Omslagsbilder från svensk westernpocket använda även på inhemska romanhäften, vecko- och serietidningar

Jul 9th, 2020 | By | Category: 2020-07 juli, Artikel

Av ANDERS N NILSSON

Det bildmässiga överlappet mellan omslagen på å ena sidan svensk westernpocket och å andra sidan romanhäften, maskulina veckotidningar och serietidningar studerades. Överlappet gentemot romanhäften var begränsat till Detektivmagasinets sista årgång, 1963, med bilder från det amerikanska förlaget Dells pocketböcker, varav tre bilder även använts på svensk pocket.

Gentemot veckotidningen Lektyr fanns ett överlapp under åren 1962 och 1963, just i övergången mellan omslag av egna tecknare och omslag med foton. Överlappet avser ett 20-tal bilder från olika amerikanska pocketförlag, varav 14 även belagts från svensk pocket. Serietidningar har stått för det största överlappet gällande ett 40-tal olika omslagsbilder i två olika omgångar. Den första omgången omfattar Centerförlagets båda tidningar Cowboy och Seriemagasinet från tiden 1957–1962 och avser manuellt kopierade bilder från amerikanska pocketböcket, varav 25 st belagts även från svensk pocket, men då fotografiskt kopierade. Den andra omgången inleddes kring mitten av 60-talet och omfattade fotografiskt kopierade bilder av främst amerikanskt och spanskt ursprung, representerad på ett flertal tidningar som Buffalo och Westernserier.

Artikeln i pdf, bäst för utskrift: Omslagsbilder

Den stora merparten av de omslagsbilder som användes på svensk westernpocket var importerade från utlandet där de som regel redan använts på inhemska böcker (Nilsson 2018). Importen av bilder från USA inleddes redan på 50-talet och följdes kring mitten av 60-talet av ett stort inflöde av omslagsmålningar från Spanien. Andra länder som bidrog med bilder var Australien, Italien, Storbritannien och Tyskland. Bildimporten till de nordiska länderna var till stora delar samordnad, varför samma bilder som på de svenska böckerna frekvent återfinns även på våra grannländers. Ur ett internationellt perspektiv utgjorde alltså de svenska böckernas omslagsbilder en mix av många andra länders. Undantagen var få och huvudsakligen begränsade till böcker av inhemska författare, som till exempel Kjell E. Genbergs romanserie om Ben Hogan med omslagsbilder av signaturen Bowen och Curt Dahlgren. De flesta omslagsbilderna var dock generella och användes i kombination med många olika texter.

Studier av speciellt den spanska och den tyska populärlitteraturen visar även tydligt på att överlappet när det gäller användningen av omslagsbilder i dessa båda länder även kunde vara stor mellan pocketböcker, romanhäften, serietidningar och dito album (Nilsson 2019a & b). Ett eventuellt överlapp i omslagsbilder på dessa olika typer av populärlitteratur har dock mig veterligt aldrig studerats ur ett inhemskt perspektiv.

Frågan är alltså om svensk westernpockets omslagsbilder inom landet utgör en väl avgränsad kategori eller inte? Om den inte gör det, kan den kanske inte studeras separat på ett meningsfullt sätt, utan bör sättas in i det vidare sammanhang som den ingår i. Det är främst följande typer av populärlitteratur som kan tänkas ha haft ett bildmässigt överlapp med pocketböckerna: romanhäften, veckotidningar för män och serietidningar. Tidsmässigt handlar det om sent femtiotal fram till nittiotal.

Studerat material
Mitt urval av svenska pocketböcker inom västernkategorin omfattar 4.162 böcker. Av dessa har 291 fotografiska omslagsbilder, medan 3.871 böcker har målade omslag. Huvuddelen av dessa finns i egen samling, liksom de romanhäften som studerats, vilken kompletterats med omslagsbilder visade på hemsidan Serielagret. Även svenska veckotidningar finns i egen samling, vilken kompletterats med omslagsbilder från Tradera. Jag har även sett exempel på att illustrationer inne i tidningarna matchat omslag på svenska pocketböcker, men det är en annan historia. Svenska västernserietidningars omslag studerades i egen samling, främst omfattande tidningarna Buffalo Bill, Cowboy och Western, samt på hemsidor som Seriesam, Tradera och Grand Comics Database. Amerikanska pocketomslag har studerats främst på hemsidan BookScans och serietidningar på hemsidan Comic Book Plus. Omslag från engelska serietidningar studerades på hemsidan Comic Vine. I mina förteckningar över olika skrifters omslag som belagts från pocketböcker anges först tidningens årgång och nr, och därefter utländsk utgåva; svensk utgåva.

