Svensk kiosklitteratur i österled

Feb 13th, 2019 | By | Category: 2019-02 feb, Artikel

Matchning av finsk Caliber 45 och Mustang med svensk westernpocket

Av ANDERS N NILSSON

I samarbete med svenska B. Wahlströms utgav finska Vaasa Oy 1967–1978 de två pocketserierna Caliber 45 och Mustang, med totalt 118 böcker. Texterna hämtades från fem av Wahlströms svenska bokserier och översattes troligen från svenska till finska trots att det med få undantag handlade om engelskspråkiga originaltexter. Majoriteten av de finska texterna trycktes ett till fyra år efter de motsvarande svenska utgåvorna. Wahlströms försåg även det finska förlaget med omslagsbilder, som dock i stor omfattning kombinerades med texterna på ett annat sätt än i Sverige. Frikopplingen av text och bild framgår även av att många bilder trycktes på finska bokomslag innan de använts i Sverige. Ett 20-tal av de bilder som återfinns på de finska böckerna tycks aldrig ha använts i Sverige.

Artikeln i pdf, bäst för utskrift: Svensk kiosklitteratur i österled

Internationellt perspektiv av vikt
Kioskböckernas utgivning har tidigare studerats främst ur ett nationellt perspektiv, som Willy Bakkens (1994) norska studie eller Nilsson och Myrmans (2013) översikt av svensk westernpocket. Jag menar dock att det nationella perspektivet inte räcker till, då utgivningen till sin natur var utpräglat internationell. Först och främst handlade det huvudsakligen om översättning av utländsk, framför allt amerikansk, litteratur, och även merparten av omslagsbilderna hämtades från utlandet (Nilsson 2018a). Det förekom alltså en utbredd handel med rättigheter och säkerligen även en påtaglig konkurrens om materialet. Kostnaderna kunde troligen reduceras genom förvärvande av rättigheter för flera länder samtidigt.

Förlagsstrukturen uppvisade nationella särdrag så att till exempel den danska utgivningen helt dominerades av Winther, medan i Sverige de båda förlagen B. Wahlström och Wennerberg var ungefär lika stora. Av olika inomnordiska samarbeten ter sig det av Winther ledda som det mest inflytelserika, omfattande populära bokserier som Bill och Ben och Walt Slade, med samarbetspartners i Finland (Viihdekirjat), Norge (Ingar Weyer Tveitan m fl) och Sverige (Wennerberg) (Nilsson 2018b). Vid sidan av Winthers omfattande samarbetsnät förekom även en rad mer bilaterala samarbeten, vilka ännu ej belagts i detalj. I föreliggande artikel redovisas ett samarbete mellan svenska B. Wahlström och finska Vaasa Oy, resulterande i att i Sverige redan utgivna texter och bilder kom att återutges i de båda finska pocketserierna Caliber 45 och Mustang under åren 1967 till 1978. Totalt omfattande 118 böcker, vilka listas och avbildas på Miikka Kivimäkis hemsida Kioskilänkkärit kautta aikain. Av de 118 texterna härrör 73 från USA, 35 från England, 8 från Australien och två från Sverige. Matchningen av de finska böckernas texter och omslagsbilder med B. Wahlströms svenska westernpocket redovisas i en fristående bilaga.

Två finska pocketserier
Finsk Mustang började ges ut 1967 med en bok i månaden (Bild 1).

Bild 1

Bild 1. Omslagsmålningen på finsk Mustang nr 6 från 1967 skapades 1958 av en okänd konstnär för den amerikanska pocketboken Gold Medal nr 723. Den trycktes samma år i Sverige på Pyramid-bok nr 68, och användes här senare även på Topp Wild West nr 27 1963 och på Bravo nr 27 ett år senare. Man kan förstå att B. Wahlströms undvek den.

Från och med 1971 övergick man till en bok varannan eller var tredje månad. Utgivningen avslutades 1978 med bok nr 84. Logotypen i pärmframsidans överkant behölls i stort sett oförändrad från den svenska serien med samma namn, även om texten under namnet utelämnades, ”WILD-WEST SOM BÄST”. Även färgsättningens rotationsschema mellan svart, gult, orange och rött behölls. Innehållet hämtades från fem av Wahlströms svenska westernserier: Mustang (35 st), Sheriff (30), McAllister (10), Kaliber 45 (6) och Wild West (3).

