Populärpocketböcker inom västerngenren i Sverige – en kartläggning

Oct 13th, 2013 | By | Category: 2013-10 okt, Artikel

Omslag till HelvetesklyftanAv Anders N Nilsson & Patrik Myrman

Kan jeg klare å fjerne litt av det åndsnobberiet som hersker her i landet omkring pocketbøker, og attpåtil kanske få flere til å forstå at bøker som vitenskap kan være morsomt, da er jeg fornøyd! (Willy b. 1994:9)

Introduktion
Populärpocket har sedan 1950-talet utgjort en ansenlig del av den svenska massmarknadslitteraturen, dvs. billig skönlitteratur vars försäljning huvudsakligen skedde via Pressbyrån, och vilken bland annat studerades som del av 1968 års litteraturutredning (SOU 1972:80). Utgivningen av populärpocket har i Sverige dominerats av de två förlagen B. Wahlströms och Wennerbergs. Genremässigt brukar populärpocket indelas i detektiv- och agentromaner, västernromaner och romantik, och medan de två första anses ha en i huvudsak manlig läsekrets anses den sista läsas främst av kvinnor.

Cirka en tredjedel av de populärpocketböcker som utgavs under perioden 1965–1974 tillhörde västerngenren med 136–180 utgivna böcker per år (Johansson 1977). Distributionen av populärpocket liknade mycket den för serietidningar i och med att det i båda fallen handlar om numrerade serier varav som regel endast den senaste föreligger till försäljning och osålda exemplar returneras.

Historiskt föregicks populärpocketböckerna av s k kioskhäften med tonvikt på detektiv- och äventyrshistorier (Wopenka 1995). Främst i Detektivmagasinet började längre västernberättelser tryckas i slutet av 1940-talet och kom sedan att utgöra en växande del av innehållet ändra fram till nedläggningen 1963. Västernpocket uppvisar även viktiga likheter med tecknade serietidningar såväl vad gäller försäljning som innehåll även om de båda typerna av media vände sig till olika ålderskategorier, och den svenska utgivningen av tecknade västernserier visar i stort sett samma uppgång och fall som pocketboken (Nilsson 2011).

Pocket
Pocketboken karakteriseras av ”det behändiga formatet, det enkla häftningssättet, den effektivt utnyttjade satsytan, serieutgivningen, omslagets ’säljande’ egenskaper och det låga priset” (SOU 1972:80, s. 281).

Det är som regel bokserien och inte den enskilda boktiteln som marknadsförs och böckerna recenseras som regel aldrig. Populärpocket sägs skilja sig från kvalitetsdito främst genom det lägre priset, det åtskilda kretsloppet, de mer spektakulära omslagen med fokus på sex och våld, samt det handlingsdrivna och formelmässiga innehållet (Cawelti 1976).

Böckerna skrivs ofta under pseudonym och s k författarbolag (”house names”) är vanligt förekommande. Västernpocketens omslag avbildar som regel beridna män i bredbrättad hatt med vapen i hand, och själva berättelsen utspelar sig normalt i amerikanska västern under 1800-talets senare hälft. Enligt SOU 1972:80 (s. 288) riktar sig västernkategorin ”i första hand till manliga läsare och intrigerna har ofta mycket gemensamt med kriminalromanernas”, från vilka de skiljer sig främst via miljön och tidsepoken.

John Cawelti (1976:193) har pekat på landskapets centrala roll för genren och menar att: ”The element that most clearly defines the western is the symbolic landscape in which it takes place and the influence this landscape has on the character and actions of the hero.” Västernböcker som egen genre kan sägas ha en stark koppling till filmen, vilket tydligt kan ses på utgivningen i serier som Sheriff och Wild West med såväl böcker som filmatiserats och sådana som skrivits efter filmer och TV-serier.

Svårstuderat
Studiet av populärpocket erbjuder speciella problem i och med att de inte behållits konsekvent av forskningsbiblioteken och därmed inte heller finns fullständigt belagda i bibliografiska databaser som den svenska nationalbibliografin, sökbar via LIBRIS. Böckerna måste istället sökas via begagnathandeln eller studeras i befintliga privatsamlingar i likhet med det tillvägagångssätt som till exempel willy b använt sig av för att dokumentera den norska utgivningen (willy b 1994). Man kan här med fog tala om en autodidaktisk litteraturforskning, som existerar vid sidan av den akademiska, och som i Sverige representeras av bland annat DAST Magazine, en tidskrift för underhållningslitteratur. Tidigare statliga utredningar som SOU 1970:82 pekar mot att vi här har en skönlitterär volym, vilken åtminstone periodvis varit av ungefär samma omfattning som den så kallade kvalitetslitteraturens.

Av masslitteraturens genrer är det främst deckarna som kommit att åtnjuta ett visst akademiskt intresse och därmed placerats i ett högre skikt bland lågkulturen (se t ex Berglund 2012, Kärrholm 2005 och Persson 2002), medan västernböckerna förblivit ostuderade och fast förankrade i det lägre skiktet. Ett förhållande som vi här vill börja råda bot på.

Utvecklingen inom den svenska bokbranschen har på senare tid medfört att någon klar uppdelning mellan kvalitets- och populärpocket ej längre kan sägas existera då den tidigare indelningen i två skilda kretslopp suddats ut (Bokbranschen i Sverige 2003). Den danske litteraturvetaren Hans Hertel (1996) har presenterat en mer komplex modell med fem olika kretslopp och möjlighet för litterära verk att sjunka eller stiga mellan dem.

Försäljningen av pocketböcker har ökat stadigt och kvalitetspocket har kommit att nyttja distributionskanaler av samma slag som massmarknadslitteraturen tidigare var ensam om, som t ex bokrack i livsmedelsbutiker och på bensinstationer. Men medan deckare och romantik frodas i detta nya blandade boklandskap lyser västernböckerna med sin frånvaro som tillhörande en utdöd genre.

Urval och kriterier
Urvalet har i vår studie begränsats till numrerade serier av populärpocketböcker utgivna i Sverige, riktade mot en vuxen publik och vars innehåll har en handling som huvudsakligen utspelar sig i vilda västern. Flertalet av de studerade serierna innehåller endast västernböcker, men det finns även de som, åtminstone inledningsvis, blandat västern med deckare och äventyr. I de blandade serierna har västernböcker skiljts ut med hjälp av författarnamn, titel och omslagsbild. De serier som återutgivit två eller tre titlar tillsammans i en och samma bok, som 2 Västern i en, 3 Västern i en, Dubbelvästern och Prärie-böckerna dubbel, har uteslutits då denna typ av böcker som regel saknar uppgift om utgivningsår. Ej heller de enstaka böcker av västernkaraktär som återfinns i uttalat romantiska serier som Harlequin har tagits med. Ej heller västernromaner utgivna i häftesform, dvs utan separat rygg behandlas här. Serier av kioskhäften med inslag av västernromaner var enligt Wopenka (1995) främst Detektivmagasinet, Svenska novellmagasinet och Äventyrsmagasinet.

