periodicitet splittras läsningen av följetongen upp av tider i väntan på nästa avsnitt, varvid läsaren till skillnad från romanens tvingas att lägga den ifrån sig. De följetonger som gick i dagstidningar kom dock dagligen med nya avsnitt (Nygren 2012). Tidiga följetonger skrevs ofta efterhand som de trycktes, varför läsarnas reaktioner kunde komma att påverkas deras utformning. Jag misstänker dock att nästan alla texter i det material jag studerat redan fanns skrivna, och ofta även tryckta, i sin helhet innan de kom att indelas i följetongsavsnitt. En annan skillnad som Gardner lyfter fram är att följetongen till skillnad från romanen nästan alltid är illustrerad av teckningar, vilka kan ha en stark inverkan på hur läsaren tänker sig karaktärer och miljöer. Veckotidningarna förfogade över mycket drivna tecknare, som Lektyrs Helge Forsslund (Falk 2008) och Levande Livets Allan Löthman (Falk 2009). Den senare benämns av redaktör Ingvar Särne i nr 5 1952 ”landets skickligaste Vilda Västern-illustratör”. Jag har i förteckningen angett vem som illustrerat den aktuella novellen, i de fall detta kunnat beläggas.

Jared Gardner menar även att följetongens läsning kan påverkas av att dess text tätt ansluter till andra av tidningens texter och bilder, vilka kan komma att vävas in i läsarens associationsbanor. Man kan ofta se skämtteckningar inlagda på de sidor där veckans avsnitt av följetongen startar, medan den som regel oillustrerade fortsättningstexten längre bak i tidningen får samsas med annonser. Det är inte omöjligt att sådana lättsammare inslag omedvetet kan dämpa dramatiken i de mer hårdkokta berättelserna.

Att en roman gick som följetong innebar även att den fick en stor spridning. Redaktör Lars Saxon uppger i Lektyr nr 9 för år 1944 den dåvarande upplagans storlek som 172.000 ex. I nr 27 för 1957 uppges nettoupplagan ha stigit till 177.933 ex. En läsare anser i en insändare i Levande Livet nr 9 1955 att följetongerna spelat ut sin roll i och med att böcker nu blivit lätta att få tag på. Redaktionen försvarar i sitt svar följetongens existens och pekar på att ”9 av 10 följetonger i tidningen är originalöversättningar av utländska böcker, som icke kommit ut i svensk översättning.”

Sparsamt med information
Det är ytterst ovanligt att någon originaltitel anges för följetonger som återger utländska romaner i översättning. Två undantag kan ses i Levande Livet där originalböckerna Let the Guns Roar (1953 nr 29 s. 20) och On the Dodge (1955 nr 23 s. 24) till och med är avbildade. Även namn på översättarna förekommer endast mycket sparsamt, och vanligen tycks det ha varit någon av tidningens redaktörer, som Lektyrs John Wallin (d. 1958), som utfört detta arbete. Istället för översättning står det ofta ”bearbetning”, vilket torde omfatta viss redigering av texten som anpassning av omfånget samt indelning i lämpliga avsnitt åtskilda av cliff-hangers. En läsare klagar i en insändare i Levande Livet nr 18 1954 just på att avsnitten slutar ”när det är som mest spännande”. Redaktion anser att läsaren träffat huvudet på spiken då den som just avslutat ett avsnitt bör längta ”intensivt efter det nästa numret”.

Titlarna på följetongerna utgör sällan direktöversättningar av originaltitlarna, och avviker även ofta från motsvarande svenska romanutgåvor, utifall sådana föreligger. Som regel är de författarnamn och pseudonymer som anges de rätta, även om undantag förekommer även här. Sammantaget gör den knapphändiga och ibland vilseledande information som ges att upprättande av identitet mellan original och översättning kräver studier av texternas innehåll eller sammanfattningar av denna.

Novellerna har i nedanstående förteckning indelats i översättningar och svenska originaltexter. De översatta texterna dominerar starkt och med enstaka undantag härrör de från USA. Inom varje kategori listas författarna i bokstavsordning. Ett ’N’ efter den svenska titeln visar att den aktuella följetongen bedömts tillhöra kategorin nordland. Följetonger tillhörande denna kategori har främst återfunnits i Lektyr, och så gott som alla 20 finns även publicerade i romanform i svensk översättning. Nordlandsberättelserna var vanliga fram till cirka 1950, varefter västern kom att dominera.