Romanhäften
Av de svenska romanhäften som behandlades av Wopenka (1995) var det i stort sett endast tre som innehöll västernberättelser: Detektivmagasinet, Nyckelböckerna och Svenska Novellmagasinet. Då den sistnämnda hade helt egna omslagsbilder med inlagda bilder på filmaktriser och den mellersta av mig har räknats in bland westernpocket är det endast Detektivmagasinet som kan uppvisa ett bildmässigt överlapp med pocketböckerna. Detektivmagasinets omslagsbilder hämtades ända fram till sista årgången 1963 från den norska motsvarigheten där de tecknades av inhemska illustratörer som Otto Wise Moe och Per Svinø, vars bilder hade stor likhet med de som återfinns på amerikanska pulpmagasin. Norska bilder av samma slag förekom även under en period på Nyckelböckerna. Men 1963 dök det på Detektivmagasinet upp bilder av amerikanskt och spanskt ursprung och åtminstone tre av dessa har även använts på svensk westernpocket (Bild 1). Dell utgjorde i detta fall tydligen den huvudsakliga källan till amerikanska bilder och jag har även kunna belägga några bilder som ej använts på svensk westernpocket.

Bild 1

Bild 1. Tre olika omslag med samma bild: (vä) amerikansk pocket Dell 1st B172 från 1960, (mitt) Detektivmagasinet nr 16 för 1963, och (hö) svensk pocket Bill och Ben nr 68 från 1968.

1963
– 3: Dell 907 1956 [George Gross]; saknas

 5: Dell D1002 1959; Mustang 148 1970

 13: Dell D367 1960; saknas

 15: Dell 1008 1959 [Robert Stanley]; saknas

 16: Dell 1st B172 1960; Bill & Ben 68 1968

 17: Dell 1st B170 1960; saknas

 18: Dell D409 1961 [Carl Hantman]; Mustang 140 1969

Det kan ha varit någon enstaka bild till som överlappar, men slutsatsen måste ändå bli att romanhäftenas omslagsbilder som kategori är väl skild från pocketböckernas. Undantagen är så pass få att de snarast bara bekräftar regeln.

Veckotidningar
Av svenska veckotidningar var det främst tre som innehöll några substantiella mängder av västernföljetonger och -noveller: Lektyr, Levande Livet och Rekordmagasinet (Nilsson 2017). Speciellt Lektyr kunde även uppvisa ett textmässigt överlapp med pocketböcker i och med att många av Sven Rune Mantlings följetonger även gavs ut som bok i serien Topp Wild West. För illustrationerna anlitade man länge egna tecknare som Lektyrs Helge Forsslund och Levande Livets Allan Löthman, men kom med tiden att även importera bilder främst från USA. Men då de utländska bilderna främst härrörde från Men’s Magazines och inte pocketböcker blev överlappet med svensk westernpocket marginellt. Det stora undantaget är Lektyrs årgångar 1962 och 1963 med totalt 20 omslagsmålningar som kunnat beläggas från amerikanska pocketböcker och i 14 av fallen även från svenska (Bild 2). Innan 1962 hade man västernomslag gjorda av egna tecknare, med undantag för nr 49 1961 som även kan ses på Nyckelbok nr 560 från 1962, och efter 1963 gick man nästan helt över till fotografiska bilder på omslagen.

Bild 2

Bild 2. Tre olika omslag med samma bild: (vä) amerikansk pocket Ace F144 från 1962, (mitt) den svenska veckotidningen Lektyr nr 12 för 1962, och (hö) svensk Pyramid-bok nr 171 från 1962.

Publiceringen av bilderna som är gemensamma för Lektyr och svensk pocket ligger som regel rätt nära varandra i tiden, och inte heller långt efter den första USA-tryckningen. För Lektyr nr 12 1962 sammanfaller de tre årtalen, medan i fem fall bilden kunde ses på Lektyr innan den användes på någon svensk pocket, och i åtta fall förhållandet var det omvända. Lektyrs amerikanska omslagsmålningar utgjorde en mix som användes i USA av minst sex olika förlag och representerande ett flertal olika illustratörer. Tom Lovells målning på Lektyr nr 9 1963 har jag inte kunnat belägga i USA tidigare än 1976, så man kan inte helt utesluta att den svenska publiceringen var den första.

