Vad kostade en Bill och Ben?

Apr 15th, 2014 | By | Category: 2014-04 apr, Artikel

Om priset på svensk westernpocket över tid, förlag och sidantal

Av Anders N. Nilsson & Patrik Myrman

I likhet med serietidningar hade de pocketböcker som distribuerades via Pressbyrån alltid priset tryckt på omslaget, varför det i efterhand med tillgång till böckerna är relativt enkelt att rekonstruera deras prisutveckling. Då böckerna dessutom gavs ut i numrerade serier, och några serier fanns under en relativt lång tid, kan jämförelsen utan problem sägas gälla en mer eller mindre likartad produkt.

Artikeln i pdf, bäst för utskrift: DAST Kostade Bill & Ben

I tryck fixerade bokpriser tillämpades i Sverige generellt fram till bokmarknadens avreglering 1970. Därefter har av producenten bestämda priser mer och mer kommit att ses som något som hämmar den fria konkurrensen och därmed inte bör få finnas, inte ens som cirkapriser. I föreliggande studie har vi valt att begränsa oss till westernpocket utgiven i Sverige under senare halvan av 1900-talet, och rör oss därmed över en tidsgradient där förtryckta priser från början var lagstadgade och mot slutet på väg att förbjudas.

Vi har tidigare kartlagt utgivningen av svensk westernpocket (Nilsson & Myrman 2013), och hänvisar till den artikeln för mer generella uppgifter om de olika bokserierna. I en annan artikel har böckernas utformning och metadata studerats (Nilsson 2014), och dessa uppgifter kan nu sägas kompletteras med en studie av de på böckernas pärm tryckta prisuppgifterna. Förutom att beskriva prisutvecklingen över tiden jämför vi även de olika förlagens bokserier och tittar närmare på fenomen som klisterlappar och omtryckningar. Vi jämför även prisutvecklingen med den för serietidningar och presenterar nya data för Kalle Anka & Co, som utkommit kontinuerligt i Sverige sedan 1948. Viktiga frågeställningar vi vill belysa är hur uppdelningen i billigare och dyrare bokserier såg ut, samt hur den allmänna prisutvecklingen för westernpocket tedde sig i förhållande till närliggande typer av trycksaker som serietidningar?

Metod och material
Det pris som återfinns tryckt på det aktuella bokomslaget har lagrats i en ACCESS databas över svensk westernpocket tillsammans med övriga metadata. I samband med införandet av oms 1960 och moms 1969 förekom priser såväl inklusive som exklusive omsättningsskatt. Samtliga priser har räknats om så att de inkluderar det aktuella årets skattesats från och med 1960 i de fall priserna inte angetts inklusive oms respektive moms. Konsekvent har den prisuppgift som funnits tryckt på bokomslaget använts oavsett vilka andra prisuppgifter som funnits på klisterlappar på böckerna. När en boks normalpris varit överkorsat i trycket och ersatt med ett lägre introduktionspris så har det lägre pris som konsumenten fått betala använts. För att möjliggöra jämförelser av olika bokserier över åren har medelvärde för pris per bok och år räknats ut.

Priset på häften av serietidningen Kalle Anka & Co har för årgångarna 1948 till 1982 erhållits av Ralph Andersson. Resterande priser har registrerats direkt från Umeå universitetsbiblioteks innehav med viss komplettering från häften i egen ägo. De redovisade årsmedelvärdena baserar sig endast på normalhäften och alla typer av prishöjda extratjocka nummer har uteslutits. Vi vill även tacka Kungliga biblioteket som försåg oss med priser på några böcker i serien Bill och Ben, som vi inte hade tillgång till själva. Värden för konsumentprisindex (1949 = 100) har hämtats från SCB:s hemsida.

Årsvisa medelpriser
I följande lista ges medelpris per bok och år för de studerade bokserierna. Det enda exempel vi sett på westernpocket som saknar tryckt pris är några böcker i andra upplagan av Ben Hogan från nr 14 och uppåt. Serier utgivna av B. Wahlströms förlag 1958–1983 redovisas separat i Tabell 1. Pris för längre serier som Bill och Ben, Pingvin och Pyramid redovisas endast i diagramform.

Tabell 1

Tabell 1. Årsvisa medelvärden från 1958 till 1983 för priser på B. Wahlströms olika västernserier. Serier kodade som: (BV) Bästa Västern, (JM) Joe Montana, (K45) Kaliber 45, (MJ) Mack & Joe, (McA) McAllister, (MK) Morgan Kane, (Mu) Mustang, (Sh) Sheriff, (WC) Walter Colt och (WW) Wild West.