Informationen ges i den detalj den nu föreligger, och till exempel originaltitlar ges endast när de kunnat fastställas med rimlig säkerhet. Även den för mig kända övriga svenska utgivningen av de aktuella texterna anges. Jag listar författarna efter deras rätta namn och anger de pseudonymer under vilka deras texter tryckts inom hakparentes. Av de svenska originalbidragen förefaller de fem av Daniel Langen i Levande Livet alla vara i övrigt outgivna, medan i Lektyr 10 av 23 finns utgivna även i bokform. Endast 14 av de totalt 64 översatta västernföljetongerna finns utgivna i bokform på svenska. Totalt innehåller materialet cirka 70 texter av romanlängd ej utgivna på svenska i annan form än följetongens. Då några av författarnamnen ej återfinns på svenska kioskböcker introducerades de troligen för svenska läsare med sina här listade följetonger. Det finns säkert mer att hitta för den som fiskar med finare garn.

Tack: Jan Malmstedt, Lidingö, tackas för hjälp med uppgifter från KB:s samlingar. James Reasoner och Steve Holland tackas för hjälp med matchning av översättning med motsvarande engelskspråkiga original.

LEKTYR 1940–1966
Svenska originaltexter

Forselles, Georg af & John W. Berglund, f. 1878 i Borås, d. 1952; ?
• Guldfeber i Alaska (N), 1943(13–24) 12 avsnitt, ill. Helge Forsslund (1901–1964), svensk roman Lindqvist, 1945.

Hunter, John, ?
[Troligen en pseudonym för någon svensk författare; LIBRIS anger, troligen felaktigt, 1903–1980 som levnadsår, vilket överensstämmer med Willis Todhunter Ballard, en amerikansk författare som nyttjade samma pseudonym.]
• En cowboy i Arizona, 1948(32–43) 12 avsnitt, ill. Helge Forsslund.
• Kuppen i Arizona, 1949(13–24) 12 avsnitt, ill. Helge Forsslund. [Båda berättelserna har svenskättlingen Tex Johnson som hjälte och utgavs tillsammans i den häftade romanen Högt spel i Arizona (Saxon & Lindström 1950).]

Mantling, Sven Rune, f. 1927 i Brännkyrka, d. 1987
[medförf. Gunnar Jansson, f. 1925 i Högalid, d. 1991]
[Stewart Rogers]
• Främlingen från Texas, 1958(18–31) 14 avsnitt, ill. Helge Forsslund.
• Gamarnas land, 1958(50)–1959(?), ill Helge Forsslund.
• Sporrkedjan från Santa Fé, 1960(40–47) 8 avsnitt, ill. Thord Lindblom (1920–1989), senare som Topp Wild West nr 113, 1971.

[Wyatt C. Bannister]
• Blodsfejd i Kansas, 1957(18–31) 14 avsnitt, ill. Helge Forsslund.
• Buffeljägarna, 1956(12–25) 14 avsnitt, ill. Helge Forsslund.
• Dödens ryttare, 1954(48)–1955(6) 11 avsnitt, ill. Helge Forsslund, senare som Topp Wild West nr 4, 1959.
• Farornas väg, 1953(21–37) 17 avsnitt, ill. Paul Söderström, senare som Topp Wild West nr 7, 1960 & nr 71, 1967.
• Flammande gräns, 1954(10–25) 16 avsnitt, ill. Helge Forsslund.
• Främling i Texas, 1966(8–17) 10 avsnitt, ill. Thord Lindblom, senare som Topp Wild West nr 69, 1967.
• Hovslag i natten, 1961(46)–1962(3) 10 avsnitt, ill. Thord Lindblom.
• Hämnaren från Texas, 1952(25–38) 14 avsnitt, ill. Helge Forsslund, senare som Topp Wild West nr 23, 1962 & Longhorn nr 38, 1972 (felaktigt tillskriven William Hopson som Döden i Abilene).
• Hämndens väg, 1964(3–?), ill. Thord Lindblom.
• I galgens skugga, 1956(41) –1957(4), 16 avsnitt, ill. Helge Forsslund.
• Revolvern från Dallas, 1957(41)–1958(1) 13 avsnitt, ill. Helge Forsslund, senare som Topp Wild West nr 73, 1967.
• Ritten till Rio Bravo, 1965, ill. Thord Lindblom, senare som Topp Wild West nr 60, 1966.
• Ryttaren från Arizona, 1963(34–43) 10 avsnitt, ill. Thord Lindblom.