1962
– 12: Ace F144 1962; Pyramid 171 1962

 14: ?; Nyckelbok 592 1963

 28: Bantam 1502 1957; saknas

 32: Bantam 1642 1957; Nyckelbok 596 1963

 37: Bantam 1654 1957; Pyramid 290 1969

 41: Bantam 1356 1955; saknas

 44: Perma M3013 1955; saknas

 45: Bantam 2330 1961; saknas

1963
– 2: Bantam 1652 1957; Mustang 75 1964

 3: ?; Pyramid 163 1962

 5: Ballantine 0405 1960; Mustang 60 1962

 9: Bantam 2848 1976; saknas

 11: Gold Medal 1067 1960; Topp Wild West 19 1961 & Pyramid 273 1968

 12: Signet 2081 1962; saknas

 21: Gold Medal 815 1958; Mustang 27 1960

 24: Gold Medal 794 1958; Pyramid 93 1959

 31: Gold Medal 760 1958; Pyramid 81 1959

 35: Gold Medal 692 1957; Pyramid 50 1957

 40: Crest 222 1958; saknas

 46: Gold Medal 1117s 1961; Pyramid 156 1961

Serietidningar
Många serietidningar har använt mer specifika omslagsbilder, och då särskilt de som varit begränsade till samma hjälte, som t ex Vilda Västern och Prärieserier. Bilder av mer generell karaktär började användas främst från 60-talet då importen av bilder tog fart.

Omslagsbilder använda även på svensk westernpocket har belagts från följande serietidningar och antal: Buffalo (Bill) 6 st, Cowboy 21 st, Seriemagasinet 4 st, Tex Willer 1 st, Texas 1 st, Toppserien 1 st, TV-serier 3 st, och Westernserier 6 st. Överlappet rör sig alltså totalt om minst 42 bilder. I följande förteckning har jag även tagit med en del omslagsbilder gemensamma med amerikanska och spanska pocketböcker.

Buffalo Bill
Svenska serietidningar om västernhjälten Buffalo Bill gavs ut i olika omgångar och med lite olika namnvarianter, och flertalet här omnämnda häften hette Buffalo och gavs ut av Semic. Omslagen var som regel specifika och föreställande hjälten som gett namn åt tidningen, och många målade av Jaime Gonzales. Men där förekom även många generella omslagsbilder, huvudsakligen av spanskt ursprung, och av de sex som listas här är det bara den äldsta som är amerikansk (Bild 3). Bilden från 1983 är producerad av tysken Günther König och har belagts från minst elva olika tyska romanhäften.

Bild 3

Bild 3. Tre olika omslag med samma bild: (vä) tyskt romanhäfte Santana nr 50, odaterat, (mitt) svensk serietidning Buffalo nr 6 för 1978, och (hö) svensk pocketbok Bill och Ben nr 275 från 1984.

1966
– 3: Gold Medal 636 1957; Pyramid 96 1959

1978
– 6: TY Santana 50; Bill & Ben 275 1984

 24: TY Western-Hit 793; Bill & Ben 203 1979

 26: TY Western-Bestseller 229; Bill & Ben Special 41 1980

1979
– 14: ES Astri Oeste 90 m fl; Bill & Ben 251 1982

1983
– 11: TY GF Waco 197 m fl; Sheriff 153 1981

Cowboy
Ett tidigt exempel på nyttjandet av bilder med amerikanskt ursprung återfinns på Centerförlagets tidning Cowboy och då speciellt årgången 1958 från vilken många bilder kunnat beläggas på såväl svensk som amerikansk pocket. Det märkliga är att serietidningarnas omslagsbilder kopierats manuellt. Från och med 1966 är de bilder som kunnat beläggas troligen av spanskt ursprung.

