De tjocka men näst intill osynliga böckerna: Samlingsvolymer bland svensk westernpocket

Sep 18th, 2017 | By | Category: 2017-09 sep, Artikel

Del 1: 2 Västern i en & 3 Västern i en
Artikeln i pdf, bäst för utskrift: DAST omnibus

Av ANDERS N NILSSON

Samlingsvolymer har bland svenska kioskpocketböcker framför allt använts för nydistribution av restupplagor, vilkas böcker försedda med nya pärmar limmats ihop två och två eller tre och tre. Här behandlas främst Wennerberg/Winthers båda serier 3 Västern i en med 56 böcker och 2 Västern i en med 24 böcker, vilka följde efter varandra i tiden och helt saknas på biblioteken. Då samlingsvolymerna saknar tryckår görs här ett försök till datering. Samlingsvolymerna såldes till ett pris motsvarande de ingående delböckernas halva nypris. Förutom bristen på egna metadata är samlingsvolymerna bibliografiskt besvärliga då de kan förekomma som varianter med olika innehåll, vilket ej specificeras på omslagen. Trots dominansen av nydistribution kan samlingsvolymerna även innehålla tidigare outgivna romaner, vilka helt missats i nationalbibliografin.

Kioskboksvärlden är full av repriser av enstaka titlar eller hela serier. Men återutgivning är ett komplext fenomen, som jag tidigare indelat i fyra olika kategorier (Nilsson 2017). En av dessa är nydistribution, vilket innebär ”att böcker från en tidigare tryckning, som returnerats av försäljarna, skickas ut på nytt med ny prismärkning eller i form av samlingsvolymer med nya pärmar.” Jag ska här titta närmare på fenomenet med samlingsvolymer, vilka jag i titeln valt att kalla osynliga i avsaknad av egna metadata som årtal eller ISBN-nummer. De finns inte på biblioteken och saknas därmed i de bibliografiska databaserna.

En av de få studierna av böcker av detta slag är Johan Wopenkas studie av de svenska novell- och romanhäften som salufördes ihoplimmade med nya omslag i form av böcker (Wopenka 2008). Med rätta benämner han fenomenet som ”Bibliografens mardröm”. Förutom att böckerna inte sparats av biblioteken kännetecknas de även av ett inte alltid fixerat innehåll. Jag begränsar mig här till westerngenren, men har noterat att fenomenet med samlingsvolymer bland kioskböcker även återfinns i andra genrer, framför allt deckare (Bild 1).

Bild 1

Bild 1. Bokryggar från en vardera av 2 Västern i en och 3 Västern i en tillsammans med de delböcker som skulle kunnat ingå. Delböckernas något större format gjorde att en viss beskärning fick göras.

Harlequin ger ännu idag ut sina ”4 i en”, till ett dagspris just under hundralappen.

Även om samlingsvolymer i Norden främst tycks ha varit kopplade till nydistribution går fenomenet inom kioskboksvärlden tillbaka till de amerikanska Ace Double böcker som började ges ut redan 1952 och blev en stor framgång (Jackson 2015). En Ace Double bok innehöll två korta originalromaner bundna rygg mot rygg, dvs i det format som brukar benämnas tête-bêche, och omfattade förutom western även deckare och SF. Men när formatet började användas i Sverige var det för nydistribution av redan tryckta och utgivna böcker.

Skandinaviskt fenomen
I Sverige var det främst Wennerbergs förlag, först i samarbete med, och senare som del av danska Winthers förlag som sysslade med samlingsvolymer. Likheterna i de båda ländernas utgivning är slående. Sveriges Dubbelvästern hade en dansk motsvarighet, vars namn varierade över tid men hölls ihop av en kontinuerlig numrering: Propagangandabind, Dobbelt-Western, Dobbeltwestern, En spændende dobbelt-western/To westerns i een och slutligen 2Western i en (Familien Olsen 2017). Senare utgav förlaget den nya serien 2 Western i én, med ny numrering. Morgan Kane hade i Danmark en egen serie med dubbelvolymer, Dobbelt Kane, bundna som tête-bèche eller ”skavfötters”, och innehållande minst fem olika böcker.

Fenomenet med westernpocket i form av samlingsvolymer har varit omfattande även i Norge (willy b 1994). Bladkompaniet gav ut en serie med Dobbeltbind och Dobbel Western ges fortfarande ut, nu av Cappelen Damm, och för dagen uppe i nr 280. Pionjär var Zenith-Kubbe följd av bland andra Stjerne Western Dobbeltbind. Egmonts Dobbeltbok – 2 gode romaner, även kallad Hestesko dobbeltwestern var år 2001 uppe i nr 115.

Svenska samlingsvolymer i västerngenren
Samlingsvolymer återfinns i sju olika svenska pocketserier inom westerngenren (Tabell 1).