Våra studier av västernpocketböcker utgår från de illustrerade listor för olika bokserier som återfinns på hemsidan Serielagret (Myrman 2013) i kombination med en egenproducerad ACCESS-databas över de utvalda bokserierna som upprättats som underlag för de kvantitativa analyserna av den samlade utgivningen. Denna databas innehåller böcker utgivna mellan åren 1949 och 2000 och måste anses som mer eller mindre komplett utifrån de urvalskriterier vi använt. Uppgift om författarnamn saknas dock för 27 böcker och om svensk titel för 21 böcker. En lista över i texten omnämnda författare och deras pseudonymer återfinns i slutet av artikeln, liksom en lista över de omnämnda bokförlagen. Identitet mellan översatta böcker bygger på samma författarnamn och originaltitel. Okända årtal för böcker har fixerats till samma som närmaste lägre och högre nummer i serien när dessa överensstämmer. När dessa skiljer sig åt har konsekvent det högre årtalet valts. Böcker tillskrivna två författarnamn har vid beräkning av antal böcker per författare tilldelats det namn som skrivit även andra böcker eller om båda gjort det fördelats lika mellan dem. Ett namn som tolkats som författarbolag har räknats som en separat författare.

De studerade bokserierna
Renodlade västernserier

Amerika: 1999–2000, nr. 1–10, Boknöje ab. Av denna norska historiska serie skriven av Rune Angell-Jacobsen och översatt till svenska av Agneta Sköldenheim (senare Markby) har i Sverige utgivits tio titlar av de totalt 52 som givits ut i Norge.

Arizona: 1970-1971, nr. 1–7, Wennerbergs förlag. Alla seriens sju böcker har hämtats från Pyramidseriens 1950-talsutgåvor. Två böcker är skrivna av amerikanen Louis Trimble, medan övriga författarnamn endast återfinns på en bok vardera.

Ben Hogan: originalutgåva 1972–1977, nr. 555-610: Pingvin-förlaget (1972–1975, nr. 555-595) och Malmborg & Hedström förlag (1975–1977, nr. 596–610); andra utgåva 1990-1993, nr. 1-22, Läsförlaget ab. Seriens alla böcker skrivna av Kjell E. Genberg under pseudonymen Matt Jade och med svenskättad hjälte. Första utgåvans numrering av de totalt 56 olika titlarna utgår från den då avslutade serien med Pingvinböcker på samma förlag. Den andra utgåvan avslutades efter att de 22 första titlarna i serien givits ut på nytt. Ben Hogans hemkomst till Sverige skildras i den fristående romanen En främling kommer hem (Genberg 1982), vilken brukar räknas som en deckare.

Big Jim: 1966–1981, Wennerbergs förlag: originalutgåva, 1966–1972, nr. 1–62; andra utgåva, 1973–1981, nr. 1-60. Den andra utgåvan replikerar den förstas titlar och nummerordning, men saknar nr. 61 och 62. Alla böcker tillskrivna pseudonymen Marshall Grover, vars namn även återfinns på böckerna om Bill och Ben.

Bill och Ben: 1963–2000, nr. 1–504: Wennerbergs förlag (1963–1984, nr. 1–276), Winthers förlag (1984–1992, nr. 277–418) och Richters förlag (1992–2000, nr. 419–504). Månatligt utgiven och mycket långlivad serie skriven av australiensaren Leonard Frank Meares under pseudonymen Marshall Grover, med de båda kumpanerna Bill Valentine och Ben Emerson från Texas i huvudrollerna. I australiensiskt original hette serien Larry & Stretch. Tretton böcker med samma karaktärer gavs innan ut i Wild West-serien 1962 och 1963. Av seriens 504 böcker har 444 unika titlar på originalspråket. Återutgivna titlar är som regel antingen märkta med ”Special” eller utgivna med nr. 452 eller högre. Bill och Ben var den enda västernserie som 1970 sålde fler än 25 000 exemplar per titel (SOU 1972:80, s. 309).

Bill och Ben Special: 1974–1982, nr. 1–54, Wennerbergs förlag,. Återutgivna titlar i serien Bill och Ben märkta som ”Special” gavs från början ut i en egen nummerserie för att senare ingå i den normala numreringen. För övrig information se Bill och Ben!

Bravo: 1963–1970, nr. 1–99, Pingvin-förlaget. Totalt i serien 99 böcker och lika många olika titlar tillskrivna 28 olika författarnamn, varav flertalet representerade av enstaka titlar. Mest frekventa är Matt Kincaid och Chuck Adams med 25 respektive 20 titlar vardera. Seriens logotyp visar en beriden man som piskar på hästen med hatten omgiven av texten ”BRAVO WESTERN” följt av ”en BRAVO bok – bäst bland Wild West”. Från och med ca nr. 70 hade böckerna påtagliga erotiska inslag och var då även märkta med ”Sexy Western”.

Buckskin: 1991, nr. 1–6, Winthers förlag. Totalt sex böcker med lika många olika titlar skrivna av Mitchell Smith under pseudonymen Roy LeBeau.

Bullet Western: 1974–1976, nr. 1–7, Malmborg & Hedström förlag. Totalt sju böcker med olika titlar varav tre skrivna av svensken Hanz F. Lindström. Redaktör för serien var Kjell E. Genberg.

Bästa Västern: 1970–1989, nr. 1–138: B. Wahlströms bokförlag (1970–1983, nr. 1–95), Wennerbergs förlag (1983–1984, nr. 96–102) och Winthers förlag (1984–1989, nr. 103–138). De totalt 138 böckerna utgör huvudsakligen återutgivningar av böcker från serierna Kaliber 45, Mustang, Sheriff och Wild West. Från och med nr. 95 utges en del titlar i original, men även en del återutgivningar från Pingvinböckerna.

Cactus Jim:1964–1965, nr. 1–17, Romanförlaget. Totalt 17 böcker med lika många olika titlar, alla tillskrivna pseudonymen Stetson Cody. Två tidigare böcker om Cactus Jim (orig. Cactus Clancy) gavs ut i serien Prärieböcker 1963.

Sture HammenskogClay Allison: 1970–1989, nr. 1–150: Williams förlag (1970, nr. 1–2), Pingvinförlaget (1970–1975, nr. 3–45), Wennerbergs förlag (1975–1984, nr. 46–116) och Winthers förlag (1984–1989, nr. 117–150). På bok nr. 3 anges såväl Williams förlag som Pingvinförlaget. Totalt 150 böcker och lika många

olika titlar. De 13 första böckerna är svenska översättningar av Kjell Hallbings norska original, skrivna under pseudonymen Leo Manning. Resterande titlar skrevs av tre olika svenska författare: Sture Hammenskog (bild tv) under pseudonymen Steve Hammer med tre titlar, Kjell E GenbergKjell E. Genberg (bild th) under pseudonymen Matt Jade med 11 titlar, och Bengt-Åke Cras (bild nedan tv) under pseudonymen William Marvin Jr. med de resterande 123 titlarna. Hallbings första bok om Clay Allison fick på svenska heta Bortom all ära när den Bengt Åke Cras1966 kom ut som nr. 58 i serien Prärie-böckerna.