Bild 4

Omslag till Lektyr nr 34 1963 med illustration till i numret påbörjad följetong av amerikanen Frank McCarthy.

• Spader knekt, 1962(39–47) 9 avsnitt, ill. Helge Forsslund.
• Svarta Mustangen, 1959(36–43) 8 avsnitt, ill. Helge Forsslund.
• Tapadero, 1964(25–?).
• Tomahawker längs Ohio, 1960(17–24) 8 avsnitt, ill. Helge Forsslund.

Stenman, Frank, ?
• San Antonio, 1946, ill. med foton ur David Butlers film San Antonio med Errol Flynn (Warner 1945; filmmanus av Alan LeMay och W.R. Burnett), vilken följetongen bygger på.

Översatta texter
Beach, Rex (Ellingwood),
f. 1877 i Atwood MI, d. 1949
• Silverstimmet i Alaska (N), 1948(17–31), 15 avsnitt, ill. Helge Forsslund, orig. The Silver Horde (Harper 1909), övers. Helmer Grundström, svensk roman Åhlén & Åkerlund 1919.

Canning, Walther, ?
• Revolvrarna talar, 1958(32–40) 9 avsnitt, ill. Helge Forsslund, orig. Talking Guns, även som Rykande pistoler, Pyramidbok nr 53, 1957. [Berättelsen har ej kunnat matchas mot någon publicerad originaltext, men finns utgiven även i Danmark 1958, Vestens hårde lov, Dansk Pocket Bog nr 38, Finland 1961, Savuavat revolverit, Montana nr 10, och Norge 1957, Revolver-rivaler, Zenith-bok nr 25; Wayne Staples återvänder till Black Bear Valley i Sierra Nevada och fadern Jacks Sliding S ranch och hamnar i delo med familjen Orrindorf på grannranchen.]

Cook, Ida & William Everett Cook, f. 1904 i Sunderland UK, d. 1986; f. 1921 i USA, d. 1964
[James Keene]
• Tåget måste fram, 1961(19–?), ill. Thord Lindblom, orig. Iron Man, Iron Horse (Doubleday 1960).

Bild 3

Omslag till Lektyr nr 19 1961 med illustration till i numret påbörjad följetong av Thord Lindblom.

Curwood, James Oliver, f. 1878 i Owosso MI, d. 1927
• Den brinnande skogen (N), 1950(26–38) 13 avsnitt, orig. The Flaming Forest (Daily News 1921), svensk roman Åhlén & Åkerlund, 1924.
• Den gyllene snaran (N), 1954(38–47) 10 avsnitt, ill. Helge Forsslund, orig. The Golden Snare (Grosset & Dunlap 1921), svensk roman Vårt hem, 1928.

Faust, Frederick Schiller, f. 1892 i Seattle WA, d. 1944
[Max Brand]
• En son av Pampas, 1951(2–14) 13 avsnitt, ill. Helge Forsslund, orig. Galloping Broncos (Dodd Mead 1950).

[Walther Canning]
• Hatets dal, 1958(40–49) 10 avsnitt, ill. Helge Forsslund, orig. Silvertip (Dodd Mead 1941), tidigare av Max Brand som Jim Silver, hjälten från Arizona, Lindqvists Pocket Books nr 1, 1949.

Forbes, Ray, ?
• En man från Texas, 1960(1–8) 8 avsnitt, ill. Helge Forslund, orig. Bring the Man Alive (?), tidigare som Hotet från bergen av Walther Canning, övers. Ragnar Ahlstedt, Pyramidbok nr 90, 1959.

Gooden, Arthur Henry, f. 1879 i England, d. 1971
• Månranchen, 1952(2–13) 12 avsnitt, ill. Helge Forsslund, orig. Call of the Range (Macrae Smith 1951).

Grey, (Pearl) Zane, f. 1872 i Zainesville OH, d. 1939
• Skogslöparen vid Ohio, 1953(49)–1954(9), ill. Helge Forsslund, orig. The Spirit of the Border (A.I. Burt 1906), svensk roman Dödsvinden (Holmquist 1925).

Gribble, Leonard Reginald, f. 1908 i Devon UK, d. 1985
[Lester Gregory]
• I gränsvargens spår, 1951(15–25) 11 avsnitt, ill. Helge Forsslund, orig. Lone Trail Ranger (Herbert Jenkins 1948).