Majoriteten av omslagsbilderna och troligen även tidningarnas innehåll hämtades dock från brittiska Fleetways serie Cowboy Picture Library som startades 1950 med hjältar som Buck Jones, Davy Crockett, Kansas Kid och Kit Carson (Bild 4).Bild 4

 

 

Bild 4. Två omslag från den svenska serietidningen Cowboy tillsammans med de engelska förlagorna från Cowboy Picture Library: (öv vä) Cowboy Picture Library nr 362, (öv hö) Cowboy nr 12 för 1962, (ne vä) Cowboy Picture Library 396, och (ne hö) Cowboy nr 25 för 1962.

 

 

Av de svenska häftenas manuellt kopierade bilder från pocketomslag 1957–1962 har huvuddelen spårats till amerikanska Fawcetts pocketserier Crest och Gold Medal, men även tre andra förlag är representerade. När det gäller den svenska användningen återfinns alla utom en bild på Wennerbergs Pyramid-serie med relativt god samtidighet i utgivningen (Bild 5). Undantaget är Cowboy nr 9 1959 vars bild användes även på B. Wahlströms Mustang nr 30 1960. Många av bilderna har dock inte kunnat beläggas på svenskt tryck vid sidan av Cowboy, varför de inte kan ha kopierats direkt från svenska bokomslag. Då bilden från Gold Medal nr 705 är mer beskuren än sin motsvarighet på Cowboy nr 7 1958 kan den inte gärna ha kopierats direkt från den amerikanska utgåvan. Allt pekar alltså på att man på Centerförlaget hade tillgång till fotografiska kopior av originalmålningarna, och frågan är då varför man inte använde sig av dessa utan istället lät kopiera dem manuellt? Det kan inte heller uteslutas att kopieringen av bilderna skett utomlands. En tanke är att man gjorde om dem för att de skulle se mer serietidningsaktiga ut.

Bild 5

Bild 5. Tre olika omslag baserade på samma bild: (vä) amerikansk pocket Crest nr 193 från 1957, (mitt) manuell kopia av samma bild på serietidningen Cowboy nr 5 för 1958, och (hö) svensk pocket Pyramid-bok nr 58 från 1958.

1956
– 18: Gold Medal 335 1953; Pyramid 42 1957

1957
– 3: Pocket Book 895 1952; saknas

 12: Pocket Book 876 1952; saknas

 18: Pocket Book 1060 1955; saknas

 19: Dell 1st 25 1954; Nyckelbok 593 1963

1958
– 5: Crest 193 1957; Pyramid 58 1958

 7: Gold Medal 705 1957; saknas [även Cowboy 1962/44]

 8: Perma M3045 1956; saknas

 9: Gold Medal 436 1954; saknas

 10: Gold Medal 722 1958; Pyramid 61 1958

 11: Bantam 1419 1956; saknas

 12: Gold Medal 723 1958; Pyramid 68 1958

 14: Pocket Book 1137 1956; saknas

 16: Gold Medal 478 1955; saknas

 17: Crest 198 1958; Pyramid 63 1958

 21: Dell 844 1955; saknas

 36: Crest 128 1956; Pyramid 67 1958

1959
– 7: Crest 149 1956; Pyramid 59 1958

 9: Crest 137 1956; Mustang 30 1960

 30: Bantam 1547 1956; Sheriff 1 1964

 42: Bantam 1515 1956; Mustang 23 1959

 49: ?; Pyramid 38 1957

1961
– 46: Crest 189 1957; Pyramid 83 1959

 47 Crest 181 1957; Pyramid 49 1957

1962
– 48: Gold Medal 706 1957; saknas

1966
– 5: ?; Mustang 159 1971

 10: ES Huracan 158 1964; Longhorn 24 1970

1967
– 2: GB Ward Lock Target 570 1967; McAllister 25 1974

1970
– 2: ES Best Sellers del Oeste 260 1966; Bill & Ben 97 1970

1970
– 7: ?; Prärie 174 1978

1971
– 2: ES Best Sellers del Oeste 125 1963; Silver Star 54 1965

1972
– 4: ES Salvaje Texas 0667 1969; Bill & Ben 278 1984

Seriemagasinet
Även om jag på långköraren Seriemagasinets många västernomslag inte hittat någon bild identisk med något svenskt pocketomslag, så är det tydligt att man i flera fall utgått från sådana bilder när man skapat sina omslagsbilder (Bild 6). Förfarandet liknar det som ovan beskrivits för Cowboy och skedde även under samma tidsperiod. Båda tidningarna gavs ut av Centerförlaget. Lite lustigt att Seriemagasinet nr 5 från 1962 på omslaget har en grov kopia av bilden på En Texas Bok nr 19 från 1961, en bild som jag inte lyckats belägga på amerikansk pocket (Nilsson 2019c). Från och med 1966 försvinner västernomslagen helt, men just därförinnan finns ett antal av den typ som använts på pocket. Dock ingen omslagsbild jag lyckats belägga.