Cleveland Western: 1971–1972, nr. 1–23, Williams förlag. Totalt 23 böcker med lika många olika titlar, tillskrivna en rad olika författarnamn. Serien hämtade sitt material från en australiensisk bokserie med samma namn.

Colt: 1973–1974, årsvis numrering 1–9, Pingvinförlaget. Totalt 18 böcker med troligen lika många olika titlar skrivna av en rad olika författare, huvudsakligen från Australien.

Omslag till Coyote: Den maskerade ryttarenCoyote: 1954–1972, A.B. Lindqvists förlag: originalutgåva, 1954–1960, nr. 1–46; andra utgåva, 1972, nr. 1–6. Totalt i serien 52 böcker och 47 olika titlar med El Coyote. Andra utgåvan innehåller återutgåvor med undantag för nr. 6, Rättvisans tjänare, som här ges ut i original. Alla titlar med katalanen José Mallorqui som författare.

Diablito: 1983, nr. 1–3, Bokvännen ab. Denna lilla serie innehåller tre olika titlar ur Kjell Hallbings senare produktion, tillskrivna pseudonymen Louis Masterson. Böckerna är översatta från norskan av Agneta Sköldenheim. Bokens huvudfigur Paco anges vara son till Morgan Kane.

Fargo: 1993, nr. 1–12, Boknöje ab. Totalt i serien 12 böcker och lika många olika titlar med Fargo. Alla titlar tillskrivna John Benteen och tidigare utgivna i såväl Kaliber 45 som Bästa Västern men här i ny översättning av Kjell E. Genberg.

Jim och Jeff: 1976–1980, nr. 1–36, Wennerbergs förlag. Totalt i serien 36 böcker och lika många olika titlar, alla tillskrivna författarnamnet E. Jefferson Clay. Serien utkom med åtta böcker per år.

Joe Montana: 1979–1988, nr. 1–58: B. Wahlströms bokförlag (1979–1983, nr. 1–26), Wennerbergs förlag (1984, nr. 27–32) och Winthers förlag (1984–1988, nr. 33–58). Svensk originalserie med 58 böcker skrivna av Tommy Schinkler under pseudonymen Tom Dutchman. Trots att både nr. 2 och 41 har samma titel, Hämnd utan nåd, har de olika innehåll och någon återutgivning föreligger ej inom serien.

Kaliber 45: 1970–1981, nr. 1-82, B. Wahlströms bokförlag. Totalt i serien 82 böcker och lika många olika titlar, tillskrivna en rad olika författare. Serien domineras av John Benteens böcker om Fargo och George G. Gilmans böcker om Edge. Många av seriens titlar har senare återutgivits i serierna Bästa Västern och Fargo.

Kent-sagan: 1979–1981, nr. 1–17, Wennerbergs förlag. Totalt i serien 17 böcker och lika många olika titlar, alla skrivna av John Jakes och bildande en historisk släktkrönika.

Laredo: 1970–1971, nr. 1–7, Wennerbergs förlag. Seriens sju böcker och titlar är alla tillskrivna olika författare och utgör repriser från Pyramidböckernas sena 50-talsutgåvor.

Omslag till Longhorn: GuldfeberLonghorn: 1968–1978, nr. 1–80, Bokförlaget Trots. Totalt 80 böcker och 78 olika titlar utgivna månadsvis och försedda med undertiteln ”En äkta western”. Hela 43 olika författarnamn har använts i serien varav amerikanerna Lee Floren, Paul Evan Lehman och William Hopson medverkar med sju böcker vardera. Enda svenska bidrag är pseudonymen Wyatt C. Bannisters bok Graven.

Louis L’Amour: 1987–1989, nr. 1–22, Winthers förlag. Totalt rymmer serien 22 böcker och lika många olika titlar, alla skrivna av amerikanen Louis L’Amour. Några av titlarna fanns tidigare utgivna i serier som Mustang, Wild West och Sheriff. Originaltiteln Law of the Desert Born gäller för både nr. 9 och 11 då det var en fyllig novellsamling som delades upp på två pocketböcker.

Mack & Joe: 1976–1979, nr. 39–63, B. Wahlströms bokförlag. Totalt rymmer serien 25 böcker och lika många olika titlar, alla skrivna av Tommy Schinkler under pseudonymen Tom Dutchman. Numreringen utgör en direkt fortsättning på serien McAllister, vars hjälte här till en början kallas Mack. Han mördas dock redan i bok nr. 43, Spökstaden, och ersätts framöver av sin kusin MackEnzie.

Max Brand: 1974–1976, nr. 1–6, Regal bokförlag. Totalt rymmer serien sex böcker och lika många olika titlar, alla skrivna av Max Brand och översatta till svenska av S. Rune Mantling. Åtminstone två av titlarna finns utgivna tidigare i andra serier, och fler titlar av Max Brand finns framför allt i En Zebra-bok.

McAllister: 1970–1976, nr. 1–38, B. Wahlströms bokförlag. Totalt 38 böcker och lika många olika titlar med Remington McAllister i huvudrollen. Serien skrevs inledningsvis av Matt Chisholm, och efter några böcker av fyra andra utländska namn togs skrivandet över av svenska författare dolda bakom de båda pseudonymerna E.G. Williams och Tom Dutchman. Några av Chisholms böcker om McAllister hade tidigare getts ut i serierna Bravo, Pingvin- och Prärie-böckerna, även under pseudonymen Cy James, och samme hjälte återfinns även i den påföljande serien Mack & Joe, som börjar med nr. 39. De tidigare utgivna böckerna om McAllister återutgavs dock ej i serien som bar hans namn.

Morgan Kane: originalutgåva 1971–1980, nr. 1–75, B. Wahlströms bokförlag; andra utgåva 1981–1991, nr. 1–75: B. Wahlströms bokförlag (1981–1983, nr. 1–20), Wennerbergs förlag (1984, nr. 21–28) och Winthers förlag (1984–1991, nr. 29–75); tredje utgåva 1991–1994, nr. 1–16, Richters förlag AB. Totalt 176 böcker med 75 olika titlar, alla skrivna av Kjell Hallbing under pseudonymen Louis Masterson och med statssheriffen Morgan Kane som hjälte. De tre utgåvorna följer i stort sett samma utgivningsordning med undantag för att de två första titlarna är omkastade i utgåva 2. Böckerna utkom ca var sjätte vecka.