Gruber, Frank, f. 1904 in Elmer MN, d. 1969
• Sheriff med mörk stjärna, 1963(14–21) 8 avsnitt, ill. Nils Stödberg (1919–2013), orig. Fighting Man (Rinehart 1948), även som Lagen det är jag, Mustangbok nr 61, 1963 & Jim Dancer, Präriebok nr 152, 1975.

Harrison, C(hester) William, f. 1913 i Indiana, d. 1994
[Coe Williams]
• Vägen till Chevelons dal, 1957(32–40) 9 avsnitt, ill. Helge Forsslund, orig. Trouble Trail (Popular Library 1954).

Heuman, William, f. 1912 i Brooklyn NY, d. 1971
• Laglös stad, 1956(2–11) 10 avsnitt, ill. Helge Forsslund, orig. Guns at Broken Bow (Fawcett 1950).

Hubbard, George Barron, f. 1884 i Croydon NH, d. 1958
[Amos Moore]
• Laglöst land, 1953, ill. Helge Forsslund, orig. Ruckus at Roaring Gap (Washburn 1941).

Joscelyn, Archie (Lynn), f. 1899 i Great Falls MT, d. 1985
[Lynn Westland]
• Ranchens hjälte, 1945(14–?), ill. Helge Forsslund.

Lee, Wayne C(yril), f. 1917 i Lamar NE, d. 2010
• Ranchen i Storm Valley, 1962(51)–1963(6) 8 avsnitt, ill. Rick, orig. Killer’s Range (Arcadia House 1958).

Lehman, Paul Evan, f. 1908 i Royalton PA, d. 2002
• Blå sand i Nevada, 1962(4–11) 8 avsnitt, ill. Nils Stödberg, orig. Poverty Range (Arcadia House 1960).
• Dalen brinner, 1961(3–?), ill. Helge Forsslund, orig. Cow Kingdom (Ward Lock 1943), svensk roman Alla mot en, ICA-förlaget, 1950.
• Ingen lag i Texas, 1961(40–?), ill. Nils Stödberg, orig. West of the Pecos (Avalon 1957).
• Mannen från Colorado, 1962(19–27) 9 avsnitt, ill. Helge Forsslund, orig. Troubled Range (Avalon 1959).

Lewis, Sinclair, f. 1885 i Sauk Centre MN, d. 1951
[1930 års nobelpristagare i litteratur.]
• Fällan (N), 1948(50)–1949(13), ill. Thord Lindblom, orig. Mantrap (Harcourt Brace 1926), svensk roman Norstedt, 1926.

Loomis, Noel M(iller), f. 1905 i Oklahoma Territory, d. 1979
• Gränsland, 1960(48) –1961(?), ill. Nils Stödberg, orig. The Rim of the Caprock (Macmillan 1952).
• Västan om solen, 1961(11–18) 8 avsnitt, ill. Nils Stödberg, orig. West of the Sun (Fawcett 1955).

MacDowell, Syl, f. 1892 i USA, d. 1980
[Tom Gunn]
• Sheriffen från West Post, 1946(26–?), ill. Helge Forsslund. [Sheriffen Blue Steele och hans sidekick Shorty Watts i staden Painted Post har av författaren skildrats i en rad berättelser; banditer är här Sam Sansibel och hans kumpan Borg från OK-ranchen, vilka planerar upprättandet av den egna gränsrepubliken Mexona.]

McCulley, Johnston, f. 1883 i Ottawa IL, d. 1958
• En cowboy utan fruktan, 1946(?)–1947(8), ill. Lindeberg, orig. Señor Avalanche (Arcadia House 1946).
• På gränsen till Texas, 1947(28–?), orig. Ghost Bullet Range (Arcadia House 1945).