 • Amerika (1999–2000) 49,50×2
 • Arizona (1970–71) 2,50×2
 • Ben Hogan (1972–77) 2,75 2,79 3,36 4,04 4,25 4,95; (1990-93) 24,80 24,80 24,80 29,50
 • Big Jim (1966–81) 1,95 1,95 2,16 2,39 2,73 2,95 2,95 3,25 3,57 4,06 4,58 5,42 5,95 6,78 8,08 9,50
 • Bravo (1963–70) 1,50 1,54 1,81 1,92 1,95 2,63 2,75 2,75
 • Buckskin (1991) 24,23
 • Bullet Western (1974–76) 4,45 4,45 5,95
 • Bästa Västern (1984–89) 12,99 14,90 15,40 16,40 17,79 18,90
 • Cactus Jim (1964–65) 1,65 1,68
 • Clay Allison (1970–89) 3,04 3,23 3,25 3,25 3,75 4,06 4,83 5,85 7,85 8,07 8,83 10,00 11,17 12,25 12,85 14,56 15,90 16,40 17,53 18,40
 • Cleveland Western (1971–72) 1,50×2
 • Colt (1973–74) 1,95 2,22
 • Coyote (1954–60) 1,85×6 1,93; (1972) 4,00
 • Diablito (1983) 28,08
 • Fargo (1993) 29,50
 • Jim och Jeff (1976–80) 4,95 5,35 5,95 6,97 8,08
 • Joe Montana (1984–88) 13,10 14,90 15,40 15,80 16,90
 • Kent-sagan (1979–81) 16,95×3
 • Laredo (1970–71) 2,50×2
 • Longhorn (1968–78) 2,75 2,75 2,75 2,89 2,90 2,90 3,15 3,25 3,95 3,95 3,95
 • Louis L’Amour (1987–89) 16,30 18,07 19,90
 • Max Brand (1974 & 76) 3,50 4,50
 • Morgan Kane (1984–95) 13,05 14,69 15,23 16,57 17,90 19,50 21,23 23,65 25,90 26,90 28,90 31,90
 • Nyckelbok, En (1964–70) 1,65 1,80 1,89 1,95 2,25 2,33 2,35
 • Nyckelböckerna (1958–64) 0,90 0,90 0,95 0,95 1,05 1,36 1,50
 • Nyckelserien (1974–76) 3,63 4,50 4,85
 • Ponnyböckerna (1956–60) 1,00×4 1,04
 • Prärieböckerna 1962–82) 1,35 1,43 1,65 1,81 1,98 2,25 2,25 2,45 2,77 2,95 2,95 3,25 3,69 4,45 4,95 5,82 6,75 6,89 7,95 9,42 10,55
 • Punktvästern (1976–78) 7,50 7,50 9,00
 • Ryder (1989–90) 20,40 21,23
 • Sacketts (1990–92) 25,07 29,57 33,90
 • Silver Star (1960–65) 2,87 2,87 3,03 3,15 2,95 2,99
 • Sundance (1974–75) 4,50×2
 • Så vanns en kontinent (1984–87) 24,75 24,78 27,50 27,50
 • Texas (1980-84) 8,00 9,42 10,97 11,85 12,85
 • Texasbok, En (1960–62) 1,30 1,35 1,59
 • Toppserien (1958–73) 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,50 2,50 2,53 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,90 2,90 2,90
 • Utpost 9 (1982–84) 11,88 13,18 13,85
 • Walt Slade (1963–82) 1,65 1,65 1,79 1,88 1,95 1,95 1,95 2,70 2,95 2,95 3,25 3,63 4,13 4,50 5,00 5,83 6,92 7,75 9,31 9,75
 • Wild West-böckerna (1961–63) 1,65×3
 • Virginia (1973–74) 1,95 2,20
 • Zebrabok, En (1955–58) 2,25 2,25 2,35 2,45

De bokserier som gavs ut av B. Wahlströms 1958–1983 hade alla ungefär samma omfång och seriernas priser följs väldigt väl åt från 1970 och framåt då förlaget kunde ge ut ända upp till åtta olika serier under ett och samma år (Tabell 1). Även Wennerbergs serier av normaltjocklek följs åt i pris och en jämförelse av Wahlströms Mustang med Wennerbergs Pyramid visar på ungefär samma prisutveckling (Figur 1).

Figur 1

Figur 1. Årsvisa medelvärden för pris per bok för åren 1956 till 1981 avseende de fyra bokserierna Longhorn/Topp, Mustang, Pyramid och Pingvin (inklusive Ben Hogan), representerande fyra olika förlag.