Mustangböckerna: 1958–1982, nr. 1–245: Kometförlaget (1958–1972, nr. 1–164) och B. Wahlströms bokförlag (1972–1984, nr. 165–245). Totalt 245 böcker med 244 olika titlar i och med att nr. 95 En hård man (orig. Rio Bravo) återutgivits som nr. 193. Böckerna tillskrivs 87 olika författarnamn, och flest titlar står Jack Slade för med böckerna om Lassiter. Tex Kirbys namn återfinns på 21 st böcker, som då huvudsakligen har Lando som centralfigur. Seriens böcker har som undertitel ”Wild-West som bäst”.

Nyckel bok, En: 1964–1970, nr. 612–692, Wennerbergs förlag. Seriens numrering bygger vidare på den blandade serien Nyckel-böckerna, som med tiden helt kom att gå över till västernböcker. Totalt utgavs av En Nyckel bok 81 böcker och lika många titlar, tillskrivna 52 olika författarnamn. Flest böcker står Tom West för med sina sex olika titlar. Det kan även noteras att nr. 645 Galgen och stjärnan är den första svenska boken om Morgan Kane.

Nyckel-serien: 1974–1976, nr. 1–18, Wennerbergs förlag. Totalt rymmer denna serie 18 böcker och lika många olika titlar, tillskrivna 16 olika författarnamn. Samtliga böcker representerar återutgivningar av titlar från En Nyckel bok.

Ponnyböckerna: 1956–1960, nr. 1–52, A.B. Lindqvists förlag:. Totalt i serien 52 böcker med lika många olika titlar. Serien bytte från pocketböcker till häften från och med nr. 17, och utgör därför en blandning mellan kioskböcker och –häften. Böckerna skrevs från början av Kris Winther under pseudonymen Donald B. Reach och översattes till svenska, men togs från och med nr. 27 över av svensken Carl Henrik Nanne under pseudonymen Bill Corte. Böckernas hjältar är den svenskättade rikemanssonen Benny Broman och hans hingst Nugget.

Prärie-böckerna: 1962–1982, nr. 1–202, Wennerbergs förlag. Totalt i serien 202 böcker och 195 olika titlar; nr. 176 och 187–192 utgör repriser av tidigare titlar. Fyra andra titlar hade tidigare givits ut i Pyramid-serien. Hela 100 olika författarnamn har använts i serien, varav Lewis B. Patten och Ray Hogan förekommer mest frekvent med 18 respektive 14 titlar vardera. Ett fåtal svenska författarnamn som James Dillinger och K. Earl Ginsburg  medverkar sporadiskt. Norrmannen Kjell Hallbing medverkar med några titlar, såväl under eget namn som under pseudonymen Leo Manning, och nr. 58 Bortom alla ära är första boken om Clay Allison, som senare fick en egen serie. Även Präries böcker om McAllister och Cactus Jim återfanns senare i egna serier. Ytterligare fyra böcker i serien trycktes endast i serien 3 Västern i en.

Punktvästern: 1978, nr. 1–10, Wennerbergs förlag. Totalt rymmer serien tio böcker och lika många olika titlar, tillskrivna ungefär lika många olika författarnamn. Då vi  inte kunnat hitta några uppgifter om de sex första böckerna misstänker vi att dessa kan vara identiska med Wennerbergs sex separata utgåvor från 1976 och 1977, vilka listas under En kvartalsbok på Serielagrets hemsida.

Omslag till Pyramidserien: Skjuter först...Pyramidböckerna: 1955–1981, nr. 1–406, Wennerbergs förlag. Totalt 406 böcker, varav två dubbelvolymer, och 402 olika titlar tillskrivna 148 olika författarnamn. Seriens nr. 401–404 utgör återutgivningar av tidigare titlar, och de två första titlarna återutgavs i varsin dubbelvolym, tillsammans med två nya titlar, som nr. 100 och 200. Av författarna är Lewis B. Patten, Ray Hogan och Jackson Cole de mest frekventa med 36, 18 respektive 17 titlar vardera. Pyramidböckerna är den rena västernserie som innehåller det högsta antalet olika titlar.

Ryder: 1989–1990, nr. 1–9, Winthers förlag. Totalt rymmer serien nio böcker och lika många olika titlar, alla skrivna av amerikanen Robert J. Randisi under pseudonymen Cole Weston. Böckerna är uppbyggda kring hjälten Andrew Ryder och innehåller mycket av explicita sexskildringar.

Sacketts: 1990–1992, nr. 1–13, Winthers förlag. Totalt rymmer serien 13 böcker och lika många olika titlar, alla skrivna av Louis L’Amour och med anknytning till klanen Sackett. Huvuddelen av böckerna finns i tidigare svenska utgåvor i andra serier som Mustang och Wild West, men Sacketts-seriens utgåvor är till skillnad från många andra oavkortade.

Sexy Western, se Clay Allison!

Sheriff: 1964–1981, nr. 1–157, B. Wahlströms bokförlag. Totalt i serien 157 böcker och 156 olika titlar tillskrivna 67 olika författarnamn. Seriens enda återutgåva är Harry Whittingtons titel Charro som finns som både nr. 73 och 123. Bäst representerad i serien är amerikanen Gordon D. Shirreffs med 15 titlar. Flera av titlarna senare återutgivna i serien Bästa Västern.

Silver Star: 1960–1965, nr. 1–59, Albert Bonniers förlag. Totalt rymmer serien 59 böcker och lika många olika titlar, tillskrivna 24 olika författarnamn. Flest är Brad Wards sju olika titlar och nämnas kan även Stewart Mills fem böcker om de under den aktuella perioden oerhört populära TV-hjältarna Bröderna Cartwright. Serien har kallats för ”finvästernserie” med hänvisning till dess något längre böcker med innehåll som ej undviker naturskildringar eller diskussioner av problem (Bergqvist m fl 1977).

Sundance: 1974–1975, nr. 1–11, Williams förlag. Totalt rymmer serien 11 böcker och lika många olika titlar om halvblodet Sundance, alla skrivna av John Benteen och i svensk översättning av Kjell E. Genberg. Ingen av böckerna har utgivits i någon annan serie.

Så vanns en kontinent: 1984–1987, nr. 1–18, Boknöje ab. Totalt rymmer serien 18 böcker och lika många olika titlar, skrivna av James Reasoner under pseudonymen Dana Fuller Ross och i svensk översättning av Inga-Lill Högberg. Serien är historisk och innehåller en hel del romantik. Varje bok har namngetts efter någon delstat, med undantag för den om St Louis.

Texas: 1980–1985, nr. 1–35, Wennerbergs förlag. Totalt rymmer serien 35 böcker och lika många olika titlar, skrivna av norrmannen Kjell Hallbing under pseudonymen Louis Masterson. En återkommande huvudfigur i böckerna är Jesse Rawlins. Förutom två av titlarna som utgivits även som Wahlströms mini-pocket är seriens innehåll unikt.

Texasbok, En: se Walt Slade böckerna!