Mowery, William B(yron), f. i USA 1899, d. 1957
• Den förbjudna dalen (N), 1946(46)–1947(13), ill. Helge Forsslund, orig. Forbidden Valley (Long & Smith 1933), svensk roman B. Wahlström, 1939; även i Svenska Dagbladet 1937.
• Den gyllene floden (N), 1942(34–49) 16 avsnitt, ill. Curt Blixt & Helge Forsslund, orig. Resurrection River (Little Brown 1935), svensk roman B. Wahlström, 1937.
• Förbjudet guld (N), 1948(2–16) 15 avsnitt, ill. Helge Forsslund, orig. The Hand of Manitou (Blue Book 1926), svensk roman B. Wahlström, 1948.
• Gränspolisen kommer (N), 1944(53) –1945(14) 15 avsnitt, ill. Helge Forsslund, orig. Heart of the North (Doubleday 1930), svensk roman En nordlandets son, B. Wahlström, 1937.
• Gulddalen (N), 1942(7–18) 12 avsnitt, ill. Helge Forsslund, orig. Paradise Trail (Little Brown 1936), svensk roman Flickan i Paradisdalen (B. Wahlström 1945). [Romanen Gulddalen av James Oliver Curwood, först utgiven på svenska 1924, heter i original The Hunted Woman (Grosset & Dunlap 1916)].
• Spåret över bergen (N), 1940(44) –1941(4), orig. The Outlaw Trail (1936), svensk roman B. Wahlströms, 1943.
• Vildmarkens rop (N), 1945(40)–1946(3), ill. Helge Forsslund, orig. Challenge of the North (Little Brown 1934), svensk roman B. Wahlström, 1940; även som Vildmarkskärlek i Allers 1935–1936.
• Vildmarkens sång (N), 1941(27–41), orig. Singer of the Wilderness (Doubleday 1931), svensk roman B. Wahlström, 1936.
• Äventyrens dal (N), 1944(30–42) 13 avsnitt, ill. Gunnar Widholm (1882–1953), orig. The Valley Beyond (Doubleday 1938), svensk roman, B. Wahlström, 1946.

Murphy, Lawrence A(gustus), f. 1924 i USA
[Steven Lawrence]
• Märkt av Texas, 1960(9–16) 8 avsnitt, ill. Helge Forsslund, orig. Brand of a Texan (Fawcett 1958), senare som Duell i Texas, Mustangbok nr 59, 1962.

Bild 2

Omslag till Lektyr nr 9 1960 med illustration till i numret påbörjad följetong av Helge Forsslund.

Nelson, Al P. ?
• Präriens ryttare, 1945(28–?), ill. Curt Blixt, orig. The Cowpunchers of Badwater (Phoenix 1938).

Pope, Frank T. & Edwin W. Westrate, ?
• Nordlandets män (N), 1952(40-49) 10 avsnitt, ill. Helge Forsslund.

Raine, William MacLeod, f. 1871 i London UK, d. 1954
• Nordlandets makt (N), 1950(39) –1951(1), ill. Helge Forsslund, orig. The Yukon Trail (Grosset & Dunlap 1917), svensk roman B. Wahlström, 1951.
• Under Nordlandets stjärnor, 1949(37–?), ill. Helge Forsslund, orig. Under Northern Stars (Triangle Books 1932), svensk roman Under nordliga stjärnor, B. Wahlström, 1949.

Reynolds, W.J. ?
• Passet i bergen, 1962(12–18) 7 avsnitt, ill. Helge Forsslund. [Text troligen hämtad från något amerikanskt pulpmagasin: (hjälte) Webb Frost, (hjältinna) Sue Powell, (bandit) Barr Clapp, (stad) Mute City.]

Rubel, James L(yon, Jr.), f. 1894 i Louisville KY, d. 1960
• Moln över prärien, 1945(44)–1946(?), ill. Gustav Lannmark (1892–1949), orig. Prairie Dust (Phoenix 1936).

Scott, Alexander Leslie, f. 1893 i Lewisburg WV, d. 1974
[A. Leslie]
• Arizona-Höken, 1947(9–19), 11 avsnitt, ill. Helge Forsslund, orig. Iron Men and Gold (Texas Rangers 1946), senare i annan översättning som Pingvinbok nr 243, 1959.

[Bradford Scott]
• Gränsdoktorn, 1949(25–36) 12 avsnitt, ill. Helge Forsslund, orig. The Frontier Doctor (West 1946).

[Jackson Cole]
• Texas tornado, 1960(25–32) 8 avsnitt, ill. Helge Forsslund, orig. Texas Tornado (Pyramid 1953), tidigare som Pyramidbok nr 24, 1956.

Seltzer, Charles Alden, f. 1875 i Janesville WI, d. 1942
• Ranchen i Arizona, 1946, ill. Helge Forsslund, orig. Clear the Trail (Doubleday 1933).