Tabell 1

Tabell 1. Samlingsvolymer i serier av svensk westernpocket. Startår och slutår i flertalet fall är uppskattningar. Antal verk avser olika romaner då repriser inom respektive serie är borträknade. Unika är de texter som utgivits för första gången på svenska i de aktuella serierna. Med källor avses från hur många olika bokserier materialet hämtats.

Flertalet serier är baserade på nydistribution av redan tryckta böcker försedda med nya pärmar. Det främsta undantaget är Winthers serie Sacketts från 1990–1992, som omfattade 13 böcker av Louis L’Amour om släkten med samma namn. Fyra av böckerna är dubbelvolymer (nr 7, 8, 10 och 13), utan att detta direkt framgår av omslagspärmen. Var och en av dessa fyra böcker innehåller två romaner, med separata titelblad, men med kontinuerlig paginering. Då LIBRIS återger endast den första originaltiteln har man vid registreringen av böckerna tydligen inte förstått att det handlar om samlingsvolymer. Av de åtta romanerna i dubbelvolymerna är det endast Treasure Mountain som inte finns i någon tidigare svensk utgåva.

De båda jubileumsvolymerna nr 100 och 200 i Pyramid-serien är unika såtillvida att de kombinerar en ny bok med en återutgåva av seriens första respektive andra bok i tête-bêche bindning. De tio dubbelvolymerna av Prärie innehåller däremot endast rena återutgåvor och har en egen numrering. Wennerbergs gav även ut en genreöverskridande serie på minst åtta böcker som kombinerade deckaren Larry Kent med västernböcker, huvudsakligen med Walt Slade från En Texasbok, men den sjätte boken i serien innehåller en roman av Gordon D. Shirreffs hämtad från Pyramid-serien. Seriens titel är oklar, men på böckerna finns texten ”Två böcker betala för en” och på flera med tillägget ”Spännande sommarläsning”.

De återstående tre serierna av samlingsvolymer måste uppfattas som ren och skär nydistribution av osålda böcker. Man skar helt enkelt bort de gamla pärmarna, la ihop böckerna två och två eller tre och tre, och klistrade dit en ny gemensam pärm. De tre aktuella serierna bildar en kontinuitet såtillvida att de avlöser varandra i tiden. Först ut var Dubbelvästern i tête-bêche format med 301 böcker, och lite unikt var att samma roman kunde återkomma i flera av böckerna, vilket hittills konstaterats i sextio olika fall. Seriens ålder och omfattning gör den svårsamlad, och jag hoppas kunna skriva mer om den i framtiden, då jag förhoppningsvis hittat fram till fler av böckerna. Dubbelvästern följdes av 3 Västern i en, med normal bindning och den enda serien med tre delböcker i varje samlingsvolym (Bild 2).

Bild 2

Bild 2. Framsida, rygg och baksida av tre tidiga representanter för 3 Västern i en. Pärmarna trycktes i olika glada färger och får en närmast att tänka på Kalle Anka-pocket.

Serien ersattes 1986 av den snarlika 2 Västern i en, som namnet anger endast med dubbelvolymer. Böckernas omslag visas och deras innehåll listas på Patrik Myrmans hemsida Serielagret.

Delböckernas ursprung
Medan 3 Västern i en hämtade sina 173 delböcker från tolv olika pocketserier fördelade sig de 50 ingående i 2 Västern i en endast mellan fem olika serier (Tabell 2).

Tabell 2

Tabell 2. Antal delböcker i serierna 2 Västern in en respektive 3 Västern i en hämtade från olika källserier.

3 Västern i en innehöll inledningsvis en stor andel äldre material från främst Pyramid-serien liksom Bill och Ben Special och andra serier som hunnit läggas ner när 2 Västern i en tog över utgivningen. Dominansen av berättelser om de båda kumpanerna Bill och Ben är dock gemensam för de båda serierna av samlingsvolymer, och i 2 Västern i en tillämpades konsekvent regeln att en av de båda delböckerna skulle vara en Bill och Ben. En regel som tillämpades redan i 3 Västern i en från och med nr 25. Tanken slår en att man använde sig av de båda populära texanerna för att bli av med andra böcker som man betraktade som mera svårsålda. Av Wennerberg/Winthers utgivning från den aktuella tidsperioden är det egentligen endast Clay Allison/Sexy Western som saknas i samlingsvolymerna.