De två stora förlagen tycks alltså inte ha konkurrerat via prissättningen, även om Wennerbergs även gav ut en del lite dyrare, men inte så långvariga, serier med tjockare böcker, som till exempel Kent-sagan, Punktvästern och Sacketts. Av övriga förlags mer långlivade serier var Pingvinböckerna länge klart billigare än de två stora förlagens serier (Figur 1), medan förlaget Trots båda serier Longhorn och Topp från början var dyrare, men med tiden blev billigare än de andra förlagens serier. Av de tidigaste serierna var Lindqvists Coyote relativt dyr i förhållande till sitt låga sidantal, medan Bonniers höga pris på Zebraböckerna och Silver Star matchades av ett högre sidantal. De tre lågprisserierna Cleveland Western, Colt och Virgina som gavs ut av Williams förlag under första halvan av 1970-talet hade alla färre än 100 sidor per bok och tunna sladdriga pärmar. Det hände även att böckerna i en serie gavs ett utökat sidantal, och som exempel kan här nämnas reprisserien Bästa Västern, som Wahlströms ändrade från 120 till 160 sidor 1981. Priset höjdes i samband med detta med två kronor, från 8,95 till 10,95, och på omslaget till bok nr 81 Lagen ur spel av Shad Denver finns en röd stjärna med texten ”Större stil nu 160 sidor”. Även Winthers ökade sidantal för Bill och Ben från 144 till 160 sidor, utan samtidig förändring av stilens storlek, uppmärksammades på framsidan av nr 371 Kidnapparnas gisslan år 1990, men i detta fall utan någon prisökning utöver det vanliga.

Rent generellt följde västernböckernas priser länge den allmänna prisökningen för att under 1970-talet börja öka lite snabbare och under 1990-talet mycket snabbare än den allmänna prisutveckling som konsumentprisindex (KPI) anses representera. Som exempel på detta mönster visar vi prisutvecklingen på Wennerbergs böcker om Bill och Ben, inklusive föregångaren Wild West-böckerna, under perioden 1962 till 2000 (Figur 2). Bill och Ben kostade mot slutet 39,90 medan motsvarande prisutveckling enligt KPI slutade på ett pris under 15 kronor. Som jämförelse till västernböckerna redovisar vi här även ett diagram över prisutvecklingen för serietidningen Kalle Anka & Co. från starten 1948 fram till år 2000 då Bill och Ben lades ned (Figur 3).

Figur 2

Figur 2. Årsmedelvärde för pris per bok i Wennerbergs serie Bill och Ben inklusive Wild West-böckerna från 1962 till 2000. Faktiskt pris visas med fyllda symboler medan ofyllda symboler visar prisutvecklingen beräknad från konsumentprisindex.

Figur 3

Figur 3. Årsmedelvärde för pris per häfte av serietidningen Kalle Anka & Co. från 1948 till 2000. Faktiskt pris visas med fyllda symboler medan ofyllda symboler visar prisutvecklingen beräknad från konsumentprisindex.

Prismärkningens utveckling
Vi tittar här närmare på prismärkningens utveckling med Wennerbergs serie Pyramidböckerna (1956–1981) som exempel. Före omsens införande var böckerna endast märkta med själva priset ”1:50” på framsidans övre högra hörn, och kring nr 130 från slutet av 1960 infördes tillägget ”inkl. oms.” På de böcker som utgetts tidigare under 1960 fick omsen läggas till manuellt. Priset höjdes till ”1:75 inkl oms.” från och med nr 149 vid mitten av 1961. Detta pris behölls oförändrat ända fram till nr 235 från 1965 då priset höjdes till 1,95 och därefter rätt snart till 2,25 från och med nr 253, samtidigt som texten 1969 uppdaterades till ”inkl. moms.” Via stegvisa prishöjningar till 2,50 och 2,95 sätts priset på nr 337 år 1973 till 3,25 samtidigt som prisuppgiften flyttas till omslagets baksida och föregås av ordet ”Cirkapris”. Vi tolkar detta som en eftergift åt de myndigheter som menade att producenternas prismärkning av sina varor hotade den fria konkurrensen. Långt senare fälldes Månadens Bok år 2002 av Marknadsdomstolen för att de använde sig av förtryckta cirkapriser på sina pocketböcker. Regelverket har alltså successivt blivit striktare i detta avseende, men man ska även ha i åtanke att den statliga prisregleringen av böcker i Sverige fanns kvar ända fram till år 1970. Till saken hör även att förtryckta cirkapriser på tidskrifter och kioskböcker kunde motiveras av att de såldes via kommission med full returrätt.