Det svenska namnet Kaliber 45 ändrades i Finland till det engelska Caliber 45. Logotypen i pärmframsidans överkant hade en konstant färgsättning med gul text mot röd bakgrund och en svart revolver inlagd före 45. Prisuppgiften placerades i Finland i logoradens början medan den i Sverige var mer diskret och efter bok nr 12 återfanns längre ner på sidan. Seriens utgivning inleddes 1971 med en frekvens på en bok cirka var tredje eller fjärde månad. Utgivningen avslutades 1978 med bok nr 34. Innehållet hämtades från fyra av Wahlströms svenska westernserier: Mustang (16 st), Kaliber 45 (15), McAllister (2), och Sheriff (1).

Svenska Kaliber 45 och Mustang hade båda en typ av underserier med återkommande hjältar, som Lando och Lassiter (Nilsson 2016a & b). Lassiter förekommer i nio böcker av finska Caliber 45 medan Lando förekommer i sju, och även åtta av Mustang. Frekventast i Caliber 45 är dock Fargo, som förekommer i hela 13 böcker i serien. Karaktären McAllister hade en egen bokserie i Sverige, men fanns i Finland i tio böcker av Mustang och två av Caliber 45. Överlag hade Caliber 45 ett starkare fokus på de återkommande hjältarna medan över hälften av böckerna av finska Mustang hade hjältar som endast förekom i en eller två böcker vardera.

Flertalet texter kom ut på finska två eller tre år efter det att de svenska förlagorna tryckts (Bild 2).

Bild 2

Bild 2. Antal år mellan tryckning av svensk textförlaga och finsk utgåva för samtliga 118 böcker i de båda finska pocketserierna Caliber 45 och Mustang.

De tre böcker som utkom samma år i de båda länderna återfinns alla i finska Mustang och två av dem handlar om Lando. De tre romanerna av Donald Hamilton utkom alla i finska Mustang med en fördröjning på sju eller nio år.

Omslagsbilderna
När det gäller böckernas omslagsbilder har alla utom elva av de på Caliber 45 och fjorton på finska Mustang kunnat beläggas från böcker utgivna av Wahlströms i Sverige (Bild 3).

Bild 3

Bild 3. Fyra finska bokomslag med målningar som ej använts på svensk westernpocket. Mustang nr 25 och 64, båda gjorda av spanjoren Noiquet, samt Caliber 45 nr 24 och 34. Den på Mustang nr 25 trycktes först 1965 av Toray på spansk Ciclón nr 85, och den på Caliber 45 nr 24 återfinns även på spansk Astri-Oeste nr 55 från 1985. Bilder från Miika Kivimäkis hemsida.

Flertalet bilder är av typen målningar, men fyra av Caliber 45 och 19 av finska Mustang har omslag baserade på foton. Av de senare är det särskilt böcker med hjältarna Lando och McAllister som har foto-omslag. Fyra av de bilder som använts på finska Mustang förekom i Sverige på Wennerbergs Pyramid-böcker, vilket kan ha medfört att Wahlströms sorterat bort dem.

Endast två av bilderna på Caliber 45 användes i kombination med samma titel som i Sverige, medan motsvarande siffra för finska Mustang var 26, och därmed märkbart högre. Det var Caliber 45 nr 7 och 16, båda om Fargo, som behållit den svenska kombinationen, medan det i finska Mustang framför allt gällde alla böcker med McAllister och alla utom en med Lando. Det kan noteras att fotot på finska Mustang nr 59 är snarlikt, men inte identiskt, med det på motsvarande svenska utgåva (Bild 4).

Bild 4

Bild 4. Omslagsbilden på McAllister nr 4 från 1971 användes till synes även på finsk Mustang nr 59 året därpå. Men tittar man lite närmare så är det två snarlika bilder från samma fotosession. ”Uusi kova lännensarja” är en direkt översättning av ”Ny hård westernserie”.