Sidantal
3 Västern i en hade en inlaga som varierade mellan 368 och 448 sidor, beroende på från vilka olika serier delböckerna hämtats. Den tunnare 2 Västern i en varierade mellan 264 och 304 sidor. De tunnaste källserierna var Joe Montana och Morgan Kane med 120 sidors inlaga, medan de tjockaste var Utpost 9, som kunde nå upp till 200 sidor. 3 Västern i en dominerades inledningsvis av äldre böcker från serien Pyramid med 144 sidors inlaga och övergick därefter till Bill och Ben med 128 sidors inlaga. Därefter blandas flera olika bokserier, vilket ger en större variation i sidantalet, en egenskap som även kännetecknar 2 Västern i en (Bild 3).

Bild 3

Bild 3. Inlagans sidantal i samlingsvolymerna i pocketserierna 2 Västern i en (röd) och 3 Västern i en (blå) uttryckt som medelvärde per delbok. Den senare serien dominerades inledningsvis av äldre böcker från serien Pyramid med 144 sidors inlaga och övergick därefter till Bill och Ben Special med 128 sidors inlaga. Därefter blandas flera olika bokserier vilket ger en större variation i sidantalet.

Översatt till tjocklek ligger flertalet källböcker mellan 9 och 14, de dubbla mellan 19 och 26, och de tredubbla mellan 28 och 35 millimeter.

Man skulle kunna tänka sig att minskningen av antalet delböcker i samlingsvolymerna från tre till två vid skiftet av serierna skulle kunna ha orsakats av att delböckerna blivit tjockare. Även om faktiskt 2 Västern i en har de högsta medelvärdena per bok räknat, är variationen väl stor för att denna förklaring ska kännas helt täckande. Kanske hade man inte längre lika många osålda böcker att bli av med efter nedläggningen av flera serier, eller så var det lika effektivt att bara förse dem med reaprislappar.

Varianter
I de fall där samlingsvolymers innehåll inte specificeras på omslagen finns möjligheten att detta kan variera mellan böcker med samma serienummer och omslag. Såväl 2 som 3 Västern i en har ospecificerade omslag med västernbilder på framsidan och reklam för förlagets bokserier på baksidan (Bild 4).

Bild 4

Bild 4. Framsida, rygg och baksida av tre tidiga representanter för 2 Västern i en. Omslagsbilderna hade till synes ingen direkt koppling till de ingående berättelserna men visade klart att det handlade om västernböcker.

Denna typ av variation har hittills observerats i endast två av böckerna i 2 Västern i en. Det gäller dels bok nr 2, i vilken delboken med Bill och Ben antingen kan vara Bill och Ben kommer med posten eller Bill och Ben och fridens stad, och dels bok nr 24, i vilken delboken om Joe Montana antingen kan vara Duell i San Luiz eller Död mans hämnd. Den observerade variationen är av ungefär samma begränsade omfattning i 3 Västern i en. Medan alla studerade exemplar av nr 14 har samma historia med Bill och Ben, så förekommer varianter med sex olika berättelser från Pyramid-serien. I bok nr 50 kan den första delboken vara antingen Farlig jakt med Joe Montana eller Marshall McCoys Död åt presidenten från serien Prärie. Seriens sista bok, nr 56, har en och samma historia med Bill och Ben medan de andra två delböckerna förekommer i minst två olika varianter.

Datering
Då samlingsvolymerna i såväl 2 som 3 Västern i en saknar egna tryckdatum är de svåra att datera. Delböckernas tryckår ger ett äldsta möjliga datum, men samlingsvolymerna kan mycket väl vara betydligt nyare än så. Ett antagande man troligen kan göra är att samlingsvolymernas numrering är kronologisk, så att en bok med högre nummer måste vara yngre än en med lägre i samma serie. Även utgivningsfrekvensen är av intresse, och här förfaller åtta böcker om året vara ett rimligt antagande i och med att både 56 och 24 är jämnt delbara med åtta. Månadsvis utgivning kan vara ett alternativ. Det förefaller även troligt att utgivningen av 3 Västern i en inte påbörjades innan man upphört med utgivningen av Dubbelvästern, vars nyaste delböcker trycktes 1977. Wopenka (2008) använde sig i sin studie även av reklam som källa för datering, men mig veterligt gjorde man aldrig någon reklam för de båda aktuella westernserierna. I ett fåtal volymer av 3 Västern i en, alla inköpta på loppis 12 augusti 2017 i Pengsjö före detta skola, Vännäs kommun, har jag hittat ägarens läsdatum, vilket böckerna rimligtvis inte kan vara yngre än.

År 1984 uppgår Wennerbergs förlag helt i danska Winther varvid förlagsnamnet byts ut på alla deras bokserier. I 3 Västern i en sker detta byte mellan nr 32 och 33. En jämförelse med förlagets andra serier från den aktuella tidsperioden, som Bill & Ben, Bästa Västern, Clay Allison och Joe Montana, visar på en viss variation såtillvida att bytet sker antingen i början eller i mitten av året. Utifrån antagandet att bytet sker i början av året och i kombination med övriga befintliga uppgifter blir då min bästa gissning: (1981) 1–8, (1982) 9–20, (1983) 21–32, (1984) 33–44, och (1985) 45–56. Ingen av böckerna är då äldre än någon av dess delböcker eller yngre än något antecknat läsdatum.