Klisterlappar
I likhet med andra typer av kioskböcker är många begagnade westernpocket försedda med klisterlappar av olika slag. Mest påfallande är de två dominerande förlagens stora röda realappar, runda hos Wahlströms och rektangulära hos Wennerbergs/Winthers, som anger att boken såldes till ett lägre pris än vad som var fallet när den var ny (Figur 4).

Figur 5

Figur 4. Omslag från Clay Allison nr. 111 från 1983 med karakteristisk reaprislapp. Ordinarie pris för boken var 12,85. Notera den okänsliga placeringen av klisterlappen som närmast förstärker fixeringen på kvinnans kropp.

Lappar av detta slag började användas av Wennerbergs redan 1969 på Pyramid– och Prärieböckerna, medan de hos Wahlströms dök upp först kring 1977. Reapriset låg som regel kring halva nypriset och troligen var det distributören som försåg de returnerade böckerna med lappar av denna typ. Då Wahlströms realappar av detta slag var märkta med namnet ”Åhléns Tempo” gick huvuddelen av deras leveranser säkert till denna varuhuskedja. Även olika andra butikskedjors egna små och mer oansenliga extraprislappar förekommer på en och annan bok. Winthers realappar var från och med slutet av 1980-talet även försedda med streckkod. På några av Winthers böcker från mitten av 1980-talet finns även lappar utan pris men med texten ”Halva priset”. Reaböckerna har ofta även ett kryss ritat dit med tuschpenna eller ett avklippt övre högra pärmhörn, vilket säkerligen gjorts ute i butiken för att markera att boken sålts till ett lägre pris. Ett specialfall är en Joe Montana-bok med dubbla realappar där den yttre har ett en krona högre pris än den inre, vilket var lite oväntat då reapriser annars tenderar att sänkas med tiden. De första böckerna i en ny serie såldes ofta till ett rabatterat pris, som till exempel Buckskin nr 1 försedd med klisterlapp med texten ”Nyhetspris 18:90” mot normalpris 23,90.

Vi har även observerat lappar som anger ett högre pris än det på boken tryckta och dessa lappar är som regel mer diskreta och alltid klistrade över originalpriset. Det nya priset motsvarar seriens bokpris något eller några år framåt i tiden, och meningen kanske var att böckerna skulle fortsätta säljas till fullt pris utan att konkurrera prismässigt med de nyare och dyrare böcker som hunnit ges ut. Böcker prishöjda i efterhand kan i vissa fall även kopplas ihop med införandet av oms 1960, och på vissa böcker från denna tid med tryckt pris utan oms har vi observerat att priset inklusive oms har skrivits dit med blyertspenna.

Av Wennerbergs böcker återfinns en del försedda med etiketter som visar att de skickats ut med posten som gratisprov, och i Figur 5 visas ett sådant exemplar av Bill och Ben nr 13 från 1963. Även detta ett sätt av att få nytta av returnerade böcker, och som praktiserades på Bill och Ben åtminstone fram till och med 1966.

Figur 5

Figur 5. Omslag till Bill och Ben nr. 13 från 1963 med vit prishöjningslapp täckande originalpriset 1:65 och med gåvolapp som visar att boken skickats ut med posten som gratisprov.

En prishöjd andra tryckning
Wennerbergs lät trycka upp en andra prishöjd variant av några av sina böcker först utgivna under 1975. Originalpriset var för alla 4,25, medan omtrycket kostade 6,75. Det högre priset motsvarar det som användes i respektive serie först 1978 och 1979. Den dyrare varianten skiljer sig förutom det högre priset även i att årtal för tryckning saknas och i vissa fall även i andra detaljer specifika för varje enskild bok. De skiljer sig även genom att vara några millimeter mindre breda, vilket kan bero på att inlagan från överblivna exemplar försetts med en ny pärm. De fem exempel på detta förfarande vi hittills stött på är:

 • Big Jim nr 20 av andra upplagan, Straffångens hämnd av Marshall Grover; på omtryckets rygg saknas författarens namn och pärmen är mer klargrön med titeln röd-orange.
 • Prärie nr 153, Pengarna eller livet av Ray Hogan
 • Prärie nr 154, Människojägarens dilemma av Lewis B. Patten.
 • Pyramid nr 365, Det svåraste valet av Lewis B. Patten; original med förlagslogo ”W” tryckt på smutstitelsidan, vilket saknas i omtrycket
 • Pyramid nr 366, Bowmans son av Gordon D. Shirreffs; på originalets baksida finns ett foto nertill, vilket saknas på omtrycket.