Bild 6

Bild 6. Tre olika omslag baserade på samma bild: (vä) amerikansk pocket Fawcett Gold Medal nr 742 från 1958, (mitt) Seriemagasinet nr 43 för 1958, och (hö) svensk pocket Pyramid-bok nr 91 från 1959.

1958
– 43: Gold Medal 742 1958; Pyramid 91 1959

– 52: Avon 813 1958; Pyramid 114 1960

1959
– 3: Dell 986 1958; saknas

1960
– 8: Dell 942 1957; saknas

 18: Avon T433 1954; saknas

1961
– 9: Pyramid Books 435 1959; Bill & Ben 12 1963

1962
– 5: ?; En Texas Bok 19 1961

Westernserier
Semic gav ut Westernserier mellan 1976 och 1993 och under huvuddelen av tiden var den en månadstidning. Många av omslagsbilderna kan även ses på tyska romanhäften och jag gissar att de allra flesta har spanskt ursprung (Bild 7). Sex omslagsbilder har kunnat beläggas på svensk pocket. Av dessa är två svenska original av Bowen från Ben Hogan (Bild 8), en amerikansk och resterande tre troligen av spanskt ursprung.

Bild 7

Bild 7. Tre olika omslag med samma bild: (vä) tyskt romanhäfte Lassiter [1] nr 374 odaterat, (mitt) Westernserier nr 5 för 1980, och (hö) svensk pocket Clay Allison nr 109 från 1983.

Bild 8Bild 8. Westernserier är unik som svensk serietidning med att ha lånat omslagsbilder från pocket med svenska originalbilder, i detta fall av Bowen: (vä) svensk pocket Ben Hogan nr 603 från 1976, (hö) Westernserier nr 6 för 1984.

1979
– 1: TY GF Barner 122 m fl; Walt Slade 258 1981

1980
– 5: TY Lassiter [1] 374; Clay Allison 109 1983

1984
– 5: Avon 23374 1971; Mustang 178 1974

 6: svenskt original Ben Hogan 603 1976

 11: svenskt original Ben Hogan 606 1976

1989
– 2: TY Heyne Western Classics 2710 1968 m fl; Nyckelbok 639 1966

Övriga
Från svensk Tex Willer har jag endast kunnat belägga en omslagsbild på svensk pocket. Det gäller bilden på Mack & Joe nr 48 från 1977 som även kan ses på Tex Willer nr 2 1979 (Bild 9). Målningen som skapats av spanjoren Rafael López Espí användes ursprungligen på tyska Basteis Geister-Western nr 17, en sorts hybrid mellan skräck och västern. Det kan även nämnas att bilden på Tex Willer nr 1 1978 gjordes av spanjoren Noiquet för Torays spanska westernpocket Best Sellers del Oeste nr 238 från 1966. Samma bild finns även på Buffalo nr 3 1968.

Bild 9

Bild 9. Omslagsmålning av spanjoren Rafael López Espí i original till vänster, på svensk serietidning Tex Willer nr 2 för 1979 (mitten), och på svensk pocket Mack & Joe nr 48 från 1977.

Centerförlagets utgåva av Texas från 1963 och framåt hade omslagsbilder av spanskt ursprung och av den typ som även fanns på pocketböcker. Bilden på nr 11 1964 utgör en lätt modifierad variant av den på Wennerbergs Pyramid-bok nr 65 från 1958, i repris på Arizona nr 2 från 1970. Originalet återfinns på amerikansk Pyramid nr 293 från 1957. Det kan även nämnas att bilden på Texas nr 9 1970 först trycktes på Torays spanska westernpocket Best Sellers del Oeste nr 133 från 1963.