Service, Robert W., f. 1874 i Preston UK, d. 1958
• Guldgrävartåget 98 (N), 1950(2–25) 24 avsnitt, ill. Helge Forsslund, orig. The Trail of Ninety-Eight (William Briggs 1909), övers. Ture Nerman, svensk roman Guldgrävartåget anno 98, Tiden, 1924.

Tench, C(harles) V(ictor), f. 1892 i Hampton UK, d. 1963
• Den förbjudna dalen, 1961(51) –1962(2), ill. Tord Nygren.

Traven, B., f. 1882 i Swiebodzin PL som Otto Feige, d. 1969
• Sierra Madres skatt, 1948(33–49) 17 avsnitt, orig. The Treasure of the Sierra Madre (Alfred A. Knopf 1935; på tyska redan 1927), svensk roman Holmström, 1929.

Tuttle, Wilbur C(oleman), f. 1893 i Montana, d. 1969
• Hökens hus, 1965(34–42) 9 avsnitt, ill. Thord Lindblom, orig. The House of the Hawk (Collins 1963).

LEVANDE LIVET 1943–1961
Svenska originaltexter
Langen, Gösta Daniel
, f. 1914 i Nederlule, d. 1985
[Denis G. Langen]
• Kalabaliken i Silvertown, 1958(18–27) 10 avsnitt, ill. Ola Ericson (1920–2011).
• Revolversnobben, 1956(32–43) 12 avsnitt, ill. Ola Ericson.
• Spöket med silversporrarna, 1957(13–22) 10 avsnitt, ill. Ola Ericson.

[G.L. Dennis]
• Döden kastar ingen skugga, 1960(46)–1961(5) 11 avsnitt, ill. Ola Ericson.

Bild 7

Omslag till Levande Livet nr 46 1960 med illustration till i numret påbörjad följetong av Ola Ericson

• Döden rider ensam, 1959(51/52)–1960(10) 11 avsnitt, ill. Ola Ericson.

Översatta texter
Ballard, Willis Todhunter,
f. 1903 i Cleveland OH, d. 1980
• Den tveeggade hämnden, 1954(19–34) 16 avsnitt, ill. George Camitz, orig. Two-Edged Vengeance (Macmillan 1951), övers. Stig Kassman (1908–1982).

Beeler, Charles Richard, f. 1888 i LaFayette KS, d. 1961
[Caddo Cameron]
• Blodsfejden, 1950(51)–1951(14) 16 avsnitt, ill. Allan Löthman (1900–1969), orig. Spirit of the Feud (Short Stories 1950), övers. Birger Hultstrand (1906–1990).
• Den blodiga gränsen, 1949(35)–1950(?), ill. Allan Löthman, övers. Birger Hultstrand. [En av Camerons många texter om de båda Texas Rangers Blizzard ‘Blixten’ Wilson och Badger ‘Bullret’ Coe, vilka här ska rensa staden Laredo och den anslutande gränsen mellan Texas och Mexico på banditer (Maximo Sarna, Scott Ferris & Tom Blaney).]
• Dödssången, 1954(23–26), 4 avsnitt, ill. Allan Löthman, övers. Birger Hultstrand. [Matt Shannon och José Santos på Valle Verde ranchen i Texas kämpar mot den store ranchägaren John Henry Jones och hans hantlangare Barney Weaver och Gip Little.]
• Tigerns tänder, 1953(47–52) 6 avsnitt, ill. George Camitz, orig. The Tiger’s Teeth (Short Stories 1949), övers. Birger Hultstrand.

Burnett, W(illiam) R(iley), f. 1899 i Springville OH, d. 1982
• Mi Amigo, 1961(6–17) 12 avsnitt, ill. Ola Ericson, orig. Mi Amigo (Knopf 1959). [Burnett är mest känd för sina deckare och skrev bl a texten bakom filmen Little Ceasar.]

Castle, Frank (Pulliam), f. 1910 i Stanley NM, d. 1994
• Dra, främling, 1961(18–29) 12 avsnitt, ill. Ola Ericson, orig. Move along, Stranger (Fawcett 1952).

Chadwick, Joseph L., f. 1909 i York PA, d. 1987
• Hasard i västern, 1952(43–50) 8 avsnitt, ill. George Camitz, orig. Rider from Nowhere (Fawcett 1951), övers. Birger Hultstrand.