Utpost 9: 1982–1984, nr. 1–15, Wennerbergs förlag. Totalt rymmer serien 15 böcker och lika många olika titlar, skrivna av John Wesley Howard under originalnamnet Easy Company. Flertalet titlar är översatta till svenska av Hanz F. Lindström.

Virginia: 1973–1974, årsvis numrering 1–6 resp. 1–11, Pingvinförlaget. Totalt rymmer serien 17 böcker och lika många olika översatta titlar, tillskrivna nästan lika många olika författarnamn.

Walt Slade böckerna: 1960–1982, Wennerbergs förlag: originalutgåva, 1960–1981, nr. 1–264 [varav En Texasbok 1960–1962, nr. 1–34; Wild West böckerna 1962–1963, nr. 35–60 (udda nr. Walt Slade och jämna nr. Bill & Ben); Walt Slade böckerna 1963–1981, nr. 61–264]; andra utgåva, 1982, nr. 1–4. Totalt i serien 255 böcker och 146 olika titlar med Walt Slade. 41 titlar utgivna en gång, 101 titlar två gånger och fyra titlar tre gånger inom serien. Samtliga titlar t o m nr. 62 återutgivna, medan nr. 63–95 plus åtta senare titlar ej återutgivits. Med några få undantag innehåller nr. 1–165 unika titlar, medan nr. 166-260 huvudsakligen innehåller en första och nr. 261–264 en andra serie av repriser. Alla titlar med Jackson Cole som författarnamn.

Walter Colt: 1981–1982, nr. 1–12, B. Wahlströms bokförlag. Totalt i serien 12 böcker med lika många olika titlar tillskrivna fem olika författarnamn. Pseudonymen Walter Colt tillskrivs seriens åtta första titlar.

Wild West: 1970–1982, nr. 1–82, B. Wahlströms bokförlag. Totalt i serien 82 böcker med lika många olika titlar tillskrivna 29 olika författarnamn. Bäst representerade är George G. Gilman och Jake Logan med 12 respektive 11 titlar vardera. Påfallande många titlar har anknytning till film eller TV-serier. Flera av titlarna återutgivna i serien Bästa Västern. Enda svenska originalböckerna är fyra titlar av Charlie Siringo.

Wild West böckerna: se Bill och Ben resp. Walt Slade böckerna!

Blandade serier

Dollarserien: 1966–1968, nr. 1–29, Regal bokförlag,. Serien utkom månadsvis och blandade olika genrer. Endast tre av de totalt 24 titlarna är västern, nr. 20, 22 och 24.

Enkronasböckerna: 1957, nr. 1–4, A.B. Lindqvists förlag,. Seriens titel hämtad från Åhlén och Åkerlunds tidiga 1900-talsutgivning. Av denna blandade series totalt fyra böcker är två västernböcker, varav Prärien brinner tidigare utgivits även i Lindqvists Pocket Books.

Omslag till Jim SilverLindqvists Pocket Books: 1949–1951, nr. 1–24, A.B. Lindqvists förlag. Serien utkom månadsvis och blandade olika genrer. Minst fem av de totalt 24 titlarna är västern, nr. 1, 7, 14, 18 och 22. De första två är skrivna av Max Brand och de tre senare av Dan James.

Nyckel-böckerna: 1937–1964, nr. 1–611, Romanförlaget. Från början en ren kriminalserie som först i slutet av 1950-talet började blanda in västernböcker i utgivningen varav den första är nr. 497. Från och med nr. 503 utkom i serien endast västernböcker, vars totalantal i serien uppskattats till 111, med lika många olika titlar tillskrivna 48 olika författarnamn. Flest titlar i serien står Grant Taylor och W.D. Hoffman för, med 13 respektive 9 titlar vardera. Seriens numrering fortsattes av En Nyckel bok på Wennerbergs förlag, vilken redan från början var en ren västernserie.

Pendel-bok, En: 1972–1973, nr. 1–18, B. Wahlströms bokförlag. Serien utkom månadsvis och blandade olika genrer. Minst två av de totalt minst 18 titlarna är västern, nr. 8 och 14, båda från 1972.

Omslag till Pingvinserien: NebraskavägenPingvinböckerna: 1950–1971, nr. 1–554, Pingvinförlaget. Serien utkom ca var 14:e dag och blandade från början västern med andra typer av äventyr, men från och med nr. 56 utgavs endast västern. Av de totalt 554 titlarna kan 523 klassificeras som västern. Enstaka titlar har återutgivits inom serien varför antalet olika titlar är något lägre än det totala, max 520. Antal olika författarnamn överskrider 200 och någon exakt siffra är svår att beräkna genom de många olika stavningsvarianterna som förekommer. Flest titlar tillskrivs Chuck Adams (brittiskt författarbolag, 39 st.) och Webb Anders (21 st.). Seriens numrering fortsattes av serien Ben Hogan, vars första titel alltså gavs nr. 555.

Topp Wild West (inkl. Topp Deckare): 1958–1973, nr. 1–132 (nr. 27 dubblerad!), Bokförlaget Trots,. Serien hette från början Topp Deckare fastän den blandade deckare med västern. Från och med nr. 8 står det Topp Wild West på de titlar som innehåller västern, och nr. 16 är seriens sista deckare. Av seriens 133 titlar är 126 västern och från och med nr. 17 är det en ren västernserie. Två titlar av Wyatt C. Bannister har återutgivits inom serien, som därmed innehåller 124 olika titlar inom västerngenren tillskrivna 41 olika författarnamn. Flest böcker tillskrivs de båda svenska pseudonymerna Wyatt C. Bannister och Stewart Rogers med 22 respektive 17 böcker vardera.

Wahlströms mini-pocket: 1971–1973, nr. 1–85, B. Wahlströms bokförlag. En kortlivad serie som blandade olika genrer. Av de 85 böckerna är minst tre västern, alla skrivna av Louis Masterson (nr. 3, 7 och 11). Två av dessa titlar kom senare ut även i serien Texas.

Zebra-bok, En: 1954–1971, nr. 1–287, Albert Bonniers förlag. Denna blandade serie kom med tiden att fokusera på deckare. Seriens utgivning från 1950-talet rymmer dock 12 st. västernböcker, skrivna av de amerikanska författarna Max Brand, Bliss Lomax och Frank O’Rourke.

Övergripande mönster i utgivningen
Antal utgivna böcker

De nämnda serierna omfattar totalt 4334 böcker utgivna under ett halvsekel mellan åren 1949 och 2000. Den äldsta bokserien är den blandade Lindqvists Pocket Books, medan Amerika och Bill och Ben är de två serier som avslutades senast. Äldst bland de renodlade västernserierna är Lindqvists Coyote, vars utgivning inleddes 1954. Hela 3547 böcker har getts ut i de 55 renodlade västernserierna medan de nio blandade bokserierna endast står för 787 böcker (Figur 1). Slår man ihop de båda typerna av serier har de tre perioderna 1961–1965, 1966–1970 och 1971–1975 vardera 18  proc av den totala utgivningen men med det högsta värdet för den sistnämnda perioden. Ser man till de studerade bokseriernas inbördes variation vad gäller antal medverkande författare framgår klart att de blandade serierna som regel även blandar utgivna författarnamn, medan de renodlade västernserierna domineras av serier som begränsats till ett författarnamn (31 med ett mot 24 med flera författarnamn).