Toppserien hade 1964 några omslagsbilder med västernmotiv. Bilden på nr 2 användes även på Nyckelbok nr 612 från samma år (Bild 10). Jag har även belagt samma bild från Danmark, Finland, Spanien och Tyskland. Den återfinns även på den amerikanska serietidningen Idaho från Dell Comics/Western Publishing för juni till augusti 1963 och det är möjligt att det aktuella häftet av Toppserien är en översättning av denna. Men bilden trycktes nog först 1959 på den amerikanska pocketboken Dell 1st B140 med romanen Montana! av C. Hall Thompson. Det hände tydligen att Dell använde bilder från pocketomslag på sina serietidningar.

Bild 10

Bild 10. Fyra olika omslag med samma bild: (vä) amerikansk pocket Dell 1st B140 från 1959, (mitt vä) svensk pocket Nyckelbok nr 612 från 1964, (mitt hö) Dells seriemagasin Idaho för juni-augusti 1963, och (hö) Toppserien nr 2 för 1964.

TV-serier hade en del västernomslag med bilder av amerikanskt och spanskt ursprung. Tre bilder från årgång 1964 har kunnat beläggas på svensk westernpocket: nr 4 på Mustang nr 63 1963, nr 6 på Mustang 48 1961, och nr 13 på Topp Wild West 128 1972. Av dessa tre är det endast den på nr 4 som kunnat beläggas i original på amerikansk Gold Medal 631 från 1957.

Slutdiskussion
Med tanke på de stora mängder omslagsbilder som hanterats inom populärlitteraturen är det inte förvånande att samma bilder kan ses på olika typer av media. Det måste ha varit i stort sett omöjligt för den enskilde utgivaren att ha koll på den totala utgivningen och därmed full kunskap om vilka bilder som redan använts och inte. Man kanske förlitade sig på att man hade någon form av ensamrätt inom landet avseende de bilder man importerade via utländska aktörer.

Det konstaterade överlappet bör även relateras till de olika tryckkategoriernas omfattning baserad på antal olika serier, deras utgivningsfrekvens och andelen omslag av västernkaraktär. Antalet använda omslagsbilder var säkerligen störst på de tecknade serietidningarna. Trots detta begränsades överlappet gentemot pocketböcker av att så många tidningar huvudsakligen använde specifika omslag med den aktuella hjälten avbildad.

Som tidigare kunnat konstateras har mängder av omslagsbilder vandrat mellan olika länder och därvid kommit att kombineras med en rad olika texter (Nilsson 2018). Baserat på de iakttagelser som här redovisas tillkommer ett flöde av bilder mellan olika typer av populärlitteratur, även inom ett och samma land. Ett flöde som av allt att döma ter sig mycket mer begränsat än det internationella flödet. De båda flödena måste dock ses som intimt förknippade i och med möjligheten av dubbel import, när till exempel samma bild införskaffats från utlandet av ett pocketsboks- och ett serietidningsförlag.

För såväl romanhäften som veckotidningar, främst representerade av Detektivmagasinet respektive Lektyr, sammanfaller överlappet under början av 60-talet med pocketbokförlagens tidiga import av amerikanska omslagsbilder. Det sammanfaller även med romanhäftenas död och övergång till pocket, samt de maskulina veckotidningarnas övergång till fotobaserade reportage med allt mindre utrymme för följetonger och noveller.

Serietidningarna uppvisar en mer komplex bild. Även om de amerikanska omslagsbilderna finns där på 60-talet för att senare allt mer ersättas av de spanska så är det överlappet i slutet av 50-talet gentemot Centerförlagets båda tidningar Cowboy och Seriemagasinet som vållar mest huvudbry. Det lutar åt att förlaget importerade målningarna direkt från USA, och den stora frågan är då varför de kopierade dem manuellt på ett så grovt sätt? Fanns det en norm för hur omslagen på svenska serietidningar skulle se ut eller var det ett trycktekniskt problem?

Totalt har 59 omslagsmålningar av de använda på 3.871 pocketböcker kunnat beläggas från svenska romanhäften, veckotidningar och seriemagasin, motsvarande endast 1,5 %. Andelen omslagsmålningar kan närma sig 2 procent om man tar hänsyn till att ett antal av dem förekommer på mer än en pocketbok. Överlappet mellan de studerade kategorierna av populärlitteratur ter sig ändå försumbart. Men även om relativt få bilder kunnat konstateras ha varit identiska är det viktigt att peka på att man i stor utsträckning använt samma typer av bilder, och då kanske mest frekvent de målningar med spanskt ursprung på pocketböcker och serietidningar.

Källor

 

Taggar: , , , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22