Diskussion
De olika bokseriernas prisläge kan till största delen förklaras av årtal och sidantal, varför priskonkurrens mellan förlagen tycks ha spelat en mindre roll. Tydligt är dock att några enstaka förlag som Pingvin, Romanförlaget och Williams hade något av en lågprisprofil, medan de båda förlag som dominerade utgivningen mellan 1970 och 1983, Wahlströms och Wennerbergs, tillämpade en i det närmaste identisk prissättning av sina många olika bokserier.

Prisutvecklingen på böcker hamnade i blickpunkten efter momssänkningen 2002 då frågan infann sig hur och om denna hade påverkat bokpriserna. Den diskussion som följde ledde även till en metoddiskussion i och med att olika undersökningar gav olika resultat (Ahlmark 2004). Situationen var emellertid inte ny då tidigare Statens pris- och kartellnämnd klagat på tillförlitligheten hos SCB:s bokprisindex (SPK 1987). Att mäta förändringar i bokpriser är alltså i allmänhet förenat med påtagliga svårigheter, vilka dock inte existerar på samma sätt när det gäller periodiskt utkommande trycksaker med försäljningspriset tryckt på omslaget, som serietidningar och många typer av populärlitteratur.

Att priset på serietidningar ökat drastiskt efter ca 1990 har påpekats av bland andra Håkan Eriksson baserat på en analys av prisutvecklingen hos Fantomen och Knasen (Eriksson 2010). Vår egen studie av Kalle Anka & Co. visar på i princip samma utveckling (Figur 3), även om vi inte som Eriksson tagit med förändringar i sidantalet i analysen. De data vi nu presenterar tyder på att de så kallade kioskböckerna uppvisade samma mönster som serietidningarna, med en stegrande prisutveckling, vars orsaker vi här vill försöka identifiera. Då våra data endast omfattar westerngenren, vore det önskvärt att framtida studier tittade närmare på de aktuella förlagens övriga produktion, som till exempel deckare, thrillers och romantikböcker.

Rent allmänt gäller sannolikt att den observerade prisstegringen har orsakats av krympande upplagor. Även om förändringar i upplagans storlek är svåra att belägga kan nämnas att SPK (1987: bilaga 3) uppger en minskning för Kalle Anka & Co. på 21 procent mellan 1976 och 1986. Som noteras av Eriksson (2010) innebär en minskad upplaga att färre tidningsexemplar måste bära upp de fasta kostnader som finns för att framställa den, och en prisökning framstår som oundviklig. Utvecklingen kan här lätt ta formen av en negativ spiral. Enligt SPK (1987:19) har förlagen bemött nedgången i antal försålda exemplar genom att minska på antal olika tidningar, samtidigt som man satsat resurser på att göra de kvarvarande mer attraktiva.

För serietidningarnas del med deras unga läsekrets har säkert konkurrensen från nya media som video och dataspel starkt bidragit till de minskade upplagorna. Filmens ökade tillgänglighet kan säkert även ha bidragit till att försäljningen av westernpocket minskade och här tillkommer även det med tiden starkt avtagande intresset för westerngenren som sådan (Nilsson 2011). Sett som antal utgivna titlar inledde svensk westernpocket sin kräftgång redan i slutet av 1970-talet (Nilsson & Myrman 2013), och vår uppfattning är att en kvantifiering av antal försålda böcker skulle göra minskningen ännu mer dramatisk. Upplagans utveckling kan kanske även relateras till de prisjusterande klisterlapparnas utseende. Så länge dessa är ovanliga och diskret justerar priserna uppåt är upplagan stabil, medan när de blir mer frekventa och övertydligt visar på ett kraftigt sänkt pris så är upplagan på nedåtgående. Skillnaden ligger här i mängden av återförsäljarna returnerade böcker i relation till sannolikheten att kunna sälja dem till ett nytt pris.

Vid sidan av de gemensamma dragen i utgivning och distribution är vår uppfattning att den stegrade prisökning som kännetecknar både serietidningar och westernpocket framförallt kan tillskrivas den upplageminskning de genomgått. Samma mönster föreligger troligen även för andra typer av populärlitteratur för vilka relevanta data ej studerats. Men medan Bill och Ben, som Sveriges sista överlevande västernbokserie, lades ned vid millennieskiftet, så kommer såväl Fantomen som Kalle Anka fortfarande ut. Hur länge till kan man med visst fog fråga sig?

Källor

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22