Figur 1

Figur 1. Antal västernpocket utgivna i Sverige per femårsperiod 1949–2000. Fyllda staplar visar blandade serier medan ofyllda staplar visar renodlade västernserier.

Antal böcker och år per serie
Fördelningen av antal böcker utgivna i de 64 olika bokserierna framgår av Figur 2. Flertalet av serierna med låga bokantal representerar blandade serier eller reprisserier, men undantag som Diablito med tre böcker och Max Brand med sex finns även. De tre bokrikaste serierna är Pingvinböckerna, Bill och Ben, samt Pyramidböckerna med 523, 504 respektive 406 böcker vardera. Även om Pingvinböckerna från början var en blandad serie blev den relativt snabbt, i likhet med de båda andra två, en renodlad västernserie. De olika bokseriernas livslängd återspeglar självklart bokantalet. Många serier blev inte så långlivade och 37 av 64 serier utgavs under fem eller färre år. Mest långlivad var serien om Bill och Ben med sina 38 år, följd av Pyramidböckerna med 27 och Mustangböckerna med 25 år.

Figur 2

Figur 2. Antal västernpocket per bokserie utgivna i Sverige 1949–2000. Notera den exponentiella skala för antal böcker. Materialet omfattar 64 bokserier, indelade efter namn och separat numrering, och 4334 böcker.

De olika förlagens andelar
Såväl till antalet utgivna bokserier som böcker domineras svensk västernpocket av de tre förlagen Pingvinförlaget, Wahlströms och Wennerbergs (Figur 3). I särklass störst är Wennerbergs med 38  proc av böckerna, en siffra som blir ännu större om även förlagets förlängning som Winthers respektive Richters förlag räknas in. De övriga elva förlagen står alla för mindre än 5  proc av bokutgivningen vardera. Sett över tiden var det Pingvinförlaget som var först ut av de stora med Pingvinböckernas västernutgivning som inleddes redan 1950. Wennerbergs blir nästa stora aktör i och med starten av Pyramidböckerna 1955 och behåller sin dominans ända till den aktuella bokgenrens död vid millenieskiftet, i slutskedet efter att ha bytt skepnad till först Winthers och till sist Richters förlag. Pingvinförlagets utgivning upphörde efter att de köpts upp av Wennerbergs 1975. Wennerbergs huvudsakliga konkurrent Wahlströms etablerade sig 1964 med serien Sheriff, följd av ett drygt 10-tal olika serier, varav flertalet kom att avslutas eller överlåtas till Wennerbergs under 1980-talets början.

Figur 3

Figur 3. Antal västernpocket utgivna i Sverige per femårsperiod för sex olika förlag. Notera att Wennerbergs byter namn först till Winthers 1984 och därefter till Richters 1991.

Författarnamn
De 4 308 böckerna vilka vi har relevant information om har tillskrivits 451 olika författarnamn, efter det att pseudonymer tillhörande samma författare slagits ihop. Hela 188 namn förekommer endast på en bok vardera, medan Marshall Grover och Leonard Frank Meares fem övriga pseudonymer återfinns på så många som 740 böcker (Figur 4). Även om den manliga dominansen är förödande vill vi lyfta fram de fyra amerikanskor som bidragit med en titel vardera. Först ut var Leigh Brackett med En hård man, utgiven två gånger som Mustangbok (95 & 193, 1965 & 1976) och byggande på det manus till filmen Rio Bravo med John Wayne i huvudrollen hon skrev med utgångspunkt från Gordon D. Shirreffs bok med samma namn från 1956. Lee Hoffmans dråpliga bok Wileys drag (orig. Wiley’s Move) utkom 1974 som Bullet Western nr. 2. Lynne Gessners bok Guldfeber (orig. Ramrod), utgiven under pseudonymen Merle Clark, kom i Longhorn som nr. 72, 1975. Den siste cowboyen (orig. The King of Liberty Bend) av Nancy Wood återfinns som Punktvästern nr. 7, 1978.

Figur 4

Figur 4. Antal västernpocket per författarnamn utgivna i Sverige 1949–2000. Materialet omfattar 4308 böcker och 451 olika författarnamn. Namn avseende samma författare har slagits ihop medan författarbolag jämställts med enskild författare.
De tre staplarna längst till höger innehåller endast ett författarnamn vardera.

Fördelningen mellan svenska original och översättningar liksom vilka språkområden de senare härstammar från vad gäller svensk västernpocket följer mönstren för skönlitteraturen i stort med ca 10 proc original och en kraftig dominans bland översättningarna för det engelska språkområdet (SOU 1972:80, s. 242 ff.). Tack vare Grovers många böcker om Bill och Ben står australiensiska författarnamn för 23 proc av de 4200 böcker vilkas författares nationalitet kunnat fastställas (Figur 5). Största andelen står Nordamerika, helt dominerat av USA, för med 44 proc av böckerna, medan författarnamn med hemvist i Storbritannien står för 23 proc.

Figur 5

Figur 5. Andel västernpocket per författarnas nationalitet utgivna i Sverige 1949–2000. Materialet omfattar 4200 böcker och Tysklands låga andel med fem böcker framgår ej av diagrammet.

De amerikanska böckerna domineras av kollektivpseudonymen Jackson Cole med 271 böcker, medan Louis L’Amour är den bäst representerade enskilde författaren med 95 böcker. Bland de brittiska böckerna står kollektivpseudonymen Chuck Adams för flest med 84 böcker. Enligt vår uppskattning står tolv svenska författare för 10 proc av böckerna, varav Bengt-Åke Cras under pseudonymen William Marvin Jr. med sina 125 olika titlar står för flest böcker. Från övriga Norden står Norge för 6 proc av de 4200 böckerna mycket tack vare Kjell Hallbings omfattande produktion under pseudonymen Louis Masterson, medan Danmark genom Kris Winthers (= Donald B. Reach) titlar bland Ponnyböckerna står för endast en procent. Övriga Europa finns med genom spanjoren José Mallorquis 52 böcker om El Coyote samt fem böcker tillskrivna tyska författare.

Bokomslagen
Förutom att vara säljande har omslaget i uppgift att tydligt ange vilken genre boken tillhör. Även serietillhörighet har varit viktigt att framhäva, som regel med hjälp av logo och färgkombination. Själva omslagsbilden är ofta av en mer generell karaktär och saknar därmed en direkt relation till själva berättelsen i boken, ett förhållande som illustreras väl av att samma omslag kan ha använts på olika böcker i olika länder (Nilsson 2013). Trots att omslagsbilden utgör en central del av en västernpocket saknas i boken som regel uppgift om aktuell upphovsman. Det stora flertalet av de bokomslag inom västerngenren som finns avbildade på Serielagrets hemsida är tecknade, medan omslag baserade på fotografier förekommer i begränsad omfattning främst på bokserier som En Nyckel bok, Big Jim och högre nummer av Pyramidböckerna.