En förtryckt ruta med distributörens streckkod på pärmens baksida införs på 2 Västern i en nr 9, samtidigt med prishöjningen. En jämförelse med förlagets andra serier från den aktuella tidsperioden, visar att denna ruta introducerades under 1987. Troligen under årets senare del enligt de inköpsdatum Patrik Myrman noterat i sina egna böcker. Min bästa gissning baserad på antagen utgivningsfrekvens, delböckernas tryckår och införandet av streckkoder blir då: (1986) 1–8, (1987) 9–16, och (1988) 17–24.

Osynliga originalutgåvor
I 3 Västern i en återfinns även delböcker som aldrig kom att ges ut i de serier de var planerade att ingå i därför att de aktuella serierna lades ner av Wennerbergs innan så skedde. Följande fyra romaner var enligt titelsidans utformning tänkta för serien Prärie: (nr 34) Blodigt guld av James Dillinger, (nr 35) Spår mot söder av C.H. Haseloff, (nr 36) Lejd sexskjutare av John Q. Pickard, och (nr 39) Två kulor i ryggen av William Hopson. Slutligen återfinns i nr 40 John Wesley Howards Den långa marschen tänkt för serien Utpost 9. Alla fem delböckerna har egna unika ISBN-nummer, men saknas ändå i LIBRIS. Endast Lejd sexskjutare finns i en tidigare utgåva, som nr 305 i serien Pyramid från 1970. Tydligt är att nyutgivning inom ramen för samlingsvolymer osynliggjorde de aktuella romanutgåvornas existens. Man måste här även hålla isär de tryckår som anges i delböckerna (1982 och 1983) från utgivningsåret 1984.

Prisutveckling och begagnatvärde
De första 24 böckerna i serien 3 Västern i en kostade tio kronor styck, och från och med nummer 25 höjdes priset till femton kronor. 2 Västern i en övertog det priset, men priset höjdes till 16:90 från och med nummer nio. Böckernas pris motsvarade ungefär de ingående delböckernas halva sammanlagda nypris, vilket framgår väl av diagrammet som visar prisutvecklingen för 2 Västern i en (Bild 5).

Bild 5

Bild 5. Prisutveckling för Winthers pocketserie 2 Västern i en. De lodräta strecken förbinder samlingsvolymens pris med de ingående delböckernas sammanlagda nypris. Prickarna visar halva nypriset.

Varje delbok kostade inledningsvis 14:90 kr, men priset höjdes successivt till 16:90 kr. Samlingsvolymerna saknar som regel de reaprislappar, vilka förekommer frekvent på förlagets normala utgåvor. Det enda prissänkta exemplar jag sett är det av 2 Västern i en nr 4 som finns avbildat på Serielagrets hemsida, och priset är där 11:90 kr mot det normala 15.

Priser på begagnade böcker varierar enormt. På Bokbörsen ligger medelpriset på en 2 eller 3 Västern i en på cirka 25 kronor (plus 45 i frakt), även om enstaka säljare kan begära upp till en hundring styck. Även på Tradera varierar utropspriset, från en tia upp till en femtilapp. Loppispriset ligger sällan över en tia stycket, och sist jag drog in en bunt var det två kronor styck som gällde för böcker i fint skick.

Vågspel
Texten ”Urval av tidigare succeer” som infördes på framsidan av 3 Västern i en nr 49 kan förefalla lätt ironisk med tanke på att serien bestod av restupplagor. Hade de ingående delböckerna verkligen gjort succé så hade man nog inte haft några exemplar över till denna renodlade form av nydistribution. Att sälja restupplagor till rabatterat pris är förstås ett vågspel, då man riskerar att konkurrera med de nya böcker i samma serier som man vill få sålda till fullpris. Då böcker av denna typ saknar någon högre grad av aktualitet är det naturligtvis en bättre affär för läsaren att köpa två eller tre äldre böcker till samma pris som en nyutgiven. Om man inte redan har läst dom förstås.

Bibliografiskt är samlingsvolymerna förstås intressanta i sig, men även som ett sätt att inhämta information om delböckerna, vilka i sin ursprungliga form kan vara svåra att få tag på. Inlagan härrör ju från samma tryckning, varför den per definition är identisk.

Källor

Taggar: , ,

  Relaterade poster:
Fatal error: Call to undefined function wp_related_posts() in /home/dastnu/public_html/wp-content/themes/branfordmagazine/single.php on line 22