Förgrunden är identisk på omslagen på Caliber 45 nr 34 och Bästa Västern nr 74, medan den förstorade revolvermannen i bakgrunden helt skiljer sig åt. Sett över båda de finska bokserierna är det sju omslagsbilder som återges vända horisontellt i förhållande till de svenska förlagorna. På tre av bilderna har bakgrunden getts en annan färg och det är inte ovanligt att bildernas beskärning ändrats (Bild 5).

Bild 5

Bild 5. Omslagsbilden från svensk Kaliber 45 nr 6 förseddes i Finland på Mustang nr 54 med en rosa istället för vit bakgrund. Den finska titeln Yksin kaikkia vastaan är en direkt översättning av den svenska Ensam mot alla, som användes på samma text i Sheriff nr 79.

Till skillnad från texterna var det inte ovanligt att omslagsbilder användes på de båda finska bokseriernas titlar innan de använts i Sverige på Wahlströms egna böcker (Bild 6).

Bild 6

Bild 6. Antal år mellan en viss omslagsbilds användning på Wahlströms svenska westernpocket och på 93 böcker av de båda finska bokserierna Caliber 45 och Mustang. Negativa värden betyder att bilden användes i Finland innan den användes i Sverige.

Rekordet innehas av den målning som kan ses på finska Mustang nr 10 från 1967, och som först 14 år senare i Sverige pryder första boken i andra utgåvan av Morgan Kane. Spanjoren Noiquet skapade bilden för det spanska förlaget Torays bok nr 96 i serien Ciclón, som trycktes 1966. Men en stor andel av omslagsbilderna uppvisar precis som texterna en fördröjning på ett eller två år mellan svensk och finsk tryckning. Hela sex års fördröjning föreligger i användningen av den bild som återfinns på Caliber 45 nr 30 1977, en bok om Lando, men i Sverige trycktes redan 1971 på Sheriff nr 83, Tre vågade livet av Gordon D. Shirreffs.

Direkt från svenska till finska
Man kan föreställa sig att Wahlströms skickade till Finland exemplar av sina redan utgivna böcker och att dessa sen låg till underlag för översättningarna till finska. På detta sätt slapp de finska översättarna bekymra sig om nedskärningar av texten, vars omfattning redan var anpassad till ett standardiserat bokformat. Omslagsbilderna skickades troligen separat i form av fotografiska avbildningar på papper, varför man på det finska förlaget hade friheten att själva kombinera text och bild efter behag. De bilder som förekom på de finska böckerna men ej kommit till användning i Sverige torde i så fall av en eller annan anledning ha ratats av Wahlströms. En anledning var säkert att de redan använts i Sverige av andra utgivare. Man måste ha i åtanke att varje land utgjorde sin egen förlagsmiljö, och att man måste ta hänsyn till den övriga utgivningen i respektive land. Till exempel fanns i Finland sedan 1963 en serie med namnet Sheriffi, utgiven av Viihdekirjat i samarbete med danska Winther, varför det namnet redan var upptaget.

Frikopplingen mellan bilder och texter visar sig först och främst i att de i de flesta fall kombinerats till böcker på helt nya sätt i Finland jämfört med Sverige. Den visar sig även tidsmässigt i och med att texterna alltid utgavs i Finland med en viss fördröjning, medan bildernas tidsordning var mer oförutsägbar.

De två böckerna av Tom Dutchman i Wahlströms serie McAllister är de enda två svenskförfattade originalutgåvorna i materialet, och de två finska utgåvorna av dessa texter, Caliber 45 nr 31 och 33, är båda hybrider (Nilsson 2018b). Även de svenska utgåvorna av alla Tex Kirbys böcker om Lando utom två utgör, trots att de är översättningar, originalutgåvor (Nilsson & Pettersen 2016).

Av de sammanlagt 28 böckerna i de båda finska serierna, som kombinerat text och bild på samma sätt som motsvarande svenska böcker, är det endast två som kan återföras till utländska originalutgåvor med samma kombination av text och bild. Detta gäller Richard Jessups roman Sabadilla, först utgiven 1960 i USA som Gold Medal nr 1048, i Sverige 1966 som Sheriff nr 31, och i Finland 1968 som Mustang nr 18 (Bild 7).