De tecknade omslagen har som regel gjorts av utländska illustratörer och t ex Wennerbergs nyttjade härvid som regel Tage Jørgensens atelje i Köpenhamn. Av det fåtal svenska illustratörer som tecknat svenska västernomslag kan framhållas Bengt Olof Wennerberg (1918-2000) som under signaturen Bowen från början stod för omslagen till Ben Hogan och även gjorde en del tidigare omslag för Clay Allison. Bowen tecknade mycket för Svenska Mad och var på så sätt knuten till Williams förlag.

Några av de stilfullaste omslag vi sett i det studerade materialet återfinns på originalserien av El Coyote och tecknades av norrmannen Harald Damsleth (1906–1971). Även om flertalet omslag främst avbildar beväpnade och beridna cowboys ”in action”, förekommer det även lättklädda eller nakna kvinnor, främst på böcker med beteckningen ”sexy” som Clay Allison eller högre nummer i Bravo-serien. Dessa böcker kommer därmed att uppvisa likheter med kioskdeckarens typiska omslag.

Slutord
Västernpocketen utvecklades ur kioskhäftena som en del av populärkulturens amerikanisering efter kriget, vilken bland annat yttrade sig som en vurm för Vilda Västern inom en rad olika media. Efter att inledningsvis ha utgjort en växande ingrediens i blandade bokserier dominerade av deckar- och äventyrshistorier fick västernböckerna snart egna serier. Antalet specialiserade västernbokserier ökade snabbt och istället för att blanda olika författare kom många av de nya serierna att fokusera på ett författarnamn som skrev om samma hjältar i bok efter bok. Marshall Grovers böcker om Bill och Ben hör här till de mest typiska och mest framgångsrika.

En annan trend som hjälpte förlagen att stilla den stora efterfrågan på billiga västernböcker var återutgivningen av tidigare titlar, inom samma serie eller i speciella reprisserier som Bästa Västern och ett antal serier som sambundna tidigare utgivna böcker. Den årliga utgivningen var som mest omfattande under 1960-talet och första halvan av 1970-talet och dominerades inledningsvis av förlagen Wennerbergs och Pingvin, som dock från 1975 kom att ersättas av B. Wahlströms.

Böckerna skrevs av ett mycket stort antal författare, varav flertalet bidrog med endast ett fåtal titlar. Utgivningen dominerades helt av översättningar från det engelska språkområdet med endast 10 proc av böckerna skrivna på svenska. Bland innehållsmässiga trender kan nämnas en utveckling mot mer explicita skildringar av våld och sex samtidigt som hjältarna blev mer komplexa och gränserna mellan det goda och det onda mer flytande. Vår kartläggning av genren pekar fram emot en fullständig förteckning av de utgivna böckerna, men innan detta är möjligt krävs ett fortsatt arbete med att dokumentera ett mindre antal böckers titlar och författare, liksom att reda ut ett antal författarnamns rätta identitet. Det kvarstår även att studera de många översättarna som fyllt en viktig funktion i utgivningen. Slutligen borde även den svenska utgivningen studeras i ett mer internationellt perspektiv i syfte att utreda sambanden med andra länders utgivning.

Nämnda bokförlag

 • A.B. Lindqvists förlag: Stockholm. Tyngdpunkt på bred underhållningslitteratur.
 • Albert Bonniers förlag: 1837–, Stockholm. Anrikt förlag med tyngdpunkt på kvalitetslitteratur.
 • B. Wahlströms bokförlag: 1911–, Stockholm. Birger Wahlström (–1961) sen Bo och sen Bertil (1982–). Vid sidan av Wennerbergs det största svenska förlaget inom populärpocket och stora även vad gäller barn- och ungdomslitteratur. Ingår sedan 2006 i Forma Books som renodlat barn- och ungdomsförlag. Wahlströms hade tidigt eget tryckeri och bokbinderi, som 1967 flyttade till Falun där book-o-matic systemet utvecklades under namnet ScandBook.
 • Boknöje ab: 1982–, Helsingborg. Dotterbolag till norska Bladkompaniet som ger ut deras romanserier i Sverige. Idag Schibsted Förlag AB, avdelning för underhållningslitteratur.
 • Bokvännen AB: Helsingborg.
 • Kometförlaget: Stockholm. Ingår i B. Wahlströms bokförlag.
 • Läsförlaget ab: 1985–, Trångsund. Ingår i Göte Johansson Bokcentrum AB.
 • Malmborg & Hedström förlags AB: 1975–?, Bromma. Grundat av Leif Malmborg och gav främst ut tidningar och populärpocket.
 • Pingvin-förlaget: Göteborg. Uppköpt av Williams förlag 1969.
 • Regal bokförlag: Stockholm
 • Richters förlag AB: 1941–2006. Bildat av Gerlach Richter 1941 som dotterbolag till Hemmets Journals förlag. Del av Egmont-koncernen 1988–2007. Bytte namn till Damm förlag 2007 och ingår därefter i Forma Books.
 • Romanförlaget: Göteborg. Köptes av Wennerbergs 1964, som dock behöll namnet ett tag framåt.
 • Trots, Bokförlaget: Stockholm. Ingår i Regal bokförlag.
 • Wennerbergs förlag: 1950–1984, Malmö. Inledde sin verksamhet 1950 med Jaguarböckerna. Del av danskägda koncernen Winther Publishers Holding Ltd. Specialiserat på populärpocket. Egen tryckning hos danska Uniprint A/S. Bytte 1984 namn till Winthers förlag.
 • Williams förlag: 1956–1975, Stockholm. Ingick i den multinationella Warner-koncernen. Sålde 1975 sina populärpocketserier till Wennerbergs.
 • Winthers förlag: 1984–, Malmö. Ersatte Wennerbergs förlag som del av samma koncern.