Cheshire, Giff(ord Paul), f. 1905 i Cheshire OR, d. 1973
• Hämndens timme, 1954(35–38) 4 avsnitt, ill. George Camitz. [Texten troligen hämtad från något amerikanskt pulpmagasin: (hjälte) Joe Montrall, (banditer) Rancie Gibson & Stue Andrews, (hjältinna) Roxana Hill, (sheriff) George Fenton, (stad) White River.]

Cook, Ida & William Everett Cook, f. 1904 i Sunderland UK, d. 1986; f. 1921 i USA, d. 1964
[James Keene]
• Röda Molnets överman, 1958(34–43) 10 avsnitt, ill. Allan Löthman, orig. The Brass and the Blue (Random House 1956).

Faust, Frederick Schiller, f. 1892 i Seattle WA, d. 1944
[Max Brand]
• Ett uppdrag för Jim Silver, 1946(36–51) 16 avsnitt, ill. Werner Eriksson, orig. Silvertip’s Search (Dodd Mead 1945), även som Silver Tip, övers. Bertil Lagerström, Silver Star 4, 1960, och Bakhållet, övers. S. Rune Mantling, Max Brand 6, 1976.
• Revolver-Kid. Den ensamme ryttaren, 1952(9–22) 14 avsnitt, ill. Allan Löthman, orig. The Hair-Trigger Kid (Dodd Mead 1951), övers. Birger Hultstrand.
• Rykande pistoler, 1952(27–39) 13 avsnitt, ill. George Camitz, orig. Flaming Irons (Dodd Mead 1948), övers. Stig Kassman. [Ingvar Särne skriver under rubriken ”Kontakt” i nr 26 att den kommande följetongen av Max Brand bygger på romanen Singing Guns, men innehållet stämmer med Flaming Irons.]
• Söder om Rio Grande, 1945(39–51) 13 avsnitt, ill. Allan Löthman, orig. South of Rio Grande (Dodd Mead 1936).
• Under Arizonas stjärnor, 1950(13–33) 21 avsnitt, ill. Allan Löthman, orig. Hired Guns (Dodd Mead 1948), övers. Birger Hultstrand.
• Utan pardon, 1953(16–?), ill. George Camitz, orig. Danger Trail (Dodd Mead 1940), övers. Birger Hultstrand.

Bild 6

Omslag till Levande Livet nr 17 1953 med illustration till i numret påbörjad följetong av George Camitz.

• Vildhingsten i Sierra Blanca, 1946(13–27) 15 avsnitt, ill. Allan Löthman, orig. The Stolen Stallion (Grosset & Dunlap 1933).

Fox, Norman A(rnold), f. 1911 i Saulte Ste. Marie MI, d. 1960
• I skuggan av en hjälte, 1954(45)–1955(?), ill. George Camitz, orig. Ghostly Hoofbeats (Dodd Mead 1952), övers. Birger Hultstrand.

Freuchen, Peter, f. 1886 i Nykøbing Falster DK, d. 1957
• Nigger-Dan (N), 1958(40)–1959(4) 16 avsnitt, ill. Ola Ericson, orig. Nigger Dan (Westermann 1951), svensk roman, Bonniers, 1952.

Gregory, Jackson, f. 1882 i Salinas CA, d. 1943
• Blodigt guld, 1955(38)–1956(1) 15 avsnitt, ill. George Camitz, orig. Marshal of Sundown (Dodd Mead 1938), övers. Birger Hultstrand.

Hallam, Edgar, ?
• Nordlandets hämnd (N), 1944(45) –1945(7), 15 avsnitt, ill. Allan Löthman. [Järnvägsingenjören Wincent Bellish förälskar sig i Loolita vars föräldrar påträffat en guldfyndighet som skurken Hugh Cairn vill lägga beslag på.]

Hamilton, Donald (Bengtsson), f. 1916 i Sverige, d. 2006
• Hatets dal, 1955(9–24) 16 avsnitt, ill. Allan Löthman, orig. Smoky Valley (Dell 1954), övers. Birger Hultstrand.

Heckelmann, Charles N(ewman), f. 1913 i Brooklyn NY, d. 2005
• Se dig inte om! 1953(30–42) 13 avsnitt, ill. George Camitz, orig. Let the Guns Roar! (Doubleday 1950), övers. Stig Kassman.

Ingstad, Helge, f. 1899 i Meråker NO, d. 2001
• Nordlandets Röde Varg (N), 1946(52) –1947(15) 16 avsnitt, orig. Klondyke Bill (Gyldendal 1941), svensk roman Skoglund, 1942.