Bild 7

Bild 7. Ett ovanligt fall av replikering av kombination av text i bild i två steg. USA original 1960 som Gold Medal nr 1048, därefter 1966 som Sheriff nr 31, och slutligen 1968 som finsk Mustang nr 18. Finsk titel direkt översättning av den svenska.

Det gäller även John Benteens roman Massacre River, utgiven i USA 1970 som fjärde boken om Fargo (Belmont B60-1078), i Sverige 1971 som Kaliber 45 nr 4, och i Finland 1972 som Caliber 45 nr 7.

Tvåspråkigheten
Av Wahlströms övriga serier med westernpocket gavs även Morgan Kane ut i Finland, men här hade förlaget Otava i Helsingfors troligen själva en direkt överenskommelse med norska Bladkompaniet. Även Wahlströms egen pocketserie Joe Montana gavs ut i Finland 1981–1985 under namnet Kostaja-sarja av förlaget Kolmiokirja i Uleåborg. Serien togs i Sverige 1983 över av Wennerbergs och senare Winther. Den finska utgåvan är mer häften än pocket och klassas av Finlands Nationalbibliotek som tidskrift, varför de olika häftenas innehåll där inte listas separat. Wahlströms pocketserie Mack & Joe, en slags fortsättning på McAllister, gavs mig veterligt aldrig ut i Finland, liksom inte heller den kortvariga blandade serien Walter Colt.

Man bör även tänka på att Finland är tvåspråkigt och att de svenskspråkiga regionerna var och är en stor importör av populärlitteratur från Sverige. Mig veterligt har ingen svenskspråkig westernpocket producerats i Finland, utan det har varit de svenska böckerna som haft distributionskanaler även utanför Sverige. Märkligt är med tanke på detta att en förtryckt finsk prismärkning av de svenska böckerna endast kan ses på böcker från Williams förlag. Det gäller Pingvin-böckerna från och med nr 534 med fortsättning på Ben Hogan fram till förlagsbytet, och även ett 30-tal böcker med Clay Allison. Även Williams båda mer häftesliknande serier Colt och Virginia, vilka trycktes i Finland, hade 1974 tryckta priser i finska mark. Både serierna gavs även ut av Williams på finska, med betydligt fler häften än de svenskspråkiga. Man kan kanske säga att Williams till vissa delar hanterade sina böcker som serietidningar, vilket var deras huvudsakliga bransch.

Tack till Robert Gaines, Circleville Ohio, för hjälp med matchning av omslagsbilder. Juri Nummelin, Helsingfors, tackas för information om finsk bokutgivning.

Bilaga: Matchning av de finska böckernas texter och omslagsbilder med B. Wahlströms svenska westernpocket.

Källor

  • Bakken, Willy, 1994: Vakre damer og blodig død. Den norske pocketbokas historie 1949-1994. Oslo: Bladkompaniet.
  • Kivimäki, Miikka, 2018: Kioskilänkkärit kautta aikain. http://www.perunamaa.net/kioskilankkarit/Etusivu.html.
  • Myrman, Patrik, 2018: Serielagret. http://serielagret.se.
  • Nilsson, Anders N. 2016a: Lassiter – västernhjälte med många ansikten. DAST Magazine 15 juni 2016.
  • Nilsson, Anders N. 2016b: Tex Kirbys böcker om Brad Lando: Originalutgåvor som är översättningar. DAST Magazine 12 maj 2016.
  • Nilsson, Anders N. 2018a: Bildkonstens anonymisering och namnlöshet satt i system. Om hanteringen av omslagsbilder på svenska westernpocketböcker. DAST Magazine 29 oktober 2018.
  • Nilsson, Anders N. 2018b: Med Walt Slade på jakt efter originalutgåvans dubbelnatur. DAST Magazine 22 januari 2019.
  • Nilsson, Anders N. & Patrik Myrman, 2013: Populärpocketböcker inom västerngenren i Sverige. En kartläggning. DAST Magazine, 13 oktober 2013.
  • Nilsson, Anders N. & Pettersen, Jan, 2016: Translated Scandinavian paperback westerns considered first editions and first printings. Bear Alley, 19 april 2016.
Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22