Nämnda författarnamn

 • Adams, Chuck (brittiskt författarbolag)
 • Anders, Webb (brittisk författare)
 • Angell-Jacobsen, Rune (född 1947 i Florø, Norge)
 • Bannister, Wyatt C. (= Sven Rune Mantling, 1927–1987 & Gunnar Erik Jansson, 1925–1991)
 • Benteen, John (= Benjamin Leopold Haas, 1926–1977, född i Charlotte, North Carolina)
 • Brackett, Leigh Douglass (1915–1978, född i Los Angeles)
 • Brand, Max (= Frederick Schiller Faust, 1892–1944, född i Seattle, bild th)Max Brand
 • Chisholm, Matt (= Peter Christopher Watts, 1919–1983, engelsman)
 • Clark, Merle (= Lynne Gessner, född 1919 i USA)
 • Clay, E. Jefferson (= Paul Wheelahan, 1930-, australiensare)
 • Cody, Stetson (= Leonard R. Gribble, 1908–1985, född i Devon)
 • Cole, Jackson (amerikanskt författarbolag, många titlar skrivna av A. Leslie Scott)
 • Colt, Walter (pseudonym)
 • Corte, Bill (= Carl Henrik Nanne, 1927–1995, född i Halmstad)
 • Dillinger, James (= Kjell Andreasson, född 1938 i Västerås)
 • Dutchman, Tom (= Tommy Schinkler, 1938–1994, svensk med holländskt ursprung)
 • Floren, Lee (1910-1995, född i Hinsdale, Montana)
 • Genberg, Kjell E. (1940–, född i Gia nära Hudiksvall)
 • Gilman, George G. (= Terry Harknett, född 1936 i Essex)
 • Ginsburg, K. Earl (= Kjell E. Genberg)
 • Grover, Marshall (= Leonard Frank Meares, 1921–1993, född i Sydney, bilden th)Marshall Grover
 • Hallbing, Kjell Kaare (1934–2004, född i Baerum, Norge)
 • Hammer, Steve (= Sture Hammenskog, 1932–1988, född i Mellösa)
 • Hoffman, Lee (= Shirley Bell Hoffman, 1932–2007, född i Chicago)
 • Hoffman, W.D. (William Dawson Hoffman, 1884–1952, född i Pennsylvania)
 • Hogan, Ray (1908–1998, född i New Mexico)
 • Hopson, William (amerikan)
 • Howard, John Wesley (amerikanskt författarbolag)
 • Jade, Matt (= Kjell. E. Genberg)
 • Jakes, John (född 1932 i Chicago)
 • James, Dan  (= James Denson Sayers, 1888–1957, född i Dallas)
 • Kincaid, Matt (= Clifton Adams, 1919–1971, född i Oklahoma)
 • Kirby, Tex (= James Adams, britt)
 • L’Amour, Louis  (= Louis Lamoore, 1908–1988, född i North Dakota, bilden tv)Louis L'Amour
 • LeBeau, Roy (= Mitchell Smith, född 1935 nära New York)
 • Lehman, Paul Evan (1908–2002, född i Royalton, Pennsylvania)
 • Lindström, Hanz F. (1934–, bor i Malmö)
 • Logan, Jake (amerikanskt författarbolag)
 • Lomax, Bliss (= Harry Sinclair Drago, 1888–1979, amerikan)
 • Mallorqui, José (1913–1972, född i Barcelona)
 • Manning, Leo (= Kjell Hallbing)
 • Marvin Jr., William (= Bengt-Åke Cras, född 1943 i Ytterhogdal)
 • Masterson, Louis (= Kjell Hallbing)
 • Mill, Stewart (pseudonym, troligen för svensk författare)
 • O’Rourke, Frank (1916–1989, född i Denver)
 • Patten, Lewis B. (1915–1981, född i Denver)
 • Reach, Donald B. (= Kris Winther, 1905–1970, dansk)
 • Rogers, Stewart (= Sven Rune Mantling, & Gunnar Erik Jansson)
 • Ross, Dana Fuller (= James Reasoner, född i Fort Worth, Texas)
 • Shirreffs, Gordon D. (1914–1996, född i Chicago)
 • Siringo, Charlie (= Kjell Andreasson)
 • Slade, Jack (amerikanskt författarbolag)
 • Taylor, Grant (= Ray Nafziger, amerikan som dog 1946)
 • Trimble, Louis (Louis Preston Trimble, 1917–1988, amerikan)
 • Ward, Brad (= Samuel Anthony Peeples, 1917–1997, född i American Fork, Utah)
 • West, Tom (= Fred East, född 1895 i London)
 • Weston, Cole (= Robert J. Randisi, född 1951 i Brooklyn)
 • Whittington, Harry (1915–1989, född i Ocala, Florida)
 • Williams, E.G. (= Stellan Wiik)
 • Wood, Nancy (1937–2013, född i Santa Fe)

Källor & litteratur

 • Berglund, Karl, 2012: Deckarboomen under lupp. Statistiska perspektiv på svensk kriminallitteratur 19772010. Uppsala universitet: Avdelningen för litteratursociologi.
 • Bergquist, Christer, Bengt Wikholm & Leif Åberg, 1977: Populärvästern i Sverige. Innehåll, struktur och myt, s. 206-248. I: Åke Lundqvist, 1977: Masslitteraturen. Förströelse – förförelse – fara? Stockholm: Aldus/ Bonniers.
 • Bokbranschen i Sverige, 2003: Utvecklingen mellan 1973 och 2003. Stockholm: Svenska Bokhandlareföreningen & Svenska Förläggareföreningen.
 • Cawelti, John G. 1976: Adventure, mystery, and romance. Formula stories as art and popular culture. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Genberg, Kjell E. 1982: En främling kommer hem. Stockholm: Askild & Kärnekull.
 • Hertel, Hans, 1996: 500.000 £ er prisen: Bogen i mediesymbiosens tid. Stockholm: Svenska Bokförläggareföreningen & Norstedts.
 • Johansson, Hans Olof, 1977: Utgivningen av populärpocketböcker 1965–1974. Litteratur och samhälle 3: 7-23.
 • Kärrholm, Sara, 2005: Konsten att lägga pussel. Deckaren och besvärjandet av ondskan i folkhemmet. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion.
 • Lindung, Yngve (red.), 1977: Kiosklitteraturen. Stockholm: Tidens förlag.
 • Lundqvist, Åke, 1977: Masslitteraturen. Förströelse – förförelse – fara? Stockholm: Aldus/ Bonniers.
 • Myrman, Patrik, 2013: Serielagret, http://www. serielagret.se [juli 2013]
 • Nilsson, Anders N. 2011: Det ska vara en cowboy. Vilda Västern som motiv inom svensk populärkultur. Umeå universitet, B-uppsats i etnologi.
 • Nilsson, Anders N. 2013: Fallet Kjell Hallbing. Om kioskböckers svåretablerade identitet. DAST Magazine, 2013(4), april. www.DAST.nu.
 • Persson, Magnus, 2002: Kampen om högt och lågt. Studier i den sena nittonhundratalsromanens förhållande till masskulturen och moderniteten. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings bokförlag Symposion.
 • SOU 1972:80: En bok om böcker. Litteraturutredningens branschstudier. Stockholm: Allmänna förlaget.
 • Willy b. 1994: Vakre damer og blodig död. Den norske pocketbokas historie 1949-1994. Oslo: Bladkompaniet.
 • Wopenka. Johan, 1995: På smekmånad med Gröna Hissen. Kioskhäften i Sverige – en förteckning. Göteborg: BJW-förlaget.
Taggar: , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22