Jenkins, Will(iam) F(itzgerald), f. 1896 i Norfolk VA, d. 1975
• Ranchens son, 1953(52)–1954(11) 12 avsnitt, ill. George Camitz, orig. Son of the Flying Y (Fawcett 1951).

Kelley, Thomas P., f. 1905 i Hastings CAN, d. 1982
• De svarta Donnellys, 1960(38–47) 10 avsnitt, ill. Allan Löthman, orig. The Black Donnelys (Harlequin 1954).

London, John Griffith, f. Chaney 1876 i San Francisco CA, d. 1916
[Jack London]
• Skriet från vildmarken (N), 1958(6–12) 7 avsnitt, ill. Allan Löthman, orig. The Call of the Wild (Macmillan 1903), svensk roman Bohlin, 1907.

MacDonald, William Colt, f. 1891 i Detroit MI, d. 1968
• Revolverns lag, 1956(10–23) 14 avsnitt, ill. Göte Göransson, orig. Rebel Ranger (Doubleday 1943), övers. Birger Hultstrand.

Marshall, Edison, f. 1894 i Rensselaer IN, d. 1967
• Sjungande pilar, 1943(8–20) 13 avsnitt, ill. Bo Vilson (1910–1949), orig. Singing Arrows (The New McClure’s Magazine 1928–1929).

Overholser, Wayne D., f. 1906 i Pomeroy WA, d. 1996
• Massakern vid Yellow Cat, 1959(2–11) 10 avsnitt, ill. Ola Ericson, orig. The Lone Deputy (Macmillan 1957), senare som Den ensamme sheriffen, Pyramidbok nr 210, 1963.

Parrish, Randall, f. 1858 i Kewanee IL, d. 1923
• Rebellernas dotter, 1943(21–38) 18 avsnitt, orig. Love under Fire (A.C. McClurg 1911), svensk roman Billie, Nordiska förlaget, 1912.

Raine, William MacLeod, f. 1871 i London UK, d. 1954
• Gäckande flykt, 1955(24–37) 14 avsnitt, ill. George Camitz, orig. On the Dodge (Houghton Mifflin 1938), övers. Stig Sandelin (f. 1920).

Roberts, Kenneth (Lewis), f. 1885, d. 1957
• Wobi Madaondo Den vite djävulen, 1945(27–44) 18 avsnitt, ill. Allan Löthman, orig. Northwest Passage (Doubleday 1937), svensk roman
Nordvästpassagen, Bonniers, 1938. [Följetongen omfattar endast en del av romanen.]

Robertson, Frank (Chester), f. 1890 i Moscow ID, d. 1969
• Ranchkungens arv, 1947(25–47), 23 avsnitt, ill. Allan Löthman, orig. Round-up in the River (Dutton 1945).

Tompkins, Walker A., f. 1909 i Prosser WA, d. 1988
• Hämnaren från bergen, 1951(17–33) 17 avsnitt, ill. Allan Löthman, orig. Rimrock Rider (Macrae Smith 1950), övers. Birger Hultstrand.

Tuttle, Wilbur C(oleman), f. 1893 i Montana, d. 1969
• De ridande vargarna, 1948(19–41) 23 avsnitt, ill. Allan Löthman, orig. The Wolf Pack of Lobo Butte (Houghton Mifflin 1945).

Bild 5

Omslag till Levande Livet nr 19 1948 med illustration till i numret påbörjad följetong av Allan Löthman.

Källor

  • Falk, Bertil, 2008: Vad hade Lektyr varit utan Helge Forsslund? DAST Magazine, 2001/3
  • Falk, Bertil, 2009: Femtusenkonstnären Allan Löthman. DAST Magazine, 1994/4.
  • Gardner, Jared, 2014: Serial fiction and the novel. I: Priscilla Wald & Michael A. Elliott (red.), The Oxford History of the Novel in English: Volume 6: The American Novel 1879–1940. Oxford: Oxford University Press.
  • Hultgren, Jan, Kjell Hjalmarsson & Arne Eriksson, 1991: Lektyr 1923–1972. Privat tryck.
  • Nilsson, Anders N. 2015: 1940-talets Jules Verne-Magasinet / Veckans Äventyr som västerntidning. DAST Magazine, 31:a mars, 2015.
  • Nygren, Lars-Erik, 2012: Följetonger i några svenska dagstidningar. En förteckning. Arlöv: Eget förlag.
Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22